Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


73. Педіатрія

12. "Гематологія"


1875. Які показники гемоглобіну є нормальними у доношених дітей перших 2 днів життя?
1876. Які показники еритроцитів є нормальними для доношених дітей перших 2-х днів життя?
1877. Нормальні показники максимальної осмотичної резистентності еритроцитів (ОРЕ):
1878. Нормальні показники мінімальної осмотичної резистентності еритроцитів (ОРЕ):
1879. Які величини гематокриту відповідають нормальним у дітей віком від 1 року до 15 років?
1880. Яка відносна кількість нейтрофілів у периферичній крові дитини віком 1,5 років відповідає віковим нормативам?
1881. Що дозволяє визначити пряма проба Кумбса?
1882. Яка відносна кількість лімфоцитів у періферичній крові дитини 5 років життя відповідає віковим нормативам?
1883. Нормальний рівень тромбоцитів у периферичній крові дітей становить:
1884. Нижня межа нормальної величини гемоглобіну у дітей старше 5 років:
1885. Нормальний рівень ретикулоцитів у периферійній крові дітей становить:
1886. Нижня межа нормального вмісту еритроцитів у дітей 5 років і старше:
1887. Термін ІІ фізіологічного перехрестя відносного вмісту (у відсотках) лімфоцитів і нейтрофілів у крові дитини:
1888. Нижня межа нормального вмісту еритроцитів у крові дітей віком до 5 років:
1889. Нижня межа нормальних величин гемоглобіну у дітей віком до 5 років:
1890. Які анемії характеризуються мегалобластним типом кровотворення?
1891. Такі симптоми можуть супроводжувати залізодефіцитну анемію у дітей, за винятком:
1892. Які показники сироваткового заліза відповідають встановленим нормативам?
1893. Яка нижня межа нормального рівня сироваткового ферритину у дітей?
1894. Яка з перерахованих нижче анемій зустрічається найбільш часто у дітей?
1895. Аліментарна анемія може бути результатом дефіциту кожної з таких сполук, за винятком:
1896. Стосовно залізодефіцитної анемії кожне з наступних тверджень правильне, за винятком:
1897. Основними клінічними проявами астено-невротичного синдрому при залізодефіцитній анемії у дітей є такі, за винятком:
1898. Клінічними проявами серцево-судинного синдрому при залізодефіцитній анемії у дітей є такі, за винятком:
1899. Який з показників не є ознакою залізодефіцитної анемії?
1900. Стосовно перорального застосування препаратів заліза при лікуванні залізодефіцитних анемій всі твердження правильні, за винятком:
1901. Загальна тривалість лікування пероральними препаратами заліза коливається в межах:
1902. Такі продукти містять залізо у високій концентрації, за винятком:
1903. Дози вітаміну Е у дітей першого року життя при вітамін-Е-дефіцитній анемії:
1904. У якому віці слід чекати розвитку набутого дефіциту вітаміну В12 при однобічному вигодовуванні молоком і борошном?
1905. Причини дефіциту фолієвої кислоти такі, за винятком:
1906. У якому віці слід чекати на розвиток набутої фолієво-дефіцитної анемії у недоношених дітей?
1907. Гематологічні критерії вітамін-В12-дефіцитної анемії такі, за винятком:
1908. Найважливішим заходом профілактики залізодефіцитної анемії у дітей є:
1909. Такі ознаки характерні для клінічної картини гемолітичної анемії в період кризу, за винятком:
1910. Дефіцит зазначених нижче внутрішньоклітинних ензимів може бути причиною гемолітичної анемії, за винятком:
1911. Анамнестичні риси, які характерні для гемолітичної анемії, є такі, за винятком:
1912. Такі лікарські препарати можуть викликати гемоліз еритроцитів, які мають дефіцит глюкозо-6-фосфатдегідрогенази (Г-6-ФДГ), за винятком:
1913. Яка Ваша тактика ведення хворого на гемолітичну анемію у період кризу в амбулаторних умовах?
1914. Вкажіть на неправильне твердження:
1915. Поява симптому "їжака" або "щітки" на рентгенограмі черепа - ознака:
1916. Вкажіть на неправильні пари:
1917. Уроджена кістково-мозкова аплазія є ознакою:
1918. Можливі такі варіанти лейкемоїдних реакцій, за винятком:
1919. Прикладом лейкемоїдної реакції моноцитарного типу є:
1920. Максимальна тривалість лейкемоїдних реакцій при неускладнених гострих респіраторних вірусних інфекціях:
1921. Яка форма гострого лейкозу у дітей реєструється частіше за всіх?
1922. Такі ознаки дозволяють підозрювати гострий лейкоз, за винятком:
1923. За даними дослідження ліквора для нейролейкозу характерні такі ознаки, за винятком:
1924. Ураження яких груп лімфовузлів раніше спостерігається і частіше зустрічається при лімфогрануломатозі у дітей?
1925. Для локалізованої стадії лімфогрануломатозу характерні такі симптоми, за винятком:
1926. Який метод дослідження остаточно підтверджує діагноз лімфогрануломатозу?
1927. Яка із спадкових хвороб кровоточивості зустрічається найчастіше?
1928. Який вид геморагічного діатезу часто ускладнюється нефритом?
1929. Для якого захворювання характерна поява гемартрозів?
1930. Для якої хвороби системи згортання характерні поліхромність, поліморфність, несиметричність і спонтанність виникнення геморагічного висипу?
1931. Які з зазначених нижче клінічних проявів характерні для хворих на гемофілію?
1932. До проявів гемофілії належать всі зазначені нижче, за винятком:
1933. Зазначені нижче висловлювання справедливі, за винятком:
1934. Який фізіотерапевтичний метод краще застосовувати при лікуванні гемофілічного гемартрозу, починаючи з 1 дня крововиливу:
1935. Батько страждає на гемофілію, мати здорова. Яка вірогідність народження у цього подружжя дитини, хворої на гемофілію?
1936. Що характеризує "вологу" форму тромбоцитопенічної пурпури?
1937. Який мінімальний термін гормонотерапії (преднізолоном) у хворих на ідіопатичну тромбоцитопенічну пурпуру необхідно витримати перед постановкою питання про спленектомію?
1938. Який препарат недоцільно використовувати при наданні невідкладної терапії кровотеч, обумовлених тромбоцитопатією?
1939. Такі медикаменти можна використовувати місцево для зупинки кровотечі, за винятком:
1940. Хвороба Віллебранда проявляється такими ознаками, за винятком:
1941. Такі препарати викликають підвищення коагуляційного потенціалу плазми, за винятком:
1942. Який з перерахованих препаратів має антиагрегуючу дію?
1943. Препаратом вибору при лікуванні І стадії гострого ДВЗ-синдрому є:
1944. Препаратом вибору при лікуванні ІІ стадії гострого ДВЗ-синдрому є:
1945. Дози гепарину при лікуванні І стадії гострого ДВЗ-синдрому в якості базисної терапії:
1946. Такі твердження щодо геморагічного васкуліту є правильними, за винятком:
1947. Який з перерахованих шкірних елементів висипу є найбільш характерним для хворого на геморагічний васкуліт?
1948. Який з терапевтичних комплексів є терапією вибору при геморагічному васкуліті?
1949. Показаннями для призначення гепарину при геморагічному васкуліті є:
1950. Які показники загальної залізозв'язуючої здатності сироватки крові відповідають встановленим нормативам?
1951. Який з перерахованих показників є найбільш достовірним при встановленні діагнозу сидероахрестичної анемії?
1952. Критерії ефективності ферротерапії при залізодефіцитній анемії такі, за винятком:
1953. У якого контингенту дітей частіше розвивається дефіцит фолієвої кислоти?
1954. Яка за характеристиками фолієводефіцитна анемія?
1955. Які клінічні прояви характерні для вітамін-В12-дефіцитної анемії?
1956. До комплексу лікування набутого ізольованого дефіциту вітаміну В12 належать такі заходи, за винятком:
1957. Такі положення відносно вітамін Е-дефіцитної анемії правильні, за винятком:
1958. Яка за патогенетичною характеристикою пізня анемія недоношених?
1959. Ознаки анемії Фанконі такі, за винятком:
1960. Яка анемія супроводжується високим ретикулоцитозом?
1961. До якої групи належить анемія Естрена-Дамешека?
1962. Ускладнення гемолітичного кризу такі, за винятком:
1963. Ускладнення хронічного гемолізу такі, за винятком:
1964. Усі висловлювання про аутоімунну гемолітичну анемію справедливі, за винятком:
1965. Який термін диспансеризації дітей з анемією Мінковського-Шоффара при відсутності рецидивів:
1966. Відносно етіопатогенезу талассемії (анемії Кулі), кожне з наступних тверджень вірне, за винятком:
1967. Які з виявлених у гемограмі ознак, наданих нижче, не є ознаками талассемії?
1968. Кожне з наданих нижче висловлювань про серповидно-клітинну анемію вірне, за винятком:
1969. Які сполуки обумовлюють розвиток метгемоглобінемії, яка може викликати розвиток анемії?
1970. Дефіцит якого плазменного фактору реєструється при гемофілії А?
1971. Неправильним висловлюванням стосовно гемофілії А є:
1972. Який антикоагулянт є універсальним інгібітором практично всіх плазменних факторів згортання?
1973. Який рівень ретикулоцитів характеризує гіпо- та арегенераторну анемію?
1974. Варіантом дефіцитної анемії у дітей, який зустрічається найчастіше, є:
1975. Причинами дефіцитної анемії у дітей старшого віку є такі, за винятком:
1976. Такі симптоми можуть спостерігатися при залізодефіцитній анемії, окрім:
1977. Який показник гемограми не є ознакою залізодефіцитної анемії?
1978. Яка ознака є головним діагностичним критерієм залізодефіцитної анемії при наявності перерахованих характерних симптомів?
1979. Краще за все залізо всмоктується з таких продуктів як:
1980. Загальна тривалість лікування пероральними препаратами заліза при залізодефіцитній анемії коливається від:
1981. Дайте визначення синдрому Гассера:
1982. Початковими проявами гострого лімфобластного лейкозу є такі, за винятком:
1983. З якими захворюваннями частіше слід диференціювати синдром Мікулича при гострому лейкозі у дітей?
1984. В остаточному діагнозі гострого лейкозу вирішальне значення має виявлення у мієлограмі:
1985. Лейкемоїдні реакції можуть проявлятися такими ознаками, за винятком:
1986. Вкажіть нормальні межі концентрації фібриногену крові:
1987. Яке висловлення по відношенню до геморагічного васкуліту не вірне:
1988. Що не характерне для І стадії синдрому дисемінованого внутрішньосудинного згортання?
1989. Загальними симптомами лімфогрануломатозу є такі, за винятком:
1990. Які методи лікування слід застосувати при виявленні гіперплазії лімфовузлів?
1991. Для якого геморагічного діатезу характерні поліхромність, поліморфність, несиметричність і спонтанність виникнення геморагічного висипу?
1992. Діагностичним критерієм підтвердження діагнозу лімфогрануломатозу є виявлення в пунктаті лімфовузла:
1993. Перераховані стани супроводжуються розвитком ДВЗ-синдрому (дисемінованого внутрішньосудинного згортання) у 100% випадків, за винятком:
1994. Терапія ідіопатичної тромбоцитопенічної пурпури включає все перераховане, окрім:
1995. Такі препарати підвищують коагуляційний потенціал плазми крові, за винятком:
1996. Клінічні ознаки ідіопатичної тромбоцитопенічної пурпури (ІТП) такі, за винятком :
1997. Синдром внутрішньосудинного згортання у ІІІ стадії має такі прояви, за винятком:
1998. Кращою терапією гострої кровотечі при гемофілії А є:
1999. Хвороба Віллебранда має такі ознаки, за винятком:
2000. Дефіцит якого плазменного фактору викликає розвиток гемофілії В?
2001. Який вид спадкового геморагічного діатезу зустрічається частіше за всіх?
2002. Який з перерахованих шкірних елементів найбільш характерний для геморагічного васкуліту?
2003. Який з медикаментозних комплексів є терапією вибору при геморагічному васкуліті :
2004. Препаратом вибору при лікуванні І стадії синдрому дисемінованого внутрішньо-судинного згортання є:
2005. Препаратом вибору при лікуванні ІІ стадії синдрому дисемінованого внутрішньосудинного згортання є:
2006. Які показники гематокриту відповідають нормальним у дітей першого місяця життя?
2007. Здоровий доношений новонароджений народжується із запасами заліза, яких достатньо протягом:
2008. Який з перерахованих факторів згортання крові є вітамін К-залежним:
2009. Який із плазменних факторів згортання крові є універсальним?
2010. Правильні висловлювання про анемію такі, за винятком:
2011. Який із перерахованих показників є найбільш достовірним у діагностиці дефіциту заліза?
2012. Як довго слід продовжувати лікування препаратами заліза у тій же дозі після нормалізації концентрації гемоглобіну?
2013. З якого розрахунку дозуються пероральні препарати заліза при лікуванні залізодефіцитної анемії у дітей першого року життя?
2014. Лабораторні критерії вітамін-В12- і фолієводефіцитної анемії такі, за винятком:
2015. Основні ознаки гемолітичного кризу такі, за винятком:
2016. Набута гемолітична анемія може бути результатом дії таких ліків:
2017. Підозра на талассемію-мінор виникає у таких випадках анемії, за винятком:
2018. Талассемія майор характеризується такими ознаками, за винятком:
2019. Які з виявлених у гемограмі ознак, наданих нижче, не є ознаками талассемії?
2020. Який з перерахованих ознак не є ознакою гемофілії?
2021. Рентгенограма ІІ-ІІІ стадії гемартрозу характеризується всім зазначеним нижче, за винятком:
2022. Кращою терапією гострої кровотечі є:
2023. Стосовно хвороби Віллебранда чи можна вважати правильними такі положення?
2024. Зазначені нижче твердження стосовно хвороби Віллебранда справедливі, за винятком:
2025. Усі твердження відносно ідіопатичної тромбоцитопенічної пурпури (ІТП) вірні, за винятком:
2026. Яке з зазначених нижче висловлювань стосовно ідіопатичної тромбоцитопенічної пурпури (ІТП) правильні?
2027. Характерними рисами ідіопатичної тромбоцитопенічної пурпури (ІТП) у дітей є такі, за винятком:
2028. Яке висловлення стосовно ідіопатичної тромбоцитопенічної пурпури неправильне?
2029. Лікувальні заходи при ідіопатичній тромбоцитопенічній пурпурі (ІТП) такі, за винятком:
2030. Показання до спленектомії при ідіопатичній тромбоцитопенічній пурпурі такі, за винятком:
2031. Усі зазначені нижче положення відносно синдрому Казабаха-Меррита правильні, за винятком:
2032. Тромбастенія Гланцмана характеризується такими ознаками, за винятком:
2033. Для хвороби Мошковіца характерні такі прояви, за винятком:
2034. Характерні риси хвороби Рандю-Осслера такі, за винятком:
2035. Дайте визначення хвороби Маркіафава-Мікелі:
2036. Такі стани супроводжуються розвитком ДВЗ-синдрому у 100% випадків, за винятком:
2037. Одне з зазначених нижче тверджень неправильне:
2038. Зазначені нижче висловлювання стосовно ІІ стадії гострого ДВЗ-синдрому правильно, за винятком:
2039. ДВЗ-синдром у ІІІ стадії має такі прояви, за винятком:
2040. Препаратом вибору при лікуванні усіх стадій ДВЗ-синдрому є:
2041. Для якого виду геморагічного діатезу найбільш характерний гематомний тип кровотечі?
2042. Для якого захворювання характерне подовження часу згортання крові?
2043. Для якого виду геморагічного діатезу найбільш характерний петехіально-плямистий тип кровоточивості?
2044. Всі висловлювання стосовно патогенезу геморагічного васкуліту вірні, за винятком:
2045. Нирковий синдром при геморагічному васкуліті проявляється частіше за все:
2046. Тактика лікування тяжких, з рецидивуючим перебігом форм геморагічного васкуліту при розвитку гепаринорезистентності така, за винятком:
2047. Стосовно пурпури Майоккі всі твердження справедливі, за винятком:
2048. Початковими проявами гострого лейкозу у дітей є такі, за винятком:
2049. Ознаками "ревматоїдної маски" гострого лейкозу у дітей є такі, за винятком:
2050. В остаточному діагнозі гострого лейкозу у дітей вирішальне значення має виявлення в мієлограмі:
2051. Загальними симптомами лімфогрануломатозу у дітей є такі, за винятком:
2052. Найбільш характерні клінічні симптоми лімфогрануломатозу у дітей при значному ураженні лімфовузлів межитиння такі, за винятком:
2053. Найбільш цінними у діагностиці лімфогрануломатоза є такі маніпуляції, за винятком:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів