Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


95. Судово-медична експертиза

19. "19.Судово-медичне дослiдження трупа"


1567. Чи можливе вiдновлення основних життєвих функцiй органiзму через 15 - 20 хвилин пiсля зупинки дихання i серцебиття?
1568. Чи можливо вважати вiдсутнiсть дихання i серцебиття вiрогiдними ознаками смертi?
1569. Чи можливо вважати достовiрною ознакою смертi зниження температури тiла до 30град.С?
1570. Який iз факторiв зовнiшнього середовища бiльше впливає на динамiку посмертних процесiв?
1571. Температура навколишнього середовища на швидкiсть охолодження трупа:
1572. Чи впливає товщина пiдшкiрножирової клiтковини на швидкiсть охолодження трупа?
1573. Доказом того, що значна кількість етанолу у гнильному трупі обумовлена наявністю банальної мікрофлори є проведення гістологічного дослідження з фарбуванням:
1574. Утворення жировоску вiдноситься:
1575. Як охолоджуються трупи дорослих осiб по вiдношенню до трупiв немовлят?
1576. Яке значення для визначення давностi настання смертi має визначення температури пiд пахвою?
1577. Чи можливо вважати доведеним змiну положення трупа пiсля смертi, якщо трупнi плями розташованi на рiзних поверхнях тiла?
1578. Темп розвитку трупних плям:
1579. Коли вперше можливо виявити трупнi плями, якщо труп знаходиться при кiмнатнiй температурi?
1580. Коли вперше можливо виявити трупнi плями, якщо труп знаходився в умовах високої температури (32 - 40град.С)?
1581. Де можливо виявити трупне заклякання через 30 - 40 хвилин пiсля смертi?
1582. У осiб атлетичної будови тiла трупне заклякання розвивається:
1583. У дiтей та осiб похилого вiку трупне заклякання розвивається:
1584. Як розвивається трупне заклякання при смертi вiд отруєння наркотичними речовинами?
1585. При кiмнатнiй температурi реакцiю внутрiшньоочної мускулатури на дiю струму можливо викликати пiсля смертi:
1586. В умовах високої температури навколишнього середовища (32 - 40град.С) реакцiю внутрiшньоочної мускулатури на дiю струму можливо викликати пiсля смертi:
1587. Проявами гнилiсних змiн на трупi являються:
1588. Що являється проявом гнилiсних змiн трупа?
1589. Наявнiсть одягу на трупi:
1590. Пiдвищена вологiсть(70 - 100%) i температура (10 - 50град.С):
1591. При смертi вiд асфiксiї гниття трупа розвивається:
1592. При яких умовах можлива мумiфiкацiя трупа?
1593. Розвитку жировоску сприяють:
1594. Що сприяє розвитку жировiску?
1595. Наявнiсть в трупi банальної гнильної флори:
1596. Доказом того, що значна кiлькiсть етанолу у гнильному трупi є наслiдком наявностi дрiжджових грибкiв є проведення гiстологiчного дослiдження внутрiшнiх органiв з фарбуванням:
1597. Чи розцiнюється тривала вiдсутнiсть свiдомостi як вiрогiдна ознака смертi?
1598. Достовiрною ознакою смертi являється:
1599. Для термометрiї трупа датчики вводяться:
1600. Як впливає слаборозвинута клiтковина на швiдкiсть охолодження трупа?
1601. До яких трупних явищ вiдносяться трупнi плями, що зникають при натисканнi?
1602. На що вказує наявнiсть трупних плям на рiзних поверхнях тiла в рiзних стадiях розвитку?
1603. Чи залежить швидкiсть розвитку трупних плям вiд причини смертi?
1604. Чи можливо виявити трупнi плями через 30 - 60 хвилин пiсля настання смертi, якщо труп знаходився при кiмнатнiй температурi?
1605. Чи можливо виявити трупнi плями через 30 - 60 хвилин пiсля настання смертi, якщо труп знаходився при високiй (32-40град.С) температурi?
1606. В якому м'язi ранiше розвивається трупне заклякання?
1607. Як розвивається трупне заклякання у осiб атлетичної тiлобудови?
1608. При смертi вiд сепсiсу i отруєння неорганiчними речовинами трупне заклякання розвивається:
1609. До ознак, що використовуються для встановлення давностi настання смертi, доцiльно пред'явити наступнi вимоги:
1610. При кiмнатнiй температурi iдiомускулярна пухлина може виникнути пiсля смертi:
1611. Як впливає на швидкiсть розвитку гнилісних процесiв наявнiсть одягу на трупi?
1612. Трупи немовлят i товстих суб'єктiв в порiвняннi з трупами старих людей i худих суб'єктiв схильнi до гниття:
1613. При наявностi в трупi великих абсцесiв швидкiсть гниття:
1614. Що сприяє мумiфiкацiї?
1615. Перiод клiнiчної смертi, в залежностi вiд вихiдного стану органiзму, може продовжуватись:
1616. Що вiдноситься до вiрогiдних ознак смертi?
1617. Чи впливає швидкiсть руху повiтря на дiлянку посмертних процесiв?
1618. Чи може не змiнюватись температура трупа в першi години пiсля смертi, якщо вiн знаходиться в умовах кiмнатної температури?
1619. Чи призводить до утворення етанолу попадання дріжжових грибків у свіжий труп при температурі 4 - 8град.С:?
1620. Що використовують для дослiдження трупних плям?
1621. Чи впливає на швидкiсть розвитку трупного заклякання вага трупа?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів