Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


95. Судово-медична експертиза

16. "16. Розлад здоров'я i смерть вiд отруєння"


1167. Бiльш вираженими морфо-функцiональними змiнами в органiзмi супроводжується:
1168. Пiсля одноразового приймання здоровими людьми добової лiкувальної дози похiдних барбiтурової кислоти цей препарат можна виявити в сечi на протязi:
1169. Похiднi барбiтурової кислоти можна виявити в ексгумованому трупi через:
1170. Як впливає проведення iнтенсивної дезiнтоксикацiйної терапiї на концентрацiю похiдних барбiтурової кислоти в кровi на протязi першого тижня пiсля отруєння?
1171. Чи залежить iнтенсивнiсть дiї отрути вiд шляху її надходження?
1172. Клiнiчний перебiг отруєння може бути:
1173. Процес кумуляцiї отрути полягає:
1174. Чи можлива антагонiстична взаємодiя кiлькох отрут при їх введеннi в органiзм, що зменшує чи лiквiдує очiкуваний токсичний ефект?
1175. Що є летальним синтезом?
1176. Що слiд використовувати для консервацiї об'єктiв судово-токсикологiчного дослiдження?
1177. Якi речовини вiдносяться до їдких отрут?
1178. Як проявляється мiсцева дiя кислот?
1179. Як проявляється мiсцева дiя лугiв?
1180. Причиною смертi при переважнiй дiї їдких отрут може бути:
1181. Безпосередньою причиною смертi при переважно резорбтивнiй дiї їдких отрут може бути:
1182. До деструктивних отрут вiдносяться:
1183. Деструктивнi отрути дiють:
1184. Що переважно ушкоджується при отруєннi солями ртутi?
1185. Форми гострого отруєння сполуками арсену:
1186. Механiзм токсичної дiї солей арсену полягає:
1187. Безпосередньою причиною смертi при отруєннi арсеном може бути:
1188. Морфологiчнi ознаки масивного гемолiзу:
1189. Причиною смертi при отруєннi метгемоглобiнутворюючими отрутами може бути:
1190. Чим морфологiчно проявляється смертельне отруєння метгемоглобiнутворюючими отрутами?
1191. Дiагноз смертельного отруєння метгемоглобiнутворюючими отрутами пiдтверджується:
1192. Основний механiзм дiї цианiдiв на органiзм полягає:
1193. Якi морфологiчнi ознаки можна виявити при смертельному отруєннi цианiдами?
1194. Токсична дiя сiрководню виявляється:
1195. При настаннi смертi вiд отруєння сiрководнем для судово-токсикологiчного дослiдження необхiдно брати:
1196. Важкi отруєння барбiтуратами клiнiчно проявляються:
1197. Смерть при отруєннi барбiтуратами настає при:
1198. Що можна виявити, дослiджуючи труп з смертельним отруєнням барбiтуратами?
1199. В звичайних умовах в шлунку всмоктується:
1200. Смерть при отруєннi алкоголем може настати:
1201. На якiй пiдставi можна зробити категоричний висновок про ступiнь алкогольного сп'янiння?
1202. При дослiдженнi трупу у випадку смертельного алкогольного отруєння можна виявити:
1203. При смертельному отруєннi алкоголем, в органах шлунково-кишечного тракту можна виявити:
1204. Чим можна пiдтвердити дiагноз смертельного отруєння грибами?
1205. Для пiдтвердження дiагнозу ботулiзму, необхiдно провести такi дослiдження:
1206. Отруєння якими продуктами вiдносять до iстинно харчових отруєнь?
1207. Харчовi токсикоiнфекцiї можуть бути зумовлені:
1208. Харчовi iнтоксикацiї можуть бути зумовлені:
1209. До якого виду харчових отруєнь вiдноситься сальмонельоз:
1210. Як впливає на кiлькiсний вмiст етанолу у сечi затримка сечовипускання на 6 - 9 годинi?
1211. Як впливає на кiлькiсний вмiст етанолу у сечi затримка сечовипускання на 9 - 12 годинi?
1212. Як впливає на кiлькiсний вмiст етанолу у сечi затримка сечовипускання на 3 - 6 годинi?
1213. Чи вважаються в судовiй медицинi отрутами сильнодiючi речовини?
1214. Чи можливе введення отрути в органiзм через неушкоджену шкiру, легенi?
1215. Виведення отрути з органiзму вiдбувається:
1216. В якому випадку швидше проявляється загальна дiя отрути?
1217. Чи залежить iнтенсивнiсть дiї отрути вiд її хiмiчної природи?
1218. Яким може бути клiнiчний перебiг отруєння?
1219. Кумуляцiєю називається:
1220. Чи можлива незалежна дiя кiлькох отрут при їх одночасному введеннi в органiзм?
1221. Що називається "летальним синтезом"?
1222. Для консервацiї об'ектiв судово-токсикологiчного дослiдження використовують:
1223. Якi речовини називають їдкими отрутами?
1224. Їдкi отрути найбiльш вiрогiдно дiють:
1225. Який процес розвивається в тканинах при переважно мiсцевiй дiї кислот?
1226. Що є безпосередньою причиною смертi при переважно мiсцевiй дiї їдкої отрути?
1227. Судово-медична дiагностика смертельних отруєнь їдкими отрутами базується на даних:
1228. Причиною смертi при отруєннi окисом вуглецю може бути:
1229. Отруєння N-холiномiметиками клiнiчно проявляється:
1230. Отруєння М-холiнолiтиками проявляється:
1231. Якi речовини вiдносяться до деструктивних отрут?
1232. Як дiють деструктивнi отрути?
1233. Розрiзняють слiдуючi клiнiчнi форми гострого отруєння солями арсену:
1234. Елементи токсикодинамiки солей арсену пов'язанi:
1235. Причиною смертi при отруєннi арсеном може бути:
1236. Причиною смертi при гострому отруєннi сполуками фосфору може бути:
1237. Причиною смертi при хронiчному отруєннi сполуками фосфору може бути:
1238. Токсична дiя солей цинку i свинцю проявляється:
1239. Що є основним в механiзмi дiї оксиду вуглецю?
1240. При смертельному отруєннi сполуками фосфору може розвинутись:
1241. Токсична дiя солей цинку i свинцю виявляється:
1242. Чи вiдносяться до отрут, що дiють на кров, речовини, що порушують процеси кровотворення?
1243. Що можна виявити при розтинi трупа з смертельним отруєнням оксидом вуглецю?
1244. Що може призвести до смертi при отруєннi метгемоглобiн-утворюючими отрутами?
1245. Що вiдноситься до морфологiчних ознак смертельного отруєння метгемоглобiнутворюючими отрутами?
1246. Чим пiдтверджується дiагноз смертельного отруєння метгемоглобiнутворюючими отрутами?
1247. Що може стати причиною смертi при отруєннi цiанiдами?
1248. Морфологiчнi ознаки смертельного отруєення цiанiдами:
1249. Якi можливi прояви токсичної дiї сiрководню?
1250. Чи є однорiдною група медiаторних отрут?
1251. Отруєння М-холiномiметиками клiнiчно проявляється:
1252. Отруєння N-холiномiметиками клiнiчно проявляється:
1253. Смертельнi отруєння барбiтуратами на розтинi характеризуються:
1254. Скiльки алкоголю всмоктується в шлунку за звичайних умов?
1255. Що може стати причиною смертi при отруєннi етиловим спиртом?
1256. Коли можна робити категоричний висновок про ступiнь алкогольного сп'янiння?
1257. Що вiдносять до непрямих ознак смертельного отруєння етиловим алкоголем?
1258. Якi морфологiчнi ознаки часто зустрiчаються при смертельному отруєннi етиловим алкоголем?
1259. Що можна виявити в органах шлунково-кишкового тракту при смертельному отруєннi алкоголем?
1260. Чим можна довести смертельне отруєння грибами?
1261. Чим можна довести смертельне отруєння ботулотоксином?
1262. До iстинно харчових вiдносять отруєння продуктами:
1263. Сальмонельоз вiдноситься:
1264. Як впливає на кiлькiсний вмiст етанолу у сечi затримка сечовипускання на 6 - 9 годин?
1265. Як впливає на кiлькiсний вмiст етанолу у сечi затримка сечовипускання на 9 - 12 годин?
1266. Як впливає на кiлькiсний вмiст етанолу у сечi затримка сечовипускання на 3 - 6 годин?
1267. Якi речовини вважають отрутами?
1268. Чи може отрута потрапити до органiзму через неушкоджену шкiру?
1269. Чи може отрута виводитись з органiзму через шкiру?
1270. Загальна дiя отрути швидше проявляється при її введеннi:
1271. Чи залежить iнтенсивнiсть дiї отрути вiд ефективностi бар'єрної функцiї печiнки?
1272. Клiнiчний перебiг отруєння може бути:
1273. Якi є отрути за характером своєї дiї?
1274. Процес кумуляцiї це:
1275. Суть "летального синтезу" полягає:
1276. Що використовують для консервацiї об'єктiв судово-токсикологiчного дослiдження?
1277. Чи використовується для дiагностики отруєнь бiологiчнi дослiдження?
1278. Якi речовини вiдносяться до їдких отрут?
1279. Що розвивається в тканинах в результатi мiсцевої дiї лугiв?
1280. Що розвивається в тканинах в результатi мiсцевої дiї кислот?
1281. Що може стати причиною смертi при переважно мiсцевiй дiї їдкої отрути?
1282. Що може стати причиною смертi при переважно резобтивнiй дiї їдкої отрути?
1283. До деструктивних отрут вiдносяться:
1284. Деструктивнi отрути дiють:
1285. Що переважно вражається при отруєннi солями ртутi?
1286. Форми смертельного отруєння цiанiдами:
1287. Що є причиною смертi при гострому отруєннi сполуками фосфору?
1288. Що є причиною смертi при хронiчному отруєннi сполуками фосфору?
1289. До отрут, що дiють на кров, вiдносяться:
1290. Головним в механiзмi дiї окису вуглецю є:
1291. Який рiвень вмiсту карбоксигемоглобiну в кровi є фiзiологiчним?
1292. Морфологiчнi ознаки при смертельному отруєннi окисом вуглецю?
1293. Морфологiчнi ознаки при смертельному отруєннi метгемоглобiнутворюючими отрутами:
1294. При отруєннi метгемоглобiнутворюючими отрутами причиною смертi є:
1295. Токсична дiя сiрководню виявляється:
1296. Прояв токсичної дiї вуглекислого газу:
1297. Якi речовини вiдносяться до групи отрут, що дiють переважно на ЦНС?
1298. Механiзм токсичної дiї етилового спирту полягає:
1299. В якiй фазi токсикодинамiки алкоголю вiдбувається його всмоктування?
1300. Яка концентрацiя алкоголю в кровi вiдповiдає легкому ступеню сп'янiння?
1301. Яка концентрацiя алкоголю в кровi вiдповiдає середньому ступеню сп'янiння?
1302. Яка концентрацiя алкоголю в кровi вiдповiдає сильному ступеню сп'янiння?
1303. Прийнято вважати смертельним отруєння алкоголем, коли його концентрацiя в кровi складає:
1304. Тяжке отруєння алкоголем (що iнодi закiнчується смертю) може настати при його концентрацiї в кровi:
1305. Смерть при отруєннi алкоголем може настати:
1306. Наявнiсть алкоголю тiльки в кровi свiдчить:
1307. Наявнiсть алкоголю тiльки в сечi свiдчить:
1308. Категоричний висновок про ступiнь алкогольного сп'янiння роблять на пiдставi:
1309. При пiдозрi на смертельне отруєння алкоголем кров для судово-токсикологiчного дослiдження необхiдно брати:
1310. Непрямi ознаки смертельного отруєння етиловим алкоголем:
1311. При смертельному отруєннi алкоголем на розтинi можна виявити:
1312. Змiни в органах шлунково-кишкового тракту при смертельному отруєннi алкоголем:
1313. Чи вiдносяться мiкотоксикози до харчових отруєнь?
1314. Для пiдтвердження дiагнозу смертельного отруєння грибами необхiдно:
1315. Для мiкробiологiчного дослiдження харчової токсико-iнфекцiї направляють:
1316. Для пiдтвердження дiагнозу ботулiзму необхiдно провести дослiдження:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів