Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


59. Нефрологія

4. "ПЕРВИННІ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТИ."


222. Який з наведених симптомів найчастіше зустрічається при гострому гломерулонефриті при відсутності гострої ниркової недостатності?
223. Консервативна санація вогнищ інфекції в ротовій порожнині при гострому гломерулонефриті показана:
224. Якому морфологічному типу гломерулонефриту відповідає гістологічна картина біоптата нирки в якій виявляють проліферацію ендотелію капілярів клубочка, збільшення його розмірів?
225. Які з наведених ознак практично завжди зустрічаються при гострому гломерулонефриті?
226. Які антибактеріальні препарати рекомендується застосовувати при гострому гломерулонефриті?
227. Які з наведених тверджень є вірними щодо гострого гломерулонефриту?
228. Через який час хворого на гострий гломерулонефрит можна зняти з диспансерного нагляду за умови збереження нормальних клініко-лабораторних показників?
229. Навіть причину гематурії при гострому гломерулонефриті:
230. Яка лабораторна ознака характерна для гострого гломерулонефриту?
231. Вміст білка в їжі хворого на гострий гломерулонефрит повинен бути:
232. Навіть основний фактор, що сприяє переходу гострого гломерулонефриту в хронічний?
233. Основні причини протеїнурії при гострому гломерулонефриті:
234. Назвіть одну з наведених причин гіпертензивного синдрому при гострому гломерулонефриті:
235. В патогенезі хронічного гломерулонефриту провідну роль відіграють:
236. Який з наведених стероїдних препаратів найбільш доцільно використовувати при лікуванні хронічного гломерулонефриту?
237. Яке з наведених тверджень є вірним щодо Іg-А нефропатії?
238. При хронічному гломерулонефриті протеїнурія обумовлена:
239. Що відрізняє есенціальну гіпертензію з ураженням нирок від гіпертензивної стадії хронічного гломерулонефриту?
240. Що є характерним для ниркового варіанту гіпертонічної хвороби на відміну від гіпертензивної стадії хронічного гломерулонефриту?
241. Яке з наведених тверджень є цілком вірним для хронічного гломерулонефриту?
242. Які мікроорганізми можуть відігравати роль етіологічного чинника при гострому гломерулонефриті?
243. Які стрептококи переважно грають роль етіологічного фактора при гострому постстрептококовому гломерулонефриті?
244. Який з патогенетичних механізмів є провідним при гострому гломерулонефриті?
245. Чи характерне збільшення циркулюючих імунних комплексів при класичному варіанті гострого гломерулонефриту?
246. Чи характерне збільшення рівнів продуктів деградації фібрину/фібриногену в сечі для класичного варіанта гострого гломерулонефриту?
247. Вкажіть основні механізми патогенезу гломерулярних пошкоджень при гострому гломерулонефриті:
248. Які провідні фактори розвитку артеріальної гіпертензії у хворих на гострий гломерулонефрит при класичному варіанті?
249. Які провідні фактори розвитку недостатності кровообігу у хворих на гострий гломерулонефрит в класичному варіанті?
250. Які особливості внутрішньосудинного об'єму при класичному варіанті гострого гломерулонефриту?
251. Які особливості екскреції калію при класичному варіанті гострого гломерулонефриту?
252. Чи характерний розвиток ретинопатії при класичному варіанті гострого гломерулонефриту?
253. Які рівні добової протеїнурії пересічно виявляються при класичному варіанті гострого гломерулонефриту?
254. Чи характерне суттєве зниження об'ємного кровообігу при класичному варіанті гострого гломерулонефриту?
255. Чи порушується концентраційна здатність нирок при класичному варіанті гострого гломерулонефриту?
256. Вкажіть особливості фільтраційної фракції при класичному варіанті гострого гломерулонефриту?
257. Вкажіть захворювання, при яких протипоказана пункційна біопсія нирки:
258. Які розміри клубочків при класичному варіанті гострого гломерулонефриту?
259. Які морфологічні зміни в клубочках спостерігаються на світлооптичному рівні при гострому гломерулонефриті?
260. Які електронно-мікроскопічні ознаки спостерігаються в клубочках при гострому гломерулонефриті?
261. Чи характерне відкладення імуноглобулінів і фракцій комплементу в капілярній стінці та в мезангії при класичному варіанті гострого гломерулонефриту?
262. Підвищення чутливості хворих на гломерулонефрит до імуносупресивної терапії можливо при:
263. Санаторно-курортне лікування гострого гломерулонефриту показане на курортах:
264. Санаторно-курортне лікування хронічного гломерулонефриту в період ремісії показане на курортах:
265. При якому морфологічному типі гломерулонефриту найчастіші і найглибші тубуло-інтерстиціальні зміни?
266. Які механізми процесу гемокоагуляції відіграють роль в патоморфозі гломерулонефриту?
267. Які фактори впливають на вибір місця санаторно-курортного лікування гломерулонефриту?
268. Які сечовивідні препарати показані як засіб ургентної терапії хворим на класичний варіант гострого гломерулонефриту при розвитку кардіальної астми?
269. Чи показане вживання глюкокортикоїдів хворим з класичним варіантом гострого гломерулонефриту?
270. Які клітини беруть участь у формуванні півмісяців при швидкопрогресуючому гломерулонефриті?
271. Розвиток яких небезпечних для життя ускладнень можливий при швидкопрогресуючому гломерулонефриті?
272. Які з нижченаведених ознак у хворих на гломерулонефрит складають синдром підгострої (швидкопрогресуючої) ниркової недостатності?
273. При яких захворюваннях не може розвинутись синдром швидкопрогресуючої ниркової недостатності?
274. Які морфологічні ознаки характерні для первинного швидкопрогресуючого (підгострого) гломерулонефриту?
275. Які медикаментозні та еферентні методи лікування можуть бути використані при швидкопрогресуючому (підгострому) гломерулонефриті?
276. Які імунологічні механізми є провідними в розвитку синдрому Гудпасчура?
277. Які клітини беруть участь у формуванні півмісяців при синдромі Гудпасчура?
278. Які методи лікування доцільні при синдромі Гудпасчура?
279. Які зміни клубочків фіксуються світловим мікроскопом при мезангіопроліферативному гломерулонефриті?
280. Вкажіть електронно-мікроскопічні особливості в клубочках при мезангіо-проліферативному гломерулонефриті:
281. Які імуноморфологічні зміни спостерігаються в клубочках при мезангіопроліферативному гломерулонефриті?
282. Які імуноморфологічні особливості в клубочках при Іg А- нефропатії ( хворобі Берже)?
283. Вкажіть електронно-мікроскопічні зміни в клубочках при Іg А-нефропатії:
284. Чи характерний розвиток термінальної стадії хронічної ниркової недостатності для мезангіопроліферативного гломерулонефриту?
285. Які світлооптичні ознаки характерні для мезангіокапілярного гломерулонефриту?
286. Вкажіть електронно-мікроскопічні особливості в клубочках при мезангіокапілярному гломерулонефриті:
287. Вкажіть імуно-морфологічні особливості в клубочках при мезангіо-капілярному гломерулонефриті:
288. Чи характерний розвиток термінальної хронічної ниркової недостатності для мезангіо-капілярного гломерулонефриту?
289. Які зміни клубочків спостерігаються світломікроскопічно при мембранозному гломерулонефриті?
290. Вкажіть електронно-мікроскопічні зміни в клубочках при мембранозному гломерулонефриті:
291. Вкажіть імуно-морфологічні особливості в клубочках при мембранозному гломерулонефриті:
292. Чи є характерним розвиток термінальної стадії хронічної ниркової недостатності для мембранозного гломерулонефриту?
293. При якій морфологічній формі хронічного гломерулонефриту патологічний процес починається в юкстамедулярних нефронах?
294. Які морфологічні ознаки характерні для фокального сегментарного гломерулосклерозу/гіалінозу?
295. Вкажіть електронно-мікроскопічні зміни в клубочках при фокально-сегментарному гломерулосклерозі/гіалінозі:
296. Вкажіть на імуно-морфологічні особливості при фокально-сегментарному гломерулосклерозі/гіалінозі:
297. Чи характерний розвиток термінального ступеня хронічної ниркової недостатності для фокально-сегментарного гломерулосклерозу/гіалінозу?
298. Які зміни клубочків виявляються світлооптично в разі гломерулонефриту з мінімальними змінами (ліпоїдному нефрозі)?
299. Вкажіть електронно-мікроскопічні особливості в клубочках при гломерулонефриті з мінімальними змінами:
300. Вкажіть на імуно-морфологічні особливості в клубочках за умови гломерулонефриту з мінімальними змінами:
301. Які групи лікарських препаратів здатні ефективно знижувати частоту загострень при гломерулонефриті з мінімальними змінами?
302. Чи характерний розвиток термінальної стадії хронічної ниркової недостатності для гломерулонефриту з мінімальними змінами?
303. Які групи лікарських препаратів високоефективні при гломерулонефриті з мінімальними змінами?
304. Що означає термін "гломерулонефрит'?
305. Середня контрольна тривалість перебування в стаціонарі хворих з гострим гломерулонефритом?
306. Що розуміють під терміном "ізольований сечовий синдром'?
307. Середня контрольна тривалість перебування в стаціонарі хворого з хронічним гломерулонефритом:
308. Що розуміють під терміном "гостронефритичний синдром'?
309. Найбільш розповсюдженою морфологічною формою первинного гломерулонефриту у дорослих є:
310. Субендотеліальні щільні депозити характерні для:
311. Субепітеліальні масивні депозити у вигляді "горбів' характерні для:
312. Розщеплення та подвоєння базальної мембрани капілярів клубочка характерне для:
313. Наявність потовщення базальної мембрани капілярів у вигляді дротинних петель, каріорексис, фібриноїдний некроз, гіалінові тромби характерні для:
314. Яким ще терміном позначається в літературі мезангіокапілярний гломерулонефрит?
315. В разі якого відсотка клубочків з півмісяцями прогноз є найнесприятливішим?
316. Чи використовується "пульс-терапія' преднізолоном або циклофосфаном в разі швидкопрогресуючого (підгострого) гломерулонефриту?
317. Формування півмісяців у клубочках має місце за умови таких форм гломерулонефриту:
318. Чи характерний розвиток внутрішньосудинної коагуляції при імунокомплексному ураженні нирок?
319. Середній контрольний час перебування в стаціонарі хворого з хронічною нирковою недостатністю:
320. Які анамнестичні дані мають значення для встановлення діагнозу захворювання нирок?
321. Преренальний механізм олігурії обумовлений:
322. Ренальний механізм олігурії обумовлений:
323. Субренальний механізм олігурії обумовлений:
324. Чи характерне збільшення циркулюючих імунних комплексів у хворих на гломерулонефрит з мінімальними змінами?
325. Чи є характерним збільшення рівнів циркулюючих імунних комплексів у хворих в разі активного перебігу мезангіопроліферативного ГН?
326. Чи характерне збільшення циркулюючих імунних комплексів у хворих в разі активного перебігу мезангіо-капілярного ГН?
327. Чи характерне зниження рівнів комплементу для імунокомплексного ГН?
328. Чи характерне зниження рівнів комплементу для антитільного ГН?
329. Чи характерний розвиток внутрішньосудинної коагуляції при імунокомплексному ураженні нирок?
330. Які механізми процесу гемокоагуляції відіграють роль в патоморфозі гломерулонефриту?
331. Зв'язок з інфекцією якого відділу (системи) характерний для загострення Іg А нефропатії?
332. Чи слід призначати хворим на ГН з гематуричним компонентом Е-амінокапронову кислоту?
333. Чи має значення еритропоетин в генезі анемії у хворих на хронічний гломерулонефрит?
334. Чи показане лікування глюкокортикоїдами в разі первинного ГН з ізольованим сечовим синдромом, латентним перебігом?
335. Чи характерний розвиток внутрішньосудинної коагуляції при імунокомплексному ураженні нирок?
336. Чи може в разі класичного варіанту гострого ГН спостерігатися гостра ниркова недостатність?
337. В разі класичного варіанту гострого ГН має місце:
338. Чи обов'язкова наявність гіперволемії для нефротичного синдрому?
339. Чи можливе спонтанне видужання в разі гострого ГН?
340. Чи показане призначення глюкокортикоїдів і/або цитостатиків в гострій стадії класичного варіанту гострого ГН?
341. Що являють собою гломерулярні півмісяці?
342. Чи показане проведення програмного гемодіалізу в разі швидкопрогресуючого (підгострого) ГН?
343. Гломерулосклероз - це:
344. Які клінічні особливості ГН з мінімальними змінами?
345. В разі якої з морфологічних форм первинного хронічного ГН можливі спонтанні ремісії?
346. Який механізм формування імунних комплексів "іп sіtи' за умови гломерулонефриту?
347. Які можливі шляхи ураження нирок за умови вірусної інфекції?
348. Напівмісяці - це:
349. Проліферація клітин клубочка - це:
350. Гіаліноз клубочка - це:
351. Що визначає морфологічний термін "фокальний процес'?
352. Що визначає морфологічний термін "сегментарний процес'?
353. Що визначає морфологічний термін "глобальний процес'?
354. Що визначає морфологічний термін "дифузний процес'?
355. Чи можливий розвиток гострої ниркової недостатності у разі хронічного гломерулонефриту?
356. Чи є антинуклеарні антитіла характерними для первинного ГН?
357. Чи можливий розвиток ІgА-нефропатії ниркових трансплантатів у хворих ІgА-нефропатією?
358. Чи можливий розвиток первинного підгострого ГН в ниркових трансплантатах у хворих на первинний підгострий ГН?
359. Синдром підгострого ГН може розвинутися в разі наступних захворювань, за винятком:
360. У разі якого морфологічного типу гломерулонефриту протеїнурія найчастіше має селективний характер?
361. Абсолютним доказом наявності підгостро-злоякісного гломерулонефриту є:
362. Середній контрольний час перебування в стаціонарі хворого на гострий гломерулонефрит:
363. Середній контрольний час перебування в стаціонарі хворого на хронічний гломерулонефрит:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів