Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


49. Лабораторна генетика

2. "Цитогенетика"


170. Мітоз в клітинах периферійної крові людини можна одержати за допомогою:
171. Гіпотонічний розчин при приготуванні метафазних хромосом використовують для:
172. Які з перерахованих клітин використовують для цитогенетичного аналізу:
173. На якій стадії мітозу вивчають хромосоми людини:
174. Які види диференційного фарбування хромосом ви знаєте:
175. За допомогою С-методу фарбуються такі райони хромосом:
176. Згідно пропозиції Патау хромосоми нумеруються парами та розподілені на скільки груп?
177. Що таке прицентромерний індекс?
178. 21-а та 22-а пари хромосом відносяться до:
179. Вторинна перетинка спостерігається частіше всього у:
180. Подвійні супутники на акроцентричних хромосомах позначаються як:
181. Що таке фрагільні ділянки хромосом?
182. Які з наведених методів фарбування потребують використання флюоресцентного мікроскопу?
183. При культивуванні лімфоцитів периферійної крові людини найчастіше використовують:
184. Синдром Дауна є результатом:
185. При синдромі Дауна спостерігається:
186. Розриви та пробіли хромосом можуть виникати під час:
187. Парацентрична інверсія, це:
188. Дослідження мікроядер використовують для:
189. Загальновживана номенклатура каріотипу людини була прийнята на:
190. Делеції бувають такими:
191. Яка природа Х-хроматину?
192. Яке мінімальне число метафаз необхідно проаналізувати для виключення мозаїцизму?
193. Як позначається розрив з воз'єднанням хромосоми?
194. Якими символами позначається кільцева хромосома?
195. Яка частота хромосомних аномалій серед новонароджених?
196. Які молекулярні методи використовують в цитогенетиці?
197. За допомогою методу гібридизації іп sіtи можна визначити локалізацію таких генів:
198. Що таке філадельфійська хромосома?
199. Вкажіть каріотип з термінальною делецію довгого плеча хромосоми 16:
200. Вкажіть каріотип з робертсонівською транслокацією:
201. Вкажіть каріотип з реципрокною транслокацією:
202. Поліплоїдія - це:
203. Анеуплоїдія - це:
204. В якому періоді життєвого циклу клітини може виникнути анеуплоїдія?
205. Диплоїдний набір хромосом людини - це:
206. Статевий хроматин - це:
207. В яких клітинах чоловічого організму можна виявити У-хромосому?
208. В яких з перерахованих клітин знаходяться статеві хромосоми?
209. Гамета - це:
210. Які існують методи діагностики Х-хромосомної патології у людини?
211. Які існують експрес-методи діагностики аномалій гоносом?
212. Центроміра - це:
213. Кросинговер - це:
214. Як називається набір хромосом, що має 47 хромосом?
215. На яких етапах онтогенезу в чоловічих гонадах можна знайти сперматогонії?
216. На яких етапах онтогенезу в жіночих гонадах можна виявити оогонії?
217. Як правильно визначається хромосомна стать у людини в нормі?
218. Мітоз - це:
219. Мейоз - це:
220. Вкажіть відмінні особливості мейозу:
221. Як називається набір хромосом, що складається з 45 хромосом?
222. Які спадкові захворювання ефективно діагностуються за допомогою біохімічних методів?
223. Яка головна особливість при виборі осіб, що підлягають масовим скринінгам?
224. Що таке первинний біохімічний дефект при спадковій патологіїі?
225. Які існують методи лабораторної діагностики фенілкетонуріїі?
226. Які речовини є об'єктом вивчення у хворого на мукополісахаридоз?
227. Назвіть захворювання, що діагностуються за допомогою тонкошарової хроматографії
228. У дівчинки 5 років з нормальним фізичним та психічним розвитком виявлено гіпертрофію клітору. В 10% ядер клітин букального епітелію знаходиться по 2 глибки Х-хроматину. Що можна сказати про кількість Х-хромосом в її каріотипі?
229. Поліплоїдія виникає як результат:
230. З однієї сперматогонії можуть виникнути:
231. З одного ооциту 1-го порядку можуть виникнути:
232. Подвійне нерозходження хромосом в мейозі це:
233. Послідовне нерозходження хромосом в мейозі може призвести до виникнення:
234. Процес формування сперматозоїду із сперматогонії продовжується:
235. При вивченні процесу мейозу за допомогою світлооптичного мікроскопу місце, в якому відбувається кросинговер,спостерігається у вигляді:
236. Яйцеклітина виникає:
237. Профаза 1-го мейотичного ділення при овогенезі триває:
238. Сперматогонії розмножуються шляхом:
239. Овогонії розмножуються:
240. З одного сперматоциту 1-го порядку виникає:
241. З одного сперматоциту 2-го порядку виникає:
242. З сперматиди визріває:
243. Структурні гени локалізуються:
244. Втрата хромосомою теломерної ділянки призводить до:
245. Обмін генетичним матеріалом між гомологічними хромосомами відбувається в процесі:
246. При дослідженні фарбованих за G-методом хромосом в світлооптичному мікроскопі гетерохроматин відрізняється від еухроматину:
247. Гетерохроматин утворюється:
248. В постсинтетичному періоді життєвого циклу клітини відбувається:
249. Кросинговер відбувається:
250. Кросинговер характерний для:
251. Генетичний матеріал подвоюється:
252. В синтетичному періоді життєвого циклу клітини відбувається:
253. В пресинтетичному періоді життєвого циклу клітини відбувається:
254. Анафаза це:
255. В телофазі хромосоми:
256. Між двома мейотичними діленнями:
257. Визрівання статевих клітин відбувається:
258. Хромосоми розходяться:
259. Друге мейотичне ділення:
260. Перше мейотичне ділення відрізняється від мітозу:
261. Які з перерахованих методів дослідження застосовуються для виявлення хромосомної патології у плодів?
262. Яка процедура є найважливішою для одержання препарату, придатного для підрахунку хромосом людини?
263. Які реактиви застосовуються для накопичення клітин в метафазі мітозу?
264. Назвіть основні критерії до відбору метафазних пластинок для аналізу
265. З якою метою використовують культивовані клітини в медико-генетичних дослідженнях?
266. Які клітини, що наведені нижче, можна використовувати для культивування?
267. Назвіть клітини, що доступні для культивування в практиці цитогенетичних досліджень
268. Які культури використовують для одержання хромосомних препаратів?
269. Яке поживне середовище використовується для культивування фібробластних клітин?
270. Які з наведених методів застосовуються для ідентифікації хромосом?
271. Що можна оцінити за допомогою розкладки сфотографованих хромосом?
272. Які метафазні пластинки вважаються придатними для оцінки хромосомних аберацій?
273. Яке мінімальне число метафаз необхідно проаналізувати для діагностики мозаїцизму?
274. Скільки днів необхідно для культивування клітин плоду (амніотичної рідини)?
275. Які з приведених реактивів необхідні для одержання препарату метафазних хромосом?
276. Культура клітин амніотичної рідини оцінюється придатною для фіксації клітин, якщо:
277. Що необхідно для приготування "прямих" хромосомних препаратів з біоптату хоріону?
278. Які з наведених процедур необхідні для приготування хромосомних препаратів з клітин кісткового мозку?
279. Яку інформацію дають різні види фарбування хромосом?
280. Які з перерахованих методів відносяться до диференційного фарбування хромосом?
281. Які з приведених методів фарбування не потребують використання флюоресцентного мікроскопу?
282. Чим відрізняється С-фарбування від інших диференційних фарбувань хромосом?
283. Який з наведених методів фарбування хромосом використовується для визначення ядерцеутворюючих районів?
284. Після якого попереднього диференційного фарбування хромосом може бути проведене Аg-фарбування?
285. Що є субстратом, сприймаючим фарбу, в хромосомах при Аg-фарбуванні?
286. Що характерно для клінічної картини хромосомного захворювання?
287. Які ділянки хромосом належать до Q-сегментів?
288. Що таке центромерний індекс?
289. В яких випадках необхідно проводити цитогенетичне дослідження у батьків?
290. З якою метою використовуються хромоспецифічні ДНК-зонди?
291. Назвіть найбільшу субметацентричну хромосому людини
292. В яких межах варіює центромерний індекс хромосом G-групи?
293. В яких із вказаних каріотипів виявлено кільцеву хромосому?
294. Назвіть каріотип з майже повною делецією короткого плеча хромосоми 18:
295. Який із наведених каріотипів містить перицентричну інверсію?
296. Назвіть каріотип дитини з синдромом Вольфа-Хіршхорна:
297. Який із наведених каріотипів містить парацентричну інверсію?
298. Який із наведених каріотипів містить дуплікацію хромосомного сегменту?
299. Вкажіть каріотип з транслокацією цілого плеча:
300. Як позначаються розриви в хромосомі?
301. Який із наведених каріотипів містить ізохромосому?
302. Який із наведених каріотипів містить пряму інсерцію між двома хромосомами:
303. Вкажіть каріотип з кінцевою делецією:
304. Вкажіть каріотип з робертсонівською транслокацією:
305. Вкажіть каріотип з термінальною делецією довгого плеча хромосоми 16:
306. Вкажіть каріотип з інтерстиціальною делецією у жінки з синдромом Прадера-Віллі:
307. Новонароджений хлопчик з клінічним діагнозом хвороби Дауна є мозаїком по делеції довгого плеча хромосоми 14. Вкажіть його каріотип:
308. Нерозходження статевих хромосом призводить до виникнення:
309. Вкажіть каріотип хлопчика з синдромом Патау:
310. Скільки годин необхідно для культивування лімфоцитів людини, придатних для цитогенетичних досліджень?
311. Які реактиви використовують для фіксації клітин при цитогенетичних дослідженнях?
312. Назвіть найбільшу акроцентричну хромосому:
313. Вкажіть каріотип з дуплікацією хромосомного сегменту:
314. Який відсоток новонароджених має хромосомні аномалії?
315. Каріотип при синдромі Тернера може бути:
316. В якому періоді клітинного циклу проходить реплікація ДНК?
317. В якій фазі мітозу хромосоми вистроюються в екваторіальній площині?
318. При якому захворюванні зустрічається макро Х-статевий хроматин в букальному епітелії?
319. При яких станах у дівчаток відмічається низький (до 8%) показник Х-статевого хроматину?
320. Чи можна використовувати метод Х-статевого хроматину для ідентифікації статі при судово-медичній експертизі матеріалу?
321. Чи зустрічається синдром ламкої Х-хромосоми у осіб жіночої статі?
322. Яка цитогенетична ознака є специфічною для синдрому ламкої Х-хромосоми?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів