Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


90. Санологія

5. "Діагностика здоров'я"


342. В основу кількісної оцінки рівня соматичного здоров'я покладено опосередковану характеристику
343. До прямих методів оцінки індивідуального здоров'я відноситься
344. Вікова динаміка рівня соматичного здоров'я у чоловіків за Г.Л.Апанасенко має форму
345. Вікова динаміка рівня соматичного здоров'я у жінок за Г.Л.Апанасенко має форму
346. До донозологічних методів оцінки фізичного здоров'я людини відноситься визначення
347. Індекс Кетле - це
348. Життєвий індекс - це
349. Силовий індекс - це
350. Індекс Робінсона - це
351. Середнє значення життєвого індексу у молодих чоловіків складає
352. Середнє значення життєвого індексу у молодих жінок складає
353. Середнє значення силового індексу у молодих чоловіків складає
354. Середнє значення силового індексу у молодих жінок складає
355. Середнє значення індексу Робінсона у здорової людини складає
356. Індекс Робінсона у здорової людини засвідчує про
357. Час відновлення ЧСС до початкового рівня після проби з 20 присіданнями за 30 с. у нормі складає до
358. Зниження величини індексу Робінсона у спокої у здорової людини засвідчує про
359. Безпечний рівень соматичного здоров'я за шкалою експрес-оцінки Г.Л.Апанасенко складає
360. Середній рівень фізичної працездатності практично здорової людини (чоловіки) характеризується здатністю виконувати роботу потужністю
361. Рухова якість, від якої в найбільшому ступені залежить фізичне здоров'я людини
362. До методів оцінки фізичного стану людини з використанням природних рухових тестів відносять
363. До комплексних методів оцінки фізичного стану людини відноситься
364. До методів визначення фізичної готовності за показниками адаптаційного статусу відноситься
365. До методів оцінки фізичного стану людини з використанням рухових тестів не належить діагностична система
366. У системі визначення адаптаційного потенціалу системи кровообігу за Р.М.Баєвським відсутнє визначення показника
367. Дослідження жінки 30 років встановило адаптаційний потенціал системи кровообігу за Р.М.Баєвским 2,0. Це оцінюється як
368. Дослідження чоловіка 40 років встановило адаптаційний потенціал системи кровообігу за Р.М.Баєвским 3,0. Це оцінюється як
369. Значення адаптаційного потенціалу системи кровообігу за Р.М.Баєвським (без реєстрації ЕКГ), рівне 3,52 відповідає
370. Дослідження жінки 50 років встановило адаптаційний потенціал системи кровообігу за Р.М.Баєвским 4,5. Це оцінюється як
371. При подоланні 2,5 км. за 12 хвилин чоловіком віком 29 років його фізичний стан вважають
372. 12-хвилинний тест Купера вимагає виконання шеститижневої програми тренуючих занять для осіб віком старших
373. Безпечний рівень соматичного здоров'я відповідає часу пробігання дистанції 3 км. для чоловіків швидше
374. Безпечний рівень соматичного здоров'я відповідає часу пробігання дистанції 2 км. для жінок швидше
375. Швидкісна витривалість у системі КОНТРЕКС - 2 оцінюється у тесті
376. Вибухова швидкість у системі КОНТРЕКС-2 визначається у
377. Система КОНТРЕКС - 2 дозволяє
378. Нормальна різниця у частоті пульсу при проведенні ортостатичної проби у фізкультурника
379. Визначення часу затримки дихання після вдиху є змістом проби
380. Затримка дихання у пробі Штанге у нормі складає не менше
381. Затримка дихання у пробі Генчі у нормі складає не менше
382. Належна максимальна ЧСС визначається за формулою
383. За формулою "195 - вік" при фізичному навантаженні визначається
384. Перед проведенням проби з дозованим фізичним навантаженням бажано відпочити на протязі
385. Тестування фізичної працездатності необхідно проводити після прийому їжі через
386. Індекс Руф'є визначають після навантаження
387. До лабораторних методів оцінки рівня фізичного стану людини відноситься
388. Раціональна реакція при пробі з навантаженням
389. Абсолютне протипоказання для проведення проби з фізичним навантаженням
390. До абсолютних протипоказань для проведення проб з дозованим фізичним навантаженням не належить стан
391. Протипоказання до визначення фізичної працездатності
392. До протипоказань для проведення субмаксимальних тестів з навантаженням не належить
393. Для проведення велоергометрії не обов'язково мати інструменти або апарати
394. Проведення велоергометрії вимагає наявність всіх ліків, за винятком
395. Найбільш фізіологічний варіант фізичного навантаження під час велоергометричного тестування
396. За рекомендацією ВОЗ тривалість кожної сходинки навантаження у субмаксимальному велоергометричному тесті має бути не менше
397. Для нетренованих практично здорових чоловіків початкове навантаження при велоергометрії складає (за ВОЗ)
398. Початкове навантаження для дітей до 10 років та нетренованих жінок при велоергометріі(за ВОЗ)
399. Субмаксимальний тест з навантаженням не потрібно зупиняти у випадку
400. До суб'єктивних прикмет неадекватності фізичного навантаження при велоергометрії належить
401. До об'єктивних прикмет неадекватності фізичного навантаження при велоергометрії належить
402. Про адекватність навантаження при велоергометрії (за динамікою артеріального тиску) говорять при
403. ЕКГ-ознакою неадекватності фізичного навантаження не може бути
404. До ЕКГ-ознак неадекватності при велоергометричній пробі відноситься
405. Фізичний стан у субмаксимальному тесті з навантаженням не характеризує показник
406. При проведенні велоергометричного тестування не обов'язковим для реєстрації є параметр
407. Толерантність до фізичного навантаження вважається достатньою при досягненні ЧСС у велоергометрії
408. До непрямих методів оцінки максимального споживання кисню при тестуванні на велоергометрі не відноситься
409. ЧСС, при якій досліджуваний виходить на рівень максимального споживання кисню у пробі з фізичним навантаженням з віком
410. У віці досліджуваних 20-40 років у субмаксимальних тестах з навантаженням зупинку роботи рекомендують проводити при досягненні ЧСС
411. У віці досліджуваних старше 50 років у субмаксимальних тестах з навантаженням припинення роботи рекомендують проводити при досягненні ЧСС
412. Не рекомендується визначати МСК за номограмою Аstrапd-Rуhmіпg у осіб, які у функціональній пробі досягли ЧСС менше
413. Безпечний рівень соматичного здоров'я для чоловіків відповідає толерантному рівню велоергометричного навантаження не менше
414. Безпечний рівень соматичного здоров'я для жінок відповідає толерантному рівню велоергометричного навантаження не менше
415. У практично здорового юнака 18 років при дослідженні МСК у лабораторних умовах встановлений показник 50 мл/хв/кг. Це дозволяє припустити наявність
416. У дівчини 19 років дослідження МСК у лабораторних умовах встановило його рівень 40 мл/хв/кг. Це дозволяє припустити наявність
417. У чоловіка 40 років дослідження МСК у лабораторних умовах встановило його рівень 30 мл/хв/кг. Це дозволяє припустити наявність
418. У жінки 30 років дослідження МСК у лабораторних умовах встановило його рівень 28 мл/хв/кг. Це дозволяє припустити наявність
419. Дві хвилини роботи при потужності 3 Вт/кг у нетренованих у тесті Новаккі характеризує фізичну працездатність, як
420. У чоловіка 40 років індекс маси тіла складає 24,0. Це розцінюється як
421. У дівчинки 14 років індекс маси тіла складає 29,5. Це розцінюється як
422. У жінки 55 років індекс маси тіла складає 19,0. Це розцінюється як
423. Для вивчення структурних компонентів особистості використовують тести
424. Для вивчення активності психічного стану людини використовують тест
425. У тесті Айзенка вивчається ознака особистості
426. Для вивчення патологічних психічних проявів здорової людини використовують тест
427. Для характеристики взаємної сумісності людей використовують тест
428. До психічних станів здорової людини не відноситься
429. До властивостей психіки не має відношення
430. До психічних процесів не має відношення
431. Не має відношення до характеристики темпераменту
432. Соціонічна модель психотипу людини не включає функції
433. Через яку функцію структури соціонічного типу людина сприймає сугестію
434. Яка функція структури соціонічного типу людини є особливо чутлива до критики
435. Блокуванню якої функції в структурі соціонічного типу створює у людини відчуття слабкої самореалізації
436. У людини не виділяють психологічну функцію (згідно К.Г.Юнгу)
437. Яка базова функція в соціонічній структурі психотипу робить людину природженим комунікатором
438. Яка психологічна функція визначає здібності людини як аналітика та структуратора знань
439. Яка психологічна функція визначає творчі здібності людини
440. Якою частіше буває перша функція в соціонічній структурі інформаційного метаболізму людини, яка відрізняється високою швидкістю та якістю подумкових маніпуляцій
441. Якою частіше буває перша функція в соціонічній структурі інформаційного метаболізму людини, яка добре володіє простором та прагне його підкорити
442. Розвиток якої психологічної функції визначає найбільшу здатність людини до комфортного (з розумінням) спілкування
443. Який пласт психіки (згідно К.Г.Юнгу) обумовлює наявність у ній архетипів та символів
444. В якому пласті психіки (згідно К.Г.Юнгу) закладаються основи характеру та формуються психологічні комплекси
445. Яка психологічна функція в соціонічній структурі психотипу дозволяє людині тонко сприймати ситуацію та можливості людей
446. Яка психологічна функція в соціонічній структурі психотипу робить людину особливо чутливим до комфорту та проблемам особистого здоров'я
447. Яка психологічна функція в соціонічній структурі психотипу робить людину особливо чутливим до емоційного впливу
448. Яка психологічна функція в соціонічній структурі психотипу дозволяє людині особливо гостро відчувати зовнішню красу навколишнього світу
449. Яка психологічна функція в соціонічній структурі психотипу визначає здатності людини до великомасштабної керівної роботи
450. Яка психологічна функція в соціонічній структурі психотипу дозволяє людині глибоко відчувати сутність іншої людини
451. Яка психологічна функція в соціонічній структурі психотипу дозволяє людині глибоко відчувати час та передбачати розвиток подій
452. Яка психологічна функція в соціонічній структурі психотипу в найбільшому ступені дозволяє людині стати неформальним, психологічним лідером у колективі
453. Яка психологічна функція в соціонічній структурі психотипу обумовлює прагнення людини постійно получати любов оточуючих
454. Яка психологічна функція в соціонічній структурі психотипу обумовлює прагнення людини до розуміння, логічному осмисленню життя
455. Яка психологічна функція в соціонічній структурі психотипу обумовлює прагнення людини до накопичення знань
456. Яка психологічна функція в соціонічній структурі психотипу обумовлює впевненість та бійцівські якості людини
457. При якій базовій функції в структурі соціонічного типу людину особливо важко переконати
458. При якій першій функції в структурі інформаційного метаболізму людина прагне самостійно вибрати об'єкт своєї любові
459. При якій базовій функції в структурі соціонічного типу любов людини до іншої людини найменше залежна від зовнішніх обставин
460. Який характер інтертипних взаємовідношень в соціонічній системі є оптимальним для дружби та передачі знань
461. Які відношення між людьми згідно соціонічній системі вважаються найменш психотравмуючими та оптимальними для тривалої сумісної діяльності
462. Які інтертипні відношення за соціонічною системою вважаються важкими за рахунок елементів постійної однобокої критики
463. Які інтертипні відношення за соціонічною системою особливо ефективні при вирішенні науково-практичних завдань у найкоротший термін
464. При яких соціонічних відношеннях люди можуть постійно конфліктувати із-за нерозуміння один одного, повної протилежності їх психологічних структур
465. Які соціонічні відношення вважаються тими, що визначають прогрес людства
466. Які соціонічні відношення між чоловіком та дружиною дають найменшу вірогідність розвитку фригідності
467. Аналіз людини за соціонічною системою передбачає виявлення наступних характеристик, за винятком
468. Електропунктурна діагностика за методом Фолля має наступні можливості, за винятком
469. Під час діагностики за методом Фолля найбільшу чутливість проявляють тканини
470. Нормальному функціональному стану біологічно активних точок за методом Фолля відповідають значення
471. Під час пульсодіагностики за тибетською системою необхідно дотримуватись наступних правил, за винятком
472. Найбільшу інформацію при дослідженні пульсу за стародавньосхідній методиці получають
473. Згідно стародавнім уявленням під верхніми краями пучок пальців реєструється пульс
474. Згідно стародавнім уявленням під нижніми краями пучок пальців реєструється пульс
475. Згідно канонам східної медицини форма, розмір рук та пальців, конфігурація основних ліній долоні служать ключем до
476. Папілярний узор пальців, який враховується при дерматогліфічному дослідженні формується
477. Дерматогліфічні порушення помітні
478. Сукупність дерматогліфічних ознак дозволяє
479. Іридологія - це частина медичних знань, яка дозволяє лікарю визначити стан різних органів за
480. Виділіть стан, при якому іридологічне дослідження не є інформативним
481. Найбільш діагностично інформативними є зміни на
482. Іридодіагностична інформація відсутня щодо
483. Особливостями іридодіагностики є все, за винятком
484. Стан внутрішніх органів відображається на площині радужної оболонки ока
485. У іридодіагностичному комплексі відсутня методика


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів