Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


95. Судово-медична експертиза

4. "4. Мотоциклетна травма"


445. Скiльки вариантiв включає до себе такий вид мотоциклетної травми як зiткнення мотоцикла з транспортом, що рухається?
446. Скiльки пiдвариантiв включає до себе такий варiант мотоциклетної травми як зiткнення мотоцикла з транспортом з обмеженою поверхнею, що розташована вертикально?
447. Скiльки вариантiв включає до себе такий вид мотоциклетної травми як падiння з мотоцикла, що рухається?
448. Скiльки вариантiв включає до себе такий вид мотоциклетної травми як перекидання з мотоцикла?
449. Скiльки фаз має такий пiдварiант мотоциклетної травми як зiткнення мотоцикла з пiшоходом, коли первинний удар сприймається його частинами, що розташованi нижче центра тяжкостi, а повторний - тими, що розташованi вище?
450. Ушкодження нижнiх кiнцiвок водiя вiд деталей мотоцикла; на переднiй, бiчнiй, заднiй поверхнях голови i тулуба, переднiй, заднiй, зовнiшнiй поверхнях кiнцiвок - вiд контакту з дорогою; переднiй поверхнi тулуба - вiд деталей мотоцикла, на протилежних повер
451. Ушкодження у водiя мотоцикла в дiлянцi лиця i надплiччя вiд удару о перешкоду; на межi передньої i бiчної поверхнi голови, шиї, тулуба i зовнiшнiй поверхнi кiнцiвок - вiд ковзання на перешкодi; на внутрiшнiй поверхнi нижнiх кiнцiвок та в дiлянцi статевих
452. Великi ушкодження у водiя мотоцикла на переднiй поверхнi тулуба, шиї, голови i верхнiх кiнцiвках вiд удару о тупий предмет, а на внутрiшнiй поверхнi нижнiх кiнцiвок та в дiлянцi зовнiшнiх статевих органiв вiд дiї деталей мотоцикла свiдчать про зiткнення м
453. Наявнiсть у водiя мотоцикла обмежених ушкоджень в однiй або сумiжнiй з нею дiлянках при вiдсутностi ушкоджень на внутрiшнiй поверхнi нижнiх кiнцiвок i в дiлянцi зовнiшнiх статевих органiв свiдчить про зiткнення мотоцикла з транспортом при:
454. Наявнiсть у пiшохода ушкоджень в дiлянцi гомiлок та в дiлянцi голови на однойменних поверхнях i сторонах тiла свiдчить про зiткнення з ним мотоцикла при:
455. Наявнiсть у пiшохода ушкоджень в дiлянцi гомiлок та в дiлянцi голови на протилежних поверхнях i сторонах тiла свiдчить про зiткнення з ним мотоцикла при:
456. Множиннi, рiзноманiтнi ушкодження на обличчі, переднiй поверхнi шиї, грудей вiд дiї транспорта; згруповані садна i ран на переднiй i внутрiшнiй поверхнях гомiлок вiд дiї ребер охолодження цилiндрiв двигуна; смугасті садна i синцi на внутрiшнiй поверхнi в
457. Синцi i садна своєрiдної форми на переднiй поверхнi дiлянки плечового суглоба та смугастi широкi садна на зовнiшнiй поверхнi кiнцiвок, рани вiд перерозтягнення у пахвинних дiлянках, горизонтальнi смугастi садна на гомiлках, дугоподiбнi садна на переднiй
458. Скiльки видiв мотоциклетної травми передбачає її класифiкацiя, запропонована М.М. Тагаєвим?
459. Скiльки фаз має такий пiдварiант мотоциклетної травми як перпендикулярне зiткнення мотоцикла з транспортом на роздорiжжi?
460. Скiльки фаз має такий пiдварiант мотоциклетної травми як дотичне зiткнення мотоцикла з транспортом на роздорiжжi?
461. Для якого пiдварiанту мотоциклетної травми характерно переважання ушкоджень вiд струсу над ушкодженнями вiд удару?
462. Морфологiчнi прояви зiткнення мотоцикла з низько розташованими предметами в основному тi самi, що i при:
463. Травматична ампутацiя гомiлки є бiльш характерною для:
464. Використання мотошоломiв у бiльшостi випадкiв запобiгає ушкодженню:
465. Використання мотошоломiв у бiльшостi випадкiв запобiгає ушкодженню:
466. Вертикальнi ушкодження на лицi, смугоподiбнi садна на боковiй поверхнi голови, шиї та зовнiшнiй поверхнi верхнiх кiнцiвок; ушкодження лопаток, остистих вiдросткiв хребцiв; локальнi ушкодження органiв черевної порожнини свiдчать про:
467. Хто з вказаних науковцiв не належить до авторiв монографiї по мотоциклетнiй травмi:
468. Скiльки основних видiв мотоциклетної травми передбачено її класифiкацiєю запропонованою у 1969 роцi Пермяковим А.В.?
469. Пiд дiєю якої сили вiдбувається змiщення i падiння пасажира з мотоциклу:
470. Ушкодження якої частини тiла має вагомiше диференцiйно-дiагностичне значення для розпiзнавання травми водiя мотоцикла:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів