Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


77. Провізор загального профілю

1. "Управління та економіка фармації"


1. Баланс аптеки - це
2. Вартість, по якій у балансі аптеки відбиваються основні засоби, повинна бути
3. Залишкова вартість основних засобів у балансі аптеки
4. Господарські засоби підприємства за характером їхнього фінансування поділяють на
5. У актив балансу включаються дані
6. У пасив балансу включаються дані
7. Залишки на активних рахунках відбиваються
8. Залишки на пасивних рахунках відбиваються
9. Знос основних засобів, малоцінних і швидкозношуваних предметів в балансі
10. Знос основних засобів і малоцінних предметів показується
11. Документами, за допомогою яких оформляються безготівкові розрахунки, служать
12. Документами, за допомогою яких оформляються банківські операції з готівкою, служать
13. Короткострокові кредити банку можуть бути використані на
14. Довгострокові кредити банку можуть бути використані на
15. Фінансові операції підприємства банк виконує при надходженні відповідних документів у порядку
16. У повній мірі поняття "здоров'я" це
17. Чи має банк право робити примусове списання грошей з поточного рахунку аптечного підприємства
18. Аптечне підприємство має заборгованість за позикою. У цьому випадку кредитування банком буде здійснюватися
19. Поточний рахунок у банку може відкрити
20. Виправлення в звітній документації аптеки
21. Підприємство може відкрити поточний рахунок
22. Кредити, видані на термін до одного року, відносяться до
23. Кредити, видані на термін від одного року до трьох років, відносяться до
24. Кредити, видані на термін більш трьох років, відносяться до
25. Рахунки, призначені для обліку і контролю взаємних розрахунків між організаціями і окремими особами, є
26. Рахунки, призначені для обліку і контролю руху господарських засобів аптеки, є
27. Рахунки, призначені для обліку і контролю джерел фінансування господарських засобів аптеки, є
28. Джерелом придбання акцій юридичною особою є
29. Для здійснення діяльності, пов'язаної з виготовленням і реалізацією лікарських засобів, потрібна наявність ліцензії. Вона може бути видана
30. Сума, яку фірма повинна сплатити фізичній або юридичній особі відповідно до укладеної угоди, називається
31. Сума, що фірма має право стягнути з фізичної або юридичної особи відповідно до укладеної угоди, називається
32. Ліцензія на виготовлення і реалізацію медикаментів видається
33. Які форми власності можуть існувати в Україні
34. Чи допускається в Україні створення змішаних форм власності
35. Відповідно до закону України "Про підприємництво" підприємцями можуть бути
36. Ліцензія на право виготовлення або реалізації лікарських засобів видається
37. Право власності на орендоване майно аптечного підприємства належить
38. Для аптечного підприємства орендодавцем є
39. Аптечні підприємства можуть бути взяті в оренду
40. Орендодавець виходити з ініціативою в укладанні договору оренди
41. Документом, що регулює майнові відношення в орендній аптеці, є
42. Майно аптеки при переході на оренду оцінюється
43. Розмір плати за оренду майна в аптеці фіксується в
44. Мету і види діяльності орендної аптеки визначає
45. Організація орендарів набуває права юридичної особи
46. Орендна аптека може виходити на прямі договори з постачальниками з моменту
47. Орендна аптека може відкрити власний розрахунковий рахунок у банку з моменту
48. Дозвіл відділу внутрішніх справ на виготовлення печатки орендної аптеки видається після
49. Право власності на амортизаційні відрахування в орендній аптеці належить
50. Право розпорядження амортизаційними відрахуваннями в орендній аптеці належить
51. Майно орендної аптеки, придбане за рахунок прибутку, належить
52. Попит на лікарські засоби, які не мають близьких аналогів, є
53. При впровадженні нових лікарських препаратів найбільш ефективною рекламою є
54. Пропаганда лікарських засобів відрізняється від їх реклами
55. Попит на лікарські засоби це
56. Потреба населення в лікарських засобах це
57. Потреба в лікарських засобах широкого спектру дії визначається
58. Найбільш достовірним методом визначення попиту на медикаменти є
59. При впровадженні на ринок нового лікарського засобу для нього характерний
60. Під терміном "функціональна знижка з ціни" розуміється
61. До лізингових операцій відноситься
62. Різниця між активами і пасивами акціонерного товариства, поділена на кількість емітованих акцій, називається
63. Форма власності в господарських товариствах (компаніях) визначається
64. Розділ "декорт" у договорах постачання лікарських засобів являє собою
65. Перенос терміну постачання лікарських засобів на більш пізні терміни називається
66. Акт оцінки вартості майна аптеки при переході на оренду підписується
67. Торгова марка лікарського препарату, забезпечена правовим захистом, називається
68. Виступ у кількох сегментах ринку лікарських засобів з розробкою індивідуальної пропозиції називається
69. Вартість акцій за курсом фондової біржі називається
70. Сума, зазначена на бланку облігації, відбиває
71. Розділ договору постачання, що передбачає його відстрочку або розірвання внаслідок обставин, що не залежать від сторін, називається
72. Рефакція в договорах постачання лікарських засобів передбачає
73. Фізична особа, зареєстрована як підприємець, діє на підставі
74. Символ, призначений для ідентифікації лікарського препарату або його виробника, називається
75. Оптовики-консигнатори працюють із виробниками на умовах
76. Торгові представники працюють із покупцями на основі
77. У випадку виникнення розбіжностей за міжнародним договором купівлі-продажу (постачання) лікарських засобів позов подається
78. Заробітна плата фахівцю, що працює за контрактом, виплачується в розмірі та терміни
79. При укладанні контракту між працівником і роботодавцем іспитовий термін передбачається
80. При укладанні контракту між працівником і роботодавцем оформляється
81. Контракт укладається на термін
82. Після укладання контракту між працівником і роботодавцем зміни до нього
83. При укладанні контракту між працівником і роботодавцем може бути встановлений іспитовий термін не більш, ніж
84. Ініціатива укладання контракту належить
85. Укладений контракт між працівником і роботодавцем підписується
86. При укладанні договору купівлі-продажу (постачання) на умовах "Перевезення оплачене до..." вважається, що продавець виконав свої зобов'язання з моменту
87. Створення товариства покупців членами трудового колективу приватизованих підприємств здійснюється на підставі рішення загальних зборів за умови участі в них
88. Державна система документаційного забезпечення управління затверджує
89. Загальний бланк служить основою для оформлення
90. Документи, які видаються спільно двома чи більше організаціями, оформляються
91. В організаційно-розпорядчих документах дати підписання, узгодження, затвердження, а також дати у тексті оформляють
92. При адресуванні документа декільком (не більш чотирьох) адресатам слово "копія" перед позначенням другого, третього і четвертого адресата
93. При адресуванні документа приватній особі складові частини реквізиту "адресат" розташовують в такій послідовності
94. Продаж об'єктів приватизації на аукціоні і за конкурсом здійснюється при наявності не менше
95. Під час підписання організаційно-розпорядчого документа до складу реквізиту "підпис" включають
96. Угоди тільки за свій рахунок і від свого імені здійснює
97. В організаційно-розпорядчих документах, складених комісією, при оформленні реквізиту "підпис" вказують
98. У випадку відсутності особи, підпис якої заготовлено на проекті документу, документ підписує особа, яка виконує її обов'язки, або ж її заступник. При цьому
99. Під час підписання організаційно-розпорядчого документу дату проставляє
100. Угоди від імені і за рахунок клієнта здійснює
101. Під час підписання документу двома чи більш посадовими особами відбиток печатки проставляється
102. Чинник, який найбільше впливає на стан здоров'я, це
103. При затвердженні документу дату в графі "Затвердження" проставляє
104. В організаційно-розпорядчих документах відмітка про виконавця (складача документу) включає
105. В документах, оформлених на дві й більше сторінки, прізвище виконавця і номер його телефону слід розташовувати
106. На вхідних документах проставляється відмітка про надходження, яка складається з
107. В аптечних установах вхідний організаційно-розпорядчий документ повинен реєструватися
108. Терміни виконання вихідних організаційно-розпорядчих документів обчислюються в календарних днях з
109. Терміни виконання документів, що надійшли з інших організацій, обчислюються в календарних днях з
110. На рецептурному бланку ф.№1 зі штампом ЛПЗ, печаткою "Для рецептів", підписом і особистою печаткою лікаря виписуються
111. Отруйна або сильнодіюча речовина може бути відпущена хворому в дозі, що перевищує вищий однократний прийом до випадку
112. На рецептурному бланку ф.№2 із штампом ЛПЗ "Для рецептів", підписом і особистою печаткою лікаря виписуються
113. Ефір наркозний може бути відпущений з аптеки по
114. Обслуговування онкологічних хворих наркотичними засобами здійснюється з
115. Норма відпуску етилового спирту в чистому виді 150,0 призначена
116. Наркотичні лікарські засоби підлягають предметно-кількісному обліку
117. Отруйні лікарські засоби підлягають предметно-кількісному обліку
118. Рецепти на одержання наркотичних і прирівняних до них лікарських засобів повинні бути скріплені
119. Норма відпуску етилового спирту безкоштовно хворим на цукровий діабет і онкологічним хворим складає
120. Необгрунтована одностороння відмова від виконання господарчого договору
121. На рецептурному бланку ф.№1 дозволяється виписувати не більше
122. Безкоштовно лікарські засоби відпускаються для дітей у віці
123. Протягом 5 днів із дня виписування дійсні рецепти на одержання
124. Рецепти на лікарські засоби, що містять отруйні речовини, етиловий спирт із дня їх виписування дійсні
125. Протягом 5 років в аптеках зберігаються рецепти на
126. Протягом 3 років в аптеках зберігаються рецепти, виписані на
127. Аптечне підприємство, що здійснює виготовлення і реалізацію наркотичних лікарських засобів
128. Рецепти, виписані на ліки, що містять отруйні речовини та етиловий спирт підлягають збереженню в аптеці протягом
129. Спирт етиловий підлягає предметно-кількісному обліку
130. Одурманюючі засоби підлягають предметно-кількісному обліку
131. 50% знижка з вартості лікарських засобів передбачена для дітей у віці
132. Максимальний розмір доплати за роботу в нічний час складає до
133. Виконання працівником додаткової роботи по іншій посаді на протязі робочого дня є
134. Виконання працівником роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час є
135. Виконання заступником обов'язків тимчасово відсутнього керівника
136. Доплата в розмірі подвійної денної ставки проводиться за роботу
137. Приватизаційні папери можуть бути
138. При загальному стажі роботи до 5 років допомога при тимчасовій непрацездатності обчислюється від посадового окладу в розмірі
139. При загальному стажі роботи від 5 до 8 років допомога по тимчасовій непрацездатності обчислюється від посадового окладу в розмірі
140. Чергова відпустка тривалістю 31 календарний день надається
141. Пропозиція про зміну (розірвання) господарчого договору повинно бути розглянуто іншою стороною протягом
142. Утримання з заробітної плати працівника підзвітних і зайво виплачених сум проводиться
143. Група аптеки по оплаті праці керівників визначає розмір посадових окладів
144. Утримання з заробітної плати працівника відшкодування заподіяного матеріального збитку, штрафів проводиться
145. Утримання з заробітної плати працівника по виконавчих документах проводиться
146. Переведення працівника на іншу роботу внаслідок виробничої необхідності, простою, стихійного лиху, аварій
147. Фармацевтична галузь є різновидом
148. Протокол розбіжностей до проекту договору постачання лікарських засобів повинний бути розглянутий протягом
149. Утримання з заробітної плати працівника податків проводиться
150. Неурегульовані розбіжності по проекту договору постачання лікарських засобів повинні бути віддані для розгляду в арбітражний суд
151. При загальному стажі роботи понад 8 років допомога при тимчасовій непрацездатності обчислюється від посадового окладу в розмірі
152. Претензія по господарчому договору підлягає розгляду стороною, яка її отримала, протягом
153. Приймання товару за якістю та комплектністю по договору постачання в межах одного міста здійснюється на складі одержувача
154. Приймання товару за якістю та комплектністю по договору постачання при іногородньому постачанні здійснюється на складі одержувача
155. Хронічним хворим етиловий спирт у суміші з іншими інгредієнтами може бути відпущений у кількості
156. Після закінчення інвентаризації проводяться контрольні перевірки правильності її проведення. Частка медикаментів та інших виробів медичного призначення, що перевіряються, повинна скласти
157. Спирт етиловий для обробки шкіри перед ін'єкціями за вимогами лікувально-профілактичних закладів відпускається в концентрації
158. Мінімальна заробітна плата визначається
159. Максимальний термін розгляду претензії по господарчому договору у зв'язку з якістю товару складає до
160. Виконання працівником обов'язків тимчасового відсутнього керівника більше 12 днів згідно з наказом по підприємству є
161. При роботі за сумісництвом в трудову книжку заноситься відповідний запис
162. При виникненні розбіжностей по проекту договору постачання лікарських засобів складається
163. Вхідний контроль лікарських засобів здійснюється шляхом
164. Лікарські засоби, які пройшли вхідний контроль і надійшли на збереження
165. Лікарські засоби, які пройшли вхідний контроль і надійшли на реалізацію
166. Лікарські засоби, які пройшли вхідний контроль і надійшли на використання в медичних цілях
167. Вхідному і державному контролю підлягають
168. Лікарські засоби, що вперше випускаються серійно, підлягають
169. Діяльність підприємця у порівнянні з керівником (менеджером) розвивається переважно у сфері
170. Діяльність керівника (менеджера) у порівнянні з підприємцем розвивається в сфері
171. Керівники першої (низової) ланки виконують переважно функції
172. Делегування повноважень керівником установи полягає у
173. Основною метою делегування повноважень для керівника є
174. Недостатня участь керівника в прийнятті рішень характерна для
175. Керівники середньої ланки виконують переважно функції
176. Керівники вищої ланки виконують переважно функції
177. Основними функціями процесу управління називають
178. Високий рівень одноособової влади керівника характерний для
179. Доцільна творча участь членів трудового колективу в управлінні й розподіл влади характерні для
180. Поняття менеджер передбачає, що ця людина
181. Одностороння зміна господарчого договору
182. Копії сертифікатів якості (виробника і лабораторії) зберігаються в аптеках і ЛПЗ протягом
183. В інвентаризаційний опис при проведенні інвентаризації товари, що стали непридатними внаслідок бою, браку, закінчення терміну придатності
184. У випадку розбіжностей по якості лікарських засобів між споживачами і постачальниками здійснюється
185. Державний контроль якості лікарських засобів аптечного і промислового виробництва в Україні здійснює
186. При доставці товару постачальником, чи при вивезенні його одержувачем зі складу постачальника і з моменту видачі вантажу транспортним підприємством прийом товару за кількістю здійснюється не пізніш
187. Документ, який є підставою для виплати готівки із каси - це
188. Справи по суперечкам, які виникають при виконанні договору поставки розглядаються арбітражним судом по місцю перебування
189. За прибуткування товарно-матеріальних цінностей, що надійшли в аптеку, проводиться на підставі
190. Товар, що надійшов в аптеку без супровідних документів
191. Листок непрацездатності та допомога по догляду за хворим дорослим членом сім'ї надається не більше ніж на
192. Відповідальність за організацію бухгалтерської звітності несе
193. Датою надання бухгалтерської звітності є
194. Особисті рахунки робітників зберігаються на підприємстві до терміну досягнення ними віку
195. Прийом та видача грошей по ордерах з каси проводиться
196. Невитрачений аванс на відрядження повинен бути повернений у касу аптеки після повернення з відрядження протягом
197. Раптова ревізія каси аптеки здійснюється
198. Списання природних витрат товарів за встановленими нормативами в аптеках проводиться
199. Квартальна бухгалтерська звітність надається в податкову інспекцію не пізніше
200. Прийнята від населення лікарська рослинна сировина оплачується на основі
201. Видаткові касові операції оформляються
202. На який час дозволяється працювати без ЕККА (з застосуванням товарно-касової книги та товарних чеків)
203. Чи обов'язково ставити ЕККА на облік в Державну інспекцію по місцю фактичного здійснювання підприємницької діяльності
204. Прибуткові касові операції оформляються
205. Який час повинен зберігатись на підприємстві журнал використання касового апарату
206. Початкові записи в товарно-касову книгу заносять
207. Облік використаних товарних чеків проводиться
208. В касі повинно бути розмінної монети у кількості
209. У випадку відсутності в аптеці касира ведення касових операцій доручається
210. Небажання учасників конфлікту докладати зусилля до вирішення проблеми найяскравіше проявляється у позиції
211. Етикетки, пробки, паперові капсули, фільтрувальний та вощаний папір, сигнатури відносяться до
212. Тара, багаторазового використання для перевезення та зберігання товарів класифікується як
213. Відпустка без збереження заробітку, яка погоджена між робітником та власником, не може бути більшою на рік
214. Перешкодження учасників конфлікту один одному у вирішенні проблеми найяскравіше проявляється у позиції
215. Оптимальне раціональне вирішення проблеми, вихід із конфлікту, прийнятний для всіх його учасників, забезпечує тактика
216. Безрецептурні лікарські засоби відпускаються з аптеки в кількості не більше
217. Право на оплату понаднормової праці надається тільки працівникам
218. Реєстраційні журнали, в яких здійснюється предметно-кількісний облік психотропних лікарських засобів, повинні зберігатись в аптеці
219. Роздрібний товарообіг аптеки включає
220. Про пригнічення інтересів учасника конфлікту та про вольову неадекватну перевагу його партнера свідчить позиція
221. Акція, яка надає власнику переважне право на отримання дивідендів, є
222. Вольова неадекватна перевага учасника конфлікту по відношенню до партнера виявляється у позиції
223. Переведення частини майна аптеки в дрібнороздрібну мережу оформляється
224. Спецодяг відносять до
225. Оптовий товарообіг аптеки включає
226. Контроль за правильним веденням касової книги виконує
227. Акт по прийомці товару за кількістю після його складання затверджується керівником підприємства-одержувача
228. Амортизацією основних засобів називається поступовий перенос вартості основних фондів на
229. Амортизаційні відрахування на повне відновлення активної частини основних засобів, машин, устаткування і транспорту нараховується
230. Витрати на доставку новопридбаних основних засобів включаються в
231. Амортизаційні відрахування по основних засобах, введених в експлуатацію, нараховуються, починаючи з
232. Амортизаційні відрахування по вибулих основних засобах припиняють нараховувати з
233. Узгодження розрахунків із постачальниками і споживачами в аптеці проводиться
234. Чи може бути відкрито поточний банківський рахунок фізичній особі
235. Бій, псування та брак медикаментів, що виникли внаслідок неправильного зберігання, у норму природних втрат товару
236. Вартість медикаментів з простроченим терміном придатності в норму природних втрат товару
237. За звітний період загальну суму реалізованих товарів відображають у
238. При переході аптеки на оренду орендоване майно оцінюється
239. Пристрій, призначений для введення інформації в пам'ять персонального комп'ютера, називається
240. Найменшою одиницею виміру інформації є
241. Алгоритм - це
242. Пристрій базового комплекту персонального комп'ютера, призначений для отримання твердих копій документів, роздруківки результатів роботи програм, називається
243. Остаточний результат інвентаризації повинен підводиться бухгалтерією після її закінчення не пізніше
244. Інвентаризація товарів і тари в аптеках проводиться не рідше
245. Інвентаризація товарів і тари на аптечних складах проводиться не рідше
246. Інвентаризація основних засобів, малоцінних і швидкозношуваних предметів проводиться в аптеці не рідше
247. Виберіть правильне ствердження щодо стимулювання збуту товару
248. Використання стимулюючого маркетингу доцільно у випадку
249. Використання методів демаркетингу доцільно у випадку
250. До методів демаркетингу відносяться
251. Порівняння фактичних результатів роботи із запланованими в теорії управління називається функцією
252. Регулювання стимулів до праці, які спонукають до виконання певної роботи, в теорії управління називається функцією
253. Основною метою процесу комунікацій є
254. Комунікаційний процес в управлінні - це
255. При укладанні договору купівлі-продажу (постачання) на умовах "Франко-завод" вважається, що продавець виконав свої зобов'язання з моменту
256. Тарифи на виготовлення екстемпоральних рецептів залежать від
257. Швидкість товарного обертання в аптечній мережі виражається
258. Ліміт готівки в касі аптеки встановлюється
259. При укладанні договору купівлі-продажу (постачання) на умовах "Поставлено, мито сплачене" вважається, що продавець виконав свої зобов'язання з моменту
260. Джерелом фінансування товарних запасів аптеки можуть бути
261. Витрати аптек по реалізації готових лікарських засобів відносять
262. Витрати аптек по виробництву і фасуванню лікарських засобів відносять
263. Джерелом відшкодування витрат обертання є
264. Різниця між ціною реалізації та ціною придбання це
265. Різниця між реалізованими торгівельними накладеннями та витратами обертання це
266. Сума, що залишається після відрахування підприємством обов'язкових платежів і податків - це
267. Очищена вода, що йде на виготовлення екстемпоральних лікарських форм
268. Очищена вода, що відпускається з аптек у чистому виді
269. Розрахунок тарифів за виготовлення лікарської форми з отруйною речовиною ведеться таким чином що
270. Розрахунок тарифів за виготовлення лікарської форми зі спиртом ведеться таким чином, що
271. При відпуску 50 мл 70% етилового спирту береться
272. За виготовлення 1 флакона 400 мл очищеної води для ін'єкцій по амбулаторному рецепту необхідно взяти тариф за
273. При таксуванні рецептурного пропису вартість допоміжних матеріалів
274. Ціна основних засобів, зазначена в документі купівлі-продажу, є
275. Залишкова вартість основних засобів визначається
276. Амортизаційний фонд аптечного підприємства формується за рахунок
277. Відрахування в амортизаційний фонд по активній частині основних засобів нараховуються
278. Відпуск лікарських засобів по пільгових рецептах враховується як
279. Вид податкового платежу, при якому оподатковується прибуток фізичної особи, є
280. Об'єктом оподатковування при розрахунку прибуткового податку є
281. Сума відрахувань у Фонд соціального страхування залежить від
282. Сума відрахувань у Фонд зайнятості залежить від
283. Життєвий цикл організацій, які функціонують як закриті системи
284. Наказ власника рахунка банку сплатити певну суму готівкою називається
285. Вартість основних засобів, по якій вони постійно значаться на балансі підприємства, називається
286. Витрати, пов'язані з доставкою основних засобів, відносять на
287. Витрати на придбання допоміжного матеріалу здійснюються за рахунок
288. Кошти, призначені для придбання основних засобів та фінансування капітальних вкладень, є
289. Валовий прибуток аптеки складають
290. На рахунок "Торгові накладення" заносять
291. Згода споживача щодо сплати рахунку постачальника - це
292. Збільшення товарообігу аптеки веде за собою
293. Господарська операція надання основних засобів або землі в користування на визначений термін і під певний відсоток називається
294. До роздрібного товарообігу аптечного підприємства відносять
295. До оптового товарообігу аптеки відносять
296. Позикові засоби аптеки являють собою
297. Власні засоби аптеки являють собою
298. Сукупність засобів аптеки, що знаходяться в господарському обороті і використовуються для утворення фондів обертання, являє собою
299. Покриття витрат обертання здійснюється за рахунок
300. Тимчасове зниження взаємної напруженості між учасниками конфлікту досягається у позиції
301. Процес вибору мети діяльності та рішень, необхідних для її досягнення в теорії управління називається функцією
302. Надання грошових коштів на визначений термін під певний відсоток є
303. Фонд споживання аптеки може бути використаний на
304. Побудова доцільної структури організації по вертикалі і горизонталі для ефективної спільної співпраці людей здійснюється в межах функції
305. Юридичні особи іноземних держав
306. Юридичні особи, у майні яких частка державної власності перевищує 25%
307. Не можуть бути покупцями об'єктів приватизації
308. Майнові комплекси підприємств, що забезпечують діяльність по виготовленню і реалізації наркотичних засобів
309. Підприємства медичної промисловості
310. Рішенням у теорії управління називається
311. Вибір, який повинен зробити керівник, щоб виконати обов'язки, обумовлені його їм посадою, називається
312. Вибір, який робиться керівником тільки на основі відчуття того, що він правильний, називається
313. Вибір, обумовлений знаннями керівника або накопиченим досвідом, називається
314. Пристрій базового комплекту персонального комп'ютера, призначений для відображення інформації, що створюється під час роботи програм, називається
315. Файл - це
316. Частина пам'яті ЕОМ, що призначена для тимчасового збереження програм, даних, проміжних та кінцевих результатів вирішення задач - це
317. Розрахунковий рахунок у банку може бути відкритий


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів