Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


95. Судово-медична експертиза

9. "9. Промислова та сiльськогосподарська травма"


672. Чи вiдноситься до виробничої травма, отримана на шляху до роботи при перебуваннi у громадському транспортi?
673. З чим найчастiше пов'язаний виробничий травматизм?
674. Якi ушкодження найчастiше завдаються людинi при потрапляннi до працюючих деталей та механiзмiв?
675. Якi ушкодження найчастiше завдаються людинi частками та деталями вiдокремленими вiд працюючих механiзмiв?
676. Якi ушкодження найчастiше завдаються людинi при обрушуваннi на неї предметiв та механiзмiв?
677. Ушкодження, якi часто виникають при падiннi у ствол шахти:
678. Пiд час роботи внутрiшньошахтного рельсового транспорту найбiльш характернi ушкодження:
679. Чи можна вважати характерними ушкодженнями пiд час вибуху пилогазових сумiшей обширнi осаднення та синцi?
680. Вiд чого бiльше залежить морфологiя та обсяг ушкоджень пiд час вибуху горючих газiв та парiв?
681. При буровибухових роботах найбiльш характернi ушкодження заподiянi:
682. Хто найбiльше схильний до травмування пiд час валки лiсу?
683. При роботi на дисковiй пилцi частiше виникають:
684. Основнi джерела травмування в сiльськогосподарському виробництвi:
685. При транспортнiй травмi ушкодження частiше завдаються:
686. При зiткненнi трактора з пiшоходом ушкодження завдаються:
687. При переїздi тiла людини трактором ушкодження можуть завдаватись:
688. З чим пов'язанi найбiльш вираженi ушкодження при переїздi людини гусеничним трактором?
689. Якi ушкодження практично не зустрiчаються при переїздi людини гусенечним трактором?
690. При переїздi тiла людини трактором за зовнiшнiми ушкодженнями можна орiєнтовно судити:
691. При переїздi тiла людини трактором садна та рани частiше виникають:
692. Куди змiщується край рани у випадку її утворення з боку в'їзду гусеницi?
693. Ушкодження, якi характерні для дії гусеничного трактора:
694. Чи є рiзниця в кiлькостi переломiв ребер при переїздi грудної клiтки гусеничним трактором у поперечному напрямку?
695. При переїздi грудної клiтки ведучим колесом трактора у поперечному напрямку кiлькiсть переломiв буде бiльшою:
696. При попаданнi людини до молотильного агрегату можливi наступнi ушкодження:
697. При роботi кормоприготувальних машин ушкодження частiше спричиняються:
698. Якi ушкодження переважно виникають при попаданнi людини до жатної частини зернозбирального комбайна?
699. Що вiдноситься до виробничої травми?
700. Чи може спричинити виробничу травму недосконалiсть засобiв iндивiдуального захисту?
701. Якi ушкодження можуть виникнути при падiннi на потерпiлого предметiв та механiзмiв?
702. Якi ушкодження можуть виникнути при падiннi потерпiлого до ствола шахти?
703. Якi ушкодження часто можна виявити при вибухах пилогазових сумiшей?
704. Якi ушкодження бiльш характернi при травмуваннi внутрiшньошахтним обладнанням?
705. З чим бiльше пов'язанi об'єм i морфологiя ушкоджень пiд час вибуху пальних газiв i парiв?
706. Чи є додатковими ознаками утоплення в замкнутому просторi ушкодження на кистях рук та в областi колiнних суглобiв?
707. Які ушкодження можуть спричинити при заготовці лiсу падаючi стовбури дерев спричинити наступнi ушкодження:
708. Чи можуть несприятливi фактори зовнiшнього середовища бути причиною виробничої травми?
709. Чим найчастiше спричиняються ушкодження при переїздi тiла людини трактором?
710. При переїздi тiла людини трактором найбiльш значнi ушкодження спричиняються:
711. Якi ушкодження частiше зустрiчаються при переїздi тiла людини гусеничним трактором?
712. Про що можна орiєнтовно судити з зовнiшнiх ушкоджень у випадку переїзду тiла людини трактором?
713. Куди змiщується епiдермiс при переїздi тiла гусеничним трактором?
714. При переїздi грудної клiтки гусеничним трактором в поперечному напрямку кiлькiсть зламаних ребер буде:
715. При переїздi грудної клiтки в поперечному напрямку колiсним трактором кiлькiсть зламаних ребер буде:
716. Якими частинами землеобробних машин частiше спричиняються ушкодження?
717. Якi ушкодження часто виникають при попаданнi людини до молотильного агрегату?
718. Що частiше ушкоджується при роботi на кормоприготувальних машинах?
719. Що розумiють пiд виробничою травмою?
720. Чи проводять у випадках смертельної промислової травми огляд дiлянки мiсцевостi, де вона трапилась?
721. Чи впливає стан здоров'я робiтникiв на частоту промислових травм?
722. Чи може трапитись скальпування волосистої частини голови при попаданнi людини до працюючих механiзмiв?
723. Чи зустрiчаються травматичнi ампутацiї кiнцiвки при пошкодженнi частинами i деталями, що вiдокремились вiд працюючих механiзмiв?
724. Чи зустрiчаються переломи кiсток черепа без ушкодження речовини мозку при знаходженнi на потерпiлому деталей та механiзмiв?
725. Чи зустрiчаються випадки розчленування тiла при падiннi до ствола шахти?
726. Якi ушкодження характернi для травми, що обумовлена вибухом пилегазових сумiшей?
727. Чи часто зустрiчаються переїзди тiла внутрiшньо-шахтним рейковим транспортом?
728. Чи зустрiчаються при проведеннi буро-вибухових робiт ушкодження, викликанi дiєю хвилi вибухових газiв?
729. Чи впливає об'єкт i характер промисловостi, в якому трапився вибух горючих газiв (пари), на морфологiю i об'єм ушкоджень?
730. Чи характернi ушкодження нижнiх кiнцiвок при роботi на дисковiй пилi?
731. Чи вiдносяться ушкодження, що завданi тваринами, до сiльськогосподарської травми?
732. Чи вiдносяться ушкодження, що завданi вантажем, що буксується, до транспортної травми?
733. Чи можуть завдаватись ушкодження виступаючими до переду частинами трактора при його переїздi через тiло людини?
734. Чим завдаються бiльш вираженi ушкодження при переїздi трактором через тiло людини:
735. Чи часто зустрiчаються травматичнi ампутацiї кiнцiвки при переїздi трактором через тiло людини?
736. Чи можливо судити про час настання смертi по морфологiї пошкоджень, що виникли при переїздi трактором тiла людини?
737. Чи є рiзниця у механiзмi утворення переломiв ребер при переїздi грудної клiтки колесом автомобiля i колесом трактора?
738. Якi ушкодження частiше утворюються при попаданнi людини до молотильного агрегату?
739. Чи часто завдаються ушкодження кормовою вагою при роботi на кормоприготувальних машинах?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів