Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


95. Судово-медична експертиза

22. "22. Мiкроскопiчнi дослiдження об'єктiв судово-медичної експертизи"


1702. При гістологічному дослідженні шкіри, вилученої з ділянки трупної плями, можна знайти:
1703. Гістологічне дослідження ссаден, крововиливів та ран здійснюється з метою:
1704. Для морфологічної діагностики жирової емболії шматочки легень необхідно вилучати з:
1705. Гістологічне дослідження шкіри з ділянки странгуляційної борозни дозволяє:
1706. Гістологічне дослідження легень при втопленні дає можливість:
1707. Гістологічне дослідження у випадках смерті в умовах пожежі здійснюється для:
1708. При смерті від охолодження (замерзання) гістологічне дослідження дає можливість:
1709. До мікроскопічних змін в ділянках електроміток відносять:
1710. Куди необхідно помістити шматочки внутрішніх органів, вилучених для гістологічного дослідження?
1711. Чи слід відмовлятись від гістологічного дослідження внутрішніх органів при вираженому гнитті останніх?
1712. Наявнiсть на межi крововилива в м'якi тканини голови та оточуючих тканин через 24 - 48 годин пiсля його виникнення тонкого переривчатого лейкоцитарного валу та одиничних макрофагiв у складi iнфiльтрату свiдчить про те, що цей крововилив є наслiдком:
1713. Коли навколо справжньої внутрiшньомозкової гематоми з'являються мiкроскопiчно крапковi геморагiї та початковi ознаки набряку-набухання:
1714. Початковими ознаками запалення є:
1715. Виявлення ерiтрофагiї в регiональних лiмфовузлах є:
1716. Реакцiя людини на стрес морфологiчно найбiльш виражена в:
1717. Вiдсутнiсть спазму в мiкросудинах легенiв i головного мозку з вираженими явищами сладжування i тромбоутворень є ознаками шоку:
1718. Спазм артерiального вiддiлу мiкроциркуляторного русла серця, нирок, судин головного мозку поряд з венозним повнокрiв'ям є ознакою шоку:
1719. Порушення судинно-тканинної проникностi в головному мозку, нирках, серцi, що веде до явищ дистрофiї i некрозу в них є ознакою шоку:
1720. Гiперемiя мiкроциркуляторних руслiв у всiх органах i тканинах з порушенням реологiчних властивостей кровi є ознакою шоку:
1721. Розвиток тканинних i перш за все судинних змiн в травмованих м'яких тканинах голови та у мозку уповiльнюється у випадках:
1722. Як впливає приєднання позацеребральних ускладнень на 5 добу гострого перiоду черепно-мозкової травми на кiлькiсть лейкоцитiв у вогнищах крововиливiв мозку i мозкових оболонок?
1723. Як впливає приєднання позацеребральних ускладнень на 5 добу гострого перiоду черепно-мозкової травми на кiлькiсть лейкоцитiв в ушкодженнях м'яких тканин голови?
1724. Рiвномiрний розподiл жиру при гiстологiчному дослiдженнi у всiх частках обох легень, порiвняно велика кiлькiсть його у капiлярах та розгалудженнях артерiол, якi знаходяться у спастичному станi, свiдчить за походження термiчних опiкiв:
1725. Знаходження частинок жиру переважно в альвеолах, в мiжальвеолярних перегородках i рiдко - у великих судинах свiдчить за походження термiчних опiкiв:
1726. Початковi ознаки некробiозу у випадках iнфаркту мiокарда виявляються мiкроскопiчно:
1727. Лейкоцитарна iнфiльтрацiя в зонi iнфаркту мiокарда з'являється:
1728. Вростання грануляцiйної тканини у периферичну зону iнфаркту мiокарда вiдбувається:
1729. Зберiгання дрiбних вогнищ некрозу в зонi iнфаркту мiокарда вiдмiчається:
1730. Одиничнi зерна гемосидерину в субдуральнiй гематомi з'являються через:
1731. Вилугованi еритроцити в субдуральнiй гематомi з'являються через:
1732. Макрофаги з кров'яним пiгментом в субдуральнiй гематомi з'являються через:
1733. Формування грануляцiйної тканини з боку твердої мозкової оболонки в субдуральнiй гематомi стає помiтним через:
1734. Коли в субдуральнiй гематомi з'являються новоутворенi судини?
1735. Сполучнотканинний шар капсули субдуральної гематоми мiкроскопiчно добре виявляється:
1736. Основним завданням гiстологiчного дослiдження об'єктiв судово-медичної експертизи є встановлення:
1737. Найбiльш раннiми реакцiями тканин людини на травму є:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів