Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


6. Гастроентерологія

10. "Захворювання кишечника"


913. Анатомiчно тонка кишка дiлиться на такi вiддiли:
914. До анатомiчних вiддiлiв товстої кишки не вiдносять:
915. У створеннi кишкової ворсинки приймають участь:
916. Стiнка кишкової трубки складається iз наступних основних оболонок (вказати неправильну вiдповiдь):
917. В тонкiй кишцi не виробляються ферменти:
918. Епiтелiй тонкої кишки НЕ включає наступнi типи клiтин:
919. Бокаловиднi клiтини тонкої та товстої кишок виробляють:
920. Види травлення в тонкiй кишцi:
921. Структури стiнки тонкої кишки, що збiльшують її всмоктуючу поверхню:
922. Який iз перерахованих ферментiв вiдсутнiй в апiкальнiй мембранi ентероцитiв:
923. Пристiночний шар слизу в тонкiй кишцi не мiстить:
924. Пристiночне травлення НЕ забезпечує наступний "процес:
925. В тонкiй кишцi клiтинами нейро-ендокринної системи "НЕ виробляється гормон:
926. Iнервацiя тонкої та товстої кишки НЕ " вiдбувається за рахунок наступних нервових сплетiнь:
927. Кровообiг у кишках вiдбувається за рахунок таких судин:
928. В процесi пристiночного травлення на апiкальнiй мембранi ентероцита НЕ вiдбувається розщеплення:
929. Збiльшення розмiрiв черева при оглядi може бути пов'язане iз наступними станами:
930. При оглядi черева НЕ виявляється:
931. Поверхнева орiєнтовна пальпацiя НЕ дає можливостi визначити:
932. Вiдсутнiсть кишечних шумiв при аускультацiї кишечника вказує на:
933. При застосуваннi методичної, глибокої, ковзної пальпацiї черева Образцовим-Стражеско дотримуються наступних правил (вкажiть неправильну вiдповiдь):
934. Причинами розвитку хронiчного колiту можуть бути:
935. Тиха та найтихiша перкусiї НЕ застосовуються для визначення:
936. Стiлець при масивнiй кровотечi:
937. Стiлець при припиненнi видiлення жовчi до кишки:
938. Дiагностика глютенової ентеропатiї базується на:
939. При глютеновiй ентеропатiї НЕ слiд виключати продукти iз:
940. Основнi клiнiчнi симптоми глютенової ентеропатiї (вкажiть неправильну вiдповiдь):
941. Основна причина глютенової хвороби полягає у :
942. Для глютенової ентеропатiї НЕ характернi наступнi гiстоморфологiчнi змiни бiоптату слизової оболонки:
943. В дiагностицi глютенової ентеропатiї найбiльш суттєве значення має :
944. До методiв розпiзнавання дисахаридазної недостатностi НЕ вiдносяться:
945. Лiмфоаденопатiя, полiартрит, шкiрна пiгментацiя, виражена гiпотонiя, пронос з видiленням пiнистого, водянистого або мазеподiбного, своєрiдного хiльозного стiльця, данi ентеробiопсiї - полiгональнi макрофаги з пiнистою цитоплазмою характернi для:
946. Глютенову хворобу необхiдно диференцiювати iз наступними захворюваннями:
947. Пiсля провокацiйного тесту з навантаженням глiадiном при глютеновiй ентеропатiї:
948. Механiзм розвитку дiареї при лактознiй недостатностi:
949. Вкажiть механiзм дiареї при лактознiй недостатностi
950. При недостатностi лактази пронос з'являється пiсля вживання:
951. До проявiв лактозної недостатностi не вiдносять:
952. Для синдрому мальабсорбцiї не характерно:
953. Порушення бiлкового обмiну при синдромi мальабсорбцiї не проявляються:
954. Порушення обмiну жиру при малабсорбцiї не супроводжується:
955. До причин долiхоколону не вiдносять:
956. Лiкування долiхоколону не передбачає:
957. Для прокталгiї не характерно:
958. Для трiщин заднього проходу не характерно:
959. Основною причиною болi при синдромi подразненої кишки є:
960. Синдром подразненої кишки слiд диференцiювати з:
961. При iригоскопiї не виявляються наступнi ознаки синдрому подразненої товстої кишки::
962. Вторинна прокталгiя не спостерiгається при:
963. Для кокцигодинiї характерно:
964. Розвитку запорiв сприяє:
965. Гетерогенний кал (першi порцiї - твердi, наступнi- рiдкої консистенцiї) буває при:
966. Гiпотонiчний запор не характерний для:
967. Для запору при гiпотонiчнiй дискiнезiї характерно:
968. Для функцiональної дiареї не характерно:
969. Морфологiчне дослiдження бiоптату слизової оболонки товстої кишки при дискiнезiях виявляє:
970. До причин метеоризму не вiдносять:
971. Для соматичних захворювань характернi наступнi стани i синдроми, крiм:
972. В товстiй кишцi проходять:
973. Причинами хронiчного колiту буває:
974. Для важкого перебiгу хронiчного колiту характерно все, крiм:
975. Для синдрому кишкової диспепсiї у хворих на хронiчний колiт не характерно:
976. Для хронiчного колiту не характерно:
977. Для хворих на хронiчний колiт характерно:
978. Для копрограми здорової людини не характерно:
979. Для копрограми хворих хронiчним колiтом характерно:
980. Найбiльш iнформативним методом дослiдження хворих на хронiчний колiт є:
981. В лiкуваннi хворих на хронiчний колiт застосовують:
982. Хворим на хронiчний колiт застосовують:
983. Хворим на хронiчний колiт не доцiльно застосовувати:
984. На початкових стадiях НВК уражає:
985. Слизова оболонка у виглядi "булижної мостової" характерна для:
986. Дiагноз неспецифiчного виразкового колiту не пiдтверджується, якщо:
987. Основний симптом при неспецифiчному виразковому колiтi:
988. До ускладнення неспецифiчного виразкового колiту не вiдносять:
989. В лiкуваннi анемiї у хворих на неспецифiчний виразковий колiт не використовують:
990. Для неспецифiчного виразкового колiту характерно все, крiм:
991. Препаратом вибору при неспецифiчному виразковому колiтi є:
992. Для легкого ступеня неспецифiчного виразкового колiту не характерно:
993. Для неспецифiчного виразкового колiту середньої тяжкостi не характерно:
994. Для важкої форми неспецифiчного виразкового колiту не характерно:
995. Щiлиновиднi виразки слизової оболонки зустрiчаються при:
996. При пiдозрi на перфорацiю кишки у хворих на неспецифiчний виразковий колiт слiд провести:
997. До ускладнень глюкокортикостероiдної терапiї не вiдносять:
998. При ректороманоскопiї хворих на неспецифiчний виразковий колiт середнього ступеня активностi має мiсце наступна картина:
999. При колоноскопiї у хворих на НВК в стадiї клiнiчної ремiсiї вiдсутнi:
1000. Змiни, що лежать в основi хвороби Крона:
1001. Патоморфологiя хвороби Крона характеризується розвитком:
1002. Клiнiчнi ознаки при гострiй формi хвороби Крона:
1003. Ускладнення при хворобi Крона:
1004. Термiнальний iлеїт найчастiше слiд диференцiювати з :
1005. Препаратом вибору при лiкуваннi хворих з хворобою Крона є:
1006. Дисбактерiоз кишечника викликають:
1007. В дiагностицi дисбактерiозу кишечника не використовують:
1008. Для лабораторної дiагностики кандидомiкозу не має значення:
1009. При кишковому дисбактерiозi мають мiсце слiдуючи синдроми:
1010. Лiкування хворих на кишковий дисбактерiоз передбачає:
1011. Кандидоз травного каналу, як правило, починається з ураження:
1012. Для кишкового дисбактерiозу характерно:
1013. Для профiлактики та лiкування кишкового дисбактерiозу використовують:
1014. При лiкуваннi кишкового дисбактерiозу використовують:
1015. При кандидозному ураженнi ротової порожнини найбiльш ефективним шляхом введенням протигрибкових препаратiв є:
1016. До головної групи мiкробiв, що заселяють товсту кишку здорової людини, вiдносять:
1017. До супутньої групи мiкробiв, що заселяють товсту кишку, вiдносять:
1018. До групи пробiотикiв вiдносять:
1019. Основнi функцiї нормальної кишечної мiкрофлори включають:
1020. До причин розвитку дисбактерiозу кишечника вiдносять:
1021. При кишковому дисбактерiозi включають:
1022. Якщо кишковий дисбактерiоз протiкає з запорами, то в дiєту не включають:
1023. Якщо гнилiсна диспепсiя протiкає з тенезмами, то не призначають:
1024. Хлорофiлiпт використовують в лiкуваннi:
1025. До симптомiв медикаментозного дисбактерiозу кишечника не вiдносять:
1026. Для дисбактерiозу не характерно:
1027. Антибiотики найчастiше викликають кандидоз при введеннi:
1028. При кандидозному глоситi язик має вигляд:
1029. Кандидозне ураження кишок слiд диференцiювати з:
1030. Найбiльш вiрогiдними доказами кандидозного ураження кишок є:
1031. При кандидозi кишечника рекомендують:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів