Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


6. Гастроентерологія

3. "Захворювання пiдшлункової залози"


326. Позаду голiвки пiдшлункової залози проходять:
327. Тiло пiдшлункової залози розташовано на рiвнi:
328. Протокова система пiдшлункової залози складається iз:
329. Пiдшлункова залоза постачається кров'ю iз розгалужень:
330. Гiдрокарбонати дуоденального вмiсту виробляються переважно:
331. Ацинарнi клiтини пiдшлункової залози видiляють в активному станi:
332. Що не впливає на пiдвищення активностi панкреатичної лiпази
333. До протеолiтичних ферментiв пiдшлункової залози не вiдносяться:
334. Фактори, що перешкоджують рефлюксу вмiсту дванадцятипалої кишки до вiрсунгового протоку:
335. Секрецiю ферментiв пiдшлункової залози пiдвищують:
336. Типи клiтин острiвцiв Лангерганса пiдшлункової залози
337. На межi зовнiшньої та середньої третин лiнiї, що з'єднує пупок з серединою лiвої реберної дуги знаходиться точка:
338. Пальпацiя пiдшлункової залози за Гротом проводиться в наступних положеннях хворого:
339. При переважнiй локалiзацiї патологiчного процесу в голiвцi пiдшлункової залози основна болючiсть визначається
340. Безпосереднi причини синдрому мальдигестiї:
341. Гiпосекреторний тип порушень зовнiшньосекреторної функцiї пiдшлункової залози характеризується:
342. Для гострого панкреатиту специфiчно пiдвищення активностi альфа-амiлази:
343. Внутрiшньовенне введення секретину використовують насамперед для оцiнки:
344. Явище диспанкреатизму /зниження концентрацiї гiдрокарбонатiв та одного чи двох ферментiв пiдшлункової залози в панкреатичному соцi/ при проведеннi секретин-панкреозимiнового тесту характерно для:
345. Гiперсекреторний тип зовнiшньосекреторної функцiї пiдшлункової залози може спостерiгатися при таких захворюваннях:
346. Специфiчний тiльки для пiдшлункової залози фермент:
347. Для хронiчного панкреатиту з вираженою екзокринною недостатнiстю характерно:
348. Стеаторея та креаторея не спостерiгаються при:
349. Полiпептиди - це субстрат для:
350. Для оцiнки ендокринної функцiї пiдшлункової залози використовують:
351. Органiчнi ураження пiдшлункової залози, наприклад, хронiчний панкреатит, як причину стеатореї, пiдтверджують такi дослiдження:
352. Активнiсть альфа-амiлази в кровi не пiдвищується
353. Найбiльш сильний стимулятор секрецiї ферментiв пiдшлункової залози:
354. Пiдвищення активностi лiпази в кровi спостерiгається:
355. Пiдвищена активнiсть лiпази порiвняно з альфа-амiлазою при гострому панкреатитi:
356. Гiперсекрецiя глюкагону характерна для:
357. Двогорбий тип цукрової кривої при проведеннi проби Штаубе-Трауготта /подвiйне навантаження глюкозою/ характерний:
358. Найбiльш достовiрний-рентгенологiчний симптом хронiчного панкреатиту:
359. На оглядових рентгенограмах грудної i черевної порожнини при гострому геморагiчному панкреатитi i панкреонекрозi виявляють:
360. Симптом Фростберга /поява над i пiд великим сосочком 12-палої кишки вдавлень, якi нагадують перевернуту на 180° цифру 3 характерний для:
361. Збiльшення розмiрiв пiдшлункової залози за даними УЗД - це постiйна ознака:
362. При УЗД раку головки пiдшлункової залози не виявляються:
363. Вибухання задньої стiнки фундального вiддiлу шлунка, виявлене при гастроскопiї характерне для:
364. Феномен вiдхилення панкреатичних ферментiв в кров зумовлений:
365. Протипоказанням для проведення ендоскопiчної ретроградної панкреатохолангiографiї являється:
366. Протипоказання для ендоскопiчної ретроградної панкреатохолангiографiї
367. Методи лiкування кiст пiдшлункової залози:
368. Показання для ендоскопiчної папiлосфiнктеротомiї
369. Найбiльш поширена гiстологiчна форма раку пiдшлункової залози:
370. Блокада вiрсунгового протока пiдшлункової залози -це причина:
371. Ознаками бiохiмiчного синдрома холестазу, що викликаний раком головки пiдшлункової залози, являється пiдвищення концентрацiї в кровi:
372. Кiстозний фiброз пiдшлункової залози являє собою
373. Дiагноз кiстозного фiброзу пiдшлункової залози пiдтверджують:
374. Найчастiше додаткова /аберантна/ пiдшлункова залоза виявляються за допомогою:
375. Хронiчний кальцифiкуючий панкреатит частiше розвивається:
376. В перiод загострення хронiчного панкреатиту зовнiшньосекреторну функцiю пiдшлункової залози слiд:
377. Iнсулома - це пухлина:
378. Антагонiстами iнсулiну являються:
379. Для гастриноми /синдрома Золлiнгера-Еллiсона/ характерно:
380. У якому з перелiчених препаратiв ферменти мають грибкове походження?
381. Найсильнiшим стимулятором ферментоутворення в пiдшлунковiй залозi є:
382. Карциноїднi пухлини походять iз:
383. Сандостатiн найбiльш рацiонально призначати при:
384. Для гострого розширення шлунка не характерно:
385. Тривалiсть "голодного" перiоду при гострому панкреатитi залежить вiд:
386. Хронiчний обструктивний панкреатит це:
387. Тяжкiсть перебiгу хронiчного панкреатиту не визначається:
388. За мiжнародною /Марсельською/ класифiкацiєю видiляють форми панкреатиту крiм:
389. До етiологiчних факторiв гострих i хронiчних панкреатитiв вiдносять:
390. Гострий панкреатит часто супроводжується
391. Фактори патогенезу хронiчного панкреатиту
392. Фактори, що сприяють розвитку рiзних форм панкреатитiв:
393. До гострих форм панкреатиту не вiдноситься:
394. В механiзмi пошкоджуючої дiї етанолу при панкреатитах має мiсце:
395. Розвитку панкреатиту сприяють фактори:
396. Прийом їжi у хворих гострим i хронiчним рецидивуючим панкреатитом
397. При гострому панкреатитi блювання:
398. Больовий синдром при панкреатичних колiках звичайно характеризується:
399. Бiль при панкреатитi
400. В основi больового синдрому при гострому та хронiчному рецидивуючому панкреатитi лежить:
401. Гострий панкреатит найскладнiше диференцiювати з:
402. Диференцiйний дiагноз гострого панкреатиту та iнфаркту мiокарда найскладнiший:
403. При пальпацiї живота у хворих з загостренням панкреатиту виявляють наступнi симптоми:
404. При гострому та хронiчному панкреатитi часто спостерiгаються:
405. До гострофазових показникiв кровi при гострому та хронiчному рецидивуючому панкреатитi не вiдносяться:
406. Панкреатогенна енцефалопатiя при гострому панкреатитi найбiльш характерна при:
407. Лейкоцитоз в першi години захворювання характерний для:
408. Дистрофiчнi змiни в пiдшлунковiй залозi не викликає:
409. Протипоказанням для проведення секретин-панкреозимiнового тесту являються:
410. Для непрямої стимуляцiї секрецiї пiдшлункової залози не використовуються:
411. При використаннi йодлiполового тесту можна отримувати iнформацiю про активнiсть:
412. Для оцiнки ендокринної функцiї пiдшлункової залози є iнформативним визначення:
413. Для хронiчного панкреатиту з наявнiстю дифузного фiброзу пiдшлункової залози характернi наступнi типи панкреатичноi секрецiї:
414. Для стимуляцiї зовнiшньосекреторноi функцiї пiдшлункової залози не використовують:
415. До ускладнень гострого панкреатиту не вiдносять:
416. Оглядова рентгенографiя черевної порожнини при гострому панкреатитi не виявляє:
417. Для верифiкацiї дiагнозу панкреатиту використовують такi рентгенологiчнi методи:
418. Iнвазивнi методики дослiдження пiдшлункової залози:
419. При загостреннi хронiчного панкреатиту не протипоказано:
420. Для гострого панкреатиту в кровi характерно:
421. Хронiчний панкреатит найчастiше зустрiчається:
422. При хронiчному панкреатитi з тяжким перебiгом протипоказано вживати мiнеральну вод:
423. Для зняття спазму великого дуоденального сосочка найефективнiшим є застосування:
424. Для зменшення секреторної активностi пiдшлункової залози використовують:
425. При хронiчному панкреатитi, що протiкає з супутнiм цукровим дiабетом призначають:
426. При хронiчному панкреатитi рекомендують:
427. В першi днi гострого та рецидивуючого хронiчного панкреатиту призначають:
428. В першi днi загострення хронiчного панкреатиту хворим рекомендують вживати дiєту з:
429. При наявностi явищ парезу кишкiвника при гострих формах панкреатиту протипоказанi:
430. Для покращення евакуацiї секрету iз дуктулярних ходiв при панкреатитах призначають:
431. При наявностi больового синдрому при панкреатитах не призначають:
432. Для профiлактики болю пiсля їди хворим хронiчним панкреатитом рекомендують приймати:
433. Для лiкування гострих та хронiчних панкреатитiв використовують:
434. Додатково при гострих та хронiчних панкреатитах призначають:
435. При хронiчному панкреатитi з хронiчною екзокринною недостатнiстю призначають:
436. До копрологiчних критерiїв зовнiшньосекреторної недостатностi пiдшлункової залози вiдноситься:
437. При хронiчних рецидивуючих панкреатитах звичайно призначають:
438. З метою профiлактики панкреонекрозу при гострому панкреатитi недоцiльно призначати:
439. Не являється показанням для хiрургiчного лiкування гострих та хронiчних рецидивуючих панкреатитiв:
440. При хронiчному панкреатитi з больовим синдромом використовують:
441. Показання для хiрургiчного лiкування хронiчних панкреатитiв:
442. При хронiчному холангiогенному та рецидивуючому панкреатитi в стадiї ремiсiї не показано санаторно-курортне лiкування:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів