Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


95. Судово-медична експертиза

3. "3. Автомобiльна травма"


307. Пiдшкiрнi розриви прямих м'язiв живота та двоголових м'язiв плеча, змiщення органiв живота у лiву плевральну порожнину характерно для травми:
308. Скальпованi рвано-забiйнi рани передньої поверхнi шиї i грудної клiтки, переважання переломiв ребер по заднiх анатомiчних лiнiях є характерним для:
309. Дугоподiбнi забiйнi рани середньої i правої частини голови з вiдшаруванням верхнього (заднього) краю, переломи ребер по правим передньо-пахвовим i середньо-ключичним лiнiям, лiвим середньо-пахвовим i пригрудинним лiнiям, однобiчнi переломи кiсток таза є х
310. Рiзанi рани в дiлянцi соскоподiбного вiдростка, крововиливи в тканини передньої черевної стiнки, м'якi тканини спини i попереку, переломи ребер по правим околохребетним i передньо-пахвовим лiнiям, лiвим -переднiм i заднiм пахвовим лiнiям, перелом грудини
311. При фронтальному зiткненнi автомобiля гвинтоподiбнi переломи правої плечової кiстки звичайно зустрiчаються у:
312. Наявнiсть при фронтальному лiвому зiткненнi автомобiля переломiв ребер практично рiвномiрно з обох бокiв грудної клiтки, переломiв кiсток таза в основному в дiлянцi лiвого напiвкiльця, карманоподiбнi розшарування м'яких тканин кiнцiвок є характерним для:
313. Наявнiсть при фронтальному лiвому зiткненнi автомобiля переважання переломiв ребер злiва, рiвномiрне розташування переломiв кiсток таза з обох бокiв, рiзанi рани долонних поверхонь є характерним для:
314. Наявнiсть при фронтальному правому зiткненнi автомобiля ушкоджень м'яких тканин лиця справа, переломiв ребер в основному справа, ушкоджень правої кистi i колiнного суглоба є характерним для:
315. Наявнiсть при фронтальному правому зiткненнi ушкоджень правої вушної раковини, дiлянки правого соскоподiбного вiдростка, переломiв ребер в основному рiвномiрно з обох бокiв, переломiв правої лопатки, гвинтоподiбних переломiв правої плечової кiстки є харак
316. Наявнiсть перелома стегнової кiстки, який ззовнi має пологi краї, вiдколи зовнiшнiх шарiв та викришення, а зсередини - великi осколки, що у профiль мають форму трикутника або напiвовалу є характерним для:
317. Наявнiсть перелома стегнової кiстки, який зсередини має подовженнi осколки, що у профiль мають форму трикутника або напiвовалу, а ззовнi - прямовиснi, дрiбнозубчастi краї без викришення є характерним для:
318. Задньо-верхнi вивихи голiвки стегнової кiстки у водiя при зiткненнi автомобiля з перешкодою виникають при таких положеннях стегон:
319. Центральнi переломи вертлужної западини у пасажира переднього сидiння у випадках травми в салонi автомобiля при його зiткненнi виникають при таких положеннях стегон:
320. При якому рiвнi переїзду колеса автомобiля у положеннi тiла на спинi зустрiчаються його косий перелом, що проходить через клубово-гребiнцеве пiдвищення, переднiй вiддiл вертлюжної западини, задню частину замикального отвору з незначним викришенням на нижн
321. Для якого механiзму автомобiльної травми характерна наявнiсть парасимфiзарного перелома з ознаками стиснення зсередини та вертикального перелома крижi, що iде через крижовi отвори, з ознаками стиснення зсередини:
322. Вертикальний перелом вертлюжної западини при переїздi колеса автомобiля виникає у:
323. Горизонтальний перелом вертлюжної западини при переїздi колеса автомобiля виникає у:
324. Вертикальний перелом, що проходить через клубово-гребiнцеве пiдвищення, верхнiй край та дно вертлужної западини i замикальний отвiр зустрiчається при переїздi колесом автомобiля через:
325. Ушкодження у третiй фазi фронтального зiткнення вантажiвки з людиною виникають вiд:
326. Ушкодження шийного вiддiлу хребта вiд згинання, що обумовлене непрямою дiєю удару частинами автомобiля, проявляється у виглядi:
327. Ушкодження у другiй фазi випадiння людини з автомобiля, що рухається, виникають вiд:
328. Ушкодження у першiй та третiй фазах випадiння людини з автомобiля, що рухається є:
329. Ушкодження у другiй фазi випадiння людини з автомобiля, що рухається, є:
330. Якою може бути максимальна невiдповiднiсть висоти розташування контактних ушкоджень на тiлi людини висотi виступаючих частин автомобiля, що їх спричинили:
331. Наявнiсть розгинальних переломiв ребер по пахвовим лiнiям, згинальних переломiв по навколохребетнiй та середньо-ключичнiй лiнiям свiдчить про таку дiю частин автомобiля, що рухався:
332. Наявнiсть однобiчних переломiв ребер по пахвовим (згинальних) та навколохребетнiй i середньо-ключичнiй (розгинальних) лiнiям у сукупностi з внутрiшньолегеневими облямовуючими крововиливами свiдчать про таку дiю частин автомобiля, що рухався:
333. Поперечнi розриви основних елементiв кореня легенi виникають при таких дiях частин автомобiля, що рухався:
334. Переважно поздовжнi розриви основних елементiв кореня легенi свiдчать про такий механiзм автомобiльної травми:
335. Переломи кiсток тазу в дiлянцi клубо-гребiнцевих пiдвищень з обох бокiв, що мають однаковий характер (ознаки стиснення зсередини), вертикальнi переломи крижi, що йдуть через крижовi отвори з ознаками стиснення зовнi свiдчать про такий механiзм автомобiльн
336. Наявнiсть гвинтоподiбного перелома великогомiлкової кiстки та двох переломiв малогомiлкової кiстки, якi з'єднуються мiж собою поздовжньою трiщиною, що утворює два поздовжнiх уламка свiдчить про таку дiю частин автомобiля, що рухався:
337. Розрив головного бронха, вiд якого вiдходять надриви слизової оболонки у виглядi облямовуючих трiщин, є бiльш характерним для:
338. Розрив головного бронха, вiд якого вiдходять надриви слизової оболонки у виглядi поздовжнiх паралельних променiв, є бiльш характерним для:
339. Наявнiсть поперечного перелома великогомiлкової кiстки, що роздвоюється пiд тупим кутом, а до цього займає бiльше 1/3 дiаметра кiстки свiдчить про:
340. Наявнiсть поперечного перелома великогомiлкової кiстки, що роздвоюється пiд гострим кутом, а до цього займає не бiльше 1/3 дiаметра кiстки свiдчить про:
341. При травмi пiшохода яким автомобiлем можуть спостерiгатися слiди ковзання-тертя, що йдуть в напрямку вiд нiг до голови:
342. У якiй фазi зiткнення легкового автомобiля з пiшоходом можуть виникнути переломи склепiння черепа?
343. Негативний вiдбиток малюнка протектора автомобiля може проявлятися:
344. При якiй мiнiмальнiй швидкостi автомобiля можуть бути вiдсутнi переломи ребер на сторонi скочування колеса:
345. Якщо зрiст пiшохода дорiвнює 162 - 175 см, а удар легковим автомобiлем, що рухається, спричиняється його торцевою поверхнею, то при якiй швидкостi пiшохiд перемiщується по капоту, ударяється об вiтрове скло i падає на дах автомобiля?
346. Якщо зрiст пiшохода дорiвнює 162 - 175 см, а удар легковим автомобiлем, що рухається, спричиняється його торцевою поверхнею, то при якiй швидкостi пiшохiд перемiщується по капоту i ударяється об вiтрове скло?
347. Загинання вушкоподiбної поверхнi крижi спостерiгається при такому механiзмi автомобiльної травми:
348. Поєднання переломiв кiсток таза в дiлянцi клубо-гребiнцевого пiдвищення з однаковою морфологiєю (ознаки стиснення зсередини) i поперечного перелома крижi з ознаками стиснення зсередини є характерним для:
349. Перелом Джеферсона може спостерiгатися при таких механiзмах автомобiльної травми:
350. Скiльки основних видiв автомобiльної травми передбачено її класифiкацiєю?
351. Який iз випадкiв автомобiльної травми не є її самостiйним видом:
352. Яка частина у висновках експертiв комплексної медико-автотехнiчної експертизи знаходиться перед пiдсумками:
353. Який вiдсоток складають випадки комбiнацiї основних видiв автомобiльної травми вiд її загальної чисельностi:
354. На чому частiше за усе спостерiгаються видоспецифiчнi слiди нашарування при автомобiльнiй травмi:
355. Чи можливо при автомобiльнiй травмi настання смертi вiд механiчної асфiксiї:
356. Чи можлива при автомобiльнiй травмi ампутацiя кiнцiвок:
357. Яка максимальна кiлькiсть фаз може спостерiгатись при травмi вiд зiткнення рухомого автомобiля з пiшоходом:
358. Яка може бути максимальна невiдповiднiсть у висотi розташування контактних ушкоджень та виступаючих деталей автомобiля:
359. У якiй фазi автотравми у пiшохода мають утворитись рiзнi за морфологiєю однобiчнi переломи ребер по кiлькох лiнiях:
360. У яких фазах автотравми пiшохода видоспецифiчнi слiди та ушкодження не утворюються:
361. Утворення переломiв кiсток черепа можливо в кожнiй фазi автотравми пiшохода:
362. Що має знаходитись за тiлом пiшохода при його вiдкиданнi у напрямку руху автомобiля:
363. Яка з характеристик слiдiв-пошкоджень може зробити його видоспецифiчним для травми вiд зiткнення автомобiля з пiшоходом:
364. На якiй висотi знаходиться ушкодження тазостегнового суглоба у пiшохода зростом 170 см, якщо на контурнiй схемi довжиною 17 см воно зображене на вiдстанi 9 см вiд пiдошви:
365. У кiнцевiй фазi якої автомобiльної травми тiло може котитися по дорозi:
366. На якому рiвнi знаходиться центр маси тiла пiшохода:
367. В яких фазах травми при переїздi через тiло колесами автомобiля вiдбувається стиснення:
368. Пiд дiєю яких сил вiдбувається змiщення тiл в салонi автомобiля:
369. Якi з механiзмiв в утвореннi тiлесних ушкоджень, як правило, переважають при летальнiй травмi в салонi автомобiля:
370. Якi ушкодження кистi будуть найбiльш характернi для водiя автомобiля:
371. Який максимальний кут вiдхилення напрямку руху автомобiля вiд його продольної осi, дозволяє розглядати зiткнення як фронтальне:
372. Iз яким iншим видом автотравми найчастiше виникає комбiнацiя травми в салонi автомобiля:
373. Пiд дiєю яких сил вiдбувається змiщення та випадiння пасажира iз салону автомобiля:
374. Утворення яких ран найбiльш типове для травми, що виникає при випадiннi iз кузова рухомого вантажного автомобiля:
375. Яку максимальну кiлькiсть фаз має автотравма вiд випадiння iз рухомого автомобiля:
376. У якому вiддiлу хребта бiльш iмовiрне виникнення ушкоджень при випадiннi з кузова вантажного автомобiля:
377. Що слід розуміти під автомобільною транспортною травмою?
378. Який принцип покладено в основу класифікації автомобільної транспортної травми, розробленої А.О. Солохіним (1968 р.)?
379. Чи слід відносити до автомобільної транспортної травми ушкодження, які виникають від дії частин нерухомого автомобіля?
380. Які ушкодження виникають у пішохода внаслідок удару виступаючими частинами рухомого автомобіля?
381. Від чого, насамперед, залежить характер і локалізація ушкоджень, які виникають у пішохода під час удару рухомим автомобілем?
382. Від чого залежить характер ушкоджень, які виникають при відкиданні тіла потерпілого, після удару виступаючими частинами рухомого автомобіля?
383. На якій стороні тіла локалізуються ушкодження, які виникають при відкиданні тіла потерпілого?
384. Що спостерігається при відкиданні тіла пішохода і падінні його на укриття дороги?
385. Які можливі варіанти зіткнення рухомого автомобіля з людиною?
386. Яким чином розподіляють ушкодження, які виникають у потерпілих під час автомобільної транспортної травми?
387. Які ушкодження, що виникають в умовах автомобільної транспортної травми слід відносити до характерних?
388. При якому варіанті зіткнення рухомого автомобіля з людиною можлива травматична ампутація кінцівки?
389. Утворення яких ран є найбільш типовим для травми від випадання людини з рухомого автомобіля?
390. При якому виді автомобільної транспортної травми найчастіше утворюється циркулярне відшарування шкіри на кінцівках?
391. При якому варіанті зіткнення автомобіля з пішоходом є найбільш ймовірним утворення розгинального перелома хребта?
392. Про що свідчить наявність слідів ковзання на підошвах взуття?
393. При якій умові можливе утворення відбитку протектора на нижніх кінцівках?
394. З якою з нижніх кінцівок відбувся первинний контакт виступаючих частин автомобіля при зіткненні пішохода з автомобілем?
395. Яку форму найчастіше мають сліди ковзання на підошві взуття потерпілого?
396. В якій з фаз автомобільної транспортної травми найчастіше травмуються верхні кінцівки пішохода, при умовах зіткнення рухомого автомобіля з людиною?
397. При яких умовах виникає непрямий перелом грудини між рукояткою і верхньою частиною тіла, з ознаками стиснення на внутрішній поверхні кістки?
398. Які переломи ребер виникають в першій фазі поперечного переїзду колесом автомобіля через грудну клітку потерпілого?
399. Травмування якої ділянки тіла переважає над іншими ушкодженнями у пасажира заднього сидіння легкового автомобіля?
400. Які ушкодження найчастіше спостерігаються у водія легкового автомобіля порівняно з ушкодженнями у пасажирів автомобіля?
401. Які ушкодження кисті найбільш характерні для водія автомобіля?
402. Для якого виду автомобільної транспортної травми є найбільш характерним однобічне локальне відшарування шкіри?
403. Сукупність різних травматичних дій, які виникають в певній послідовності і викликають деформацію та переміщення тіла у просторі складають поняття:
404. В якій фазі автомобільної транспортної травми (зіткнення автомобіля з пішоходом) у останнього можуть виникнути переломи склепіння черепа?
405. Який вид автомобільної транспортної травми найчастіше зустрічається в комбінації з іншими видами:
406. При переїзді коліс легкового автомобіля через грудну клітку потерпілого, який лежить обличчям догори, у останнього знаходять:
407. Що є найважливішою специфічною ознакою переїзду колесом автомобіля?
408. Які ушкодження виникають у потерпілого в момент наїзду колеса на тіло, внаслідок тиску колеса, його обертання і ковзання?
409. До яких відбитків малюнка протектора колеса автомобіля відноситься його рельєфне відображення?
410. Де найчастіше утворюються ушкодження шкіри від перерозтягнення при перекатуванні колеса автомобіля через тіло потерпілого?
411. Яке з перелічених питань має вирішуватись шляхом комплексної медико-автотехнічної експертизи?
412. Що являє собою негативний відбиток малюнка протектора колеса автомобіля?
413. Наявність яких фаз травмування є обов'язковою для виникнення типової морфологічної картини переїзду через тіло колесами автомобіля:
414. При якому варіанті випадіння тіла з рухомого автомобіля тіло має котитись по дорозі?
415. В якій фазі травмування при випадінні з рухомого автомобіля, утворюються найбільш тяжкі тілесні ушкодження?
416. Під дією яких сил відбувається зміщення та випадіння водія із салону автомобіля?
417. Як поширюється слід ковзання-тертя при випадінні пасажира з кузова вантажного автомобіля:
418. За якими механізмами утворюються тілесні ушкодження при випадінні потерпілого з автомобіля, який рухався?
419. Чи є доцільним, у випадках автопригод, огляд транспортних засобів, не тільки в момент аварії, але і у більш віддалені строки?
420. Які нашарування органічного походження найчастіше встановлюють на транспортних засобах в випадках наїзду автомобіля на пішохода?
421. Що має передувати судово-медичному дослідженню трупа в морзі у випадках автотранспортних пригод?
422. Для кого з учасників автопригоди (травма в салоні легкового автомобіля) є характерною травматична ампутація кисті?
423. Які ушкодження нижніх кінцівок спостерігаються при переїзді колесом автомобіля через стопи?
424. Які можливі варіанти переїзду тіла людини колесом автомобіля?
425. Яким може бути напрямок переїзду через тіло колесом автомобіля?
426. Скільки фаз травми розрізняють у випадках стискання тіла між автомобілем та перешкодою?
427. Внаслідок чого у пасажирів переднього сидіння салону легкового автомобіля, виникають ушкодження внутрішніх органів грудної клітки і живота?
428. Який механізм виникнення переломів щиколоток з вивихом стопи зовні, у водія транспортного засобу?
429. З якою метою, у випадках автомобільних транспортних пригод, здійснюється дослідження одягу за допомогою інфрачервоних променів?
430. З якою метою у випадках транспортних пригод, здійснюється дослідження одягу потерпілих в ультрафіолетових променях?
431. З якою метою у випадках транспортних пригод використовують емісійний спектральний аналіз?
432. Яке завдання можливо вирішити при комплексній медико-автотехнічній експертизі шляхом експериментального відтворення обставин транспортної пригоди?
433. Який механізм виникнення ушкоджень в третій фазі автомобільної травми - випадіння з рухомого автомобіля?
434. Від чого залежать морфологічні особливості утворення бампер-переломів кісток нижніх кінцівок?
435. Чи повністю змінюється картина ушкоджень, які спостерігаються у водія і пасажира переднього сидіння, при застосуванні ременів безпеки?
436. Які ушкодження крім хлистоподібних переломів в нижньому відділі хребта, також утворюються у водіїв і пасажирів переднього сидіння при різкій зміні швидкості руху автомобіля?
437. Підшкірні розриви прямих м'язів живота та двоголових м'язів плеча, зміщення органів живота у ліву плевральну порожнину характерно для травми:
438. Скальповані рвано-забиті рани передньої поверхні шиї та грудної клітки, переважання переломів ребер по заднім анатомічним лініям є характерним для:
439. Наявність при фронтальному зіткненні автомобіля різаних ран в ділянці соскоподібного відростка, великих крововиливів в тканини передньої черевної стінки, м'яких тканин спини і попереку, переломів ребер по правим колохребтовим і передньо-пахвовим лініям, л
440. При фронтальному зіткненні автомобіля гвинтоподібні переломи правої плечової кістки звичайно зустрічаються у:
441. Наявність при фронтальному зіткненні автомобіля ушкоджень м'яких тканин правої половини обличчя, правих переломів ребер, ушкоджень правої кисті і колінного суглоба є характерним для:
442. Задньо-верхні вивихи голівки стегнової кістки у водія при зіткненні автомобіля з перешкодою виникають при таких положеннях стегон:
443. Вертикальний перелом вертлужної западини при переїзді колесом автомобіля виникає у:
444. Утворення яких ушкоджень від дії ременів безпеки є можливим при умові фронтального зіткнення автомобілів?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.



© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів