Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


61. Онкологія

13. "Саркоми м'яких тканин і кісток - загальні проблеми"


233. З яких тканин розвиваються злоякісні пухлини кісток?
234. Яка питома вага злоякісних пухлин кісток в загальній структурі онкологічної патології?
235. На який віковий діапазон припадає більшість хворих злоякісними пухлинами кісток?
236. Які кістки скелету найчастіше уражаються злоякісними пухлинами кісток?
237. Які симптоми є провідними в клініці злоякісних пухлин кісток?
238. Який тип росту є характерним для злоякісних пухлин кісток?
239. Який тип метастазування є характерним для злоякісних пухлин кісток?
240. Який метод рентгенологічного дослідження є найбільш інформативним при діагностиці злоякісних пухлин кісток?
241. Вкажіть на найбільш надійний спосіб діагностики злоякісних пухлин кісток
242. На що вказують рентгенологічні дані про наявність в кістках різноманітних реакцій з боку окістя (перерва цілості окістя, цибулиноподібна шаровість, променисті зміни в напрямку оточуючих м'яких тканин)?
243. Вкажіть основний метод лікування хворих злоякісними пухлинами кісток
244. Від яких факторів залежить обсяг хірургічного втручання при пухлинах кісток?
245. Вкажіть найчастіший обсяг оперативного втручання при злоякісних пухлинах кісток кінцівок?
246. Чи допустимі у хворих з остеогенними саркомами кінцівок органозберігаючі операції?
247. Які злоякісні пухлини кісток є високочутливими до променевої терапії?
248. Променева терапія може вважатися методом вибору при лікуванні таких злоякісних пухлин кісток
249. Чи клінічно сформовані метастази злоякісних пухлин кісток є чутливими до цитостатичних препаратів?
250. Які варіанти злоякісних пухлин кісток проявляють виражену чутливість до цитостатичних препаратів?
251. З якою метою при остеогенних саркомах застосовується ад'ювантна хіміотерапія?
252. Що відноситься до неоад'ювантної хіміотерапії злоякісних пухлин кісток?
253. Чи неоад'ювантна хіміотерапія дозволяє встановити індивідуальну чутливість злоякісних пухлин кісток до цитостатичних препаратів?
254. Який метод радикального лікування остеогенних сарком забезпечує найкращі віддалені результати?
255. Яка питома вага сарком м'яких тканин в загальній структурі онкологічної патології?
256. З яких тканин походять саркоми м'яких тканин?
257. Який тип росту є хараткерним для сарком м'яких тканин?
258. Наявність капсули є характерною ознакою сарком м'яких тканин
259. Який тип метастазування є характерним для сарком м'яких тканин?
260. Який симптом є провідним в клініці сарком м'яких тканин?
261. Який спосіб рентгенологічного обстеження є найбільш інформативним при діагностиці сарком м'яких тканин?
262. Вкажіть найбільш точний спосіб діагностики сарком м'яких тканин
263. Вкажіть основний метод лікування сарком м'яких тканин у дорослих
264. Що лежить в основі радикального хірургічного лікування сарком м'яких тканин?
265. Чи при саркомах м'яких тканин необхідно вдаватись до профілактичної регіонарної лімфаденектомії?
266. У дорослому віці більшість сарком м'яких тканин є
267. У дорослому віці більшість сарком м'яких тканин є
268. У дитячому віці більшість сарком м'яких тканин є
269. У дорослих хворих саркомами м'яких тканин цитостатична терапія застосовується
270. Ад'ювантна хіміотерапія покращує віддалені результати хірургічного лікування сарком м'яких тканин


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів