Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


89. Рефлексотерапія

2. "Теоретичні та методологічні основи рефлексотерапії:"


382. Вiдповiдно до"тканинної" теорiї механiзм дiї рефлексотерапiї обумовлений:
383. Вiдповiдно до"гiстамiновой" теорiї механiзм дiї рефлексотерапiї обумовлений:
384. Згiдно "флокулярної" теорiї механiзм дiї рефлексотерапiї обумовлений:
385. Вiдповiдно до "електричної теорiї" точка акупунктури володiє:
386. Вiдповiдно до "електричної" теорiї механiзм дiї рефлексотерапiї обумовлений:
387. У основi механiзму дiї рефлексотерапiї лежить нейро-рефлекторний вплив, який здiйснюється через:
388. У вiдповiдь на подразнення точки акупунктури тим або iншим методом виникає реакцiя органiзму:
389. Сегментарнi реакцiї є наслiдком надходження аферентних iмпульсiв у визначенi центри:
390. Мiсцева реакцiя органiзму на акупунктурний вплив є результатом:
391. Загальна реакцiя органiзму на акупунктурну дiю є результат процесiв в ЦНС:
392. Точка акупунктури:
393. Точка акупунктури має дiаметр вiд 2 до 5 мм, який може змiнюватися в залежностi вiд:
394. Точка акупунктури:
395. У зонi точки акупунктури:
396. Точка акупунктури:
397. Локалiзацiя точки акупунктури:
398. Точка акупунктури - як об'єкт нашого впливу це:
399. При правильному манiпулюваннi голкою i влученнi в точку акупунктури виникають:
400. Вiдстань мiж двома складками на середнiй фаланзi, яка утворюється при згинаннi III пальця кистi, у чоловiкiв на лiвiй руцi, у жiнок на правiй, називається:
401. Для визначення мiсцезнаходження точки акупунктури використовується така одиниця вимiру, як:
402. Абсолютний цунь дорiвнює:
403. Кiлькiсть iндивiдуально-пропорцiйних цунiв у плечi вiд аксiлярної складки до лiктьового згину вiдповiдає:
404. Кiлькiсть iндивiдуально-пропорцiйних цунiв у передплiччi /вiд лiктьового до променезап'ястного згину/ вiдповiдає:
405. Кiлькiсть iндивiдуально-пропорцiйних цунiв по зовнiшнiй поверхнi стегна, вiд верхнього краю лобкового симфiза до середини колiнного суглоба вiдповiдає:
406. Кiлькiсть iндивiдуально-пропорцiйних цунiв по внутрiшнiй поверхнi вiд верхнього краю лобкового симфiза до верхнього краю надколiнника:
407. Кiлькiсть iндивiдуально-пропорцiйних цунiв по зовнiшнiй поверхнi гомiлки вiд нижнього краю надколiнника до центру латеральної щиколотки:
408. Кiлькiсть iндивiдуально-пропорцiйних цунiв по внутрiшнiй поверхнi гомiлки вiд нижнього краю надколiнника до центру медiальної щиколотки:
409. Вiдстань мiж передньою i задньою межею волосся на головi дорiвнює:
410. Вiдстань мiж точками Е /Ш/ 8 /тоу-вей/ по лiнiї росту волосся дорiвнює:
411. Вiдстань мiж верхiвками сосцевидних паросткiв дорiвнює:
412. Вiдстань мiж медiальними краями лопаток /при максимальному їх розведеннi/ дорiвнює:
413. Вiдстань вiд основи мечевидного вiдростка /нижнiй край тiла грудини/ до центру пупка:
414. Вiдстань вiд центру пунка до верхнього краю лонного симфiза:
415. Перша бокова лiнiя грудей проходить назовнi вiд серединної на:
416. Друга бокова лiнiя грудей проходить назовнi вiд серединної на:
417. Третя бокова лiнiя грудей проходять назовнi вiд серединної на:
418. I бокова лiнiя живота проходить назовнi вiд серединної на:
419. II бокова лiнiя живота проходить назовнi вiд серединної лiнiї на:
420. III бокова лiнiя живота проходить назовнi вiд серединної лiнiї на:
421. I бокова лiнiя спини проходить назовнi вiд серединної лiнiї на:
422. II бокова лiнiя спини проходить назовнi вiд серединної лiнiї на:
423. Гальмiвний вплив на ТА доцiльно робити в перiод:
424. Тонiзуючий вплив на ТА доцiльно робити в перiод:
425. Найбiльш дистальнi точки iньських меридiанiв вiдповiдають елементу:
426. Найбiльш дистальнi точки янських меридiанiв вiдповiдають елементу:
427. I варiант збудливого методу здiйснює :
428. II варiант збудливого методу здiйснює:
429. I варiант гальмiвного методу здiйснює:
430. II варiант гальмiвного методу здiйснює:
431. Найбiльш ефективним для седатацiї меридiана є час:
432. Найбiльш ефективним для тонiзацiї є час:
433. Пiдсилити терапевтичну дiю седативної точки можливо, поєднав її з:
434. Пiдсилити терапевтичну дiю "седативної" точки античним способом можливо, поєднав її з точкою:
435. Пiдсилити терапевтичну дiю тонiзуючих точок античним способом можливо поєднав її з:
436. Пiдсилити терапевтичну дiю седативної точки можливо, поєднав її з:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів