Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


7. Гематологія

7. "Порушення системи гемостазу"


260. Генетичний дефект при гемофiлiї А передається по типу:
261. Спадковий дефект при гемофiлiї А передається:
262. Гострi гемартрози при гемофiлiї А найчастiше вражають суглоби:
263. Вторинний ревматоїдний синдром при гемофiлiї А характеризується поразкою суглобiв:
264. Ниркоподiбнi кровотечi у хворих на гемофiлiю А можуть виникати:
265. Генетичний дефект при хворобi Вiллебранда передається по типу:
266. Найбiльш частий спадковий дефект структури фактору VIII при хворобi Вiллебранда:
267. Функцiональна дефектнiсть тромбоцитiв при хворобi Вiллебранда виявляється в:
268. Основний патогенетичний метод лiкування хвороби Вiллебранда:
269. Генетичний дефект при гемофiлiї В передається по типу:
270. Якi показники унiфiкованої коагулограми можуть бути використанi для дiагностики гемофiлiї:
271. Якi показники унiфiкованої коагулограми можуть бути використанi для дiагностики хвороби Вiллебранда:
272. Основнi методи трансфузiйної терапiї гемофiлiї В:
273. Форма iмунної тромбоцитопенiї, що найчастiше зустрiчається в клiнiчнiй практицi:
274. Основний дiагностичний принцип iдiопатичної (аутоiмунної) тромбоцитопенiчної пурпури:
275. Клiнiчнi форми прояву геморагiчного синдрому iдiопатичної тромбоцитопенiчної пурпури:
276. Розступеня селезiнки при iдiопатичнiй тромбоцитопенiчнiй пурпурi в порiвняннi з нормальними:
277. Кiлькiсть мегакарiоцитiв кiсткового мозку при iмуннiй формi iдiопатичної тромбоцитопенiчної пурпури:
278. Кiлькiсть мегакарiоцитiв при неiмуннiй формi iдiопатичної тромбоцитопенiчної пурпури:
279. Основнi методи патогенетичної терапiї гетероiмунних форм тромбоцитопенiчної пурпури:
280. Основнi методи патогенетичної терапiї трансiмунних форм тромбоцитопенiчної пурпури:
281. Основнi методи патогенетичної терапiї аутоiмунної форми тромбоцитопенiчної пурпури:
282. Основнi методи патогенетичної терапiї аллоiмунних форм тромбоцитопенiчної пурпури:
283. Генетичний дефект при тромбастенiї Гланцмана передається по типу:
284. Основний спадковий патогенетичний дефект при хворобi Гланцмана:
285. Клiнiчнi форми прояву геморагiчного синдрому при хворобi Гланцмана:
286. Лабораторнi змiни у хворих на хворобу Гланцмана:
287. Основний патогенетичний механiзм анемiї при свинцевiй iнтоксикацiї:
288. Клiнiчнi форми прояву геморагiчного синдрому при передозуваннi гепарину:
289. Якi показники унiфiкованої коагулограми можуть бути використанi для дiагностики передозування гепарином:
290. Дефiцит якого фактору згортання кровi зумовлює геморагiчний синдром при терапiї антикоагулянтами непрямої дiї:
291. Основнi методи патогенетичної терапiї геморагiчного синдрому, зумовленого антикоагулянтами непрямої дiї:
292. Найчастiше ДВЗ-синдром розвивається при наступних патологiчних процесах:
293. Основнi коагулологiчнi порушення в патогенезi ДВЗ-синдрому:
294. Назвiть послiдовнiсть основних стадiй ДВЗ-синдрому /I - гiпокоагуляцiя, II - гiперкоагуляцiя, агрегацiя тромбоцитiв, III - перехiдна, IV - вiдновна/:
295. Коагулологiчна дiагностика раннiх стадiй ДВЗ-синдрому:
296. Коагулологiчна дiагностика III-ї стадiї ДВЗ-синдрому:
297. Кiлькiснi змiни периферичної кровi, найбiльш характернi для ДВЗ:
298. Найбiльш частi "органи-мiшенi" при ДВЗ:
299. Добовi дози гепарину /ОД/, що використовуються для лiкування I-ї стадiї ДВЗ-синдрому:
300. Добовi дози гепарину, що використовуються для лiкування 2-ї стадiї ДВЗ-синдрому /ОД на добу/:
301. Добовi дози гепарину /ОД на добу/, що використовуються в III-й стадiї ДВЗ-синдрому:
302. Якi дози iнгiбiторiв протеаз /трасілол, контрикал та iн./ використовуються для лiкування ДВЗ в фазi глибокої коагуляцiї /ОД/:
303. Препарати, що використовуються в якостi дезагрегантiв при ДВЗ:
304. Методи гравiтацiйної хiрургiї, що використовуються при ДВЗ:
305. Геморагiчний синдром при хворобi Рандю-Ослера найчастiше проявляється кровотечами:
306. Основнi патогенетичнi фактори при геморагiчному васкулiтi /хвороба Шенлейн-Геноха/:
307. Найчастiша локалiзацiя висипу при геморагiчному васкулiтi на шкiрi:
308. Характер геморагiчного висипу на шкiрi при хворобi Шенлейн-Геноха:
309. Препарати, що використовуються для лiкування геморагiчного васкулiту:
310. Методи гравiтацiйної хiрургiї, що використовуються при геморагiчному васкулiтi:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів