Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


59. Нефрологія

3. "ЛАБОРАТОРНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ МЕТОДИ ОБСТЕЖЕННЯ НИРОК ТА ЇХ КЛІНІЧНА ОЦІНКА"


74. Яка максимальна величина бактеріального числа у здорової дорослої людини (в мл)?
75. При яких рівнях змінених еритроцитів сечі констатують гломерулярний характер гематурії?
76. При яких рівнях незмінених еритроцитів сечі констатують негломерулярний характер еритроцитурії?
77. Яке число лейкоцитів в пробі Нечипоренка у здорової дорослої людини (х 105/л)?
78. Яке число еритроцитів в пробі Нечипоренка у здорової дорослої людини (х 105/л)?
79. Яка кількість циліндрів у пробі Нечипоренка у здорової дорослої людини? (на 105/л)
80. Який вид циліндрів може бути представлений в сечі здорової людини?
81. Який білок складає матрицю циліндрів?
82. Яка максимальна кількість добової протеїнурії у дорослої здорової людини?
83. При яких захворюваннях спостерігається суттєва різниця в рівнях формених елементів при проведенні двопорційної проби сечі?
84. При яких захворюваннях можливе виявлення еритроцитарних циліндрів?
85. Використання яких методів обстеження нирок та сечовивідних шляхів протипоказане при хронічній нирковій недостатності?
86. Що може бути показанням для проведення оглядової рентгенографії нирок та сечовивідних шляхів?
87. При яких захворюваннях реальна діагностична цінність сцинтиграфії нирок?
88. При яких патологічних станах вагома діагностична роль екскреторної уронефрографії?
89. Вивчення яких відділів нирок та сечовивідних шляхів можливе при проведенні екскреторної уронефрографії?
90. При яких патологічних станах протипоказане проведення екскреторної уронефрографії?
91. Що реально дозволяє оцінити ультразвукове обстеження нирок та сечовивідних шляхів?
92. При яких станах протипоказане проведення проби на розведення з водним навантаженням?
93. Які можуть бути екстраренальні причини азотемії?
94. Які зміни еритроцитів сечі дають можливість констатувати їх гломерулярний характер?
95. Які зміни еритроцитів сечі дають можливість констатувати негломерулярний їх характер?
96. Чи можна вважати синонімами терміни "змінені' (гломерулярні) еритроцити та вилужені?
97. Яка причина розвитку деформації еритроцитів сечі при гломерулярній патології?
98. Поява зернистих циліндрів в сечі обумовлена наступними факторами, крім:
99. Які відмінні особливості гіпоплазованої нирки від зморщеної в результаті запальних процесів при ультразвуковому обстеженні?
100. Що означає термін "гідронефроз'?
101. Яке нормальне середнє співвідношення паренхіми нирки та чашково-мискової системи при ультразвуковому обстеженні?
102. Чи можуть при ультразвуковому обстеженні бути визначені конкременти в нирках, що мають діаметр до 2мм?
103. Яка картина конкрементів у нирці при ультразвуковому обстеженні?
104. Як змінюється співвідношення розмірів паренхіми нирки та чашково-мискової системи при ультразвуковому обстеженні у осіб похилого віку?
105. Які кількісні градації мінімальної протеїнурії?
106. Які кількісні градації помірної протеїнурії?
107. Які кількісні градації масивної протеїнурії?
108. Які умови збирання сечі для аналізу за Нечипоренком?
109. Що означає термін " селективна протеїнурія'?
110. Які методи дозволяють визначити селективність протеїнурії?
111. Що означає термін " тубулярна протеїнурія'?
112. Що означає термін "піурія'?
113. Чи може макрогематурія обумовити появу дизуричних розладів?
114. Що означає термін клубочкова "гломерулярна " протеїнурія?
115. Які особливості клубочкової протеїнурії?
116. Чи впливає температура навколишнього середовища на відносну густину сечі?
117. Як впливає температура навколишнього середовища на відносну густину сечі (t калібрування урометра 160С)?
118. Яка функція нирок досліджується при вивченні осмолярності сечі?
119. Якими показниками проби Зимницького характеризується гіпостенурія?
120. Якими показниками проби Зимницького характеризується ізостенурія?
121. Якими показниками проби Зимницького характеризується збережена функція нирок?
122. Які показники креатиніну сироватки крові відповідають хронічній нирковій недостатності 1 ступеню ( класифікація А,Пелещука і співавт,,1983)?
123. Які показники креатиніну сироватки крові відповідають хронічній нирковій недостатності 2 ступеню ( класифікація А,Пелещука і співавт,,1983)?
124. Які показники креатиніну сироватки крові відповідають хронічній нирковій недостатності 3 ступеню (класифікація А,Пелещука і співавт,,1983)?
125. Які показники креатиніну сироватки крові відповідають хронічній нирковій недостатності 4 ступеню (класифікація А,Пелещука і співавт,,1983)?
126. Яке нормальне співвідношення денний/нічний діурез?
127. Яка кількість спожитої за добу рідини виводиться з сечею в умовах середньої кліматичної зони?
128. Що означає термін "олігурія' в умовах середньої кліматичної зони?
129. Що означає термін "анурія' в умовах середньої кліматичної зони?
130. Який з наведених показників не відображає парціальної функції нирок?
131. Що означає термін "ліпурія'?
132. Який нижній граничний рівень нормальної кількості тромбоцитів крові?
133. При якій температурі звичайно спостерігаються клінічні прояви, що обумовлені преципітацією кріоглобулінів іп vіtrо ?
134. Чи можливо за допомогою бензидинової проби відрізнити гемоглобінурію від міоглобінурії?
135. Які відмінні клінічні ознаки масивної протеїнурії переповнення від гломерулярної протеїнурії аналогічного ступеня?
136. Який вплив на показники проби Зимницького екскреції з сечею йодовміщуючих препаратів (рентгенконтрастні речовини)?
137. Як впливає глюкозурія на відносну густину сечі?
138. Як впливає протеїнурія на відносну густину сечі?
139. При яких показниках проби Зимницького досягається достатня концентрація йодовміщуючих речовин для контрастування сечовивідних шляхів?
140. При хромоцистоскопії в нормі індигокармін поступає в сечовий міхур після внутрішньовенного введення через:
141. При проведенні внутрішньосудинної пієлографії можуть бути використані:
142. Як простежуються на оглядовій рентгенограмі контури нирок в нормі в горизонтальному положенні?
143. Чи можна вести мову про роздільні функції нирок спираючись на результати радіоізотопної ренографії?
144. Які з нижченаведених методів обстеження дають можливість вести мову про роздільні функції нирок?
145. Полікістоз при ультразвуковому дослідженні проявляється наступними ознаками:
146. Чим характеризується проста кіста нирки?
147. Що характерно для мультикістозу нирок?
148. Чи має сечовина запах?
149. Нормальне жовте забарвлення сечі обумовлене наявністю в ній:
150. Причиною олігоанурії можуть бути наступні стани, за виключенням:
151. Яка величина ниркового кровообігу в нормі?
152. Що означає термін фільтраційна фракція?
153. Які коливання рН крові в нормі?
154. Діагноз ниркової глюкозурії базується на комплексі наступних ознак, за виключенням:
155. Неправдивопозитивні результати осадово-білкових проб можливі за наявності в сечі наступних компонентів, за виключенням:
156. Які з наведених чинників не призводять до зміни кольору сечі?
157. Ортостатична протеїнурія має відповідати наступним умовам, за виключенням:
158. Що означає термін "анасарка'?
159. Які чинники визначають циліндроутворення в просвіті канальців?
160. Яка неодмінна умова для утворення еритроцитарних циліндрів?
161. Яка неодмінна умова утворення лейкоцитарних циліндрів?
162. Яка неодмінна умова утворення зернистих циліндрів?
163. Яка неодмінна умова утворення жирових циліндрів?
164. Які особливості утворення гіалінових циліндрів?
165. Що являють собою імунні комплекси?
166. Які чинники відіграють роль у визначенні здатності циркулюючих імунних комплексів до депозиції в тканинах?
167. Чим може бути обумовлене зниження прозорості сечі?
168. В якому відділі нефрона відбувається процес секреції водневих іонів?
169. Чи може спостерігатись гематурія, що не пов'язана з первісним ураженням нирок і сечовивідних шляхів?
170. Чи впливає суттєво раціон харчування на рівень сечовини сироватки крові?
171. Чи впливає суттєво раціон харчування на рівень креатиніну сироватки крові?
172. Чи впливає суттєво раціон харчування на рівень залишкового азоту сироватки крові?
173. Які складові частини залишкового азоту сироватки крові?
174. Які показники характеризують парціальні функції нирок?
175. В чому особливість проведення інфузійної уронефрографії?
176. В чому особливість проведення внутрішньовенної уронефрографії?
177. В чому особливість проведення ретроградної пієлографії?
178. Який препарат має властивості нейтралізації йодовміщуючих речовин?
179. Виберіть з нижченаведених захворювань те, при якому може спостерігатись асиметрія ренографічних кривих?
180. В якому з сегментів ренографічної кривої виявляються виразні зміни при непрохідності сечовивідних шляхів?
181. В якому з сегментів ренографічної кривої виявляються виразні зміни при хронічній нирковій недостатності?
182. Чи відмічається виразна асиметрія ренографічних кривих при хронічному гломерулонефриті?
183. Які сегменти прийнято виділяти на ренографічній кривій?
184. Оглядовий рентгенологічний знімок нирок дозволяє оцінити такі параметри, крім:
185. Екскреторна уронефрографія дозволяє оцінити такі параметри, крім:
186. Ниркова ангіографія дозволяє оцінити такі параметри, крім:
187. Які лікарські препарати можуть зменшувати контрастування сечовивідних шляхів за рахунок конкуренції з рентгенконтрастною речовиною?
188. До ангіографічних ознак пухлини нирки відносяться:
189. Величина фільтраційної фракції збільшується при:
190. У разі якого захворювання в лейкоцитарній формулі сечі переважатимуть лімфоцити?
191. Із перелічених ферментів найбільш органоспецифічним для уражень нирок є:
192. Не ускладнюється нефротичним синдромом перебіг:
193. Гіпо-ізостенурія найраніше виникає в процесі прогресування:
194. Що потрібно знати для проведення проби Реберга-Тареєва?
195. Яка з наведених проб дозволяє визначити парціальні функції нирок з найбільшою точністю?
196. Яка з наведених проб дозволяє оцінити здатність нирок концентрувати та розводити сечу в фізіологічних умовах?
197. Для якого захворювання є характерною "минуча олігурія'?
198. Нирки можна пропальпувати при:
199. Для якого захворювання найбільш характерною є гіпостенурія при відсутності хронічної ниркової недостатності?
200. Коли частіше спостерігається селективна протеїнурія?
201. Яке лабораторне дослідження має діагностичне значення при хронічному латентному пієлонефриті?
202. Назвіть лабораторні зміни, що часто зустрічаються при хронічній нирковій недостатності?
203. Для якого з наведених захворювань нирок є найбільш характерним симптом Пастернацького?
204. Яке з наведених захворювань призводить до анурії?
205. Який лабораторний метод дослідження дозволяє диференціювати лейкоцитурію внаслідок уретриту від лейкоцитурії ниркового походження?
206. При наявності яких камінців сеча набуває "молочного' кольору?
207. Коли реакція сечі буває кислою?
208. При якому з наведених захворювань сеча буде мати високу відносну густину?
209. Основна (з наведених) причин протеїнурії при гострому гломерулонефриті:
210. В якому з наведених випадків найбільш ймовірна наявність низькоселективної протеїнурії?
211. Чим обумовлено утворення осмотично активних лейкоцитів та клітин Штенгаймера-Мелбіна?
212. Які результати інфузійної екскреторної урографії є найбільш характерними для вторинного хронічного пієлонефриту?
213. Який інструментальний метод діагностики є найбільш інформативним при гломерулонефриті?
214. Який ізотоп використовується для радіоізотопної ренографії?
215. Радіоізотопна ренографія дозволяє визначити:
216. Сканування нирок дозволяє визначити:
217. Для якого з наведених нижче захворювань є характерною асиметрія радіоізтопних ренограм?
218. Методами, які дозволяють визначити форму, розміри, локалізацію чашечко-мискової системи системи є:
219. Який з наведених показників дозволяє визначити УЗД нирок?
220. Яка з рентгенологічних ознак є характерною для вторинного хронічного пієлонефриту?
221. Які результати УЗД нирок найбільш інформативні для вторинного хронічного пієлонефриту?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів