Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


59. Нефрологія

13. "ПАРАПРОТЕЇНЕМІЧНІ НЕФРОПАТІЇ ТА НЕФРОПАТІЇ ПРИ ПОРУШЕННІ ОБМІНУ РЕЧОВИН."


593. Порушення яких обмінних процесів характеризує розвиток подагри?
594. Вкажіть основні варіанти ураження нирок при подагрі:
595. Які захворювання можуть бути причиною вторинного амілоїдозу?
596. В яких органах переважно відкладається амілоїд при вторинному амілоїдозі?
597. Які розміри клубочків нирок при відкладанні в них амілоїду?
598. Чи характерний для амілоїдозу розвиток гіперліпідемії ?
599. Чи характерний для амілоїдозу розвиток нефротичного синдрому?
600. Чи характерна для амілоїдозу нирок наявність в клубочках імуноглобулінів і фракцій комплементу?
601. Які зміни протеїнограми крові спостерігаються при генералізованій плазмоцитомі (хворобі Калера-Рустицького)?
602. Який білок сечі характерний для генералізованої плазмоцитоми (хвороби Калера-Рустицького)?
603. Вкажіть генез протеїнурії при генералізованій плазмоцитомі (хворобі Калера-Рустицького)?
604. Який характер ураження нирок властивий змішаній кріоглобулінемії?
605. Які причини вторинної подагри Вам відомі?
606. Чи показані хворому на подагру і сечокам'яну хворобу урикозуричні препарати (антуран, бенемід, уродан)?
607. Яка з перелічених ознак характерна для амілоїдозу нирок?
608. Що являє собою амілоїд?
609. Яке значення нормальних величин сечової кислоти крові для чоловіків?
610. Які значення нормальних величин сечової кислоти для жінок?
611. Кінцевим продуктом розкладу яких речовин є сечова кислота?
612. Чи властива алопуринолу урикозурична дія?
613. Чи властива антурану урикозурична дія?
614. Чи властива алопуринолу урикостатична дія?
615. Чи властива антурану урикостатична дія?
616. Який механізм дії алопуринолу?
617. Який механізм дії антурану?
618. Наявність яких морфологічних змін у хворого з гломерулонефритом дозволяє верифікувати подагричну його природу?
619. В яких з наведених проявів подагри показане призначення антурану?
620. Які з наведених захворювань крові призводять до вторинної подагри?
621. Яке з наведених ендокринних захворювань призводить до вторинної подагри?
622. Які з наведених лікарських препаратів можуть відігравати роль у виникненні вторинної подагри?
623. Яке з наведених захворювань призводить до надмірної продукції сечової кислоти?
624. Ураження нирок при подагрі буває:
625. Чим обумовлене накопичення в сироватці крові патологічних білків при генералізованій плазмоцитомі (хворобі Калера-Рустицького)?
626. Які білки крім протеїну Тамма-Хорсфолла мають здатність до коагуляції в просвіті канальців?
627. Чи можливий розвиток гострої ниркової недостатності при генералізованій плазмоцитомі (хворобі Калера-Рустицького)?
628. Чи можливий розвиток хронічної ниркової недостатності при генералізованій плазмоцитомі (хворобі Калера-Рустицького)?
629. Який фактор є провідним в генезі гострої ниркової недостатності у хворих з генералізованою плазмоцитомою?
630. За допомогою якого лабораторного методу можна з високою точністю діагностувати мієломну хворобу?
631. Які симптоми характерні для ниркової еклампсії?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів