Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


76. Провізор - аналітик

1. "Контроль якостi i стандартизацiя лiкарських засобiв"


1. Аналітичні операції, якщо немає інших зазначень, здійснюють при температурі
2. У фармакопейному аналiзi пiд "кiмнатною" температурою розумiють температуру в градусах Цельсiя
3. У фармакопейному аналізі під "гарячою" розуміють температуру води в градусах Цельсія в межах
4. Позначення "ppm"(частин на мільйон)передбачає
5. Якщо значення маси наважок не використовують для подальших розрахунків,точність зважування має бути
6. Визначення запаху субстанції проводять
7. Якщо при відмірюваннї об'єму вквзаного таким чином - 10.0 мл або 0.50 мл - його відміряють за допомогою
8. Наважки для виготовлення еталонних розчинiв вiдважують з точнiстю до
9. Еталоннi розчини для випробувань на граничний вміст домiшок готують
10. Спостереження прозорості і ступеня каламутності рідин проводять
11. Спостереження ступеня забарвлення рідин проводять
12. Відповідно з ДФУ 1 видання якщо для розчинів не зазначений розчинник, то маються на увазі
13. Рiдина важається безбарвною, якщо вона не вiдрiзняється по кольору
14. Шар рідини у пробірках при визначенні прозорості та ступеня каламутності повинен бути
15. Випробовувану рідину вважають прозорою, якщо вона
16. Еталоном для визначення ступеня каламутностi є суспензiя
17. Випробування на домiшки хлоридiв проводять у середовищi
18. При випробуваннi на домiшки хлоридiв пiсля додавання реактивiв спостерiгають результат
19. При випробуваннi на домiшки сульфатiв пiсля додавання реактивiв спостерiгають результат
20. Випробування на домiшки сульфатiв проводять у середовищi
21. Випробування на домiшки солей амонiю методом А проводять у середовищi
22. Випробування на солi амонiю пiсля додавання реактивiв спостерiгають результат
23. Причинами хибної позитивної реакцiї на домiшки хлоридів можуть бути
24. У дитячiй практицi для новонароджених не застосовують олiю
25. Замiна цукру на глюкозу в порошках, призначених дiтям до 1 року
26. Захисту вiд дiї вуглекислоти повiтря не вимагають лiки
27. Термометри i гiгрометри у сховищах закрiплюють віддалік від нагрівальних приладів, на висоті
28. Суцiльний вiзуальний огляд за станом тари, зовнiшнiми змiнами лiкарсьх засобiв необхiдно проводити не рiдше одного разу в
29. Рідкі та густі екстракти не зберiгають
30. Захисту вiд свiтла не потребують
31. Особливо чутливi до свiтла
32. Захисту від вологи вимагають
33. Захищають вiд вивiтрювання i зберiгають при температурi не нижче +9 °С
34. Особливості зберігання медичних жирних олiй
35. Аптечний посуд пiсля стерилiзацiї
36. Гумовi корки пiсля обробки стерилiзують у бiксах
37. Стерильнi корки зберiгають у закритих бiксах
38. Пiсля вiдкриття бiксiв iз стерильними корками, вони повиннi бути використанi
39. Чистi алюмiнiєвi ковпачки для укупорки стерильних розчинiв сушать
40. Новi полiетиленовi корки пiсля миття стерилiзують
41. Скiльки часу зберiгається стерильнiсть санiтарного одягу в бiксах пiсля його стерилiзацiї
42. При стерилiзацiї посуду для iн'єкцiйних розчинiв його загружають в автоклав таким чином
43. Термін "етанол" без уточнень означає
44. Лiкарськi препарати реєструються в Українi термiном
45. Аналiз зразкiв лiкарських засобiв в лабораторiї проводиться
46. При позитивному заключеннi результатiв аналiзу зразки лiкарських засобiв у лабораторiї зберiгають
47. При негативному заключеннi результатiв аналiзу в лабораторiї архiвнi зразки лiкарських засобiв зберiгають
48. У вiдповiдностi з вимогами Держiнспекцiї по контролю якостi лiкарських засобiв сертифiкат аналiзу лабораторiї повинен включати слiдуючу iнформацiю
49. Препарати нiтрофуранового ряду руйнуються
50. Вхiдний контроль таблеток не здiйснюють по показнику
51. Обов'язковому посерiйному контролю в лабораторiї не пiдлягають
52. Обов'язковому посерiйному контролю в лабораторiї не пiдлягають
53. Якiсть капсул при вхiдному контролi визначають за показниками сертифiката якостi за винятком
54. За правилами GMP пiдприємства затверджують стандартнi операцiйнi процедури для
55. За правилами GMP вимагається, щоб новi методи випробування пройшли
56. Валiдацiя - це
57. Нi одна серiя готової продукцiї не може бути реалiзована i поставлена споживачу без
58. За правилами GMP бiологiчнi, мiкробiологiчнi i радiоiзотопнi випробування
59. Випробуванню на тотожнiсть пiдлягають проби вихiдної сировини, вiдiбранi
60. Кожна серiя готового лiкарського засобу на заводi-виробнику пiдлягає
61. За правилами GMP самоiнспекцiї необхiдно проводити
62. За правилами GMP зберiгання контрольних зразкiв готової продукцiї здiйснюється на термiн
63. Лiцензiя на роздрiбну реалiзацiю лiкарських засобiв видається фiрмi тiльки при наявностi в її структурi
64. Не пiдлягають державнiй реєстрацiї лiкарськi засоби, виготовленi
65. Термiн придатностi для лiкарських засобiв встановлюють за
66. Контамiнацiя - це
67. Рекламацiя на лiкарськi засоби - це
68. За правилами GMP вимоги до персоналу слiдуючi
69. Лiкарськi засоби у вiдповiдностi з Законом України "Про лiкарськi засоби" пiдлягають
70. В ЄС якiсть лiкарських засобiв забезпечується на етапах
71. Аналітична нормативна документація - це
72. Державна реєстрація лікарських засобів це
73. Категорії статей (загальних та монографій),що входять до ДФУ
74. Для продуктів,що мають сертифікат відповідності ЄФ вимоги національної частини монографії є
75. Аналітична нормативна документація зареєстрованого в Україні лікарського засобу є інтелектуальною власністю
76. Державна Фармакопея України - це
77. Якiсть лiкарського засобу
78. Сертифiкацiя лiкарських засобiв - це
79. Критерiї якостi лiкарських засобiв включають в себе таки елементи
80. Основними елементами забезпечення якостi лiкарських засобiв на нацiональному рiвнi є
81. Лiцензування лiкарських засобiв (реєстрацiя), виробникiв i оптових постачальникiв в систему сертифiкацiї якостi для мiжнародної торгiвлi
82. В межах системи сертифiкацiї лiкарських засобiв здiйснюються такi види дiяльностi
83. Розробником Державної фармакопеї України є
84. В системi МОЗ України консультативну методичну допомогу лабораторiям, пiдприємствам, установам i органiзацiям з питань аналiзу якостi лiкарських засобiв надає


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів