Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


95. Судово-медична експертиза

6. "6. Авiацiйна травма"


532. Чи можуть зумовити авiацiйну пригоду недолiки в органiзацiї польоту?
533. Чи можуть виникнути ушкодження у пасажирiв у аварiйному польотi в зв'язку з дiєю атмосферної електрики?
534. Судово-медичний експерт при оглядi мiсця авiапригоди:
535. Якiм чином регламентуються особливостi роботи судово-медичної експертної комiсiї при розслiдуваннях випадкiв авiапригод?
536. Що, згiдно з Конвенцiєю про Мiжнародну цивiльну авiацiю, є авiацiйною пригодою?
537. Що є найбiльш ефективним при iдентифiкацiї останкiв загиблих при авiапригодах?
538. Якi ушкодження можуть виникати у пiлота вiд дiї ручки керування двигуном?
539. Чи зустрiчається розтрощення пiднiгтьових фаланг у пiлота (при активнiй позi останнього) пiд час спiвударiння лiтака з землею?
540. Якi ушкодження можуть виникати у пiлота при катапультуваннi?
541. Про дiю на пiлота негативних перенавантажень свiдчать:
542. Якщо при спiвударiннi з перешкодою руки пiлота знаходяться на штурвалi, можливе утворювання таких ушкоджень?
543. Якi ушкодження вказують на те, що при спiвударiннi лiтака з перешкодою, ноги льотчика знаходились на педалях?
544. Що свiдчить на користь прижиттєвого перебування в лiтаку в умовах пожежi?
545. Ушкодження, що виникають при затягненнi тiла в працюючу турбину двигуна:
546. Якi ушкодження можуть утворюватись у людини вiд удару крилом лiтака, що пiднiмається?
547. При якiй швидкостi спiвударiння лiтака з перешкодою утворюються поперечні розриви взуття у льотчикiв?
548. Якi питання вирiшують в процесi судово-медичної експертизи у зв'язку з авiацiйною пригодою?
549. Що може зумовити виникнення авiацiйної пригоди?
550. Що може бути причиною виникнення ушкоджень у пасажирiв в аварiйному польотi?
551. При оглядi мiсця авiапригоди, судово-медичний експерт повинен:
552. Судово-медична експертиза осiб, якi загинули пiд час авiапригоди, призначається:
553. Якi види перенавантажень можуть виникати пiд час польоту?
554. Зруйнування підошв взуття у льотчикiв вiдбувається при зiткненнi лiтака з перешкодою на швидкостi:
555. Вiд дiї ручки керування двигуном, у льотчика можуть виникати такi ушкодження:
556. Про що свiдчить наявнiсть продовгуватих ран або крововиливiв в дiлянцi пiдошви?
557. Ушкодженнями, якi виникають у льотчика при катапультуваннi, можуть бути:
558. Проявом негативних перенавантажень у пiлота є:
559. Яка вага знайдених трупних останкiв може бути при повному зруйнуваннi тiла пiд час авiапригоди?
560. Що свiдчить про те, що пiд час зiткнення лiтака з перешкодою, ноги льотчика знаходились на педалях?
561. Ознакою перебування в лiтаку при пожежi пiд час життя може бути:
562. Якi ушкодження можуть утворюватись при втягненнi тiла в працюючу турбiну лiтака?
563. Що може бути ознакою вибухової декомпресiї пiд час польоту?
564. Що є найбiльш ефективним при iдентифiкацiї останкiв загиблих при авiапригодах?
565. При проведеннi судово-медичної експертизи в зв'язку з авiацiйною пригодою, судово-медичний експерт може:
566. З чим найбiльше пов'язанi авiацiйнi пригоди?
567. Що слiд розумiти пiд авiацiйною пригодою?
568. Якi можуть мати мiсце перенавантаження в аварiйному польотi:
569. При яких умовах частiше утворюються ушкодження у екiпажа, який залишає повiтряне судно?
570. Що вiдноситься до механiчних ушкоджуючих факторiв при авiатравмi?
571. Що вiдноситься до хiмiчних ушкоджуючих факторiв при авiатравмi?
572. Якi ушкодження, отриманi пасажирами на землi, вiдносяться до авiатравми?
573. Якi завдання постають перед судово-медичним експертом при оглядi мiсця авiапригоди?
574. Хто органiзує судово-медичну експертизу трупiв осiб, якi загинули пiд час авiапригоди?
575. Чи є обов'язковою участь судово-медичного експерта в оглядi мiсця авiацiйної пригоди?
576. Хто здiйснює огляд трупiв та їх частин на мiсцi пригоди?
577. На яких частинах тiла екiпажа, який потрапив в авiацiйну катастрофу, можуть бути знайденi найбiльш значимi iнформацiйнi ознаки?
578. Чи є доцiльною участь судово-медичного експерта при оглядi кабiни лiтака, який потрапив у авiакатастрофу?
579. Якi ознаки свiдчать про фiксацiю членiв екiпажу ременями фiксацiї в момент пригоди?
580. Якi ушкодження виникають у пiлота вiд дiї деталей ручки керування при активнiй позi останнього?
581. Якi переломи найчастiше виникають у пiлота при його активнiй позi при спiвударi лiтака з землею?
582. Як проявляється баротравма легень при вибуховiй декомпресiї?
583. Якi ушкодження утворюються пiд час спiвудару лiтака з землею, якщо руки пiлота знаходились на штурвалi?
584. Чи виникають компресiйнi переломи шийних хребцiв у пiлота фiксованого ременями безпеки пiд час удару лiтака о перешкоду?
585. Якi ушкодження нiг льотчика при знаходженнi їх на педалях можуть утворюватись при ударi лiтака о перешкоду?
586. Що вказує на перебування пiлота в лiтаку в умовах пожежi пiд час життя?
587. Якi ушкодження найчастiше виникають вiд дiї працюючих лопастей гвинта лiтака, який знаходиться на землi?
588. Якi методи лабораторного дослiдження використовують при дослiдженнi трупiв осiб, якi загинули в авiацiйних пригодах?
589. Якi питання вирiшують судово-медичнi експерти у випадках проведення експертиз при льотних пригодах?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів