Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


95. Судово-медична експертиза

18. "18. Огляд трупа на мiсцi його виявлення (пригоди)"


1487. Хто здiйснює огляд трупа на мiсцi його виявлення?
1488. Чи завжди лiкар-спецiалiст в галузi судової медицини повинен брати участь в оглядi трупа на мiсцi його виявлення?
1489. Хто вирiшує питання про участь лiкаря-спецiалiста в галузi судової медицини при оглядi трупа на мiсцi його виявлення?
1490. Лiкар-спецiалiст в галузi судової медицини бере участь в оглядi трупа:
1491. Лiкар-спецiалiст в галузi судової медицини може запрошуватись для повторного огляду мiсця виявлення трупа:
1492. Чи є процесуальнi обмеження для участi штатного лiкаря-судмедексперта бюро в проведеннi експертизи, якщо вiн разом iз слiдчим проводив огляд трупа на мiсцi його виявлення?
1493. Що є обов'язком лiкаря-спецiалiста в галузi судової медицини при участi його в огляду трупа на мiсцi виявлення?
1494. Що забов'язаний робити лiкар-спецiалiст в галузi судової медицини на мiсцi виявлення трупа?
1495. Що має робити лiкар-спецiалiст в областi судової медицини при вiдсутностi достовiрних ознак смертi?
1496. Якi манiпуляцiї можна здiйснювати при оглядi трупа на мiсцi його виявлення?
1497. Що є вiрогiдними ознаками смертi?
1498. Що є достовiрними ознаками смертi?
1499. Якi дiї лiкаря-спецiалiста в галузi судової медицини припустимi в процесi огляду трупа на мiсцi його виявлення?
1500. На мiсцi виявлення трупа лiкар-спецiалiст в галузi судової медицини може:
1501. Що має описати лiкар-спецiалiст в галузi судової медицини у випадках наявностi ушкоджень вiд дiї тупих та гострих предметiв?
1502. Що необхiдно зафiксувати у випадках летальної автомототракторної травми?
1503. На що необхiдно звернути увагу при летальнiй автомототракторнiй травмi?
1504. Об'єкти, знайденi на мiсцi шляхової транспортної пригоди:
1505. Що доцiльно вилучати з мiсця шляхової транспортної пригоди для судово-медичного дослiдження?
1506. На одязi людини, при зiткненнi її з автомобiлем, який рухається, можна знайти слiди-вiдбитки:
1507. Якi слiди можна знайти на одязi пiшохода при його зiткненнi з автомобiлем?
1508. На одязi людини, при переїздi тiла її колесом автомобiля, можна знайти слiди-вiдбитки:
1509. Якi слiди можна знайти на одязi людини при переїздi тiла її колесом автомобiля?
1510. Де звичайно знаходять труп в випадках залiзничних пригод?
1511. При оглядi одягу загиблого внаслiдок залiзничної пригоди можна встановити:
1512. "Що можна знайти при оглядi одягу загиблої особи при залiзничнiй пригодi?
1513. Якi ознаки свiдчать про тягнення тiла при залiзничнiй пригодi?
1514. Що можна знайти на переднiй поверхнi локомотиву при зiткненнi потягу з пiшоходом?
1515. Якi слiди можна знайти на переднiй поверхнi локомотиву при його зiткненнi з людиною?
1516. Що можна знайти на переднiй поверхнi локомотиву при зiткненнi потягу з людиною?
1517. При падiннi повiтряного судна на землю описують:
1518. Якi питання вирiшують при оглядi мiсця подiї у випадках падiння повiтряного судна на землю?
1519. Що встановлюють при падiннi лiтака на землю?
1520. При оглядi трупiв осiб, якi загинули в результатi падiння повiтряного судна на землю, знаходять:
1521. На якiй площi можна знайти уламки повiтряного судна i тiл загиблих, якщо вибух вiдбувся на висотi 5 - 7 км?
1522. У випадках падiння з висоти при зовнiшньому оглядi описують:
1523. Вiдбиток дульного зрiзу можна знайти при пострiлах:
1524. При смертi вiд вибуху на одязi i тiлi загиблих часто знаходять:
1525. У випадках смертi вiд удавлення руками при зовнiшньому оглядi трупа на шиї знаходять:
1526. Странгуляцiйна борозна на шиї трупа може бути схожа:
1527. На що може бути схожа страгуляцiйна борозна?
1528. При оглядi трупiв, вилучених з води, вiдмiчають:
1529. При оглядi трупiв осiб, витягнених з води вiдмiчають:
1530. На що необхiдно звернути увагу при оглядi трупа, витягнутого з води?
1531. Через який промiжок часу пiсля вилучення трупа з води зникає дрiбнопухирчата пiна навколо отвору рота i носа?
1532. При пiдозрi на отруєння при оглядi трупа необхiдно:
1533. Яскраво-червоне забарвлення голiвки пенiса зустрiчається:
1534. Чи можна вважати наявнiсть кiптяви в зовнiшнiх слухових проходах ознакою прижиттєвої дiї полум'я?
1535. Що здебiльшого знаходять на струмоведучих предметах при летальному ураженнi електричним струмом?
1536. При кримiнальному абортi необхiдно вiдмiтити:
1537. При кримiнальному абортi необхiдно вiдмiтити:
1538. Що необхiдно вiдмiтити в протоколi огляду мiсця подiї при пiдозрi на кримiнальний аборт?
1539. При оглядi трупiв новонароджених необхiдно вiдмiтити:
1540. На що необхiдно звернути увагу при оглядi трупiв новонароджених?
1541. При оглядi трупiв новонароджених або його частин, необхiдно вказати:
1542. Чи завжди наявнiсть трупних плям на рiзних поверхнях тiла вказує на раннi змiни пози трупа пiсля смертi?
1543. З чиєю участю бажано здiйснювати огляд трупа?
1544. При оглядi трупа на мiсцi його виявлення лiкар-спецiалiст в галузi судової медицини повинен встановити i повiдомити слiдчого про:
1545. Лiкар-спецiалiст в галузi судової медицини при оглядi трупа на мiсцi його виявлення забов'язаний встановити i повiдомити слiдчому для внесення в протокол:
1546. Чи можливо, в окремих випадках при оглядi мiсця пригоди, розрiзати одяг?
1547. Якi ознаки, що характеризують слiди кровi, описують на мiсцi виявлення трупа?
1548. Що необхiдно зробити iз знайденими на мiсцi пригоди слiдами та iншими об'єктами?
1549. З мiсця залiзничної пригоди для лабораторного судово-медичного дослiдження необхiдно вилучати:
1550. Якi ушкодження можна знайти при оглядi трупiв осiб, що загинули внаслiдок падiння повiтряного судна?
1551. При вогнепальнiй травмi можна знайти:
1552. Що важливо описувати при оглядi петлi у випадках повiшення?
1553. При зовнiшньому оглядi трупа у випадках задушення петлею вiдмiчають:
1554. Що необхiдно вiдмiтити в протоколi огляду мiсця пригоди при пiдозрi на отруєння?
1555. Чи є кiптява на обличчi дiагностичною ознакою дiї полум'я пiд час життя?
1556. Чи є нашарування грунта на тiлi i одязi ознакою змiни мiсця первинного знаходження тiла?
1557. Зовнiшнiй огляд трупа здiйснюється з участю:
1558. Огляд трупа на мiсцi його виявлення є частиною:
1559. Чи може штатний лiкар-судмедексперт, який брав участь як спецiалiст при попередньому оглядi трупа на мiсцi його виявлення, в подальшому брати участь в справi в якостi судово-медичного експерта?
1560. На мiсцi виявлення трупа лiкар-спецiалiст в галузi судової медицини повинен:
1561. Чи можна при оглядi трупа на мiсцi подiї знiмати з нього одяг?
1562. Основними методами встановлення давностi смертi на мiсцi виявлення трупа є:
1563. Що необхiдно виконати при залiзничнiй пригодi?
1564. Що вiдмiчають при оглядi петлi у випадках повiшення?
1565. Про що свiдчить "гусяча шкiра" на живота i спинi?
1566. Що є проявом прижиттєвої дiї полум'я?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів