Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


67. Ортопедична стоматологія

5. "Захворювання тканин пародонту. Патологічна стертість зубів та її лікування"


283. Місцеві етіологічні фактори, що сприяють захворюванню тканин пародонта:
284. Суть ортопедичних заходів в комплексному лікуванні тканин пародонту:
285. Способи усунення травматичної оклюзії:
286. Максимальна тривалість користування тимчасовими шинами при захворюванні тканин пародонту:
287. Визначте показання до депульпування зубів при захворюваннях тканин пародонту:
288. Визначення парафункції:
289. Перерахуйте місцеві фактори, що обумовлюють травматичну оклюзію:
290. Визначте аномалії зубів і прикуса, що сприяють захворюванню тканин пародонта:
291. Визначте помилки в стоматологічній практиці, що сприяють захворюванню тканин пародонта:
292. Визначте ступінь виведення з контакту зубів при зішліфовці твердих тканин при усуненні травматичної оклюзії:
293. Визначте природу парафункцій, що сприяють захворюванню тканин пародонта:
294. Визначте найбільш поширені матеріали в ортопедичній стоматології для шинування зубів:
295. Визначте стан зубів при захворюванні тканин пародонта:
296. Від чого залежить з"явлення травматичного синдрому /оклюзії/?
297. Визначте час з"явлення травматичної оклюзії при пародонтиті:
298. Визначте час з"явлення травматичної оклюзії при пародонтозі:
299. Чим досягається зменшення функціонального перевантаження при захворюванні тканин пародонта?
300. Визначте місцеві лікувальні заходи при захворюванні тканин пародонту:
301. Ортопедичне лікування захворювань пародонта потрібно проводити у поєднанні з якими методами?
302. Визначте ознаки первинного травматичного перевантаження:
303. Визначте ознаки вторинної травматичної оклюзії при захворюванні тканин пародонту:
304. Визначте заходи при первинному функціональному перенавантаженні:
305. Визначте лікувальні заходи при вторинній травматичній оклюзії:
306. Які клінічні фактори враховують, плануючи ортопедичну допомогу при захворюванні тканин пародонта?
307. Визначте локалізацію ділянок травматичної оклюзії кутніх і фронтальних зубів:
308. Визначте значення ортопедичного лікування тканин пародонту:
309. Визначте види шинування при захворюванні тканин пародонту:
310. Визначте класифікацію шин:
311. Визначте ціль тимчасового шинування:
312. Визначте види травматичної оклюзії за механізмом розвитку:
313. Перерахуйте парафункції, що сприяють захворюванню тканин пародонта:
314. Визначте суть симптома Каролі:
315. Визначте реакцію СНЩС на бруксизм:
316. Як реагують фронтальні зуби на тиск язиком?
317. Що лежить в основі вторинної травматичної оклюзії?
318. Визначте суть дистрофічних змін при вторинній травматичній оклюзії:
319. Як змінюється напруга в маргінальному пародонті при пришліфовці зубів?
320. Визначте мету шинування при захворюванні тканин пародонта:
321. Визначте тимчасові шинуючі заходи при захворюванні тканин пародонта:
322. Визначте призначення тимчасового шинування під час підготовки порожнини рота до протезування:
323. Визначте найпростіші в конструктивному відношенні тимчасові шини:
324. Визначте перспективу ортопедичного лікування захворювань тканин пародонта тимчасовим шинуванням:
325. Визначити призначення постійного шинування і протезування:
326. Назвіть фактори, що визначають показання до вибору постійної шини чи протеза при захворюванні тканин пародонту:
327. Визначте показання до виготовлення знімних шин і пртезів при захворюванні тканин пародонту:
328. Визначте показання до конструювання незнімних шин і протезів:
329. Визначення фронтальної стабілізації:
330. Визначення сагітальної стабілізації:
331. Визначення передньо-бокової стабілізації:
332. Назвіть конструкцію протезів, що забезпечує передньо-бокову стабілізацію:
333. Коли стабілізуючий аппарат може бути монолітним?
334. Які конструкції протезів виконують стабілізацію за дугою?
335. Які негативні фактори, що не дозволяють досягти кругової стабілізації?
336. Назвіть особливості клініки при захворюванні тканин пародонту і частковій втраті зубів:
337. Визначте характер ортопедичної терапії при захворюванні тканин пародонту, ускладненої частковою втратою зубів:
338. Яка особливість ортопедичного лікування системних пародонтопатій, ускладнених частковою втратою зубів?
339. Перерахуйте складові елементи знімних шинуючих апаратів:
340. Ортопедична терапія при парадонтопатіях, ускладнених кінцевими дефектами :
341. Фактори, що визначають вибір конструкції протезів при пародонтопатіях, ускладнених кінцевими дефектами:
342. В якому напрямку забезпечується імобілізація зубів незнімними шинами?
343. Недоліки незнімних шин:
344. В якому напрямку забезпечується рухомість зубів знімними шинами?
345. Шини, що перекривають ріжучий край зубів:
346. Шини, що частково перекривають ріжучий край зубів:
347. Незнімні шини для імобілізації бокових зубів:
348. Заходи профілактики міжальвеолярного зближення під час пришліфування зубів:
349. Визначення первинної травматичної оклюзії:
350. Визначення вторинної травматичної оклюзії:
351. Визначте показання до тимчасового шинування при захворюванні тканин пародонту:
352. Профілактика міжальвеолярного зближення під час пришліфовки зубів:
353. Сутність апаратурного метода лікування в клініці ортопедичної стоматології:
354. Конструкції тимчасових шин для лікування захворювань пародонта:
355. Ступінь заведення краю незнімних протезів в ясневу бороздку при захворюванні тканин пародонту:
356. Визначте місцеві етіологічні фактори захворювань тканин пародонту:
357. Суть ортопедичних заходів в комплексному лікуванні захворювань пародонта:
358. Методи усунення травматичної оклюзії:
359. Визначте шини для передніх зубів:
360. Визначте шини для кутн?х зубів:
361. На яку глибину край незнімних протезів вводиться в ясневу боріздку при захворюванні тканин пародонту?
362. Показання до вибору конструкції протезів при пародонтопатіях, ускладнених кінцевими дефектами:
363. Лікувальні заходи при первинній травматичній оклюзії:
364. Лікувальні заходи при вторинній травматичній оклюзії
365. Які лікувальні заходи використовують під час зішліфовки твердих тканин?
366. Який зазор створюється між зубами - антагоністами під час зішліфовки?
367. Суть ортопедичних заходів при включених дефектах, ускладнених глибоким прикусом:
368. Яке збільшене навантаження при дефектах зубних рядів не викликає патології маргінального пародонта?
369. Яке збільшене навантаження при дефектах зубних рядів викликає патологію маргінального пародонта?
370. Які анатомо - фізіологічні утворення тканин порожнини рота сприяють виникненню пародонтопатії?
371. Які із аномалій прикусу є провідними у виникненні пародонтопатій?
372. Якими знімними пластинковими протезами забезпечується профілактика патології пародонта?
373. Які кламери постійної фіксації часткових знімних протезів доцільно обмежити при захворюванн? тканин пародонту?
374. В яких випадках при захворюваннях тканин пародонту для фіксації часткових пластинкових протезів конструюють незнімні вестибулярні кламери?
375. Як змінюється зубний ряд при захворюванні тканин пародонту?
376. Визначення фізіологічної стертості зубів:
377. Визначення патологічної стертості зубів:
378. Які фактори сприяють розвитку патологічної стертості зубів?
379. Охарактеризуйте горизонтальну генералізовану форму патологічної стертості зубів:
380. Назвіть класифікацію патологічної стертості зубів за Гразовським:
381. Охарактеризуйте вертикальну форму патологічної стертості твердих тканин зубів при ортогнатії:
382. Які фактори можуть викликати дисфункцію скронево-нижньощепного суглобу?
383. Сформулюйте основні принципи лікування патологічної стертості:
384. Визначте форми патологічної стертості:
385. Визначте планування та лікування патологічної стертості:
386. Визначте конструкції незнімних протезів для лікування патологічної стертості:
387. Помилки ортопедичного лікування патологічної стертості з різким заниженням прикусу:
388. Назвіть класифікацію зубо-щелепних деформацій за Пономарьовою:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів