Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


90. Санологія

1. "Санологія як наука"


1. Головною ланкою охорони здоров'я, покликаним здійснювати практичну реалізацію проблеми по формуванню здорового способу життя у населення є
2. Частка (у %) дорослого населення в країнах СНД, що регулярно займаються фізичною культурою
3. Частка (у %) дорослого населення в США, що регулярно займаються фізичною культурою
4. Частка (у %) дорослого населення Японії, які займаються регулярно фізичною культурою
5. Зазначте, у якому діапазоні коливається показник народжуваності в Україні в останні 10 років (у промілях)
6. Зазначте в яких межах коливається за останні 10 років показник смертності населення в Україні (у промілях)
7. Оціните рівень народжуваності в Україні відповідно до шкали орієнтованої оцінки народжуваності ВОЗ (на 1000 населення)
8. Зазначте, у яких межах коливається за останні 10 років середній показник дитячої смертності в Україні (у промілях)
9. В останнє десятиліття природний приріст населення України характеризується як
10. Який характер співвідношення народжуваності і смертності населення в Україні
11. Зазначте показник середньої тривалості майбутнього життя жінок, що проживають в Україні
12. Зазначте показник середньої тривалості майбутнього життя чоловіків, що проживають в Україні
13. Оцініть рівень смертності населення України згідно шкали орієнтовної оцінки ВООЗ (на 1000 населення)
14. При якому стані здоров'я втручання може реально забезпечити найбільший ефект
15. Складовий компонент, який у найменшому ступені робить внесок у формування здоров'я
16. Найважливіший показник, на який слід орієнтуватись при розробці заходів первинної профілактики
17. Показник, який характеризує кінцеві результати профілактичної роботи
18. Найбільш перспективний шлях для поліпшення суспільного здоров'я
19. Динаміка показників постаріння населення України за останні 10 років
20. Загальноприйнятому поняттю "індивідуальне" здоров'я(по ВОЗ) відповідає наступне визначення
21. Які з перерахованих комплексів показників досить повно характеризують суспільне здоров'я
22. Зазначте, які з названих показників є інтегрованими показниками здоров'я населення
23. Зазначте найбільше позитивні показники здоров'я населення
24. Зазначте найбільше характерні тенденції в динаміці основних показників, що характеризують здоров'я населення України (за останні 10 років)
25. Виберіть групи чинників ризику по їхній значимості у формуванні сучасної патології населення
26. Які чинники ризику, впливають на здоров'я і можуть бути змінені
27. Яка динаміка показників смертності населення України за останні 10 років
28. Які назви класів захворювань, складають найбільшу питому вагу в структурі смертності населення України
29. Ведуче місце в структурі захворювань системи кровообігу серед населення України належить
30. Ведуча причина смерті при наявності надлишкової ваги тіла
31. Ведуча причина смерті при наявності недостатньої ваги тіла
32. Зазначте який із методів вивчення захворюваності забезпечує повноту обліку гострих хвороб
33. Який із методів вивчення захворюваності забезпечує повноту обліку хронічних захворювань у населення
34. Виходячи з визначення ВОЗ, вкажіть в чїй компетенції знаходяться управління здоров'ям
35. Ви розумієте під профілактичною активністю населення
36. На яку мінімальну вікову групу доводиться істотний ріст захворюваності ІХС у чоловіків /за даними літератури/?
37. Зазначте, у яких межах коливається розповсюдженність артеріальної гипертензии серед чоловіків 20 - 54 років /за даними літератури/
38. Зазначте, чим визначається значимість профілактики артеріальної гіпертензії
39. Виберіть основний чинник /за даними комітету ВОЗ по профілактиці раку/, що сприяє виникненню більшості злоякісних пухлин людини /90%/
40. У якій віковій групі найбільше висока смертність від нещасливих випадків у дітей?
41. Назвіть основні загальні закономірності захворюваності інфарктом міокарда
42. На яку вікову групу припадає максимальна захворюваність інфарктом міокарда в чоловіків
43. На яку вікову групу припадає максимальна захворюваність жінок інфарктом міокарда /за даними літератури/?
44. Які особливості характеризують захворюваність інфарктом міокарда за останні роки?
45. Назвіть найбільше вагому причину діагностичних помилок у встановленні інфаркту міокарда в хворих різного віку
46. Виділіть ведучий захід у первинній профілактиці алкоголізму
47. Основний захід у вторинній профілактиці алкоголізму
48. Можливість управління здоров'ям обумовлена
49. Що розуміють під терміном "постаріння" населення?
50. Зазначте 2 класи захворювань, що визначають рівень смертності населення України?
51. Природний приріст населення України характеризується величинами
52. Які з перерахованих груп факторів ризику надають найбільший вплив на здоров'я суспільства?
53. Відзначте найбільше визнане визначення поняття "здоровий спосіб життя"
54. Відзначте найбільше прийняте визначення поняття "спосіб життя"
55. Які процеси найбільше повно характеризують сучасну демографічну ситуацію?
56. До головних причин смертності населення промислово розвинених країн не відноситься
57. Первинна профілактика - це
58. Вторинна профілактика - це
59. Третинна профілактика - це
60. У показники, що характеризують здоров'я населення, не входить
61. Сукупність нових, раніше не врахованих, уперше виявлених у даному році захворювань носить найменування
62. Сукупність усіх наявних серед населення захворювань, виявлених як у поточному році, так і в попередні роки, зветься
63. Поширеність захворювань серед населення, виявлена профілактичними оглядами, зветься
64. Який вид медичної допомоги найменш керуємий закладами охорони здоров'я?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів