Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


76. Провізор - аналітик

3. "Фiзичнi та фiзико-хiмiчнi методи аналiзу лiкарських засобiв"


277. Рефрактометрiя заснована на здатностi променя свiтла
278. Вiдносним показником заломлення (n) називають вiдношення
279. Показник заломлення розчину залежить вiд
280. У фармацевтичному аналiзi рефрактометрiю застосовують для визначення
281. При рефрактометричному визначеннi концентрацiю речовини (С) в розчинi в % обчислюють за формулою, де n-показник заломлення дослiджуваної речовини, а-наважка, г, Р-прописаний об'єм, мл, nо-показник заломлення розчинника, F-фактор показника заломлення
282. При рефрактометричному визначеннi вмiст речовини (Х) у розчинi в гр обчислюють за формулою, де n-показник заломлення дослiджуваного розчину, nо-показник заломлення розчинника, F-фактор показника заломлення, а-наважка, г, Р-прописаний об'єм, мл
283. Дiапазон показникiв заломлення при вимiрюваннi у свiтлi, що проходить через об'єкт, становить
284. Рефрактометри калібрують за
285. Показник заломлення
286. Рефрактометричним методом визначають вмiст речовин у розчинах з концентрацiєю не менше
287. Визначення концентрацiї спирту без розведення в спирто-водних розчинах рефрактометрично можна проводити у концентрацiях
288. Величина показника заломлення (n) прямопропорцiйна
289. При рефрактометричному визначеннi вмiст речовини в г(Х) в порошку обчисл. за формулою, де n-показник заломл. розчину, nо-показник заломл. розчинника, F-фактор показника заломл., а-наважка, г, Р-маса порошка за прописом, R-розведення
290. При рефракт. визначеннi вмiст речовини в г (Х) у двокомп. порошку обчисл. за формулою, де а-наважка, Р-маса порошка за прописом, R-розведення, F1-фактор заломл. розчину, F2-фактор заломл. р-ну др. комп., С2-конц. р-ну др. комп
291. При проходженнi електромагнiтного випромiнювання через дослiджуваний розчин речовини iдуть процеси
292. Аналiз речовини по вбиранню нею монохроматичного випромiнювання використовується в
293. Відповідно з ДФУ для кількісного визначення речовин методом абсорбційної спектрофотометрії застосовують
294. В абсорбцiйнiй спектрофотометрiї застосовуються методи визначення концентрацiї
295. Згiдно з законом Бугера-Ламберта-Бера оптична густина розчину
296. Питомий показник поглинання це
297. При спектрофотометричному визначеннi вмiст речовини (Х) в гр обчислюють за формулою, де А-оптична густина розчину, R-розведення, Р-прописаний об'єм чи вага порошка, А уд. -питомий показник вбирання речовини, в-товща шару в см, а- наважка
298. Однокомпонентний однохвильовий аналіз проводиться методами
299. Концентрацію речовини при спектрофотометричному визначенні методом стандарта розраховують за формулою
300. Колориметричний метод заснований на
301. Оптична система спектрофотометра виділяє монохроматичне випромінювання в області від
302. Колориметрiя застосовується для експрес-аналiзу
303. Фотоколориметричнi методи заснованi на вимiрюваннi
304. Вiдносна похибка фотоколориметричних методiв не перебiльшує
305. Фотоколориметрiю використовують в аптеці для
306. Фотоколориметрiю використовують для аналiзу в дiлянцi спектра
307. В основу фотоколориметрiї покладено принцип вбирання свiтла у
308. Джерелом електромагнiтного випромiнювання у фотоколориметрiї є
309. Для кiлькiсного фотоколориметричного визначення в умовах аптеки 0,02 % розчину рибофлавiну при вiдомiй довжинi хвилi шляхом порiвняння оптичної густини дослiджуваної i стандартної речовини необхiдно знати
310. Для фотоколориметричного визначення концентрацiї етакридину лактату за допомогою калiбрувального графiку необхiдно вимiряти
311. Для фотоколориметричного визначення концентрацiї фурацилiну у розчинi за середнiм значенням питомого показника поглинання при вiдомiй довжинi хвилi необхiдно знати
312. Аналiтичний видимий спектр знаходиться в дiлянцi довжин хвиль
313. Хроматографiчне роздiлення з використанням газоподiбної рухомої фази проводять на
314. Багаторазове використання iонообмiнної хроматографiчної колонки
315. Хроматографiя, у якiй рухома фаза знаходиться в станi газу чи пари називається
316. Фiзичнi константи, якi визначають якiсні характеристики речовини
317. Вмiст лiкарської речовини поляриметрично визначають за
318. До електрохiмiчних методiв аналiзу не належать
319. Для потенцiометричного визначення рН розчинiв не використовують iндикаторнi електроди
320. Для потенцiометричного визначення рН розчинiв використовують електроди порiвняння
321. Найчастiше при потенцiометричному визначеннi рН використовують
322. Концентрацiя калiю хлориду в хлорсрiбному електродi
323. Колориметричне визначення рН розчинiв ДФУ
324. рН iн'єкцiйних розчинiв i води визначають
325. Принципова вiдмiннiсть скляного електроду вiд електроду хлорсрiбного
326. рН-метр настроюють i калiбрують, як правило,по буферних розчинах
327. Робочi електроди для визначення рН зберiгають в
328. Новий хлорсрiбний електрод пiдготовлюють до роботи шляхом замочування в
329. Величина рН 0,01 М розчину гiдроксиду натрiю становить
330. Показник заломлення визначають
331. Для визначення концентрацiї 0,1-2 % розчинiв препаратiв використовують
332. Рефрактометр - оптичний прилад для вимiрювання
333. Визначити концентрацiю спирта рефрактометрично можна у
334. IЧ-спектр характеризується
335. Хвильове число вимiрюється в
336. Характеристичнi смуги вбирання в IЧ-спектрi - це смуги, пов'язанi з коливаннями
337. IЧ-спектрометрiя як правило застосовується для
338. IЧ-спектроскопiю речовин проводять в
339. Метод хроматографiї слугує для
340. В основi адсорбцiйної хроматографiї лежить безперервний обмiн речовиною мiж
341. Для ефективного адсорбцiйного хроматографування вирiшальне значення має пiдбiр
342. Нерухомою фазою в адсорбцiйнiй хроматографiї є
343. За механiзмом роздiлення хроматографiя буває
344. Перемiщення рухомої фази в шарi сорбента в ТШХ здiйснюється пiд дiєю
345. Перемiщення рухомої фази в низхiднiй хроматографiї на паперi здiйснюється пiд дiєю
346. Нерухомою фазою в методi хроматографiї в тонкому шарi сорбента є
347. Величина Rf це вiдношення вiдстанi
348. Rf залежить вiд
349. Rf використовують для
350. Величина Rs це вiдношення
351. В розподiльнiй хроматографiї коефiцiєнт розподiлу розраховується як вiдношення концентрацiї речовини, що хроматографується
352. Хроматографiчне роздiлення з використанням рiдкої рухомої фази проводять на
353. Хроматографiя, в якiй рухома фаза знаходиться у виглядi пари або газу називається
354. Високоефективна рiдинна хроматографiя дає можливiсть
355. Хроматографiчне роздiлення з використанням газоподiбної рухомої фази проводять на
356. Iонообмiнна хроматографiя заснована на
357. Оборотнiй обмiн iонами в системi iонообмiнної хроматографiї сорбент - розчинник перебiгає
358. Макромолекули катiонiтiв мiстять групи
359. Катiонообмiнник мiстить одну з груп
360. Анiонообмiнник мiстить одну з груп
361. Iонообмiнну хроматографiю використовують для
362. Багаторазове використання iонообмiнної хроматографiчної колонки як правило


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів