Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


95. Судово-медична експертиза

17. "17. Судово-медична експертиза потерпiлих, звинувачених та iнших осiб"


1317. Ознаки тяжкого тiлесного ушкодження:
1318. Ознаки тiлесного ушкодження середньої тяжкостi:
1319. Ознаки легкого тiлесного ушкодження:
1320. Ознаки легкого тiлесного ушкодження:
1321. Не загрозливi для життя ушкодження, що належать до тяжких за кiнцевим результатом та наслiдками:
1322. Чи враховуються при оцiнцi ступеня тяжкостi дiагнози: забiй (м'яких тканин) голови, грудної клiтки, живота, виставлених тiльки на пiдставi суб'єктивних факторiв?
1323. Наслiдки тiлесних ушкоджень:
1324. Небезпечними для життя ушкодженнями черепа є:
1325. До тяжких тiлесних ушкоджень вiдносяться:
1326. Переломо-вивихи i переломи тiл чи обох дуг шийних хребцiв без порушення функцiї спинного мозку квалiфiкується за ознакою:
1327. Питання про виправнiсть ушкодження на лицi вирiшує:
1328. Судово-медичний експерт у випадках встановлення судово-слiдчими органами факту побоїв, мук i мордувань повинен встановити:
1329. Поняття "Муки i мордування":
1330. До тяжкого тiлесного ушкодження вiдноситься втрата зору на одне око:
1331. Чи враховується при оцiнцi ступеня тяжкостi ока корекцiя гостроти зору до i пiсля травми:
1332. Пiд втратою слуху слiд розумiти:
1333. Втрата постiйних зубiв (бiльше 1) квалiфiкується за ознакою:
1334. Ступiнь тяжкостi при втратi хворобливо-змiнених постiйних зубiв (парадонтоз III - IV ст.) в результатi травми при вiдсутностi в комiрках зубiв крововиливiв:
1335. Переломи кiсток носа без порушення носового дихання найбiльш часто квалiфiкуються за ознакою:
1336. Рани голови у середньому загоюються через:
1337. Пiд поняттям "Загальна працездатнiсть" слiд розумiти здатнiсть особи:
1338. Визначення стiйкої втрати працездатностi повинно здiйснюватись пiсля:
1339. Яка тривалiсть розладу здоров'я закритих переломiв ребер?
1340. Перелом одного ребра найбiльш часто квалiфiкується як:
1341. Проникаючi ушкодження середнього вiддiлу прямої кишки квалiфiкуються за ознакою:
1342. Пiдкапсульний розрив селезiнки оцiнюється за ознакою:
1343. Доказом поранення грудної клiтки, котре проникає в плевральну порожнину є:
1344. Доказом поранення грудної клiтки, котре проникає в плевральну порожнину є:
1345. Звуження стравоходу зумовлене опiками, що утруднює проходження їжi, квалiфiкується за ознакою:
1346. Наслiдки переломiв нижньої щелепи у виглядi порушення прикусу i акту жування значного ступеня квалiфiкуються за ознакою:
1347. Втрата одного яєчка квалiфiкується за ознакою:
1348. Виявленi при здавленi шиї крововиливи в кон'юктиву повiк i странгуляцiйна борозна квалiфiкуються за ознакою:
1349. Рани живота від дії тупих прпедметів у середньому загоюються через:
1350. Методи, якi використовуються для встановлення давностi рубця:
1351. Рентгенологiчне дослiдження дiлянки рубця необхiдне для встановлення:
1352. Основна морфологiчна ознака рубцiв давнiстю до 1 мiсяця:
1353. Основнi морфологiчнi ознаки рубцiв давнiстю до 1 мiсяця:
1354. Основнi морфологiчнi ознаки рубцiв давнiстю до 2 - 3 мiсяцiв:
1355. Основнi морфологiчнi ознаки рубцiв давнiстю бiльше року:
1356. Рани верхнiх кiнцiвок загоюються через:
1357. Для визначення вiку найбiльш часто використовуються данi рентгенологiчного дослiдження кiсток:
1358. Якi методи використовуються для встановлення вiку?
1359. У вiдношеннi яких осiб жiночої статi виконується судово-медична експертиза визначення статевої зрiлостi?
1360. Для встановлення статевої зрiлостi у осiб жiночої статi найбiльш важливе значення мають:
1361. Рани нижнiх кiнцiвок загоюються через:
1362. Ознаки рубцювання розриву високої та тонкої кiльцеподiбної дiвочої плiви спостерiгаються протягом:
1363. Чи може бути причиною безплiдностi надмiрна в'язкiсть секрету канала шийки матки?
1364. Чи може зберiгатись здатнiсть до заплiднення у осiб, якi не спроможнi до статевих зносин?
1365. Свiжий розрив кiльцеподiбної низької i тонкої дiвочої плiви, що зарубцювався, спостерiгається протягом:
1366. Методи, якi використовуються для виявлення ушкоджень статевих органiв у жiнок:
1367. Встановлення давностi розривiв дiвочої плiви утруднюється в строки:
1368. Яким чином загоюється дiвоча плiва?
1369. Розрив дiвочої плiви квалiфiкується за ознакою:
1370. Судово-медична експертиза у справах, пов'язаних з нормальним вiдправленням статевих функцiй призначається з метою встановлення:
1371. Судово-медична експертиза у справах, пов'язаних з нормальним вiдправленням статевих функцiй призначається з метою встановлення:
1372. Чи може виявлення сперми у пiхвi жiнки, яка жила статевим життям (без свiжих ушкоджень в дiлянцi статевих органiв), свiдчити про те, що мали мiсце статевi зносини?
1373. Чи є безумовним доказом статевого акту наявнiсть свiжих розривiв дiвочої плiви?
1374. Грануляцiя розриву кiльцеподiбної та напiвмiсяцевої дiвочої плiви, яка має висоту менше 0,5 см та товщину 0,2 - 0,25 см, спостерiгається протягом:
1375. Вiрогiднi ознаки вагiтностi:
1376. Для визначення строку вагiтностi, яка минула, слiд враховувати:
1377. Чи можливе переривання вагiтностi в першi 10 тижнiв в результатi травми у жiнок з необтяжливим анамнезом?
1378. Причинами виникнення невизначеного статевого стану (гермафродитизму) є:
1379. Ознаки жiночого псевдогермафродитизму:
1380. При самоушкодженнi рубаючими знаряддями частiше зустрiчаються:
1381. Самоушкодження, якi спричиняються рубаючими знаряддями, найчастiше розмiщуються в областi:
1382. Самоушкодження, якi спричиняються частинами рейкового транспорту, частiше розмiщуються в дiлянках:
1383. Самоушкодження, якi спричиняються вогнепальною зброєю, розмiщуються в дiлянках:
1384. Штучнi пухлини спричиняються введенням пiд шкiру:
1385. Пiд агравацiєю розумiють:
1386. Термiни загоювання саден слизової оболонки ротової порожнини по вiдношенню до саден шкiри:
1387. Поверхневi садна слизової оболонки ротової порожнини загоюються протягом:
1388. Глибокi садна слизової оболонки ротової порожнини епiтелiзуються за:
1389. Слiди вiд саден слизової оболонки ротової порожнини максимально зберігаються до:
1390. Iзольованi переломи кiсток носа iз деформацiями просвiту носових ходiв i односторонньою вiдсутнiстю носового дихання вiдносяться до:
1391. Iзольованi переломи кiсток носа iз залишковими деформацiями просвiту носових ходiв i одностороннім порушенням носового дихання вiдносяться до:
1392. Iзольованi переломи кiсток носа iз залишковими деформацiями носових ходiв i двостороннiм порушенням носового дихання вiдносяться до:
1393. Факт нанесення ударiв, побоїв або iнших насильницьких дiй, якi завдали фiзичного болю визначається:
1394. Судово-медична експертиза визначення ступеня тяжкостi тiлесних ушкоджень проводиться на пiдставi:
1395. Який документ складається при виконаннi судово-медичної експертизи з метою визначення ступеня тяжкостi тiлесного ушкодження?
1396. Пiд незначною стiйкою втратою працездатностi слiд розумiти втрату загальної працездатностi в розмiрi:
1397. В якiй ролi виступає судово-медичний експерт, що приймає участь в початкових та iнших слiдчих дiях?
1398. Чи являється обов'язковим участь декiлькох експертiв при проведеннi експертиз у справах про притягнення до кримiнальної вiдповiдальностi медичних працiвникiв за професiйнi правопорушення?
1399. Особи, якi мають право бути присутнiми при виконаннi судово-медичної експертизи потерпiлих, звинувачених та iнших осiб:
1400. Пiд виправнiстю ушкодження слiд розумiти:
1401. Поняття "побої":
1402. При вiдсутностi даних про гостроту зору обох очей до травми при визначеннi вiдсотка втрати загальної працездатностi умовно слiд рахувати, що вона дорiвнювала:
1403. Чи допускається складання попереднiх висновкiв, якi б мiстили мiркування про ступiнь тяжкостi тiлесних ушкоджень?
1404. Ступiнь тяжкостi закритих переломiв хряща трахеї i гортанi з розривом слизової, якi не супроводжуються шоком тяжкого ступеня або розладом дихання, визначається за ознакою:
1405. Яка тривалiсть розладу здоров'я закритих переломiв ребер?
1406. Перелом одного ребра найчастiше квалiфiкується як:
1407. Ступiнь тяжкостi ушкоджень пiдколiнної артерiї у хворого, виписаного iз стацiонару через 2 тижня пiсля надання квалiфiкованої медичної допомоги, оцiнюється як:
1408. Небезпечними для життя є переломи кiсток тазу, що супроводжуються:
1409. Пiд втратою руки або ноги розумiють:
1410. Порушення функцiї кистi при травмi квалiфiкується за ознакою:
1411. Обмеженi опiки концентрованими кислотами кiнцiвок оцiнюються за ознакою:
1412. Чи можливе встановлення характеру ушкодження за рубцями?
1413. Чи може особисто судово-медичний експерт проводити судово-медичну експертизу визначення стану здоров'я?
1414. Дослiдження внутрiшнiх статевих органiв у осiб з цiлою дiвочою плiвою проводиться:
1415. Чи слiд використовувати при проведеннi судово-медичної експертизи статевої зрiлостi у жiнок кольпоцитологiчний метод?
1416. Критерiями здатностi чоловiка до статевих зносин є:
1417. Критерiями здатностi чоловiка до статевих зносин є:
1418. Чи являється причиною безплiдностi недорозвиненiсть матки?
1419. Яке захворювання частiше є причиною безплiддя у чоловiкiв?
1420. Причинами нездатностi чоловiкiв до заплiднення можуть бути:
1421. Судово-медична експертиза статевих станiв у чоловiкiв проводиться:
1422. Чим бажано вимiрювати отвiр дiвочої плiви?
1423. Поняття "згвалтування":
1424. Чи виникають у бiльшостi випадкiв будь-якi змiни в областi статевих органiв при одноразових розбещених дiях?
1425. Чи свiдчить виявлення почервонiння слизової входу у пiхву тiльки про розбещенi дiї?
1426. Для визначення строку вагiтностi необхiдно враховувати:
1427. Чи можливе переривання вагiтностi в першi 10 тижнiв в результатi травми жiнок з необтяжливим анамнезом?
1428. Поняття "калiчення членiв":
1429. У саднах шиї корочка розташована на рiвнi iнтактної шкiри:
1430. У саднах шиї корочка розташована вище рiвня iнтактної шкiри:
1431. У саднах спини корочка розташована на рiвнi iнтактної шкiри:
1432. У саднах спини корочка розташована вище рiвня iнтактної шкiри:
1433. У саднах живота корочка розташована на рiвнi iнтактної шкiри:
1434. У саднах живота корочка розташована вище рiвня iнтактної шкiри?
1435. У саднах нижнiх кiнцiвок корочка розташована на рiвнi iнтактної шкiри:
1436. У саднах нижнiх кiнцiвок корочка розташована вище рiвня iнтактної шкiри:
1437. У саднах верхнiх кiнцiвок корочка розташована на рiвнi iнтактної шкiри:
1438. У саднах верхнiх кiнцiвок корочка розташована вище рiвня iнтактної шкiри:
1439. Не загрозливi для життя ушкодження, що належать до тяжких за кiнцевим результатом та наслiдками:
1440. Небезпечними для життя ушкодженнями черепа i головного мозку є:
1441. Перелом зубовидного вiдростка другого шийного хребця без порушення функцiї спинного мозку квалiфiкується за ознакою:
1442. Питання про невиправнiсть ушкодження на обличчi вирiшує:
1443. Судово-медичний експерт у випадку встановлення судово-слiдчими органами факта мук i мордувань повинен встановити:
1444. Закритi ушкодження органiв заочеревинного простору за наявностi загрозливих для життя явищ квалiфiкуються за ознакою:
1445. Небезпечними для життя є переломи кiсток таза, що супроводжуються:
1446. Втрата руки на рiвнi середньої третини передплiччя квалiфiкується за ознакою:
1447. Термiчнi опiки III ступеня з площею ураження понад 20% поверхнi тiла квалiфiкуються за ознакою:
1448. Якi з ушкоджень виникають тiльки в дiлянцi дiї травмуючого предмета?
1449. Основнi морфологiчнi ознаки рубцiв давнiстю до 2 - 3 мiсяцiв:
1450. У саднах шиї корочка вiдшаровується на периферiї:
1451. У саднах шиї корочка повнiстю вiдпадає на:
1452. У саднах спини корочка вiдшаровується на периферiї:
1453. У саднах спини корочка повнiстю вiдпадає на:
1454. У саднах живота корочка вiдшаровується на периферiї:
1455. У саднах живота корочка повнiстю вiдпадає:
1456. У саднах нижнiх кiнцiвок корочка вiдшаровується на периферiї:
1457. У саднах нижнiх кiнцiвок корочка повнiстю вiдпадає:
1458. У саднах верхнiх кiнцiвок корочка вiдокремлюється на периферiї:
1459. У саднах верхнiх кiнцiвок корочка повнiстю вiдпадає:
1460. Здатнiсть чоловiка до заплiднення залежить вiд:
1461. Чи можливi статевi зносини без порушення цiлостi дiвочої плiви?
1462. Якi ознаки має дiвоча плiва неушкоджена пiд час статевих зносин?
1463. Хто встановлює факт розбещених дiй?
1464. Чи можлива дiагностика венеричного захворювання при судово-медичнiй експертизi трупа?
1465. Ознаки чоловiчого псевдогермофродитизму:
1466. При самоушкодженнi рубаючими знаряддями частiше зустрiчаються:
1467. При проведенні судово-медичної експертизи у випадках тілесних ушкоджень, судово-медичний експерт забов'язаний встановити:
1468. Особи, які мають бути присутніми при проведенні судово-медичної експертизи потерпілих, звинувачених та інших осіб:
1469. Наслідки тілесних ушкоджень:
1470. Чи може бути здійснена судово-медична експертиза живої особи в кабінеті слідчого:
1471. Встановлення стійкої втрати працездатності повинно проводитись після:
1472. Ступінь тяжкості закритих переломів хряща, трахеї, гортані із розривом слизової оболонки, які не супроводжуються шоком важкого ступеня, або розладом дихання, встановлюється за ознакою:
1473. Термічні опіки II ступеня з площею ураження менше 30% поверхні тіла кваліфікуються за ознакою:
1474. Знайдені при здавлені шиї крововиливи в кон'юктиву повік та странгуляційна борозна кваліфікуються за ознакою:
1475. Які з перелічених ушкоджень є лише локальними:
1476. Рентгенологічне дослідження ділянки рубця необхідне для встановлення:
1477. Основні морфологічні ознаки рубців давністю до 1 місяця:
1478. Основні морфологічні ознаки рубців давністю до 2-3 місяців:
1479. Основні морфологічні ознаки рубців давністю більше року:
1480. Встановлення давності розриву дівочої пліви викликає затруднення в строку:
1481. Розрив дівочої пліви кваліфікується за ознакою:
1482. Назвіть найбільш ймовірні строки діагностики венеричного захворювання при судово-медичній експертизі трупа:
1483. Чи можливо встановити строк вагітності за морфологічним складом секрету молочної залози?
1484. Самоушкодження, які виникають від дії частин рейкового транспорту найчастіше розташовуються в області:
1485. Самоушкодження від дії вогнепальної зброї розташовуються в ділянках:
1486. Поняття "Самоушкодження" (калічення членів) є:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів