Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


7. Гематологія

5. "Основи імунології"


156. Центральним органом iмунної системи людини є:
157. Iмуноцити дозрiвають в Т-лiмфоцити у:
158. Iмуноцити дозрiвають в В-лiмфоцити у:
159. Антигенна характеристика Т-супресорiв:
160. Антигенна характеристика Т-хелперiв:
161. Антигенна характеристика нi-Т-, нi-В-лiмфоцитiв:
162. Iмуноглобулiни продукуються:
163. При первиннiй iмуннiй вiдповiдi синтезуються iмуноглобулiни класу:
164. При вториннiй iмуннiй вiдповiдi синтезуються iмуноглобулiни класу:
165. При алергiчних реакцiях i захворюваннях пiдвищується продукцiя iмуноглобулiнiв класу:
166. До секреторних iмуноглобулiнiв вiдносяться:
167. У реалiзацiї iмунної вiдповiдi органiзму беруть участь:
168. Межi коливань вмiсту Т-лiмфоцитiв /%/ у здорових осiб за даними реакцiї розеткоутворення:
169. Межi коливань вмiсту В-лiмфоцитiв в кровi здорових осiб /%/ за даними методу розеткоутворення:
170. Яка iз ланок iмунної системи вiдповiдає за секрецiю лiмфокiнiв:
171. Величина спiввiдношення Т-хелпери/Т-супресори >2 свiдчить про наявнiсть:
172. Межi коливань вмiсту сироваткових iмуноглобулiнiв класу JgG /г/л/ у здорових осiб:
173. Межi коливань вмiсту сироваткових iмуноглобулiнiв класу JgM /г/л/ у здорових осiб:
174. Межi коливань вмiсту сироваткових iмуноглобулiнiв класу JgA /г/л/ у здорових осiб:
175. Якi змiни в iмунограмі при алергiчних захворюваннях є найбiльш характерними:
176. Який iмунний механiзм лежить в основi ангiоневротичного набряку:
177. До iмунодiагностичних тестiв I рiвня вiдносять:
178. До iмунодiагностичних тестiв II рiвня вiдносять:
179. Фактори неспецифiчної резистентностi органiзму людини:
180. Межi коливань кiлькостi фагоцитуючих нейтрофiлiв /ФАН/ кровi здорової людини за даними мiкробiологiчних тестiв /%/:
181. Межi коливань фагоцитарного числа у нейтрофiлах кровi здорової людини за даними мiкробiологiчних тестiв:
182. Межi коливань показника завершеностi фагоцитозу у нейтрофiлах кровi здорової людини за даними мiкробiологiчних тестiв:
183. Межi коливань кiлькостi великих гранулярних лiмфоцитiв кровi у здорової людини /%/:
184. Значення iмунорегуляторного iндексу (Т-хелпери/Т-супресори) нижче норми свiдчить про наявнiсть:
185. Основний принцип, що використовується для виявлення аутоантитiл при iмунофлуоресцентному методi:
186. Порушення iмунної системи, що сприяє утворенню циркулюючих iмунних комплексiв:
187. Основною ланкою патогенезу синдрому набутого iмунодефiциту є ушкодження вiрусом:
188. Клiнiчнi прояви депресiї гуморальної ланки iмунiтету:
189. Клiнiчнi прояви депресiї клiтинної ланки iмунiтету:
190. Клiнiчнi прояви зниження фагоцитарної ланки неспецифiчної резистентностi:
191. Основою iмунопатогенезу при мiєломнiй хворобi є ураження клiтин-попередникiв:
192. Тип патологiчного iмуноглобулiну /парапротеїну/, що найчастiше зустрiчається в клiнiчнiй практицi при мiєломнiй хворобi:
193. Яким методом визначається кiлькiсть сироваткових iмуноглобулiнiв рiзних класiв:
194. Яка частина iмуноглобулiнiв входить до складу бiлка Бенс-Джонса:
195. До пухлинних захворювань iмунної системи вiдносяться:
196. До злоякiсних захворювань iмунної системи вiдносяться:
197. Основою iмунопатогенезу аутоiмунних захворювань є:
198. Патогенез аутоiмунних цитопенiй пов'язаний з:
199. Функцiональний стан В-клiтинної ланки iмунопоезу при аутоiмунних цитопенiях в порiвняннi з нормальним:
200. Кiлькiсть сироваткових iмуноглобулiнiв при аутоiмунних захворюваннях в порiвняннi з нормальним:
201. Функцiональний стан фагоцитарної ланки iмунiтету при аутоiмунних захворюваннях /в порiвняннi з нормальним/:
202. Основнi механiзми руйнування клiтин-мiшеней при аутоiмунних цитопенiях:
203. Роль антитiло-залежної клiтинної цитотоксичностi в генезi руйнування клiтин-мiшеней при аутоiмунних захворюваннях:
204. Який клас iмуноглобулiнiв найчастiше виявляється на поверхнi клiтин-мiшеней при аутоiмунних цитопенiях:
205. Основою iмунопатогенезу гетероiмунних захворювань є:
206. Якiй субпопуляцiї Т- або В-лiмфоцитiв належить провiдна роль в патогенезi гетероiмунних цитопенiй:
207. Кiлькiсть сироваткових iмуноглобулiнiв при гетероiмунних захворюваннях в порiвняннi з нормальним:
208. Функцiональний стан фагоцитарної ланки при гетероiмунних цитопенiях в порiвняннi з нормальним:
209. Пролiферуючий клас iмуноглобулiнiв, що найчастiше виявляється на клiтинах-мiшенях при гетероiмунних цитопенiях:
210. Основнi механiзми руйнування клiтин-мiшеней при гетероiмунних цитопенiях:
211. Роль антитiло-залежної клiтинної цитотоксичностi в генезi руйнування клiтин-мiшеней при гетероiмунних захворюваннях:
212. Клiнiчнi форми ауто- i гетероiмунних захворювань в гематологiчнiй практицi:
213. Деструкцiя еритроцитiв IgG антитiлами вiдбувається шляхом:
214. Деструкцiя еритроцитiв IgM антитiлами вiдбувається шляхом:
215. Основним лабораторним дiагностичним методом аутоiмунної гемолiтичнiй анемiї є:
216. Основним лабораторним дiагностичним методом при агранулоцитозах є:
217. Основним лабораторним дiагностичним методом при аутоiмуннiй тромбоцитопенiчнiй пурпурi є:
218. До iмуномодулюючих препаратiв екзогенного походження вiдносять:
219. До iмунодепресантних препаратiв вiдносяться:
220. Бiологiчнi iмуномодулюючi препарати:
221. Добова доза глюкокортикоїдних препаратiв, що використовується в початковому перiодi терапiї ауто- i гетероiмунних цитопенiй /мг/кг/:
222. Добова доза iмурана /азатiопрiна/, що використовується для проведення iмунодепресантної терапiї /мг/кг/:
223. Добова доза циклофосфану, що використовується для проведення iмунодепресантної терапiї /мг/кг/:
224. Кардiопротектори, що використовуються при проведеннi терапiї антрациклiнами:
225. Режим призначення iнтерферону в терапiї хронiчної iдiопатичної тромбоцитопенiчної пурпури :
226. Методи протипухлинної терапiї злоякiсних захворювань iмунної системи:
227. Уропротектор, що перешкоджує токсичну дiю iфосфамiда:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів