Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


9. Гігієна дітей та підлітків

1. "Зміст і задачі СЕС по розділу гігієни дітей та підлітків"


1. Гігієна дітей та підлітків як наука і практика
2. ГДП як частина санепідслужби базується на принципах
3. Поняття "санітарне та епідемічне благополуччя населення" включає
4. Фінансове забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення здійснюється за рахунок
5. Позабюджетні фонди органів місцевого самоуправління для реалізації програм санепідблагополуччя населення формуються за рахунок
6. Діяльність відділення ГДП аналізується по таким напрямкам
7. Особливістю системного підходу до планування діяльності відділення ГДП є
8. Які міри адміністративного впливу можуть застосовувати органи та установи СЕС за порушення санітарних норм та правил
9. Постанова Головного державного санітарного лікаря про накладання штрафу
10. Який термін добровільного внесення штрафу від дня вручення постанови оштрафованому
11. Який термін накладання адміністративного стягнення від дня здійснення та виявлення правопорушення
12. Який термін давності виконання постанови про накладання штрафу
13. Який документ регламентує підпорядкованість адміністративних правопорушень
14. Укажіть, які СЕС належать до першого (нижчого) рівня управління
15. Укажіть, які СЕС належать до другого рівня управління
16. Укажіть, які СЕС виконують організаційно-методичні функції управління (третій рівень)
17. Укажіть, які СЕС виконують вищі функції управління (четвертий та п'ятий рівні)
18. Вкажіть, в сільських СЕС яких категорій обов'язково передбачається посада санітарного лікаря з ГДП
19. Вкажіть, в міських та обласних СЕС якої категорії передбачаються посади санітарних лікарів з ГДП
20. Який рівень вірогідності є достатнім для статистичної обробки більшості науково-практичних робіт з ГДП
21. За допомогою якого відносного статистичного показника можна вивчати структуру явища
22. Який із статистичних показників використовується для характеристики частоти, що вивчає явища, генетично не зв'язані з середовищем
23. Яким з відносних статистичних показників неможливо визначити питому вагу сукупності явищ, які спостерігаються
24. Середня виважена арифметична величина - це
25. Синонімами терміну "вірогідність" є
26. Помилка середньої арифметичної величини
27. Коефіцієнт варіації
28. В яких випадках застосовується метод стандартизації показників
29. В яких випадках застосовується критерій Фішера-Ст'юдента
30. Мірою вірогідності статистичних величин є
31. Коефіцієнт кореляції характеризує
32. Коефіцієнт регресії характеризує
33. інтенсивним показником є
34. Екстенсивним показником є
35. Яким відносним показником є "індекс здоров'я"
36. Яким відносним показником є нормативна кількість місць в дитячих дошкільних закладах на 1000 населення
37. Який з відносних показників найбільш придатний для аналізу діяльності відділень ГДП у динаміці
38. Які статистичні величини використовуються при побудові шкал регресії для оцінки фізичного розвитку дітей та підлітків
39. Який критерій не використовується в комплексній оцінці стану здоров'я дитини
40. Які показники не використовуються для характеристики здоров'я населення в районі діяльності СЕС
41. Які лікувально-профілактичні установи займають провідне місце в медичному обслуговуванні дітей
42. Населення якого віку обслуговують дитячі поліклініки
43. Лікар безкоштовно користується соціальною, екологічною та спеціальною медичною інформацією згідно
44. Число дітей, що має обслуговувати педіатр, працюючий в організованому колективі, визначається насамперед
45. Нормативне навантаження (число дітей на 1 педіатра) має бути найменьшим у педіатра, який працює
46. Згідно Великої медичної енциклопедії, поняття "довкілля" включає
47. Поняття "середовище проживання" включає
48. Питома вага дії довкілля на здоров'я населення по данним ВООЗ складає
49. Питома вага дії здорового способу життя на здоров'я населення по данним ВОЗ складає
50. Друга атестаційна категорія лікарю по ГДП може бути призначена, якщо його стаж роботи за фахом складає не менше
51. Перша атестаційна категорія лікарю по ГДП може бути призначена, якщо його стаж роботи за фахом складає не менше
52. Питома вага дії генетичних факторів на здоров'я населення по данним ВОЗ складає
53. Основними етапами планування діяльності СЕС є
54. Вища атестаційна категорія лікарю по ГДП може бути призначена, якщо його стаж роботи за фахом складає не менше
55. В шкалах регресії для оцінки фізичного розвитку дітей відхилення варіант довжини тіла від середньої арифметичної вміщаються у межі
56. В шкалах регресії для оцінки фізичного розвитку дітей варіанти довжини тіла в межах М±1 сигма мають назву
57. В шкалах регресії для оцінки фізичного розвитку дітей варіанти довжини тіла від М+1 сигма до М+2 сигма мають назву
58. В шкалах регресії для оцінки фізичного розвитку дітей варіанти довжини тіла від М-1 сигма до М-2 сигма мають назву
59. В шкалах регресії для оцінки фізичного розвитку дітей варіанти довжини тіла від М+2 сигма до М+3 сигма мають назву
60. В шкалах регресії для оцінки фізичного розвитку дітей варіанти довжини тіла від М-2 сигма до М-3 сигма мають назву
61. Якщо дитина або підліток за шкалою регресії має високу довжину тіла, то її фізичний розвиток
62. Якщо дитина або підліток за шкалою регресії має низьку довжину тіла, то її фізичний розвиток
63. Дитина або підліток має добрий фізичний розвиток, якщо по шкалі регресії довжина тіла вміщається у межі
64. Дитина або підліток має добрий фізичний розвиток, якщо по шкалі регресії маса тіла вміщається у межі
65. Який з факторів найбільш значущий в формуванні здоров'я населення
66. Який з факторів найменьш значущий в формуванні здоров'я населення
67. Категорія СЕС обумовлена
68. Напрямки, цілі, задачі та форми роботи СЕС визначені
69. Робота санепідстанції по розділу "Гігієна дітей та підлітків" регламентується
70. Чи є обов'язковими до виконання вимоги санепідслужби для адміністрації піднаглядних об'єктів
71. Санітарно-гігієнічні норми та правила затверджуються
72. Основним обліково-оперативним документом, який складається при обстеженні об'єктів, є
73. Основні форми здійснення саннагляду є
74. Основним обліково-оперативним документом, який складається при проведенні гігієнічної експертизи проекту, є
75. В умовах довкілля на дитину та підлітка діють фактори середовища
76. Етиологічні фактори ризику середовища
77. Найбільш типовий прояв тривалої дії факторів малої інтенсивності довкілля на організм дитини
78. Місця для відбору проб, періодичність та вид лабораторних досліджень на об'єктах саннагляду визначаються
79. Основною формою державної статистичної звітності санітарно-гігієнічного відділу є
80. Державно-владні повноваження мають такі посадові особи СЕС
81. Невідповідність освітленості класу гігієнічним вимогам є
82. Невідповідність розміру учбових столів та стільців зросту учнів є
83. Пари ртуті у повітрі учбового приміщення є
84. Основні типи впливу факторів оточуючого середовища на організм дітей та підлітків
85. Комбінована дія хімічних речовин на організм - це
86. Комплексна дія хімічних речовин на організм - це
87. Сполучна дія факторів довкілля на організм - це
88. При плануванні необхідної кількості лабораторних досліджень в відділенні ГДП достатнім є досягнення такого рівня достовірності
89. Необхідна кількість лабораторних досліджень та інструментальних вимірів при збільшенні рівня їх достовірності
90. При проведенні НПР лікар по ГДП одержав відносні показники, меньші за їх утроєні помилки. Чи є одержані дані суттєвими
91. Епідеміологічний метод вивчення неінфекційної захворюваності дитячого населення вміщує
92. Кратність обстеження об'єкту ГДП обумовлюється
93. Підходи до розподілу праці між однопрофільними фахівцями СЕС такі
94. Найбільш ефективним принципом розподілу праці між однопрофільними фахівцями відділу ГДП є
95. Порушення яких санітарно-гігієнічних вимог є підставою для зупинення або припинення інвестиційної діяльності
96. Вкладання яких майнових та інтелектуальних цінностей в об'єкти інвестування стосується постанова про зупинення або припинення інвестиційної діяльності
97. Зупинення або припинення інвестором діяльності може бути застосовано до інвестицій
98. Постанова про зупинення або припинення інвестиційної діяльності може бути оскаржена в термін
99. Який термін виконання постанови про зупинення або припинення інвестиційної діяльності
100. Оскарження з приводу постанови про зупинення або припинення інвестиційної діяльності направляється до
101. Про винесення постанови про зупинення або припинення інвестиційної діяльності необхідно повідомляти
102. При невиконанні інвестором постанови про зупинення або припинення інвестиційної діяльності посадова особа, яка її винесла, звертається до
103. Які заходи санітарно-епідеміологічної служби належать до адміністративно-запобіжних
104. Адміністративно-запобіжні заходи щодо припинення порушень санітарного законодавства посадовими особами санепідслужби здійснюється шляхом
105. Термін виконання постанови про застосування адміністративно-запобіжних заходів може визначатися
106. Постанова про застосування адміністративно-запобіжних заходів щодо припинення порушень санітарного законодавства складається
107. При виконанні постанови про застосування адміністративно-запобіжних заходів про припинення порушень санітарного законодавства опечатуються або пломбуються
108. Відстороненню від роботи або іншої діяльності підлягають
109. Підставою для розгляду справи про застосування фінансових санкцій за порушення санітарного законодавства є
110. У скількох примірниках оформлюється постанова про застосування фінансових санкцій за порушення санітарного законодавства
111. Для кого оформлюються примірники постанови про застосування фінансової санкції за порушення санітарного законодавства
112. Кому направляється оскарження постанови про застосування фінансової санкції за порушення санітарного законодавства
113. Санепідслужба має право передати матеріали в прокуратуру при
114. Які відомості повинні бути в супровідному листі при передачі справи у прокуратуру
115. Які документи підлягають реєстрації в держсанепідслужбі
116. Засвідчення огранізаційно-розпорядних документів здійснюється шляхом


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів