Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


6. Гастроентерологія

9. "Харчова алергiя"


895. НЕ мають антигенних властивостей наступнi компоненти молока:
896. В значнiй мiрi знижуються антигеннi властивостi при кип'ятiннi:
897. Клiтини слизової оболонки кишки, що виробляють антитiла-iмуноглобулiни:
898. НЕ можна застосовувати при анафiлактичному шоцi:
899. НЕ вiдповiдають гiпосенсибiлiзуючiй дiєтi:
900. НЕ сприяють профiлактицi харчової алергiї:
901. Харчову алергiю до молока слiд диференцiювати з :
902. За виключенням харчової алергiї, непереносимiсть злакових може бути при:
903. Всмоктування в кров не повнiстю розщеплених бiлкових продуктiв, що викликають харчову алергiю, НЕ пов'язано з :
904. НЕ приймає участi у розвитку клiнiчної симптоматики харчової алергiї:
905. НЕ "суттєво для дiагностики харчової алергiї:
906. Лiкувальна дiя глюкокортикостероїдних гормонiв при алергiчнiй реакцiї НЕ пов'язана з механiзмами:
907. НЕ являється яєчним алергеном:
908. Лiкувальнi засоби, що НЕ впливають на iмунологiчну стадiю алергiчної реакцiї:
909. Харчова алергiя НЕ може викликати:
910. Для виявлення харчової алергiї НЕ являється суттєвим:
911. Елiмiнацiйна дiєта з виключенням хлiбних злакiв може мiстити:
912. Пiсля проведення провокацiйної проби / прийняття продукту-алергена/ в кровi хворих на харчову алергiю "вiдбуваються змiни:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів