Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


95. Судово-медична експертиза

23. "23. Медико-кримiналiстичнi методи дослiдження в судово-медичнiй експертизi"


1738. Основними вимiрювальними методами дослiдження, застосованими у вiддiленнi медичної кримiналiстики, є:
1739. Лiнiйнi вiдстанi визначаються за допомогою:
1740. Лiнiйнi вiдстанi визначаються за допомогою:
1741. Для встановлення маси об'єктiв у судовiй медицинi використовують:
1742. Для встановлення маси об'єктiв у судовiй медицинi використовують:
1743. Для встановлення маси об'єктiв у судовiй медицинi використовують:
1744. У поляризованому свiтлi доцiльно дослiджувати:
1745. З допомогою фазово-контрастної мiкроскопiї можна дослiджувати:
1746. Основними видами фотографiї, що запам'ятовує, у судовiй медицинi є:
1747. У судовiй медицинi застосовуються такi мiкрофотографiчнi методи дослiдження:
1748. В судовiй медицинi застосовуються такi мiкрофотографiчнi методи дослiдження:
1749. Кольороподiльну фотографiю в судовiй медицинi застосовують для:
1750. Кольороподiльну фотографiю в судовiй медицинi застосовують для:
1751. Стереоскопiчну фотографiю в судовiй медицинi застосовують при дослiдженнi:
1752. Стереоскопiчну фотографiю в судовiй медицинi застосовують при дослiдженнi:
1753. Фотографування в iнфрачервоних променях застосовують для виявлення i фотографiчної фiксацiї:
1754. Фотографування в iнфрачервоних променях застосовують для виявлення i фотографiчної фiксацiї:
1755. Фотографування видимої люмiнесценцiї в судовiй медицинi застосовується для:
1756. Фотографування видимої люмiнесценцiї в судовiй медицинi застосовується для:
1757. До методiв рентгенологiчного дослiдження вiдносяться:
1758. До методiв рентгенологiчного дослiдження вiдносяться:
1759. Рентгенологiчний метод при дослiдженнi ушкоджень твердими тупими предметами застосовують для:
1760. Рентгенологiчний метод при дослiдженнi ушкоджень твердими тупими предметами застосовують для:
1761. При дослiдженнi ушкоджень колюче-рiжучими предметами рентгенологiчний метод застосовують для:
1762. При вогнепальних ушкодженнях тiла людини рентгенологiчний метод використовують для встановлення:
1763. При вогнепальних ушкодженнях тiла людини рентгенологiчний метод використовують для встановлення:
1764. При рентгенологiчному дослiдженнi трупа зi слiпим вогнепальним ушкодженням фiксують такi характеристики снаряда:
1765. При рентгенологiчному дослiдженнi трупа зi слiпим вогнепальним ушкодженням фiксують такi характеристики снаряда:
1766. При рентгенологiчному дослiдженнi трупа зi слiпим вогнепальним ушкодженням фiксують такi характеристики снаряда:
1767. Рентгенiвська картина вiдкладення слiдiв металу у видi кiльце-подiбної тiнi в областi вхiдного вогнепального отвору на кiстцi визначається при поразцi:
1768. Вiк людини встановлюють за допомогою рентгенологiчного методу по таких ознаках:
1769. Вiк людини встановлюють за допомогою рентгенологiчного методу по таких ознаках:
1770. Вiк людини встановлюють за допомогою рентгенологiчного методу по таких ознаках:
1771. При експертизi потерпiлих, обвинувачуваних i iнших осiб до-слiдження в iнфрачервоних променях дозволяє виявити:
1772. При експертизi потерпiлих, обвинувачуваних i iнших осiб дослiдження в iнфрачервоних променях дозволяє виявити:
1773. При експертизi трупiв дослiдження в iнфрачервоних променях дозволяє виявити:
1774. При експертизi трупiв дослiдження в iнфрачервоних променях дозволяє виявити:
1775. Застосування ультрафiолетових променiв дозволяє визначити:
1776. При експертизi трупiв дослiдження в iнфрачервоних променях дозволяє виявити:
1777. Пiдвищений вмiст металiв (за допомогою спектрального аналiзу) визначають у випадках смертi вiд:
1778. Метод iнфрачервоної спектрофотометрiї застосовують у судовiй медицинi у випадках:
1779. Метод iнфрачервоної спектрофотометрiї застосовують у судовiй медицинi у випадках:
1780. Виявлення слiдiв металiзацiї на тiлi й одязi постраждалого дозволяє встановити:
1781. Виявлення слiдiв металiзацiї на тiлi та одязi постраждалого дозволяє встановити:
1782. Методом кольорових вiдбиткiв (контактно-дифузiйним) встановлюють наявнiсть на об'єктах наступних груп металiв:
1783. Метали в областi вогнепальних ушкоджень на шкiрi гнильно змiненого трупа можуть бути виявленi методом:
1784. Для ототожнення колюче-рiжучих знарядь по мiкротрасам придатнi:
1785. Групову приналежнiсть тупого предмета можна встановити по:
1786. Групову приналежнiсть твердого тупого предмета можна встановити по:
1787. Групову приналежнiсть твердого тупого предмета можна встановити по:
1788. При ототожненнi знаряддя травми по ушкодженню порiвняльне дослiдження здiйснюють:
1789. В областi вогнепального ушкодження на трупi безпосередньою мiкроскопiєю виявляють:
1790. У областi вогнепального ушкодження на трупi безпосередньою мiкроскопiєю виявляють:
1791. В областi вогнепального ушкодження на трупi безпосередньою мiкроскопiєю виявляють:
1792. В областi вогнепального ушкодження рушничне мастило при освiтленнi ультрафiолетовими променями люмiнесцiює:
1793. В областi вогнепального ушкодження рушничне мастило при освiтленнi ультрафiолетовими променями люмiнесцирують:
1794. В областi вогнепального ушкодження рушничне мастило при освiтленнi ультрафiолетовими променями що викликають люмiнесценцiю:
1795. Виявлення в областi вогнепального ушкодження вiдкладень мiдi або нiкелю свiдчить про заподiяння поранення:
1796. При пострiлi з близької дистанцiї кулею з мельхiоровою оболонкою на дослiджуваному об'єктi (шкiра, одяг) виявляють метали:
1797. Наявнiсть зерен пороху визначають за допомогою:
1798. У вiддiленнi медичної кримiналiстики особливостi ушкоджень м'яких тканин гострими предметами фiксують:
1799. Експериментальнi слiди ковзання мiкрорельєфу леза сокири можуть бути отриманi на:
1800. При дослiдженнi леза гострого знаряддя вiдзначають:
1801. При дослiдженнi леза гострого знаряддя вiдмiчають:
1802. В областi ушкоджень тканини одягу тупим предметом можуть бути виявленi:
1803. В областi ушкоджень тканини одягу тупим предметом можуть бути виявленi:
1804. Види профiлювання слiдiв вiд впливу тупих i гострих предметiв на кiстках i хрящах:
1805. Види профiлювання слiдiв вiд дiї тупих i гострих предметiв на кiстках i хрящах:
1806. Методи виявлення мiкроосколкiв скла в ушкодженнях:
1807. Методи виявлення мiкрочастинок скла в ушкодженнях:
1808. Для встановлення наявностi кiсткових об'єктiв застосовують такi методи дослiдження:
1809. Для встановлення наявностi кiсткових об'єктiв застосовують такi методи дослiдження:
1810. Для встановлення наявностi кiсткових об'єктiв застосовують такi методи дослiдження:
1811. Для встановлення видової приналежностi кiсткових залишкiв одному або декiльком скелетам застосовують такi методи дослiдження:
1812. Для установлення вiку, статi i раси по черепi застосовують такi методи дослiдження:
1813. Для встановлення вiку, статi i раси по черепу застосовують такi методи дослiдження:
1814. Вiк по кiстках кiнцiвок i тулуба визначають такими методами:
1815. Вiк по кiстках кiнцiвок i тулуба визначають такими методами:
1816. По кiстках кiнцiвок i тулуба стать визначають такими методами:
1817. По кiстках кiнцiвок i тулуба стать визначають такими методои:
1818. Зрiст по кiстках кiнцiвок i тулуба визначають такими методами:
1819. Основнi морфологiчнi ознаки слiдiв кровi, якi пiдлягають вив-ченню:
1820. Зазначте практичну значимiсть макроскопiчного дослiдження слiдiв кровi:
1821. Елементарними слiдами кровi є:
1822. Елементарними слiдами кровi є:
1823. Чинники зовнiшнього середовища, що впливають на змiну кольору слiдiв кровi:
1824. Чинники, що впливають на форму i напрямок потьокiв кровi:
1825. Чинники, що впливають на форму i напрямок слiдiв вiд бризок кровi:
1826. Методи виявлення невидимих або замитих слiдiв кровi на речових доказах:
1827. Методи виявлення невидимих або замитих слiдiв кровi на речових доказах:
1828. Методи виявлення невидимих або замитих слiдiв кровi на речових доказах:
1829. Дiї експерта, що є обов'язковими при встановленнi механiзму утворення слiдiв, пiдозрiлих на кров:
1830. Дiї експерта, що є обов'язковими при встановленнi механiзму утворення слiдiв, пiдозрiлих на кров:
1831. Зазначити рацiональнi прийоми кольороподiльної фотозйомки:
1832. Що лежить в основi методу емiсiйної спектрографiї?
1833. Якi фiзичнi впливи беруть участь у механiзмi слiдоутворення?
1834. Робочим кутом" предмета, що рубає, називається кут:
1835. Iдентифiкацiя об'єкта можлива по ознаках:
1836. Iдентифiкацiя об'єкта можлива по ознаках:
1837. Для моделювання слiдiв ковзання колюче-рiжучого предмета на хрящовiй тканинi краще використовувати:
1838. Основними вимiрювальними методами дослiдження, якi застосовуються у вiддiленнi медичної кримiналiстики, є:
1839. Основними вимiрювальними методами дослiдження, застосовуваними у вiддiленнi медичної кримiналiстики, є:
1840. Кольорову фотографiю при проведеннi судово-медичної експертизи трупа застосовують:
1841. Метод опрацювання шкiри трупа оцтово-спиртовим розчином дозволяє вiдновити початкову форму ушкодження у випадках:
1842. Ознаки пострiлу в упор або що виявляються медио-кримналістичними методами:
1843. При порiвняльному дослiдженнi прижиттєвих i посмертних рентгенограм кiсток черепа при експертизi ототожнення особистостi використовують прийоми:
1844. Елементарнi слiди, утворенi краплею кровi пiсля одержання додаткової кiнетичної енергiї:
1845. Елементарний слiд, що утвориться при зiткненнi покритого кров'ю предмета з якоюсь поверхнею по дотичнiй (тангенцiально):
1846. Елементарний слiд, що утвориться при стiканнi великої маси або значних крапель кровi пiд дiєю сили тяжiння по вертикальнiй поверхнi:
1847. Умови виникнення вiдбиткiв кровi:
1848. Зазначити, яке дослiдження повинно проводитися пiсля одержання експериментальних слiдiв кровi:
1849. Зазначити рацiональнi прийоми видалення вiдблискiв поверхнi, що фотографується:
1850. Що таке спектр?
1851. Стереоскопiчну фотографiю в судовiй медицинi застосовують при дослiдженнi:
1852. Метод опрацювання шкiри трупа оцтово-спиртовим розчином дозволяє вiдновлювати початкову форму ушкодження у випадках:
1853. Ознаки пострiлу в упор, що виявляються на трупi:
1854. Методи виявлення мiкроосколкiв скла в ушкодженнях:
1855. Елементарний слiд, що утвориться при зiткненнi покритого кров'ю предмета з якоюсь поверхнею по дотичнiй (тангенцiально):
1856. Елементарний слiд, що утвориться при стiканнi великої маси або великих крапель кровi пiд дiєю сили тяжiння по вертикальнiй поверхнi:
1857. Умови утворення помарок (мазкiв) кровi:
1858. Умови виникнення вiдбиткiв кровi:
1859. Яке дослiдження повинно провадитися пiсля одержання експериментальних слiдiв кровi:
1860. Що таке спектр?
1861. Iдентифiкацiя об'єкта можлива по ознаках:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів