Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


95. Судово-медична експертиза

11. "11. Судово-медична експертиза вогнепальних ушкоджень"


790. Яка дiя властива кулi iз значною кiнетичною енергiєю?
791. Яка дiя властива кулi iз середньою кiнетичною енергiєю?
792. Яка дiя властива кулi з малою кiнетичною енергiєю?
793. Вогнепальнi ушкодження є:
794. Яким може бути дотик зрiзу цiвки зброї з мiшенню?
795. Якi ознаки характернi для вхiдного кульового отвору?
796. Якi ознаки характернi для вихiдного кульового отвору?
797. До основних ознак пострiлу щiльно впритул вiдносять:
798. Якi ознаки притаманнi ушкодженням вiд пострiлу впритул зброї з компенсатором?
799. Чим проявляється ударна та гiдродинамiчна дiя кулi?
800. Вхiдний отвiр запалювальними трасуючими кулями характеризується:
801. Чим характеризується вхiдна рана спричинена розривною кулею?
802. При компактнiй дiї шроту спостерiгають:
803. Якi ушкодження частiше зустрiчаються при ураженнях осипом шроту?
804. Що свiдчить про ураження при пострiлi шротом через перешкоду?
805. Якi пошкодження вовняного та бавовняного одягу можуть утворюватись при пострiлi впритул з АК-74?
806. Який вигляд мають краї вогнепальних ушкоджень одягу iз синтетичних матерiалiв при пострiлi iз ПСМ впритул?
807. Для травм, спричинених пострiлами iз автоматичної зброї чергою, типово:
808. Кiльце-збiрка матерiалу мiшенi при пострiлах впритул iз пiстолета ПСМ:
809. За особливостями штам-вiдбитку можна скласти думку:
810. Чи може статися крововилив в шлуночки мозку при вогнепальнiй травмi хребта?
811. Механiчна дiя газiв виявляється на такiй максимальній вiдстанi вiд ствола зброї:
812. У якiй фазi формування продуктiв пострiлу вiдбувається вихiд з ствола зброї металiв пострiлу?
813. У якiй фазi формування продуктiв пострiлу вiдбувається вихiд з ствола зброї продуктiв капсульного складу?
814. У якiй фазi формування продуктiв пострiлу вiдбувається вихiд з ствола зброї вуглецю?
815. У якiй фазi формування продуктiв пострiлу вiдбувається вихiд з ствола зброї вiдносно "чистих газiв"?
816. Куля iз значною кiнетичною енергiєю проявляє таку дiю:
817. Куля з середньою кiнетичною енергiєю проявляє таку дiю:
818. Куля з малою кiнетичною енергiєю проявляє таку дiю:
819. Якi ознаки є елементами вогнепального ушкодження на тiлi?
820. Чи є зона бокового забою тканин елементом ранового каналу?
821. Вiдомi такi види вогнепальних ушкоджень:
822. Що можна вважати притулом при пострiлi з вогнепальної зброї:
823. Основнi ознаки вхiдного кульового отвору:
824. Ознаками вихiдного кульового отвору є:
825. Основними ознаками пострiлу впритул щiльно є:
826. Який характер властивий утворенню тимчасової порожнини?
827. Основними ознаками ушкоджень при пострiлах впритул зброєю з компенсатором є:
828. Гiдродинамiчна та забiйна дiя кулi проявляється:
829. На ушкодження пострiлом через перепону або внаслiдок рикошету заряду шроту (дробу) вказує:
830. Що характерно для поранень пострiлами з автоматичної зброї чергою?
831. Характерним для чисельних кульових поранень окремими пострiлами є:
832. Особливостi пострiлу впритул iз пiстолета ПСМ:
833. За штамп-вiдбитком можна визначити:
834. При вогнепальних травмах хребта окрiм прямої дiї снаряду може мати мiсце:
835. Вогнепальними ушкодженнями називаються:
836. Калiбром нарiзної зброї називається:
837. Що є елементом ранового каналу?
838. Вогнепальнi ушкодження бувають:
839. З якої вiдстанi може бути спричинено пострiл?
840. Пострiл iз вогнепальної зброї впритул може бути:
841. В яких межах знаходиться близька вiдстань пострiлу?
842. Хiмiчним шляхом мужуть дiяти:
843. Що є ознакою вхiдного отвору?
844. Типова ознака вихiдного отвору?
845. Що є ознакою пострiлу з щiльним притулом?
846. Розриви шкiри в дiлянцi вхiдного отвору при пострiлi впритул найчастiше виникають на:
847. Кульовi ушкодження склепiння черепа при прострiльних зрiзах мають вигляд:
848. Який вигляд має вхiдний кульовий отвiр на трубчастих кiстках?
849. Яким чином встановлюється фактична вiдстань пострiлу?
850. Для компактної дiї шроту (дробу) властиво:
851. Фактична дистанцiя пострiлу при пораненнi шротом (дробом) визначається:
852. Якi прояви властивi для пострiлiв кулею з обрiзу?
853. Що можна визначити шляхом вивчення пояска обтирання?
854. При ушкодженнi вибуховими речовинами вiдрiзняють вiдстанi:
855. Що переважно дiє в зонi вибухової хвилi?
856. Що характерно для дiї вибухової хвилi?
857. Якi ушкодження можуть спричинятися в зонi дiї осколкiв та вторинних снарядiв?
858. Головною складовою кiптяви при пострiлах бездимним порохом є:
859. Як встановлюється хiмiчний склад металiв в зонi вiдкладання кiптяви?
860. Яким методом можна виявити та вилучити частинки пороху навколо вхiдного отвору?
861. Наявнiсть частинок пороху встановлюють наступними способами:
862. Якi метали входять до складу кiптяви пострiлу?
863. Як можна виявити залишки мастил навколо вхiдного отвору?
864. Який вигляд має нашарування кiптяви при пострiлi з неблизької вiдстанi (феномен Виноградова)?
865. Кiптява пострiлу може бути встановлена у того, хто стрiляв:
866. Про що можна скласти думку за виглядом штамп-вiдбитку?
867. При пострiлах через перешкоду налiт кiптяви виявляється:
868. При пострiлах через перешкоду вiдкладання мiдi виявляєт?ся:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів