Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


95. Судово-медична експертиза

15. "15. Розлад здоров'я i смерть вiд порушення зовнiшнього дихання, викликанного механiчними причинами"


1055. При якому видi механiчної асфiксiї можуть бути вiдсутнi стадiї задишки i термiнального дихання?
1056. Скiльки пiдвидiв странгуляцiйної механiчної асфiксiї?
1057. Яка iз перерахованих стадiй механiчної асфiксiї є другою?
1058. Через який промiжок часу при гострiй асфiксiї настає втрата свiдомостi?
1059. Гемiчна гiпоксiя, внаслiдок iнактивацiї гемоглобiна настає при:
1060. Травматична емфiзема легенiв виникає при:
1061. Порушення гемодинамiки, що пов'язане iз здавленням судин шиї, є головним в генезi смертi у випадках повiшення:
1062. Яка найменша сила здавлення шиї потрiбна для припинення кровотоку у сонних артерiях?
1063. Яка найменша сила здавлення шиї потрiбна для припинення кровотоку в хребетних артерiях?
1064. Яка найменша сила здавлення трахеї потрiбна для припинення доступу повiтря в дихальнi шляхи?
1065. Яка iз ознак странгуляцiйної борозни типова для повiшення?
1066. Повiшення завжди вiдбувається з використанням петлi?
1067. При якiй дiї на грудну клiтину розвивається кармiновий набряк легенiв?
1068. Вiд чого настає смерть при перебуваннi людини в замкнутому просторi?
1069. До якого виду механiчної асфiксiї належить закриття дихальних шляхiв стороннiм тiлом?
1070. Наявнiсть згорткiв кровi у порожнинах серця та судин, повнокрiв'я селезiнки, крововиливи пiд епiкардом та плеврою легенiв є бiльш характерним для:
1071. Що спостерiгається при гiстологiчному дослiдженнi шкiри прижиттєвої странгуляцiйної борозни?
1072. Що не вiдноситься до елементiв странгуляцiйної борозни?
1073. Яка ознака странгуляцiйної борозни характерна для задушення петлею?
1074. Наявнiсть рiдкої кровi у порожнинах серця та судин, малокрiв'я селезiнки, надривiв iнтими загальних сонних артерiй є бiльш характерним для:
1075. Що не вiдповiдає морфологiчнiй картинi iстинного (аспiрацiйного) утоплення у водi?
1076. Задушення петлею може бути самогубством?
1077. При якiй механiчнiй асфiксiї може бути вiдсутня видова (специфiчна) ознака?
1078. Ким була виконана велика наукова робота з судово-медичної дiагностики утоплення?
1079. Де найбiльш чiтко виявляються ознаки прижиттєвостi странгуляцiйної борозни при її макроскопiчному дослiдженнi за Бокарiусом?
1080. Недостатнє надходження повiтря у дихальнi шляхи чи повне припинення є головним в генезi смертi у випадках повiшення:
1081. Якi ознаки i ушкодження, що виявляються при внутрiшньому дослiдженнi, найбiльш характернi для задушення руками?
1082. Вiд механiчної асфiксiї якого виду може наступити смерть при автомобiльнiй травмi?
1083. Поширенiсть ателектатичних змiн у легенях перевищує емфiзематознi у випадках:
1084. Яка асфiксiя настає без механiчної перешкоди диханню?
1085. Скiльки стадiй (перiодiв) видiляють в розвитку гострої механiчної асфiксiї з летальним наслiдком?
1086. Яка стадiя (перiод) механiчної асфiксiї є четвертою?
1087. Поширенiсть емфiзематозних змiн у легенях перевищує етелектатичнi у випадках:
1088. На якiй стадiї розвитку механiчної асфiксiї виникають судоми?
1089. Тривалiсть вмирання внаслiдок задушення петлею на фонi гострої крововтрати:
1090. Кiнцева зупинка дихання внаслiдок задушення петлею на фонi алкогольної iнтоксикацiї настає:
1091. Вiдсутнiсть зовнiшнiх ушкоджень у сполученнi з великими крововиливами у м'язи шиї, переломами пiд'язикової кiстки, хрящiв гортанi, ушкоджень трахеї спостерiгається внаслiдок задушення:
1092. Велика кiлькiсть дрiбнопухирчастої пiни бiля отворiв рота i носа, у дихальних шляхах, вологе вздуття легенiв, плями Рассказова-Лукомського, невелика кiлькiсть середовища утоплення у шлунку свiдчить про:
1093. Невелика кiлькiсть стiйкої дрiбнопухирчастої пiни бiля отворiв рота i носа, сухе вздуття легенiв, плями Тардьє, велика кiлькiсть середовища утоплення у шлунку свiдчить про:
1094. Смерть внаслiдок асфiктичного утоплення настає вiд:
1095. Смерть внаслiдок аспiрацiйного утоплення настає вiд:
1096. Мiнiмальна кiлькiсть води, аспiрацiя якої може призвести до утоплення:
1097. До якого виду механiчної асфiксiї вiдноситься закриття отворiв рота i носа?
1098. Що є первинним в танатогенезi механiчної асфiксiї?
1099. В якiй стадiї (перiодi) гострої механiчної асфiксiї настає втрата свiдомостi?
1100. Гостре порушення дихання при гемо- i пневмотораксi, деформацiї грудної клiтки, вiдносяться до механiчної асфiксiї:
1101. В якiй стадiї (перiодi) гострої механiчної асфiксiї вiдбувається мивовiльне сечовипускання?
1102. У якому випадку при наявностi прижиттєвої ознаки механiчної асфiксiї у загиблого може спостерiгатись блiдiсть шкiри i слизових?
1103. Наявнiсть чого не вiдноситься до проявлень стану гострої асфiксiї?
1104. Яка мінімальна кількість діатомового планктону у внутрішніх органах може свідчити за утоплення?
1105. Скiльки пiдвидiв (рiзновидностей) у странгуляцiйної механiчної асфiксiї?
1106. Яка петля найчастiше зустрiчається при повiшеннi?
1107. Яка ознака странгуляцiйної борозни є типовою для повiшення?
1108. Повiшення може вiдбутися у будь-якому положеннi тiла?
1109. Де найбiльш чiтко виявляються ознаки прижиттєвостi странгуляцiйної борозни?
1110. Що свiдчить про прижиттєвiсть затягування петлi на шиї?
1111. У якому випадку смертi вiд механiчної асфiксiї найбiльш вiрогiдна мiнiмальна травматизацiя органiв шиї?
1112. При якiй механiчнiй асфiксiї, як правило, спостерiгаються двостороннi переломи пiд'язичної кiстки i хрящiв гортанi?
1113. При середнiй температурi води, бiля 15°С, не ранiше якого термiну спливає утопленик?
1114. Що є безпосередньою причиною смертi при асфiктичному (сухому) типi утоплення?
1115. Що буде виявлятись на розтинi при асфiктичному типi утоплення у водi?
1116. Виявлення дiатомового планктону в нирцi i кiстковому мозку є:
1117. Через який час при перебуваннi тiла у водi, з температурою бiля 10ОС, з'являються ознаки мацерацiї шкiри?
1118. На якiй стадiї розвитку механiчної асфiксiї виникають судоми?
1119. Тривалiсть вмирання внаслiдок задушення петлею на фонi гострої крововтрати:
1120. Кiнцева зупинка дихання внаслiдок задушення петлею на фонi алкогольної iнтоксикацiї настає:
1121. Вiдсутнiсть зовнiшнiх ушкоджень у сполученнi з великими крововиливами у м'язи шиї, переломами пiд'язикової кiстки, хрящiв гортанi, ушкоджень трахеї спостерiгається внаслiдок здавлення:
1122. Велика кiлькiсть дрiбнопухирчастої пiни бiля отворiв рота i носа, у дихальних шляхах, вологе вздуття легенiв, плями Рассказова - Лукомського, невилика кiлькiсть середовища утоплення у шлунку свiдчить про:
1123. Невилика кiлькiсть стiйкої друбнопухирчастої пiни бiля отворiв рота i носа, сухе вздуття легенiв, плями Тард'є, велика кiлькiсть середовища утоплення у шлунку свдчить про:
1124. Смерть внаслiдок асфiктичного утоплення настає вiд:
1125. Смерть внаслiдок аспiрацiйного утоплення настає вiд:
1126. Здавлення грудей з якою силою може привести до посмертного виникнення екхімотичної маски:
1127. Чим найчастiше є повiшення?
1128. Скiльки пiдвидiв странгуляцiйної механiчної асфiксiї?
1129. Ковзаюча петля при повiшеннi може бути як замкнутою, так i вiдкритою?
1130. Яка петля при повiшеннi зустрiчається найчастiше?
1131. Яка ознака притаманна странгуляцiйнiй борознi при повiшеннi?
1132. Яке розташування вузла петлi є типовим для повiшення?
1133. В яку групу (форму) механiчної асфiксiї входить задушення петлею?
1134. Повiшення може вiдбутися тiльки при вертикальному положеннi т?ла?
1135. Що виявляється при гiстологiчному дослiдженнi шкiри прижиттєвої странгуляцiйної борозни?
1136. На якому рiвнi найчастiше розташовується странгуляцiйна борозна при повiшеннi?
1137. При повiшеннi може виникнути перелом щитоподiбного хряща або пiд'язичної кiстки?
1138. Яка ознака странгуляцiйної борозни характерна для удавлення петлею?
1139. Чи може спостерiгатися "екхiмотична маска" у загиблого пiд час ДТП (автомобiльна травма)?
1140. Удавлення петлею може бути самогубством?
1141. При якiй механiчнiй асфiксiї може не виявлятись видова специфiчна ознака?
1142. Що не є характерним для гiстологiчної картини прижиттєвої странгуляцiйної борозни?
1143. Яка ознака утоплення спостерiгається незалежно вiд його типа - асфiктичне (сухе) чи аспiрацiйне?
1144. Настання смертi вiд закриття дихальних шляхiв блювотними масами є механiчною асфiксiєю?
1145. Дослiдження чого необхiдно провести для виявлення в дихальних шляхах дрiбних стороннiх часток?
1146. Чи може вiдбутися удавлення петлею, що не затягується
1147. Чим може бути удавлення руками?
1148. Якi ознаки i ушкодження, що встановлюються при внутрiшньому дослiдженнi, найбiльш характернi для удавлення руками?
1149. Утоплення у водi може вiдбутися без заповнення нею легенiв i проникнення до кровообiгу?
1150. Яке значення має наявнiсть дiатомового планктону в нирцi i кiстковому мозку?
1151. Про що свiдчить велика кiлькiсть води у шлунку утопленика?
1152. Утоплення у водi найчастiше буває:
1153. На яких дiлянках тiла у першу чергу з'являється мацерацiя шкiри при перебуваннi тiла у водi?
1154. Що вiрогiднiше всього буде спостерiгатися на секцiї при асфiктичному типi утоплення?
1155. Утоплення у прiснiй i морськiй водi має iдентичну картину на розтинi?
1156. Для якої механiчної асфiксiї найбiльш характернi множиннi багаточисельнi пiдшкiрнi крововиливи в дiлянцi обличчя i шиї
1157. При якiй механiчнiй асфiксiї переломи пiд'язичної кiстки виникати не повиннi?
1158. У випадках повiшання з ривком спостерiгається:
1159. У випадках плавного повiшання спостерiгається:
1160. Переважання емфiзематозних змiн над ателектатичними у легенях спостерiгається при:
1161. Переважання ателектатичних змiн над емфiзематозними у легенях спостерiгається при:
1162. Який час звичайно триває гостра механічна асфіксія при летальних випадках?
1163. Що є первинним в танатогенезі гострої механічної асфіксії?
1164. Скільки періодів (стадій) налічується в розвитку механічної асфіксії в летальних випадках?
1165. На якій хвилині розвитку гострої механічної асфіксії звичайно спостерігається втрата свідомості?
1166. Який з названих періодів (стадій) розвитку гострої механічної асфіксії є початковим?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів