Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


95. Судово-медична експертиза

1. "1. Судово-медична служба в системi охорони здоров'я"


1. Доказами в справi (процесi) вiдповiдно до КПК є:
2. Експерт складає висновок вiд:
3. Право порушувати (заводити) кримiнальну справу у межах своєї компетенцiї належить:
4. Хто має право збирати докази в справi, що була порушена?
5. Право оцiнки доказiв в справi належить:
6. Експертиза призначається у випадках, коли для вирiшення питань необхiднi знання:
7. Судовим експертом може бути особа, яка має спецiальнi знання в галузi:
8. Чи є обов'язковим для особи, яка проводить дiзнання висновок експерта?
9. Чи повинна бути мотивована незгода особи, яка проводить дiзнання, з висновком експерта?
10. Якi види судових експертиз передбаченi КПК?
11. Додаткова експертиза призначається:
12. Проведення додаткової експертизи може бути доручено:
13. Пiдставою для проведення повторної експертизи є:
14. Проведення повторної експертизи може бути доручено:
15. Призначення судово-медичної експертизи є обов'язковим для:
16. Вiдповiдно до КПК судово-медичний експерт забов'язаний:
17. Вiдповiдно до КПК судово-медичний експерт має право
18. Чи можна розглядати як вiдмову експерта вiд дачi висновку випадки, коли питання, поставлене перед ним, виходить за межi його компетенцiї i вiн повiдомляє слiдчого про неможливiсть дати вiдповiдь?
19. У яких слiдчих дiях може брати участь судово-медичний експерт як фахiвець:
20. В якому документi зазначено, що в компетенцiю судово-медичного експерта не входить вирiшення питань щодо можливостi перебування пiдсудного пiд вартою чи його участi у слiдчих дiях у зв'язку зi станом здоров'я?
21. В якому документi передбаченi випадки, коли призначається комплексна експертиза?
22. Фахiвець, який вперше залучається до проведення експертизи в справi, бере участь у дослiдженнi доказiв:
23. Чи передбачає кримiнально-процесуальне законодавство проведення експертизи в стадiї вiддання обвинуваченого до суду?
24. Допит експерта в судi з метою роз'яснення i доповнення ним висновку здiйснюється:
25. Допит експерта може здiйснюватися для:
26. Судово-медичне обстеження може бути проведене вiдносно:
27. Хто може проводити освiдування?
28. Фахiвцi закладiв охорони здоров'я та iнших вiдомств можуть бути залученi до участi в проведеннi судово-медичних експертиз:
29. Згiдно КПК виконання експертизи доручається:
30. Судово-медичний експерт несе кримiнальну вiдповiдальнiсть за:
31. Питання у "Висновку експерта" повиннi бути викладенi у:
32. Вiдповiдi на питання постанови експерт може викласти:
33. Проведення експертизи повинне бути закiнчене протягом:
34. При проведеннi судово-медичної експертизи слiдчий:
35. Судово-медичний експерт має право на вилучення частини трупа, органiв та тканин, кровi, сечi тощо для проведення судово-медичної експертизи:
36. Якщо персональний склад експертiв, що проводять експертизу, визначен особою, що її призначила, чи має право начальник бюро змiнити цей склад?
37. Обласнi бюро судово-медичної експертизи в адмiнiстративно-господарському вiдношеннi пiдпорядкованi:
38. Обласнi бюро судово-медичної експертизи в органiзацiйному та науково-методичному вiдношеннi пiдпорядкованi:
39. Начальник бюро судово-медичної експертизи призначається на посаду i звiльнюється:
40. Речовi докази згiдно КПК зберiгаються до:
41. Згiдно КПК речовi докази зберiгаються у:
42. Участь кiлькох експертiв у виконаннi експертизи є обов'язковим у випадках:
43. Чи може бути доручене проведення судово-медичної експертизи викладачам кафедр судової медицини?
44. У якому документi вказано на недопустимiсть доручення судово-медичних експертиз iншим, крiм бюро судово-медичної експертизи, органам?
45. До професiональних правопорушень медичних працiвникiв вiдносяться:
46. Лiкарськi помилки подiляються на:
47. Вiдповiдальнiсть лiкарiв у зв'язку з професiональною дiяльнiстю постає за:
48. Лiкарськi помилки можуть бути пов'язанi з:
49. Якi дiї лiкарiв можуть бути пiдставою для притягнення їх до кримiнальної вiдповiдальностi?
50. За технiчно невiрно проведену операцiю лiкар може нести вiдповiдальнiсть:
51. За вiдмову чи ухилення вiд виконання своїх обов'язкiв до судово-медичного експерта можуть бути застосованi:
52. За розголошення даних попереднього слiдства i дiзнання до судово-медичного експерта можуть бути застосованi:
53. Лiкар, що допустив недбайливе ставлення до своїх обов'язкiв, може бути позбавлений права займатись лiкарською дiяльнiстю протягом:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів