Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


76. Провізор - аналітик

8. "Органiзацiя, управлiння та економiка фармацiї"


1031. Вхiдний контроль лiкарських засобiв здiйснюється шляхом
1032. Лiкарськi засоби, якi пройшли вхiдний контроль i знаходяться в стадiї збереження пiдлягають державному контролю
1033. Лiкарськi засоби, якi пройшли вхiдний контроль i знаходяться в стадiї реалiзацiї, пiдлягають державному контролю
1034. Лiкарськi засоби, якi пройшли вхiдний контроль i знаходяться в стадiї використання в медичних потребах пiдлягають державному контролю
1035. Вхiдному i державному контролю пiдлягають
1036. Лiкарськi засоби, що вперше випускаються серiйно, пiдлягають
1037. Копiї сертифiкатiв якостi (виробника i лабораторiї) зберiгаються в аптеках протягом
1038. В iнвентаризацiйний опис при проведеннi iнвентарiзацiї товари, що прийшли в непригоднiсть в результатi бою, браку, закiнчення строку пригодностi
1039. При виникненнi спiрних питань з якостi лiкарських засобiв мiж споживачем i поставщиком здiйснюється контроль
1040. При впровадженнi нових лiкарських препаратiв найбiльш ефективною рекламою є
1041. Для здiйснення дiяльностi, пов'язаної з виготовленням i реалiзацiєю лiкарських засобiв, потрiбна наявнiсь лiцензiї. Вона може бути видана
1042. Лiцензiя на виготовлення i реалiзацiю медикаментiв видається на
1043. Рiшення на видачу лiцензiї на право виготовлення i реалiзацiю лiкарських засобiв повинно бути видано протягом
1044. Торгова марка лiкарського засобу, що забезпечена правовим захистом, є
1045. Символ, предназначений для iдентифiкацiї лiкарського препарату, або його виробника називається
1046. Термiн прийому товару по якостi при мiжмiської поставцi складає
1047. Мiнiмальний розмiр заробiтної платнi визначається
1048. Виконання робiтником роботи на умовах трудової угоди в вiльний вiд основної роботи час є
1049. При загальному стажi роботи до 5 рокiв допомога по тимчасовiй непрацездатностi обчислюється вiд посадового окладу у розмiрi
1050. Чергова вiдпустка довготривалiстю 31 календарний день надається працiвникам
1051. Випробувальний строк при прийомi на роботу передбачений законодавством i максимально складає
1052. Лiкарняний лист i допомога за наглядом хворого дорослим членом сiм'ї надається не бiльше чим на
1053. Право на оплату понаднормової роботи надається тiльки працiвникам
1054. Майно аптеки при переходi на аренду оцiнюється


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів