Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


9. Гігієна дітей та підлітків

10. "Запобіжний санітарний нагляд"


845. Основна мета запобіжного саннагляду - дотримання санітарних правил та гігієнічних нормативів при проектуванні та будівництві
846. Основними задачами запобіжного саннагляду є
847. Вибір земельної ділянки під будівництво дитячого дошкільного закладу не погоджений з санепідслужбою. Хто має відповідати
848. Чи є санітарно-гігієнічна експертиза проекту складовою частиною комплексної державної експертизи
849. Стадійність проектування об'єкту (одна, дві, три) при виборі земельної ділянки визначається
850. Для проведення комплексної державної експертизи інвестор (замовник) проектну документацію у повному обсязі направляє
851. При виборі земельної ділянки під будівництво профтехучилища санітарний лікар прийшов до висновку про необхідність проведення допоміжних інженерних розвідувань. Хто повинен їх організовувати та фінансувати
852. Одержану від замовника (інвестора) проектну документацію служба Укрінвестекспертизи повинна передати відповідним юридичним особам для здійснення санітарно-гігієнічної експертизи у термін, діб
853. Які основні вихідні матеріали необхідно мати санітарному лікарю для складання висновку щодо вибору земельної ділянки
854. Уповноважена юридична особа, яка провела санітарно-гігієнічну експертизу проектних матеріалів, зобов'язана свої висновки та пропозиції для комплексного висновку направити службі Укрінвестекспертизи в термін, діб
855. Загальний термін проведення комплексної державної експертизи проектних матеріалів не повинен перевищувати, діб
856. При проведенні санітарної експертизи проекту школи санітарний лікар виявив грубі відхилення від гігієнічних нормативів. Хто відповідає за якість проектної документації
857. інвестиційна програма та проект будівництва можуть бути затверджені за таких умов
858. Уповноважені юридичні особи, які приймають участь у комплексній державній експертизі проектів будівництва, за невиявлення відхилень від держстандартів, норм та правил
859. У випадку зміни положень та вимог нормативних документів (наприклад, вийшли нові ДБН) проектні організації повинні
860. Проектна організація при прив'язуванні проекту зобов'язана
861. Хто має право на розробку проектної документації або її розділів
862. При розробці проектної документації для будівництва об'єктів для дітей та підлітків, повинні враховуватися рішення, прийняті в
863. Інвестор (замовник) має право використовувати
864. Метою санітарної експертизи теплозахисних властивостей огороджувальних конструкцій є контроль
865. При прив'язуванні типового проекту дитячого дошкільного закладу додаткові втрати тепла добавляються до основних, якщо приміщення орієнтовано на
866. Теплозахисні властивості огороджувальних конструкцій споруд для дітей та підлітків за санітарно-гігієнічними умовами оцінюються за
867. Теплозахисні властивості заповнень віконних отворів будинків для дітей та підлітків за санітарно-гігієнічними умовами оцінюються за
868. Яку розрахункову середню зимову температуру зовнішнього повітря слід використовувати для розрахунку теплозахисних властивостей огороджувальних конструкцій шкіл, виходячи із санітарно-гігієнічних умов
869. При проведенні санітарної експертизи ситуаційного плану земельної ділянки школи санітарний лікар повинен оцінити
870. При проведенні санітарної експертизи генерального плану земельної ділянки дитячого дошкільного закладу санітарний лікар має змогу оцінити відповідність діючим нормативам
871. До складу архітектурно-будівельних креслень об'єктів житлово-громадського призначення, які має оцінювати санітарний лікар, входять
872. При проведенні санітарної експертизи архитектурно-будівельних планів санітарний лікар має змогу оцінити відповідність діючим нормативам
873. При проведенні санітарної експертизи схем систем вентиляції будинків та споруд для дітей та підлітків санітарний лікар має змогу оцінити
874. Забезпечення фізіологічно обгрунтованого повітряного кубу для кожної дитини або підлітка, які знаходяться у приміщенні, є основою для розрахунку
875. Забезпечення рівнів граничного допустимих концентрацій забруднень в приміщенні або на робочому місці є основою для розрахунку
876. До складу санітарно-технічних креслень вентиляції об'єктів житлово-громадського призначення, які має оцінювати лікар, входить
877. Зниженню рівнів структурного шуму в проектах систем припливної механічної вентиляції будинків шкіл сприяє застосування
878. Зниженню рівнів повітряного шуму в проектах систем припливної механічної вентиляції будинків шкіл сприяє застосування
879. Поправки на характер та умови дії шуму вносяться в
880. Розрахункові точки в акустичних розрахунках зниження шуму в вентиляційних установках повинні знаходитись
881. На яких етапах містобудівного проектвання слід контролювати дотримання санітарних норм інсоляції приміщень будинків для дітей та підлітків
882. Для визначення тривалості інсоляції фасадів будинків установ для дітей та підлітків санітарному лікарю потрібні
883. В якому документі є карта будівельно-кліматичного районування України
884. До складу комісії по вибору ділянки під будівництво будинку або установи для дітей та підлітків входять представники
885. Аераційний режим територій земельних ділянок шкіл та дитячих дошкільних установ санітарний лікар оцінює, ознайомившись з
886. Основою для побудови карти аерації мікрорайону є визначення
887. Вже існуючі заходи зниження рівнів шуму в розрахункових точках при акустичному розрахунку внесені в
888. Стадійність проектування будинків та споруд для дітей та підлітків залежить від
889. Узгоджується та затверджується проект будинку або споруди для дітей та підлітків найчастіше на стадії
890. Всі запроектовані заходи по зниженню рівнів шуму в розрахункових точках при акустичному розрахунку внесені в
891. За умовами шумозахисту дитячі дошкільні заклади слід розміщувати на територіях, де рівні зовнішнього шуму не перевищують, дБА
892. Ділянки дитячих дошкільних закладів слід розміщати в зонах вітрового затінення, якщо на території міста переважають вітри зі швидкістю, м/с
893. Вибір земельної ділянки під будівництво будинку або споруди для дітей та підлітків - це
894. Відведення земельної ділянки під будівництво будинку або споруди для дітей та підлітків - це
895. До складу санітарно-побутових приміщень, які розміщуються на будівельному майданчику, повинні входити
896. Будівництво будинку або споруди для дітей та підлітків здійснюється за кресленнями
897. Стадії проектування будинку або споруди для дітей та підлітків визначають
898. Затвердженню підлягає
899. Запобіжний санітарний нагляд за будинками та установами для дітей та підлітків, який здійснює санітарний лікар, складається з таких основних етапів
900. Яким чином санітарний лікар може ознайомитись з виконаними закритими роботами під час будівництва будинку або споруди для дітей та підлітків
901. Коли найдоцільніше провести перше обстеження будинку дитячого дошкільного закладу, що будується
902. Коли найдоцільніше провести лабораторний контроль за якістю питної води у школі, що будується
903. Вбудовано-прибудовані до житлових будинків установи для дітей та підлітків приймаються до експлуатації
904. При обстеженні об'єкту для дітей та підлітків на стадії нульового циклу санітарний лікар контролює
905. Санітарно-побутові приміщення та прилади для працюючих на будівельному майданчику повинні
906. При розміщенні установ для дітей та підлітків в поселенні 0,8 ГДК забруднюючих речовин в атмосферному повітрі повинні дотримуватись на територіях
907. Розміщення будинку або споруди для дітей та підлітків з урахуванням орієнтації здійснюється проектувальниками при
908. Найменший коефіцієнт природної освітленості (КПО) групових, спалень, медичної кімнати, палат ізолятора, залів для музичних та гімнастичних занять повинен бути не менше, %
909. В класі школи на найбільш віддаленому учбовому місті коефіцієнт природної освітленості (КПО) повинен бути не менше, %
910. В основних приміщеннях дитячих установ, де діти знаходяться тривалий час та виконують зорову роботу, світловий коефіцієнт повинен бути не менше
911. В приміщеннях з нетривалим перебуванням дітей (прийомна, роздягальня, рекреаційні приміщення тощо) світловий коефіцієнт можна знизити до таких значень
912. При використанні люмінісцентних ламп рівень освітленості групових кімнат дитячих дошкільних закладів на висоті 0,5 м. від підлоги повинен складати не менше, лк
913. При використанні люмінісцентних ламп рівень освітленості на столах в приміщеннях для навчання шестирічних дітей повинен складати не менше, лк
914. На якій стадії запобіжного саннагляду санітарний лікар має змогу оцінити рельєф, гідрогеологічні умови, санітарний стан грунту ділянки майбутнього будівництва об'єкту
915. Що може стати підставою для винесення постанови органами санітарного нагляду про призупинення будівництва будинку або споруди для дітей та підлітків
916. Які лабораторні дослідження та виміри може використати санітарний лікар для об'єктивної оцінки збудованого об'єкту
917. Як санітарний лікар має оформити свою незгоду приймати новозбудований об'єкт в експлуатацію під час роботи державної прийомної комісії
918. Система гідроізоляції для будинку або споруди, яка відповідає гідрологічним умовам будівельного майданчика, розробляється проектувальником при
919. Вирішення цокольних та підвальних поверхів будинків для дітей та підлітків проектант уточнює при
920. Відповідність заповнень віконних отворів в будинку зовнішній розрахунковій зимовій температурі поселення проектант уточнює при
921. Кількість та тип приладів опалення та вентиляційних пристроїв в будинку для дітей та підлітків уточнюється при
922. Нормативні значення сумісного освітлення класів шкіл передаються
923. Відсутність внутрішнього водогону в дошкільних дитячих закладах
924. За санітарними правилами для дітей ясельного віку висота встановлення умивальників над підлогою складає, см
925. За санітарними правилами висота встановлення умивальників над підлогою в школах та школах-інтернатах складає, см
926. В спорудах для дітей та підлітків вузли приєднання внутрішніх мереж водопостачання та каналізації до зовнішніх мереж проектант уточнює на стадії
927. Архітектурно-планувальна композиція при проектуванні та будівництві установ для дітей та підлітків повинна вирішуватися з позицій
928. Основними причинами обмеження застосування полімерних матеріалів в будівництві установ та споруд для дітей та підлітків є
929. Напруженість поля статичної електрики на поверхні полімерних покрить підлог, що використовуються при будівництві дитячих та підліткових установ, не повинна перевищувати, в/см
930. Напруженість поля статичної електрики на поверхні полімерних покрить підлог, що використовуються при будівництві дитячих та підліткових установ, залежить від
931. В яких випадках доцільно використовувати розрахунковий метод визначення коефіцієнту природної освітленості
932. Які показники впливають на нормальний коефіцієнт природної освітленості основних приміщень дитячих та підліткових установ 1, 2, 4 та 5 поясів світлового клімату
933. До складу проекту житлово-господарського призначення входять
934. Пічне опалення у школах
935. Пічне опалення в дитячих дошкільних закладах
936. В проектах дитячих дошкільних закладів підлоги з підігріванням передбачаються в
937. В системах припливної штучної вентиляції повинні застосовуватись повітрогони з таких матеріалів
938. Які фактори враховуються при визначенні площі земельної ділянки дитячого дошкільного закладу
939. Які об'єкти можна розмістити в санітарно-захисній зоні промислового підприємства
940. За рахунок чого може бути досягнено дотримання норм інсоляції при будівництві гуртожитку професійно-технічного училища
941. Приймання в експлуатацію державною приймальною комісію будинків або установ для дітей та підлітків без підпису представника держсаннагляду
942. Нормативом інсоляції приміщень та території будинків та установ для дітей та підлітків є термін
943. Територія України за ступенями екологічного благополуччя поділяється на


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів