Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


95. Судово-медична експертиза

13. "13. Розлад здоров'я i смерть вiд дiї низької та високої температури"


929. Термiчними агентами являються:
930. Кiлькiсть ступенiв опiкiв:
931. Розмiри опiкової поверхнi тiла людини визначаються за таблицями:
932. Площа долонi до площi тiла дорослої людини знаходиться у спiввiдношеннi:
933. Розмiри опiкової поверхнi тiла людини можна визначити:
934. Постiйнiсть температури тiла пiдтримується:
935. Види прижиттєвого впливу високої температури на органiзм:
936. Розмiри опiкової поверхнi верхньої кiнцiвки людини у вiдсотках:
937. Розмiри опiкової поверхнi голови i шиї людини у вiдсотках:
938. Розмiри опiкової поверхнi статевих органiв людини у вiдсотках:
939. Опiки шкiри I-го ступеню супроводжуються морфологiчними змiнами в:
940. Розмiри опiкової поверхнi нижньої кiнцiвки людини у вiдсотках:
941. Розмiри опiкової поверхнi задньої поверхнi тулубу людини у вiдсотках:
942. Розмiри опiкової поверхнi передньої поверхнi тулубу людини у вiдсотках:
943. Опiки 3-А i 3-Б ступеню супроводжуються морфологiчними змiнами в:
944. Опiки 2-го ступеню супроводжуються морфологiчними змiнами в:
945. Самостiйна регенерацiя шкiри можлива при опiках:
946. Тяжкiсть опiкової травми залежить вiд:
947. Без рубцювання заживають опiки:
948. Без рубцювання заживають опiки:
949. Без рубцювання заживають опiки:
950. Мiнiмальною концентрацiєю карбоксигемоглобiну, що свiдчить про прижиттєвiсть перебування в атмосферi пожежi є:
951. Один з перiодiв перебiгу опiкової хвороби:
952. Тривалiсть перiоду опiкового шоку:
953. Тривалiсть перiоду опiкової токсемiї:
954. Морфологiчнi ознаки, що свiдчать про прижиттєвiсть перебування в атмосферi пожежi:
955. Декомпенсацiя терморегуляцiї настає при пiдвищеннi загальної температури тiла до:
956. Для посмертної епiдуральної гематоми в обгорiлого трупа, характерно:
957. Смертельною концентрацiєю карбоксiгемоглобiну в кровi є:
958. Механiзм утворення посмертної епiдуральної гематоми при обгораннi трупа пов'язаний з:
959. Мiкроскопiчне дослiдження епiдуральної гематоми обгорiлого трупа можна проводити, якщо вона в станi:
960. Рiзке зменшення в обсязi пiвкуль головного мозку за наявностi дiрчастого перелому кiсток черепа, що обгорiли до коричневого кольору, свiдчить про:
961. Жирова емболiя легень, як ознака прижиттєвого впливу полум'я, має доказове значення у випадках:
962. Присутнiсть кiптяви у внутрiшнiх органах має доказове значення, як ознака прижиттєвого перебування в атмосферi пожежi у випадках:
963. Прижиттєва рiзана рана на шкiрi, що обгорiла до коричневого кольору визначається за ознакою:
964. Час, необхiдний для повного кримiнального спалювання трупа в конкретних умовах, визначається за формулою:
965. Можна вiдрiзнити кiстковий попiл вiд попелу, що утворюється при спалюваннi палива, застосовуючи метод дослiдження:
966. Розчленований труп людини вагою близько 70 кг згорає до стану попелу в печi, що опалюється дровами, за:
967. Труп новонародженного згорає в печi, що опалюється дровами, до стану попелу за:
968. Колотi i колото-рiзанi рани на шкiрi, що обгорiла до коричнево-чорного кольору найбiльш доцiльно дослiджувати методом:
969. Морфологiчнi змiни при обмороженнi 3-го ступеня виникають в:
970. В печi крематорiю труп дорослої людини при температурi 1000град.С згорає в середньому за:
971. Дослiджуючи труп з причиною смертi вiд теплового удару, можна виявити:
972. Морфологiчнi змiни при вiдмороженнi 2-го ступеню виникають в:
973. Кiлькiсть ступенiв обмороження:
974. Стан органiзму, що сприяє дiї низької температури:
975. Рубцi пiсля обмороження можуть бути наслiдком обмороження:
976. Умовами зовнiшнього середовища, що сприяють дiї низької температури є:
977. Смерть настає при зниженнi загальної температури тiла до:
978. Кiлькiсть загального бiлка у вмiстi опiкового пухиря становить:
979. Оцiнюючи смерть вiд загального переохолодження, необхiдно враховувати:
980. Морфологiчнi ознаки, що виявляються при внутрiшньому дослiдженнi трупа з причиною смертi вiд загального переохолодження:
981. Вмiст глiкогену в печiнцi, глюкози та молочної кислоти в м'язах при настаннi смертi вiд загального переохолодження органiзму:
982. Для дiагностики смертi вiд загального переохолодження застосовуються лабораторнi методи:
983. Посмертнi ушкодження кiсток черепа виникають, коли температура навколишнього середовища дорiвнює:
984. Посмертнi ушкодження кiсток черепа при швидкостi вiтру 5 - 10 м/сек. i температурi нижче нуля можуть виникати через:
985. При вiдсутностi вiтру i температурi нижче нуля посмертнi ушкодження кiсток черепа виникають через:
986. Що впливає на можливiсть виникнення посмертних ушкоджень кiсток черепа внаслiдок дiї низької температури?
987. Що впливає на можливiсть виникнення посмертних ушкоджень кiсток черепа внаслiдок промерзання трупа?
988. Що впливає на можливiсть виникнення посмертних ушкоджень кiсток черепа внаслiдок промерзання трупа?
989. В переломах кiсток черепа, якi виникли внаслiдок промерзання трупа, i закiнчуються слiпо трiщина зовнiшньої кiсткової пластинки по вiдношенню до внутрiшньої:
990. Дрiбнi трiщини, що вiдходять вiд основного перелома, який виникає вiд дiї низької температури, розташованi на:
991. Переломи верхньої щелепи вiд дiї низької температури виникають за типом:
992. Переломи нижньої щелепи вiд дiї низької температури локалiзуються на рiвнi:
993. Переломи щелеп внаслiдок промерзання трупа виникають на:
994. Термiчними агентами є:
995. Постiйнiсть температури тiла пiдтримується:
996. Види прижиттєвої дiї високої температури на органiзм:
997. Розмiри опiкової поверхнi тiла людини можна визначити:
998. Тяжкiсть опiкової травми залежить вiд:
999. Опiки 3-А i 3-Б ступеню супроводжуються морфологiчними змiнами в:
1000. Самостiйна регенерацiя шкiри можлива при опiках:
1001. Один з перiодiв перебiгу опiкової хвороби:
1002. Декомпенсацiя терморегуляцiї настає при пiдвищеннi загальної температури тiла до:
1003. Морфологiчнi ознаки, що свiдчать про прижиттєвiсть перебування в атмосферi пожежi:
1004. Механiзм утворення посмертної епiдуральної гематоми при обгоряннi трупу пов'язаний з:
1005. Жирова емболiя легень як ознака прижиттєвої дiї полум'я, має додаткове значення у випадках:
1006. Мiкроскопiчне дослiдження епiдуральної гематоми з обгорiлого трупа можна проводити при її станi:
1007. Можна вiдрiзнити кiстковий попiл вiд попелу, що утворюється при спалюваннi палива, застосовуючи методи дослiдження:
1008. Прижиттєва рiзана рана на шкiрi, що обгорiла до коричневого кольору, визначається за ознаками:
1009. Дослiджуючи труп при настаннi смертi вiд теплового удару можна виявити:
1010. При дії низької температури фазп стаза може тривати до:
1011. Оцiнюючи смерть вiд загального переохолодження слiд враховувати:
1012. Морфологiчнi ознаки, що виявляються при внутрiшньому дослiдженнi трупа з причиною смертi вiд загального переохолодження органiзму:
1013. Розмiри опiкової поверхнi тiла людини можна визначити:
1014. Види прижиттєвої дiї високої температури на органiзм:
1015. Термiчними агентами є:
1016. Тяжкiсть опiкової травми залежить вiд:
1017. Один з перiодiв перебiгу опiкової хвороби:
1018. Декомпенсацiя терморегуляцiї настає при пiдвищеннi загальної температури тiла до:
1019. Можна вiдрiзнити кiстковий попiл вiд попелу, що утворюється при спалюваннi палива, застосовуючи методи дослiдження:
1020. Рубцi можуть бути наслiдком вiдморожування:
1021. Стан органiзму, що сприяє дiї низької температури:
1022. Умови зовнiшнього середовища, що сприяють дiї низької температури:
1023. Про смерть вiд загального переохолодження при зовнiшньому дослiдженнi трупа i мiсця виявлення його, свiдчать ознаки:
1024. Змiни в кровоносних судинах, що призводять до порушення живлення тканин при вiдморожуваннi:
1025. Розвиток трупного заклякання вiд настаннi смертi вiд загального переохолодження:
1026. При настаннi смертi вiд загального переохолодження, садна на обличчi i кистях рук свiдчать про:
1027. При настаннi смертi вiд загального переохолодження, вмiст РНС:
1028. Рiзке скорочення калитки (ознака Пупарева) у випадках настання смертi вiд загального переохолодження свiдчить:
1029. При обледенiннi трупiв можуть утворюватись ушкодження:
1030. Морфологiчнi ознаки при настаннi смертi вiд загального переохолодження органiзму, що виявляються при внутрiшньому дослiдженнi:
1031. Оцiнюючи смерть вiд загального переохолодження, слiд враховувати:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів