Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


93. Спортивна медицина

5. "Медико-біологічні та методичні основи спортивного тренування."


536. У поняття тренованість спортсмена включають
537. Макроцикл тренування становить
538. Задачі, які стоять у тренувальному занятті вирішуються у
539. Елементарною структурно-цілісною ланкою тренувального процесу є
540. Предстартова психорегуляція у спортсменів переслідує мету
541. До властивостей особи спортсмена відносять
542. Основний показник рівня тренувального навантаження
543. Найбільш варіативним елементом структури тренувального процесу є
544. Наступне велике тренувальне навантаження проводиться
545. До "зовнішніх" критеріїв навантаження відносять
546. Удосконалення системи підготовки спортсменів лежить у направленні
547. Основний фактор підвищення тренованості спортсменів
548. Один мезоцикл тренувань складається з
549. Найбільш ефективний спосіб розвитку сили
550. Найбільш ефективний спосіб розвитку швидкості
551. Найбільш важливий прийом розвитку спритності
552. Основні компоненти циклічних вправ
553. Тривалість макроциклу
554. До складу макроциклу не входить період
555. Вправи для вступної частини заняття по фізичному вихованню
556. Вправи для заключної частини заняття по фізичному вихованню
557. Ступінь біологічного пристосування організму до тренувальних та змагальних навантажень характеризує
558. До принципів спортивного тренування не відноситься
559. Метод змінних вправ використовують у
560. До завдань фізвиховання школярів не відносяться
561. Процес формування системи способів ведення боротьби у змаганнях відображає
562. Розвиток технічної підготовки у зрівнянні з фізичною підготовкою, як правило, протікає
563. Початкова спеціалізація у легкій атлетиці відбувається в
564. Особливості фізичного тренування дітей
565. У початковому періоді загартування реакція організму вважається адекватною, якщо у стані спокою
566. Елементарні форми швидкості піддаються удосконаленню
567. Високий рівень силових здатностей у вправах загальнопідготовчого характеру
568. Недостатня гнучкість на рівень проявлення сили, швидкісних та координаційних здатностей
569. Співвідношення різних типів м'язових волокон під впливом направленого тренування
570. Витривалість у бігу на довгі дистанції під впливом систематичного вело тренування
571. Стійкість рухових навичок може найбільше знижуватись під впливом
572. Технічна підготовленість спортсмена - це
573. Структура тактичної підготовки спортсмена визначається головним чином
574. Вольову підготовленість складають
575. Основний засіб інтегральної підготовки спортсмена
576. "Основна мета вправ на розвиток загальної витривалості у спорті
577. До більш стійкого підвищення аеробних можливостей приводить метод тренування
578. Найбільш ефективним у збільшенні здатності до максимально швидкого розгортання функцій кардіореспираторної системи є метод тренування
579. Вироблення здатності до тривалого утримання високих величин споживання кисню сприяє метод тренування
580. Активна гнучкість у зрівнянні з пасивною розвивається
581. Ідеомоторне тренування у спорті направлене на
582. Виконання рухів в умовах ліміту простору та часу характеризує направлення психологічної підготовки спортсмена
583. Відносно цілісний етап тренувального процесу тривалістю 3-6 тижнів має назву
584. Основна робота по підвищенню функціональних здатностей основних систем організму проводиться в типі мезоциклу
585. В межах одного макроциклу інтегральна підготовка спортсмена здійснюється у періоді
586. Засоби швидкісної підготовленості спортсмена - вправи, які вимагають
587. Сила, яка надбана шляхом тренування в ізометричному режимі на роботу динамічного характеру
588. Ізотонічний режим силового тренування передбачає
589. Якщо спортсмен виконує надмірне навантаження, перевищуючи індивідуальні адаптаційні можливості, то це приводить до
590. Переадаптація викликає в організмі спортсмена
591. Перерозподіл кровотечі у відповідь на фізичне навантаження є реакцією адаптації організму
592. Значні фізичні навантаження впливають на резистентність спортсмена таким чином
593. Спортсмен, у м'язах якого розташована мала кількість швидко скорочувальних волокон слабо пристосовується до
594. Зменшення в середині клітини рH нижче 6,9-6,8 приводить до
595. Повне окислення 1 молекули глюкози до СО2 та Н2О приводить до звільнення
596. У бігу на дистанції 400-1500 м основним джерелом в енергопостачанні роботи є
597. ПАНО у нетренованих людей, звичайно, спостерігається при роботі такої інтенсивності, коли споживання кисню досягає приблизно ... від VО2 mах
598. Суттєвим елементом термінової адаптації кисневотранспортної системи до фізичних навантажень є
599. Максимальна концентрація лактату у м'язах при роботі максимальної інтенсивності спостерігається при роботі у межах
600. Після одноразового максимального навантаження аеробного характеру глікоген у м'язах відновлюється повністю через
601. При виконанні вправ субмаксимальної анаеробної потужності основна роль у розвитку стомлення належить
602. Спортсмен виконував максимальну роботу на протязі 1 хв. Така робота відноситься до групи
603. Для спортсмена якої спеціалізації характерне ПАНО, яке досягає 80 - 90 % рівня VО2 mах
604. Мезоцикл представляє собою
605. Перехідний період у макроциклі направлений на
606. У світовій практиці найвищі досягнення у спорті часто показують спортсмени
607. Для первинного відбору дітей до занять спортом велике значення має
608. Медико-біологічний контроль оцінює
609. Для визначення анатомічно доступної амплітуди рухів у суглобі використовують метод
610. При дослідженні потужності анаеробного алактатного процесу найбільш доцільнішим є навантаження протягом
611. Кисневий борг, який відшкодовується зразу після закінчення навантаження, має назву
612. Кисневий борг, зв'язаний з утилізацією молочної кислити, має назву
613. У артеріальній крові видатних спортсменів, які займаються видами спорту на витривалість максимальне значення лактату може бути
614. Звичайно, максимум працездатності у спортсменів спостерігається
615. Найбільш сприятливий час для вивчення нових техніко-тактичних елементів у спорті
616. Робота над розвитком швидкісно-силових можливостей, координаційних здібностей буде найбільш успішною, якщо проводити тренування у діапазоні
617. Максимальні значення споживання кисню, легеневої вентиляції, систолічного об'єму крові найбільші у проміжок часу
618. Якщо у спортсмена основний старт заплановано на 20-23 серпня, з якого числа (найменший термін) проводити зміну тренувального часу
619. Добові ритми у людини з ранковим та вечірнім піком активності мають різницю в часі
620. Швидше адаптація відбувається у спортсмена, який перелетів з України
621. Апатія, фізична та психічна млявість, небажання виступати, недоброзичливе відношення ло оточуючих перед змаганнями характерно для стану спортсмена
622. Різнобічний розвиток фізичних можливостей організму у даному виді спорту при багаторічній підготовці відбувається на етапі
623. Найбільш оптимальне дозування у оздоровчому бігу складає
624. Оптимальна частота пульсу при заняттях оздоровчим бігом складає (у відсотках від різниці 220 - вік у роках)
625. При заняттях фізвихованням у спеціальній медичній групі обмежуються вправи
626. Пікова ЧСС для новачків при оздоровчому фізичному тренуванні
627. Показання до призначення оздоровчого тренування
628. Фактори, які визначають зміст оздоровчого тренування
629. Основний критерій дозування навантажень в оздоровчому фізичному тренуванні
630. Основний критерій контролю навантаження у оздоровчому тренуванні
631. Потужність навантажень, оптимальна у оздоровчому тренуванні
632. При заняттях фізичними вправами у похилому віці пікова ЧСС не повинна перевищувати
633. Виберіть параметр, по якому не може дозуватись інтенсивність фізичного навантаження
634. Додатковий тренувальний ефект у відношенні приросту МСК у оздоровчому тренуванні відсутній при кратності занять більше
635. Обсяг фізичного навантаження зв'язаний з її інтенсивністю залежністю
636. Пікова ЧСС для фізкультурників із стажем занять більше трьох років
637. Зміни тренувального навантаження у відповідності з динамікою функціонального стану фізкультурника відображає принцип
638. Виберіть параметр, за яким не може дозуватись фізичне навантаження в оздоровчому тренуванні
639. Щільність заняття у оздоровчому тренуванні складає
640. В чому виражається щільність тренувального заняття
641. У похилому віці не використовують форму оздоровчого фізичного тренування
642. Кардіопротективну дію має рухова активність з направленістю переважно
643. При удосконаленні фізичних кондицій ПАНО по відношенню до рівня МСК
644. При перебільшенні потужності фізичного навантаження рівня ПАНО утилізація ліпідів крові
645. Розвитку аеробних можливостей енергоутворення сприяють
646. З розвитком загальної витривалості рівень ПАНО до МСК
647. Ефективність аеробних процесів із збільшенням ПАНО змінюється у напрямку
648. Оздоровчий біг проводиться із швидкістю
649. До циклічних вправ має відношення
650. Чоловік віком 50 р. пікнічної тілобудови займається атлетичною гімнастикою. З метою забезпечення кардиопротекторного ефекту йому потрібно порадити вправи
651. У легкоатлета віком 16 р. при першій процедурі загартування ЧСС зменшилась з 82 до 76/хв. Ця реакція трактується як
652. Аутогенне тренування показане
653. Аутогенне занурення - це стан, який характеризується
654. Аутогенне тренування спортсменами може застосовуватись для
655. На етапі нарощування м'язової маси у силових видах спорту рекомендують число повторень у базисних силових вправах
656. Виберіть оптимальне число повторень для роботи у режимі "спалювання" при надлишках жирового компоненту в окремих частинах тіла
657. Виберіть оптимальний темп виконання вправ для усунення локальних жирових надлишків тіла
658. Виберіть оптимальний темп для виконання вправ для зміцнення м'язів шиї
659. На початковому етапі силової підготовки рекомендують режим із включенням вправ
660. Виберіть режим силового тренування для атлетів середнього рівня підготовленості
661. Виберіть найбільш надійний засіб попередження болю у попереку при силовому тренуванні
662. Спортивні споруди повинні обстежуватись силами СЕС з періодичністю
663. У нормі співвідношення площі скла вікон до площі підлоги у спортивних залах має бути
664. Генеральне прибирання спортивних залів має проводитись у термін
665. Оптимальний режим мікроклімату у спортивних залах у осінньо-зимовий період
666. Для вивчення структурних компонентів особи спортсмена використовують тести
667. Для вивчення активності психічного стану спортсмена використовують тест


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів