Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


7. Гематологія

11. "Злоякісні лімфоми"


533. В-клітинний хронічний лімфолейкоз та лімфоцитарна лімфома із малих В-на мембранах експресують:
534. Лiмфоплазмоцитарна лімфома (імуноцитома)уражує:
535. Характерний тип клiтин при злоякiснiй неходжкiнськiй лiмфоплазмацитарній лiмфомi:
536. Характерний тип клiтин при лiмфомі із клiтин мантійної зони:
537. Субстрат пухлини при волосатоклітинному лейкозі:
538. Iмунофенотип, що найчастiше зустрiчається при лiмфоцитарних i пролiмфоцитарних злоякiсних лiмфомах:
539. Субстрат лiмфоми Беркiта/лейкозу із клітин Беркита:
540. Характерна транслокація для лiмфоми Беркiта/лейкозу із клітин Беркита
541. Характерні клінічні ознаки Т-клітинного пролімфоцитарного лейкозу:
542. Субстрат пухлини у хворих на лейкоз із великих грануловмістних лiмфоцитів:
543. Субстрат пухлини при Т-клітинній лімфомі/лейкозі дорослих:
544. Субстрат пухлини при грибовидному мікозі/синдромі Сезарі:
545. Особливостi периферичної кровi при неходжкiнських лiмфомах:
546. Характерний імунофенотип клітин Сезарі:
547. Лiмфогранулематоз - це клональна проліферація:
548. Класичні клітини Рід-Штернберга (Березовського-Штернберга:
549. Вiковi пiки захворюваностi при лiмфогранулематозi:
550. Гiстологiчний варiант лімфогранулематоза з лiмфоїдним переважанням характеризується:
551. Гiстологiчний тип лiмфогранулематозу при якому, крiм лiмфоцитiв є гiстiоцити, еозинофiли, нейтрофiли, фiбробласти, плазматичнi клiтини, дiльницi склерозу, некрозу i клiтини Березовського-Штернберга:
552. Гiстологiчний тип лiмфогранулематоза при якому в препаратi є лiмфоцити, предстадiї i клiтини Березовського-Штернберга, тяжи колагену i дiльницi слкерозу правильної округлої форми:
553. Гiстологiчний тип лiмфогранулеематоза, при якому в препаратi є клiтини Березовського-Штернбрега, фiбробласти, незначна кiлькiсть лiмфоцитiв:
554. Гiстологiчний тип лiмфогранулематоза, при якому в препаратi пухлина представлена ретикулярними клiтинами, клiтинами Березовського-Штернберга, незначною кiлькiстю лiмфоцитiв, вираженим фiброзом, тяжами колагену:
555. Який з гiстологiчних варiантив вiдповiдає I-ой стадiї лiмфогранулематоза?
556. Який з гiстологiчних варiантив вiдповiдає II-iй стадiї лiмфогранулематоза?
557. Який з гiстологiчних варiантив лiмфогранулематоза вiдповiдає III-й стадiї?
558. Який гiстологiчний варiант лiмфогранулематоза вiдповiдає IV-й стадiї?
559. Лiмфогiстiоцитарний варiант найчастiше зустрiчається в клiнiчних стадiях лiмфогранулеоза:
560. ЛІМФОГРАНУЛЕМАТОЗ діагностується за наявності в пунктаті кісткового мозку
561. На малюнку представлено ПУНКТАТ СЕЛЕЗІНКИ за
562. В якiй з клiнiчних стадiй лiмфогранулематоза зустрiчається нодулярний склероз:
563. В якiй з клiнiчних стадiй лiмфогранулематоза найчастiше зустрiчається змiшаноклiтинний варiант?
564. У якiй з клiнiчних стадiй хвороби Ходжкiна найчастiше зустрiчається варiант лiмофоїдного виснаження:
565. У якiй з клiнiчних стадiй лiмфогранулематоза зустрiчається ретикулярний варiант?
566. Як часто (% випадкiв) лімфогранулематоз виявляється у видi збiльшення периферичних лiмфатичних вузлiв:
567. Як часто (% випадкiв) лімфогранулематоз виявляється у видi збiльшення периферичних лiмфатичних вузлiв середостiння:
568. Як часто (% випадкiв) лімфогранулематоз починається з симптомiв iнтоксикацiї /лихоманка, нiчнi поти, швидке схуднення/:
569. Екстранодальна локалiзацiя лімфогранулематоза проявляється ураженням:
570. На раннiх стадiях лімфогранулематоза найбiльш характерними змiнами гемограми є:
571. На раннiх стадiях лімфогранулематоза найбiльш характерними бiохiмiчними змiнами є:
572. Змiни гемограми спостерiгаються в пiзнiх стадiях лімфогранулематоза:
573. Якi змiни лейкограми спостерiгаються в пiзнiх стадiях лімфогранулематоза:
574. Яка з клiнiчних стадiй лімфогранулематоза характеризується ураженням лiмфатичних вузлiв по обидвi сторони дiафрагми:
575. Яка з клiнiчних стадiй лімфогранулематоза характеризується ураженням лiмфатичних вузлiв однiєї областi:
576. Яка з клiнiчних стадiй характеризується генералiзованим збiльшенням периферичних лiмфовузлiв:
577. Яка з клiнiчних стадiй лімфогранулематоза характеризується ураженням двох i бiльш областей лiмфатичних вузлiв по одну сторону дiафрагми:
578. Для якої стадiї лімфогранулематоза характерне ектранодальне ураження:
579. Арабська цифра в клiнiчнiй класифiкацiї лімфогранулематоза (1, 2, 3 i т.д.) свiдчить про:
580. Що означає римська цифра (I, II, III, IV) в клiнiчнiй класифiкацiї хвороби Ходжкiна:
581. Що означає буква А в клiнiчнiй класифiкацiї лімфогранулематоза:
582. Що означає буква Б в клiнiчнiй класифiкацiї лімфогранулематоза:
583. Буква "а" в клiнiчнiй класифiкацiї лімфогранулематоза означає:
584. Буква "б" в клiнiчнiй класифiкацiї лімфогранулематоза означає:
585. Клiнiчнi ознаки B-симптомiв при лiмфогранулематозi:
586. Бiохiмiчнi ознаки iнтоксикацiї при лiмфогранулематозi:
587. Буква "Е" в клiнiчнiй класифiкацiї лімфогранулематоза означає:
588. Буква "S" в клiнiчнiй класифiкацiї хвороби Ходжкiна означає:
589. Пухлинне ураження печiнки в клiнiчнiй класифiкацiї лімфогранулематоза позначається буквою:
590. Ураження шкiри i пiдшкiрної клiтковини в клiнiчнiй класифiкацiї лімфогранулематоза позначається буквою:
591. Пухлинне ураження кiсток при хворобi Ходжкiна в клiнiчнiй класифiкацiї позначається буквою:
592. Специфiчне ураження кiсткового мозку при лiмфогранулематозi в клiнiчнiй класифiкацiї позначається буквою:
593. Несприятливi прогностичнi ознаки при хворобi Ходжкiна:
594. Прогностично сприятливим гiстологiчним варiантом лімфогранулематоза є:
595. Якi схеми 1-ї лiнiї полiхiмiотерапiї застосовуються для лiкування хвороби Ходжкiна:
596. Сумарна доза променевої терапiї на зони ураження при лiмфогранулематозі складає /Гр/:
597. Сумарна доза променевої терапiї в зонах профiлактичного опромiнювання при лiмфогранулематозi складає /Гр/:
598. Радiкальне хiрургiчне видалення первинного пухлинного вогнища показане в клiнiчнiй стадiї лімфогранулематоза:
599. Палiативна променева терапiя показана при клiнiчнiй стадiї хвороби Ходжкiна:
600. Якi схеми 2-ї лiнiї полiхiмiотерапiї застосовуються для лiкування хвороби Ходжкiна:
601. Який режим терапiї найбiльш ефективний для лiкування хвороби Ходжкiна з благоприємним пронозом:
602. Який режим терапiї найбiльш ефективний для лiкування хвороби Ходжкiна з промiжним пронозом:
603. Який принцип терапiї хвороби Ходжкiна найбiльш ефективний для лiкування з неблагоприємним пронозом::
604. При виявленні в ПУНКТАТІ СЕЛЕЗІНКИ клітин, представлених на малюнку, встановлюють діагноз


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів