Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


93. Спортивна медицина

4. "Функціональні проби у діагностиці стану здоров'я, фізичної працездатності, тренованості та фізичного стану спортсмена та фізкультурника."


386. Для яких видів спорту рекомендоване додаткове функціональне дослідження вестибулярного аналізатора (обертальна проба на кріслі Барані)
387. Середній рівень фізичної працездатності практично здорової людини (чоловіки) характеризується здатністю виконувати роботу потужністю
388. Фізична працездатність - це
389. Фізична працездатність визначається
390. Рухова якість, від якої в найбільшому ступені залежить фізична працездатність
391. Аеробна здатність - це
392. Фізична працездатність визначається з метою
393. Визначення фізичної працездатності не проводять при
394. Нормальна функція вазомоторних центрів при холодовій пробі та пробі Штанге характеризується
395. Для дослідження вестибулярного аналізатора використовують
396. Функціональною пробою для нервово-м'язового апарату спортсмена виступає
397. Час, необхідний для появи стійкої ЧСС при стандартному тестуванні у спортсмена
398. Зменшення ЧСС на 5-12 уд/хв. у спортсмена у пробі Ашнера вказує на
399. До ЕКГ-ознак неадекватності при велоергометричній пробі відноситься
400. До якого функціонального класу аеробної здатності за Купером можна віднести чоловіка віком 29 років, який пробігає 2,5 км. за 12 хвилин
401. Нормальна різниця у частоті пульсу при проведенні ортостатичної проби у спортсмена
402. При якому типі реакції АТ на стандартне фізичне навантаження у пробі Мартіне виникає феномен "безкінцевого тону"
403. До абсолютних протипоказань для проведення проб з дозованим фізичним навантаженням не належить стан
404. При якому типі реакції АТ на стандартне навантаження 20 присідань за 30 с. буде відзначатись підйом тиску більше 160-180 % від початкового рівня
405. У зрівнянням з положенням лежачи у положенні стоячи ЧСС збільшується на
406. У нормі зниження сегменту SТ при дозованому фізичному навантаженні не повинно перевищувати
407. Зміст проби Дан'їні-Ашнера у
408. На який максимальний час може затримати дихання спортсмен марафонець у пробі Штанге
409. Абсолютне протипоказання для проведення проби з фізичним навантаженням
410. Уповільнення ЧСС на 20 уд/хв. при кліностатичній пробі вказує на
411. Визначення часу затримки дихання після вдиху є змістом проби
412. Змістом проби Вальсальви є
413. П'ятикратне вимірювання ЖЕЛ з інтервалом відпочинку 15 с. складає сутність проби
414. Теппінг-тест характеризує
415. Протипоказання до визначення фізичної працездатності
416. Непрямий метод визначення МСК
417. Непрямий метод визначення фізичної працездатності
418. До задач тестування спортсменів не належить
419. Для характеристики відновлювального періоду після м'язової діяльності не використовують пробу
420. Субмаксимальним тестом на зусилля є
421. Перед проведенням проби з дозованим фізичним навантаженням бажано відпочити на протязі
422. Тестування фізичної працездатності необхідно проводити після прийому їжі через
423. До протипоказань для проведення субмаксимальних тестів з навантаженням не належить
424. Субмаксимальний тест з навантаженням не потрібно зупиняти у випадку
425. ЕКГ-ознакою неадекватності фізичного навантаження не може бути
426. Фізичний стан у субмаксимальному тесті з навантаженням не характеризує показник
427. Найбільш фізіологічний варіант фізичного навантаження під час велоергометричного тестування
428. За рекомендацією ВОЗ тривалість кожної сходинки навантаження у субмаксимальному тесті має бути не менше
429. Належна максимальна ЧСС визначається за формулою
430. За формулою "195 - вік" при фізичному навантаженні визначається
431. Початкове навантаження для дітей до 10 років при велоергометрії
432. Для тестування спортсменів на тредмілі потрібно надавати перевагу режиму
433. Тесту на тредмілі потрібно надавати перевагу при тестуванні
434. МСК при тестуванні на тредмілі у зрівнянні з велоергометріею
435. До непрямих методів оцінки МСК при тестуванні на велоергометрі не відноситься
436. 12-хвилинний тест Купера вимагає виконання шеститижневої програми тренуючих занять для осіб віком старших
437. При проведенні велоергометричного тестування не обов'язковим для реєстрації є параметр
438. При подоланні 2,5 км. за 12 хвилин чоловіком віком 29 років його фізичний стан вважають
439. До абсолютних протипоказань для проведення тестів з навантаженням не належить
440. До відносних протипоказань для проведення тестів з навантаженням не належить
441. До станів, які вимагають особливої уваги при проведенні клінічної велоергометрії, належать всі, за винятком
442. При розрахунку потужності фізичного навантаження під час степергометрії використовують всі показники, за винятком
443. Лінійна залежність між ЧСС та споживанням кисню знаходиться у зоні інтенсивності навантаження
444. ЧСС, при якій досліджуваний виходить на рівень МСК у пробі з фізичним навантаженням з віком
445. У віці досліджуваних 20-40 років у субмаксимальних тестах з навантаженням зупинку роботи рекомендують проводити при досягненні ЧСС
446. У віці досліджуваних старше 50 років у субмаксимальних тестах з навантаженням припинення роботи рекомендують проводити при досягненні ЧСС
447. Для дівчат старше 18 років у Гарвардському степ тесті рекомендують висоту сходинки
448. Час сходження на сходинку у Гарвардському степ тесті у хлопчика сьомі років
449. Час сходження на сходинку у Гарвардському степ тесті у дівчини 13 років
450. Збільшення ЧСС у здорових спортсменок на 10 уд/хв. відбувається при збільшенні потужності велоергометричного навантаження на
451. У тесті РWС АF для осіб із зниженим фізичним станом перша ступінь навантаження відповідає потужності
452. Індикаторна ЧСС у тесті РWС АF складає відсоток від її мінімального вікового значення
453. До методів оцінки фізичного стану людини з використанням рухових тестів не належить діагностична система
454. Значення адаптаційного потенціалу системи кровообігу за Р.М.Баєвським (без реєстрації ЕКГ), рівне 3,52 відповідає
455. Вимірювання ЖЕЛ після трихвилинного бігу на місці має назву проби
456. Дві хвилини роботи при потужності 3 Вт/кг у нетренованих у тесті Новаккі характеризує фізичну працездатність, як
457. У пробі Яроцького вертіння головою відбувається у темпі
458. Проведення проби Яроцького виправдане при заняттях
459. Фізіологічні зміни ЕКГ під час фізичного навантаження
460. При нормотонічному типі реакції системи кровообігу на фізичне навантаження у пробі Мартіне відновлення пульсу займає не більше
461. Нормотонічна реакція системи кровообігу на навантаження можлива
462. Застосування ортостатичної проби виправдане при оцінці
463. Функціональні проби із специфічними навантаженнями використовують для визначення
464. Затримка дихання у пробі Штанге у нормі складає не менше
465. Затримка дихання у пробі Генчі у нормі складає не менше
466. Під час проби Штанге спортсмен робить вдих
467. Після інтенсивних навантажень високої потужності "нескінчений тон" на протязі 15 - 20 с.
468. Сходинковий тип реакції АТ на фізичне навантаження вважають патологічним, якщо він реєструється більше
469. Індекс Руф'є визначають після навантаження
470. До проб з натужуванням не належить
471. Проби з натужуванням доцільно проводити у
472. Дозоване навантаження або збуджуючий вплив, який дозволяє оцінити функціональний стан організму має назву
473. Не рекомендується визначати МСК за номограмою Аstrапd-Rуhmіпg у осіб, які у функціональній пробі досягли ЧСС менше
474. Пробу Мартіне проводять після відпочинку не менше
475. У трьохмоментну комбіновану пробу входять всі тести, за винятком
476. Про адекватність навантаження при велоергометрії (за динамікою АТ) говорять при
477. При курсовому прийомі ліків, перед велоергометріею вони
478. До суб'єктивних прикмет неадекватності фізичного навантаження при велоергометрії належить
479. До об'єктивних прикмет неадекватності фізичного навантаження при велоергометрії належить
480. Толерантність до фізичного навантаження вважається достатньою при досягненні ЧСС у велоергометрії
481. Для спортсменів початкове навантаження при велоергометрії складає (за ВОЗ)
482. Для нетренованих жінок та дітей початкова ступінь навантаження при велоергометрії складає потужність (за ВОЗ)
483. Для нетренованих практично здорових чоловіків початкове навантаження при велоергометрії складає (за ВОЗ)
484. Обсяг кисню, яка споживається у стані основного обміну складає кількість метаболічних одиниць
485. Тривалість другого ступеню навантаження у тесті РWС170 дорівнює
486. Розминка перед тестом РWС170
487. Відносна РWС170 найбільша у
488. Для проведення велоергометрії не обов'язково мати інструменти або апарати
489. Проведення велоергометрії вимагає наявність всіх ліків, за винятком
490. Швидкісна витривалість у системі КОНТРЕКС - 2 оцінюється у тесті
491. Лінійна ділянка залежності ЧСС від потужності м'язової роботи закінчується при її значенні
492. До тестів, які не використовують фізичні параметри середовища не відносять
493. Для тестування анаеробної продуктивності не використовують тест
494. У нормі у пробі Мартіне пульс збільшується у межах
495. Нормальною реакцією у пробі з 15-секундним бігом на місці в максимальному темпі є збільшення пульсу у межах
496. У нормі після 3-хвилинного бігу на місці у темпі 180 кроків за хвилину пульс збільшується у межах
497. Раціональна реакція при пробі з навантаженням
498. При гіпертонічному типі реакції системи кровообігу на фізичне навантаження діастолічний тиск
499. При гіпотонічному типі реакції на фізичне навантаження хвилинний об'єм кровотоку забезпечується в основному за рахунок
500. Після проби Мартіне АТ у спортсмена збільшився з 120/80 до 140/95 мм.рт.ст., а пульс - з 72 до 90 уд/хв. Визначить тип реакції системи кровообігу
501. При дистонічному типі реакції системи кровообігу "нескінчений тон" прослуховується не менше
502. "При доброму функціональному стані системи кровообігу пульс після проби Мартіне відновлюється на протязі
503. При доброму функціональному стані системи кровообігу АТ після проби Мартіне відновлюється на протязі
504. Незадовільною реакцією серцево-судинної системи у пробі Мартіне вважають таку, якщо після проби пульс не відновлюється більше
505. У Гарвардському степ тесті пульс під час відновлення розраховують на
506. Визначення динаміки ЖЕЛ під впливом фізичного навантаження носить назву
507. Теппінг-тест проводиться на протязі
508. У 5-6 річних дітей ПАНО1 у зрівнянні з дорослими (в % від МСК)
509. SL-МСК - це
510. До анаеробних тестів не відноситься
511. Для уточнення природи порушення серцевого ритму не використовують пробу з
512. Одним з етапів комбінованої проби Серкіна є визначення часу затримки дихання після вдиху
513. Безпечний рівень соматичного здоров'я для чоловіків відповідає толерантному рівню велоергометричного навантаження не менше
514. Безпечний рівень соматичного здоров'я для жінок відповідає толерантному рівню велоергометричного навантаження не менше
515. Безпечний рівень соматичного здоров'я відповідає часу пробігання дистанції 3 км для чоловіків швидше
516. Безпечний рівень соматичного здоров'я відповідає часу пробігання дистанції 2 км для жінок швидше
517. Індекс Гарвардського степ-тесту визначається за формулою
518. До методів оцінки фізичного стану людини з використанням природних рухових тестів відносять
519. Система КОНТРЕКС - 2 дозволяє
520. Система КОНТРЕКС - 2 дозволяє визначити рухову якість
521. Швидкісна витривалість у системі КОНТРЕКС - 2 оцінюється у тесті
522. До лабораторних методів оцінки рівня фізичного стану людини відноситься
523. До комплексних методів оцінки фізичного стану людини відноситься
524. До методів визначення фізичної готовності за показниками адаптаційного статусу відноситься
525. У системі визначення адаптаційного потенціалу системи кровообігу за Р.М.Баєвським відсутнє визначення показника
526. Характерною ознакою дистонічного типу реакції АТ на пробу з 20 присіданнями є
527. Проби з затримкою дихання направлені на визначення стійкості до
528. Час сходження на сходинку у Гарвардському степ тесті для дорослих складає
529. Висота сходинки для чоловіків у Гарвардському степ тесті складає
530. Після проби з фізичним навантаженням (степ-тест) у дівчини 18 років, яка займається шейпінгом, на протязі 15 с. реєструється "феномен нескінченого тону". Це трактується як
531. Після проби з фізичним навантаженням (степ-тест) у джогера 36 років на протязі 90 с. реєструється "феномен нескінченого тону". Це трактується як
532. Дослідження спортсменки в стані спокою встановило адаптаційний потенціал системи кровообігу за Р.М.Баєвским 2,0. Це оцінюється як
533. У практично здорового юнака 18 років при дослідженні МСК у лабораторних умовах встановлений показник 50 мл/хв/кг. Це дозволяє припустити наявність
534. У дівчини 19 років дослідження МСК у лабораторних умовах встановило його рівень 40 мл/хв/кг. Це дозволяє припустити наявність
535. Тестування чоловіка 40 років встановило низький рівень фізичного стану. Це свідчить про


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів