Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


95. Судово-медична експертиза

21. "21. Судово-медичне дослiдження трупiв новонароджених"


1658. Ядро Бекляра вперше з'являється на такому мiсяцi внутрiшньоутробного розвитку:
1659. Ядро скостенiння у грудинi вперше з'являється в:
1660. Ядро скостенiння у грудинi вперше з'являється на такому мiсяцi внутрiшньоутробного розвитку:
1661. На восьмому мiсяцi внутрiшньоутробного розвитку ядро скостенiння у грудинi є в:
1662. Ядро скостенiння в п'ятковiй кiстцi вперше з'являється на такому мiсяцi внутрiшньоутробного розвитку:
1663. Виявлення в меконiї мiкроскопiчно пушкового волосся та кристалiв холестерину вiдповiдає такому мiсяцю внутрiшньоутробного розвитку:
1664. Виявлення в меконiї мiкроскопiчно пушкового волосся i плескатого епiтелiю вiдповiдає такому мiсяцю внутрiшньоутробного розвитку:
1665. Легенi живонародженої дитини характеризуються таким:
1666. Легенi мертвонародженої дитини характеризуються таким:
1667. Мiкроскопiчнi змiни родової пухлини у живонародженої дитини:
1668. Мiкроскопiчнi змiни родової пухлини у мертвонародженої дитини:
1669. Скiльки часу минуло пiсля родiв якщо мiкроскопiчно родова пухлина така - полiморфноядернi лейкоцити розпадаються, погано забарвленi з ядром, що вакуолiзоване, чи має чiтки контури i пiкнотичне ядро?
1670. Скiльки часу минуло пiсля родiв якщо мiкроскопiчно родова пухлина така - лiмфатичнi судини розширенi, переповненi рожевою рiдиною з домiшками тiней еритроцитiв?
1671. Скiльки часу минуло пiсля родiв якщо мiкроскопiчно родова пухлина така - крайове стояння лейкоцитiв, їх вихiд за межi судинної стiнки?
1672. Виявлення при мiкроскопiчному дослiдженнi пупкових артерiй пролiферацiї клiтин субендотелiального шару, а у зовнiшнiх шарах м'язевої стiнки - вогнещевих некрозiв, свiдчить про те, що смерть плоду настала:
1673. Немовля, що народилося у станi асфiксiї, може прожити максимально:
1674. Ознака розриву пуповини:
1675. Ознака ушкодження пуповини тупим предметом:
1676. Ознака подiлу пуповини гострим предметом:
1677. Якщо смерть немовляти настала антенатально внутрiшньоутробнi вiдрiзки пупкових судин мають такий характер:
1678. Скiльки часу минуло пiсля родiв якщо на межi шкiри i пуповини мiкроскопiчно є клiтинна лейкоцитарна iнфiльтрацiя?
1679. Скiльки часу минуло пiсля родiв якщо на межi шкiри i пуповини є мiкроскопiчно лейкоцитарний вал?
1680. Ушкодження кiсток черепа у новонароджених можуть виникати при падiннi з висоти не менше:
1681. Дефект скостенiння кiсток черепа у новонароджених, якi симулюють ушкодження, найчастiше зустрiчаються на кiстках:
1682. Розрив пуповини внаслiдок стрiмких пологiв звичайно розташований:
1683. Доказом новонародженностi є:
1684. Доношеннiсть плода - це:
1685. Зрiлiсть плода - це:
1686. Де розташоване ядро Беклера?
1687. Ознакою доношенностi плода є:
1688. Ознакою доношенностi плода є:
1689. Ознакою зрiлостi плода є:
1690. Нежиттєздатнiсть плода не залежить вiд:
1691. Рiвень стояння дiафрагми у живонароджених вiдповiдає:
1692. Рiвень стояння дiафрагми у мертвонароджених вiдповiдає:
1693. Шлунок у мертвонароджених знаходиться у положеннi:
1694. Шлунок у живонароджених знаходиться у положеннi:
1695. Плавальна легенева проба може бути позитивною у мертвонароджених у випадках:
1696. Позитивною плавальна шлунково-кишкова проба може бути у мертвонароджених у випадках:
1697. Меконiй видаляється у новонародженних:
1698. Кефалогематома розсмоктується через:
1699. Пуповина звичайно вiдпадає через:
1700. Через скiльки годин пiсля пологiв повiтря може бути знайдене у тонкому кишечнику немовляти?
1701. Через скiльки годин пiсля пологiв повiтря може бути знайдене у товстому кишечнику немовляти?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів