Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


95. Судово-медична експертиза

8. "8. Ушкодження, якi виникають при падiннi"


617. Якi дiлянки голови частiше контактують з поверхнею (площиною) при прямому падiннi з висоти у вертикальному положеннi?
618. Ушкодження, що виникають при падiннi з висоти поза зоною контакту:
619. При падiннi з висоти в момент приземлення на сiдницi конструктивнi ушкодження частiше розмiщуються в дiлянках:
620. Локальнi вториннi ушкодження при падiннi з висоти i приземленнi на сiдницi з наступним iнерцiйним перемiщенням тiла праворуч, розмiщуються в дiлянках:
621. Крововиливи в дiлянцi печiнки при прямому падiннi з висоти в момент приземлення на ноги частiше розташовуються:
622. Вкажiть характер конструкцiйних ушкоджень внутрiшнiх органiв при прямому падiннi з висоти i приземленнi на ступнi при струсi тiла:
623. Перелом хребта по компресiйному механiзму зустрiчається при падiннi з приземленням на:
624. Вертикальний перелом крила або крижiв при зсувi зустрiчається при падiннi:
625. В яких випадках утворюються переломи рiжкiв або пластинок щитовидного хряща, рiжкiв пiд'язикової кiстки при падiннi з висоти?
626. Чи можуть утворюватись множиннi крововиливи в шкiру i слизовi оболонки очей при одночасному контактi з лобно-лицьовою дiлянкою голови, шиї i верхньої частини грудної клiтки при падiннi з висоти?
627. Вiдсутнiсть рани м'яких тканин голови при вiдсутностi головного убору може свiдчити на користь:
628. Наявнiсть рани м'яких тканин голови при наявностi головного убору може свiдчити на користь:
629. Наявнiсть рани м'яких тканин голови при вiдсутностi головного убору може свiдчити на користь:
630. Виражена симетричнiсть ураження обох лобних i скроневих часток при сагiтальному напрямку дiї сили i слабо виражена асиметричнiсть їх ураження при дiагональному напрямку дiї сили вiдповiдає:
631. Слабо виражена симетричнiсть обох лобних i скроневих часток при сагiтальному напрямку дiї сили i виражена асиметричнiсть при дiагональному напрямку дiї вiдповiдає:
632. Переважання в лобних i скроневих частках конвекситальних ушкоджень над базальними характерно для:
633. Переважання в лобних i скроневих частках базальних ушкоджень над конвекситальними характерно для:
634. Переважання в лобних i скроневих частках базальних ушкоджень над конвекситальними, наявнiсть вогневищевих ушкоджень в потилично-тiм'яних i потилично-скроневих частках, а також великих вогнищ забою в зонi контрлатерального протиудару характерно для:
635. Переважання в лобних i скроневих частках конвекситальних ушкоджень над базальними, виражена симетричнiсть уражень цих часток при сагiтальному направленнi дiї сили i слабо виражена асиметричнiсть їх ураження при сагiтальному напрямку дiї сили характерно дл
636. При падіннi на площину на пiдвернуту до середини ногу, формується перелом шийки стегнової кiстки з розривом (розтягуванням) тканини:
637. При падіннi на площину осiб похилого вiку з ударом в зовнiшню частину великого вертела при вiдведенiй нозi формується перелом шийки стегнової кiстки з розривом (розтягуванням) тканини:
638. При падiннi на площину на приведену руку формується перелом хiрургiчної шийки плечової кiстки з зоною первинного розриву:
639. При падiннi на площинi на вiдведену руку формується перелом хiрургiчної шийки плечової кiстки з зоною первинного розриву:
640. Центральний переломо-вивих голівки стегнової кiстки формується:
641. Вбитий перелом шийки стегнової кiстки формується при ударi:
642. Падiння з висоти на одну iз бокових поверхонь тiла може призвести до утворення переломiв нижньої щелепи тiльки:
643. Локальнi ушкодження у випадках вертикального падiння при приземленнi на сiдницi, розмiщуються в дiлянцi:
644. Конструкцiйнi ушкодження при падiннi з висоти в момент приземлення на сiдницi, розмiщуються в дiлянцi:
645. Локальнi вториннi ушкодження при падiннi на сiдницi з наступним iнерцiйним перемiщенням тiла праворуч розмiщуються на:
646. При падiннi на площинi з прискоренням без головного убору забiйнi рани голови:
647. Крововиливи в дiлянцi печiнки при прямому падiннi з висоти в момент приземлення на ноги частiше локалiзуються:
648. Перелом хребта за компресiйним механiзмом зустрiчається при падiннi з приземленням на:
649. Пiд час якого падiння утворюються непрямi розриви легень?
650. При якому варiантi приземлення при падiннi з висоти на площину утворюються рани вiд розтягування в пахвових дiлянках, розриви прямих м'язiв живота?
651. При падiннi навзнак локальнi ушкодження розмiщуються в дiлянцi:
652. При падiннi на площинi в головному уборi забiйнi рани голови утворюються частiше при:
653. Падiння з висоти на одну з бокових поверхонь тiла може призвести до утворення переломiв верхньої щелепи:
654. Варiанти приземлення тiла при падiннi з висоти в вертикальному напрямку:
655. Локальнi ушкодження у випадках вертикального падiння при приземленнi на колiна розташовуються в дiлянцi:
656. Конструкцiйнi ушкодження при падiннi з висоти в момент приземлення на сiдницi розташовуються в:
657. Розриви нирок при прямому падiннi з висоти в момент приземлення на ноги розташовуються:
658. При координованому падiннi найчастiше приземлення вiдбувається на:
659. Яка максимальна кiлькiсть забiйних ран може утворюватись в областi м'якого покриву голови при прямому падiннi на голову:
660. Чи можна за характером ушкоджень великих судин нижнiх кiнцiвок встановити механiзм їх утворення:
661. Якi iз переломiв дiафiзарних вiддiлiв кiсток нижнiх кiнцiвок найбiльш типовi для вертикального падiння з приземленням на стопи:
662. При якому падiннi зустрiчаються непрямi розриви легень?
663. При падiннi навзнак локальнi ушкодження розмiщуються в областi:
664. При падiннi навзнак вогнища забiю мозку розмiщуються:
665. Переломи черепа нижче рiвня зовнiшнього потиличного бугра утворюються при падiннi:
666. При падiннi на площину в головному уборi забiйнi рани утворюються частiше при:
667. При падiннi навзнак локальнi ушкодження розмiщуються на:
668. Які можуть бути варіанти приземлення при вертикальному падінні із значної висоти:
669. Від чого залежить комплекс ушкоджень (переважно кісток) при падінні тіла із значної висоти?
670. Розриви нирок при прямому падінні з висоти в момент приземлення на ноги, розташовуються в області:
671. Крововиливи в тканину печінки при прямому падінні з висоти, в момент приземлення на ноги, частіше розташовується:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів