Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


7. Гематологія

8. "Гемобластози"


311. Основнi критерiї для дiагностики гострого лейкозу:
312. Метод дослiдження для дiагностики форми гострого лейкозу:
313. Дiагностика гострого лейкозу засновується на критерiях:
314. Наявність представлених на малюнку клітин в мазку периферичної крові свідчить про
315. Наявність в стернальному пунктаті значної кількості представлених на малюнку клітин свідчить про
316. Яка форма гострого лейкозу за FAB-класифiкацiєю позначена М0?
317. Яка форма лейкозу за FAB класифiкацiєю позначена М1
318. Яка форма лейкозу за FAB-класифiкацiєю позначена М2
319. Яка форма лейкозу за FAB-класифiкацiєю позначена М3
320. Яка форма лейкозу за FAB-класифiкацiєю позначена М4
321. Яка форма лейкозу за FAB-класифiкацiєю позначена М5b
322. Яка форма лейкозу за FAB-класифiкацiєю позначена М5а
323. Який варiант лейкозу за FAB-класифiкацiєю позначено М6
324. Яка форма лейкозу за FAB-класифiкацiєю позначена L1
325. Яка форма лейкозу за FAB-класифiкацiєю позначена L2
326. Яка форма лейкозу за FAB-класифiкацiєю позначена L3
327. Змiни в периферичнiй кровi при алейкемiчнiй формi гострого лейкозу:
328. Який варiант лейкозу за FAB-класифiкацiєю позначено М7
329. Цитохiмiчнi критерiї гострого лiмфобластного лейкозу:
330. Цитохiмiчнi критерiї гострого мiєлобластного лейкозу:
331. Цитохiмiчнi особливостi гострого мiєлоїдного лейкозу М0:
332. Цитохiмiчнi критерiї гострого монобластного лейкозу М5:
333. Цитохiмiчнi критерiї промiєлоцитарного лейкозу М3:
334. Наявнiсть яких клiтин характерно для еритромiєлоза:
335. Особливостi периферичної кровi при еритромiєлозi:
336. Цитохiмiчнi критерiї гострого еритромiєлозу:
337. Кiлькiсть ретикулоцитiв в периферичнiй кровi при еритромiєлозi:
338. При яких формах гострого лейкозу найчастiше виникають лейкемiди шкiри?
339. При яких формах гострого лейкозу найчастiше виникає ураження яєчок?
340. Лейкемiчна iнфiльтрацiя ясен найчастiше зустрiчається при:
341. Нейролейкемiя найбiльш часто ускладнює перебiг гострого лейкозу:
342. Дiагностичнi критерiї нейролейкозу:
343. Збiльшення лiмфатичних вузлiв i селезiнки найчастiше зустрiчається при:
344. Для якої форми гострого лейкозу характерна значна еозинофiлiя?
345. Особливостi клiнiчної картини гострого промiєлоцитарного лейкозу:
346. Для якої форми гострого лейкозу характернi некротичнi змiни слизових оболонок порожнини рота i глотки:
347. Антиметаболiти для лiкування гострого лейкозу:
348. До якої групи належить тiогуанiн?
349. Алкiлуючi препарати:
350. Похiднi етиленамiнiв:
351. Похiднi хлоретиламiнiв:
352. До якої групи цитостатикiв належить цитозар?
353. До антрациклiнових антибiотикiв для лiкування гострого лейкозу вiдносять:
354. Ферментнi препарати для лiкування гострих лейкозiв:
355. Препарати рослинного походження для лiкування гемобластозiв та лiмфом:
356. До iнгiбiторiв топоiзомерази II вiдносять цитостатичнi препарати:
357. До антагонiстiв фолiєвої кислоти вiдносять:
358. Принципи терапiї гострого лейкозу:
359. До найбiльш благоприємного варiанту гострого лiмфобластного лейкозу вiдносять:
360. До найбiльш неблагоприємного варiанту гострого лiмфобластного лейкозу вiдносять:
361. Найбiльш ефективним методом iндукцiї ремiсiї гострого лiмфобластного лейкозу з благоприємним прогнозом є:
362. Найбiльш ефективним методом iндукцiї ремiсiї гострого лiмфобластного лейкозу з неблагоприємним прогнозом є:
363. Найбiльш ефективним методом iндукцiї ремiсiї Ph-позитивного гострого лiмфобластного лейкозу є:
364. Профiлактика нейролейкозу проводиться:
365. Основою сучасного лiкування мiєлоїдних форм гострого лейкозу є:
366. Препарати вибору для лiкування гострого промiєлоцитарного лейкозу:
367. Профiлактика ДВЗ-синдрому при терапiї гострого промiєлоцитарного лейкозу проводиться з використанням препаратiв:
368. Критерiї повної ремiсiї при гострому лейкозi:
369. Лiкування мiєлодиспластичного синдрому (рефрактерної анемiї з надлишком бластiв):
370. Препарати для профiлактики нейролейкемiї:
371. Картина периферичної кровi в розгорнутiй стадiї хронiчного мiєлолейкозу:
372. Ознаки фази акселерацiї (прогресуючої фази) хронiчного мiєлолейкозу:
373. Цитологiчний дiагноз бластного кризу хронiчного мiєлолейкозу:
374. Картина кiсткового мозку в розгорнутiй стадiї хронiчного мiєлолейкозу:
375. Повна гематологiчна ремiсiя при хронiчному мiєлолейкозi: (за Мiжнародними критерiями):
376. Препарат вибору для лiкування хронiчного мiєлолейкозу в розгорнутiй стадiї:
377. Основне правило мiєлосанотерапiї при лiкуваннi хронiчного мiєлолейкозу:
378. Пiдтримуюча терапiя мiєлосаном при лiкуваннi хронiчного мiєлолейкозу:
379. Доза гiдроксимочевини на добу при лiкуваннi хронiчного мiєлолейкоза::
380. Особливостi ювенiльної форми ХМЛ:
381. Лiкування хронiчного мiєлолейкозу в фазi акселерацiї:
382. Принцип терапiї бластного кризу ХМЛ:
383. Раннi ознаки термiнальної стадiї та бластного кризу ХМЛ:
384. Особливостi клiнiчної картини сублейкемiчного мiєлозу:
385. Найбiльш часта i рання ознака при сублейкемiчному мiєлозi:
386. Данi трепанобiопсiї, характернi для першої стадiї сублейкемiчного мiєлозу:
387. Данi трепанобiопсiї при II стадiї сублейкемiчного мiєлозу:
388. Трепанобiоптат при III - IV стадiї сублейкемiчного мiєлозу:
389. Причини анемiї при сублейкемiчному мiєлозi:
390. Причини портальної гiпертензiї при сублейкемiчному мiєлозi:
391. Першi передвiсники бластного кризу при сублейкемiчному мiєлозi:
392. Метод вибору лiкування сублейкемiчного мiєлозу:
393. Показання до спленектомiї при сублейкемiчному мiєлозi:
394. Показання до призначення глюкокортикоїдної терапiї при сублейкемiчному мiєлозi:
395. Характернi патологоанатомiчнi ознаки iстинної полiцитемiї, що не лiкувалася:
396. Клiнiчнi ознаки iстинної полiцитемiї:
397. Ознаки I стадiї iстинної полiцитемiї :
398. Гематологiчнi ознаки II стадiї (стабiльної) iстинної полiцитемiї:
399. Особливостi III стадiї iстинної полiцитемiї:
400. Показання до кровопускань при iстиннiй полiцитемiї:
401. Протипоказання до кровопускань при еритремiї:
402. Показання до цитостатичної терапiї при еритремiї:
403. Препарат вибору для лiкування еритремiї:
404. Метод вибору" лiкування I та IIА стадiї еритремiї:
405. Метод вибору" лiкування IIБ стадiї еритремiї:
406. Лiкування III стадiї еритремiї:
407. Чим лiкувати шкiряне свербіння при еритремiї?
408. Препарат вибору для лiкування еритремiї з лейкоцитозом i гiпертромбоцитозом:
409. Пiдтримуюча терапiя при еритремiї:
410. Показання до спленектомiї при еритремiї:
411. Моноцитоз в кiстковому мозку i периферичнiй кровi при:
412. Високий рiвень лiзоциму в сироватцi кровi i сечi у хворих на:
413. Показання до призначення глюкокортикостероїдiв при хронiчному моноцитарному лейкозi:
414. Показання до цитостатичної терапiї при хронiчному моноцитарному лейкозi:
415. Особливостi есенцiальної тромбоцитемiї:
416. Клiнiчнi особливостi есенцiальної тромбоцитемiї:
417. При якому захворюваннi субстратом пухлини є мастоцити, гепариноцити?
418. Клiнiчнi особливостi тучноклiтинного лейкозу:
419. Субстрат пухлини при макрофагальному лейкозi:
420. Клiнiчнi особливостi макрофагальних пухлин:
421. Особливостi гемограми при макрофагальному лейкозi:
422. Чим зумовлена гiпертермiя при макрофагальному лейкозi?
423. Терапiя вибору макрофагального лейкозу:
424. При хронiчному лiмфолейкозi абсолютна кількість лімфоцитів (*10^9/л) в периферичній крові:
425. При хронiчному лiмфолейкозi кількість лімфоцитів (%) в кістковому мозку:
426. Імунофенотип лімфоцитів при В-хронiчному лiмфолейкозі:
427. Лімфатичні вузли при хронiчному лiмфолейкозі:
428. Для хронiчного лiмфолейкозу характерно:
429. Функція Т-лімфоцитів у хворих на хронiчний лiмфолейкоз:
430. Часте ускладнення при хронiчному лiмфолейкозуі
431. У хворих на хронiчний лiмфолейкоз найбільш часто спостерігається:
432. Що таке тiнi Боткіна-Гумпрехта?
433. Наявність тіней Боткіна-Гумпрехта свідчить про:
434. У більшості хворих на хронiчний лiмфолейкоз з аутоімунною гемолітичною анемією на еритроцитах виявляються антитіла класу:
435. Стадія 0 хронічного лімфолейкозу (за Rai) характеризується:
436. Стадія I хронічного лімфолейкозу (за Rai) характеризується:
437. Стадія II хронічного лімфолейкозу (за Rai) характеризується:
438. Стадія III хронічного лімфолейкозу (за Rai) характеризується:
439. Стадія IV хронічного лімфолейкозу (за Rai) характеризується:
440. Стадія А хронічного лімфолейкозу (за Binet) характеризується:
441. Стадія В хронічного лімфолейкозу (за Binet) характеризується:
442. Стадія С хронічного лімфолейкозу (за Binet) характеризується:
443. Хворі на хронічний лімфолейкоз не потребують лікування в стадії (за Binet): Показання до призначення преднiзолону при хронiчному лiмфолейкозi:
444. Хворі на хронічний лімфолейкоз не потребують лікування в стадії (за Rai):
445. Показання до лікування хворого на хронічний лімфолейкоз:
446. Представлена на малюнку картина кісткового мозку свідчить про
447. Наявність представлених на малюнку клітин свідчить про
448. Представлена картина периферичної крові спостерігається при
449. Представлена картина кісткового мозку характерна для
450. Представлена картина кісткового мозку свідчить про
451. В пунктаті кісткового мозку понад 15% представлених на малюнку клітин. ВАШ ВИСНОВОК:
452. Показання до проведення первинно-стримуючої терапії у хворих на хронiчний лiмфолейкоз:
453. Первинно-стримуюча терапія - це призначення:
454. Лiкування пролiмфоцитарного лiмфолейкозу:
455. При якiй формi хронiчного лiмфолейкозу переважнiше лiкувати циклофосфаном?
456. При якiй клiнiчнiй стадiї хронiчного лiмфолейкозу призначають преднiзолон?
457. Як лiкувати I стадiю хронiчного лiмфолейкозу?
458. Показання до призначення поліхіміотерапії при хронiчному лiмфолейкозi:
459. Критерiї дiагностики мiєломної хвороби:
460. Показники кровi при мiєломнiй хворобi:
461. При якому захворюваннi плазматичнi клiтини знаходять в периферичнiй кровi?
462. На протеїнограмi М-градiєнт у вигляді пiку при:
463. Гемобластози з парапротеiнемiєю, крiоглобулiнемiєю:
464. Бiль в кiстках найбiльш частий симптом при яких захворюваннях?
465. Що таке парапротеїн?
466. Якi бiлки синтезуються при мiєломi Бенс-Джонса?
467. Пiдвищення рiвня кальцiю в кровi спостерiгається при:
468. Бiохiмiчнi варiанти мiєломної хвороби, що найчастiше зустрiчаються:
469. Дiагноз мiєломної хвороби високоймовiрний:
470. Для яких захворювань характерна висока (80 мм/год.) ШОЕ?
471. Ниркова недостатнiсть найбiльш часте ускладнює перебiг:
472. Препарат вибору для пролонгованої терапiї мiєломної хвороби:
473. Курсова доза сарколiзину для лiкування мiєломної хвороби:
474. Показання до локальної променевої терапiї при мiєломнiй хворобi:
475. Показання до плазмаферезу при мiєломнiй хворобi:
476. Частота плазмаферезу при мiєломнiй хворобi:
477. Кiлькiсть плазматичних клiтин в кiстковому мозку при солiтарнiй мiєломi:
478. Показники периферичної кровi при солiтарнiй мiєломi:
479. Субстрат пухлини при хворобi Вальденстрема:
480. При якому захворюваннi продукується моноклоновий iмуноглобулiн М?
481. Клiнiчнi прояви хвороби Вальденстрема:
482. Особливостi лiмфоїдних елементiв при хворобi Вальденстрема:
483. Oсобливостi кiсткового мозку при хворобi Вальденстрема:
484. Kартина кровi при хворобi Вальденстрема:
485. Переважнi симптоми при хворобi Вальденстрема:
486. Кращий засiб лiкування хвороби Вальденстрема:
487. Показання до плазмаферезу при хворобi Вальденстрема:
488. На чому заснована дiагностика хвороби важких ланцюгiв?
489. Неходжкінські лiмфоми - це:
490. ВОЗ класифікація лімфоїдних пухлин базується на аналізі даних:
491. ВОЗ класифікація лімфоїдні пухлини поділяє на:
492. ВОЗ класифікація В-клітинні лімфоїдні пухлини поділяє на:
493. ВОЗ класифікація Т-клітинних і НК-клітинних лімфоїдних пухлин виділяє:
494. ВОЗ класифікація лімфоїдні пухлини із зрілих В- і Т-клітин поділяє на:
495. I стадія неходжкінських лімфом (Ann Arbor) передбачає :
496. II стадія неходжкінських лімфом (Ann Arbor) передбачає:
497. III стадія неходжкінських лімфом (Ann Arbor) передбачає:
498. IV стадія неходжкінських лімфом (Ann Arbor) передбачає:
499. V стадія неходжкінських лімфом (Ann Arbor) передбачає:
500. Щоб відрізнити злоякісну лімфому від низькодиференційованої карциноми в патологічних клітинах визначають:
501. Органи, що найчастiше уражуються при вiсцеральному саркоїдозi:
502. Якi групи лiмфовузлiв уражуються частiше при хворобi Беньє-Бека-Шаумана?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів