Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


6. Гастроентерологія

1. "Патологiї ротової порожнини та стравоходу"


1. Який iз перелiчених ферментiв не видiляється в складi слини:
2. Яку з наступних функцiй НЕ виконує слина:
3. Якi органи виробляють iнсулiн:
4. Якi стани можуть сприяти гiперсалiвацiї:
5. Якi стани сприяють гiпосалiвацiї
6. Яка iз ознак не є характерною для синдрому Шьегрена?
7. У ротовiй порожнинi здiйснюються наступнi процеси:
8. Стосовно топографiї стравоходу є вiрним:
9. Стравохiд має вiддiли:
10. Стiнки стравоходу складаються з оболонок:
11. Верхню дисфагiю викликають захворювання:
12. НАЙБIЛЬШ поширенi симптоми при захворюваннях стравоходу:
13. Парадоксальна дисфагiя частiше буває при:
14. Болi при захворюваннях стравоходу:
15. Болi пiсля прийому їжi є характерними для:
16. Характерним для стравохiдного блювання є
17. Какосмiя (поганий запах з рота) буває при:
18. Iкавка частiше спостерiгається при:
19. Клiнiчнi прояви гiпертонiчної дискiнезiї:
20. Вiдчуття клубка у горлi найбiльш характерне для:
21. Найбiльш iнформативний метод дiагностики функцiональних захворювань стравоходу є:
22. Головним у лiкуваннi первинних дискiнезiй є:
23. Гiпотонiчнi дискiнезiї стравоходу частiше є
24. Клiнiчними проявами гiпотонiчної дискiнезiї стравоходу є:
25. Рентгенологiчнi ознаки гiпокiнезiї стравохiду є:
26. Лiкування гiпотонiчної дискiнезiї стравоходу включає:
27. До етiологiчних факторiв грижi стравохiдного отвору дiафрагми вiдносять:
28. Серед гриж стравохiдного отвору дiафрагми частiше зустрiчаються:
29. Найбiльш характерними скаргами при грижi стравохiдного отвору дiафрагми являються:
30. Найбiльш поширеною клiнiчною формою гриж стравохiдного отвору дiафрагми є:
31. При грижi стравохiдного отвору дiафрагми зустрiчаються наступнi симптоми:
32. Патогенетичне значення для розвитку анемiї при грижi стравохiдного отвору дiафрагми мають:
33. До основних симптомiв бронхостравохiдного синдрому вiдносять:
34. Ускладнення грижi стравохiдного отвору дiафрагми:
35. До основних методiв дiагностики грижi стравохiдного отвору дiафрагми вiдносять:
36. До рентгенологiчних ознак грижi стравохiдного отвору дiафрагми вiдносять:
37. Основною ендоскопiчною ознакою грижi стравохiдного отвору дiафрагми являється:
38. Консервативне лiкування грижi стравохiдного отвору дiафрагми включає:
39. Рацiональний режим працi, харчування та засобу життя у хворих килою стравохiдного отвору дiафрагми вимагає:
40. Найчастiше зустрiчаються дивертикули стравоходу:
41. Справжнi дивертикули стравоходу:
42. Ценкеровськi дивертикули стравоходу виявляються:
43. Для ценкеровських (глоточно-стравохiдних) дивертикулiв 1-стадiї характерним являється:
44. Для ценкеровських (глоточно-стравохiдних) дивертикулiв 2 та 3-стадiї характерним являється:
45. Для бiфуркацiйних дивертикулiв вiрно:
46. Для епiфренальнiх (наддiафрагмальних) дивертикулiв вiрно:
47. Рентгенологiчнi признаки дивертикулiв стравоходу:
48. Лiкування дивертикулiв стравоходу включає:
49. Можливi ускладнення дивертикулiв стравоходу:
50. До найбiльш важливих етiологiчних факторiв ахалазiї кардiї вiдносяться:
51. До ахалазiї кардiї 1-стадiї характерно:
52. До ахалазiї кардiї 2-стадiї характерно:
53. До ахалазiї кардiї 3-стадiї характерно:
54. До ахалазiї кардiї 4-стадiї характерно:
55. Найбiльш характернi клiнiчнi симптоми ахалазiї кардiї:
56. Рентгенологiчнi ознаки ахалазiї кардiї:
57. Для 1-стадiї ахалазiї кардiї характерно:
58. Консервативне лiкування хворих ахалазiєю кардiї включає:
59. До основних факторiв патогенезу шлунково-стравохiдної рефлюксної хвороби вiдносять:
60. До етiологiчних факторiв шлунково-стравохiдної рефлюксної хвороби вiдносять:
61. Для шлунково-стравохiдної рефлюксної хвороби характерно:
62. Консервативне лiкування шлунково-стравохiдної рефлюксної хвороби включає:
63. До групи прокiнетикiв вiдносять:
64. Хiрургiчне лiкування при шлунково-стравохiдний рефлюкснiй хворобi показано при:
65. В бiльшостi випадкiв езофагiти:
66. Найбiльш надiйнi методи дiагностики рефлюкс-езофагiту:
67. Ерозивний езофагiт частiше зустрiчається при:
68. При езофагiтi найчастiше використовуються групи препаратiв:
69. Для лiкування кислого рефлюкс-езофагiту не рекомендується мiнеральна вода:
70. Анемiї частiше зустрiчаються при:
71. Що з нижчеперелiченого рекомендується для лiкування рефлюкс-езофагiту:
72. Факторами, що сприяють розвитку раку стравоходу являються:
73. До передракових захворювань стравоходу вiдносять:
74. Частiше рак стравоходу локалiзується в:
75. Рак стравоходу дає метастази:
76. Найчастiше рак стравоходу проявляється:
77. До раннiх ознак раку стравоходу вiдносять:
78. До пiзнiх ознак раку стравоходу вiдносяться:
79. До передракових захворювань стравоходу вiдносять:
80. До атипових форм раку стравоходу вiдносять:
81. Доброякiсними пухлинами стравоходу являються:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів