Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


49. Лабораторна генетика

1. "Загальна генетика"


1. Генотип - це:
2. Спадкові хвороби - це:
3. Які методи дослідження дозволяють встановити наявність мутантного гена у даного організма?
4. Які методи дослідження дозволяють своєчасно встановити діагноз фенілкетонурії?
5. Які методи дослідження дозволяють верифікувати діагноз хромосомної хвороби?
6. Як називають ознаки, які проявляються виключаючи одна одну?
7. Алельні гени- це:
8. Що таке гамета?
9. Який ген називають домінантним?
10. Гетерозиготний за даною ознакою організм - це організм, в якому:
11. При схрещенні домінантної та рецесивної гомозигот за альтернативною ознакою в потомстві першого покоління:
12. Фенотип - це:
13. Різні ознаки успадковуються в поколіннях людини:
14. При неповному домінуванні ми спостерігаємо:
15. Що таке комплементарність генів?
16. Епістаз - це:
17. Що таке плейотропія?
18. Які органоїди клітини з наведених мають мембрани?
19. В якому періоді інтерфази клітина має два клітинних центри(центросоми)?
20. Які хромосоми не зустрічаються у людини?
21. Який хроматин є функціонально активним?
22. Феномен лайонізації полягає в:
23. Трирадіусом називають:
24. Які з вказаних факторів є причиною первинної зміни генофонду популяції?
25. Які існують форми взаємодії між генами, що кодують у людини групи крові в системі АВ0?
26. Діти, що розвинулись під час однієї вагітності з двох різних яйцеклітин, запліднених різними сперматозоїдами, називаються:
27. Чи можуть дизиготні близнюки народитися від однієї матері та двох батьків?
28. Яку інформацію дає близнюковий метод?
29. Чи можуть монозиготні близнюки фенотипово відрізнятися?
30. Які з вказаних показників можна визначати за вибіркою тільки монозиготних близнюків?
31. Які методи дозволяють достовірно визначити зиготність близнюків?
32. Монозиготні близнюки - це:
33. Дизиготні близнюки - це:
34. Який метод однозначно визначає зиготність близнюків?
35. Вкажіть основні властивості живого
36. Які статеві клітини можна знайти у 18-річної дівчини на розрізі яєчника?
37. Гени, що знаходяться в одній групі зчеплення в одній хромосомі, можуть наслідуватися незалежно в результаті:
38. Регуляція активності генів в клітині відбувається за принципом:
39. Урівнювання активності локалізованих в Х-хромосомі генів у самок і самців відбувається в більшості випадків за рахунок:
40. Множинні прояви гена, коли мутація в ньому обумовлює в тій чи іншій мірі декілька ознак, одержало назву:
41. Химери - це організми:
42. Екзон - це:
43. Чи можуть передатися нащадкам компоненти цитоплазми батька,які реплікуються?
44. Яка ймовірність народження гомозиготи по рецесивному гену при шлюбі двох гетерозиготних батьків (за законами Менделя)?
45. Яка ймовірність народження гомозиготи по рецесивному гену при шлюбі гомозиготи за домінантним геном та гетерозиготи (за законами Менделя)?
46. Яка ймовірність народження гомозиготи по рецесивному гену при шлюбі гомозиготи за рецесивним геном та гетерозиготи (за законами Менделя)?
47. При якому виді взаємодії генів генотип особи у всіх випадках можна визначити за її фенотипом?
48. Яка ймовірність народження дитини з групою крові А(ІІ),якщо у матері О(І), а у батька В(ІІІ)?
49. Яка ймовірність народження дитини з групою крові А(ІІ),якщо у матері О(І), а у батька АВ(ІV)?
50. Яка ймовірність народження дитини з групою крові А(ІІ),якщо у обох батьків та ж сама група крові і вони є гетерозиготами?
51. Чи є ймовірність народження дитини з групою крові 0(І),якщо у матері А(ІІ), а у батька В(ІІІ)?
52. Яка ймовірність народження хворого хлопчика у фенотипово здорових батьків, якщо мати є гетерозиготним носієм при Х-зчепленому рецесивному типі успадкування захворювання?
53. Генетичний ризик для здорового нащадка носія збалансованої транслокації стати також носієм, дорівнює:
54. Ймовірність бути гетерозиготним носієм патологічного гена для здорової людини, яка має сестру, що страждає аутосомно-рецесивним захворюванням, дорівнює:
55. Ймовірність бути гетерозиготним носієм патологічного гена для здорової людини,у якої мати і батько - гетерозиготні носії рецесивного аутосомного гена, дорівнює:
56. Ймовірність бути гетерозиготою для нащадка, якщо один із батьків гомозигота, а другий - гетерозигота, дорівнює:
57. Ймовірність бути носієм патологічного гена для жінки, дід якої страджав захворюванням, яке має рецесивний, зчеплений з Х хромосомою тип успадкування, дорівнює:
58. Генетичний ризик для сина жінки, дід якої страждав захворюванням, яке має рецесивний, зчеплений з Х хромосомою тип успадкування, дорівнює:
59. Генетичний ризик для сина жінки, брат якої страждає захворюванням, яке має рецесивний, зчеплений з Х хромосомою тип успадкування, дорівнює:
60. Гетерозиготами є:
61. Ймовірність бути гетерозиготним носієм патологічного гена для людини, у бабки якої була патологія з аутосомно-рецесивним типом успадкування, дорівнює:
62. У випадку народження здорового сина ймовірність бути гетерозиготним носієм патологічного гена для жінки, що є дочкою хворого на Х-зчеплене рецесивне захворювання:
63. Ймовірність бути гетерозиготним носієм патологічного гена для людини, чий прадід страждав захворюванням з аутосомно-рецесивним типом успадкування, дорівнює:
64. Генетичний ризик при аутосомно-домінантному захворюванні визначається:
65. Генетичний ризик при мультифакторіальній патології визначається:
66. Вертикальний" розподіл патології в родоводі характерний для:
67. На спадковий характер патології вказує:
68. Народження хворого в спорідненому шлюбі найбільш характерне для:
69. Генетичний ризик при аутосомно-рецесивному захворюванні визначається:
70. Клініко-генеалогічний метод дозволяє:
71. Пенетрантність патологічного гена можна визначити за допомогою:
72. Гетерозиготного носія рецесивного патологічного гена можна визначити за допомогою:
73. Неповна пенетрантність домінантного патологічного гена визначається за допомогою:
74. Клініко-генеалогічний аналіз застосовується при наявності в сім'ї:
75. Аутосомно-рецесивний тип успадкування характеризується:
76. Аутосомно-домінантний тип успадкування характеризується:
77. Горизонтальний розподіл патології в родоводі характерний для:
78. Для аутосомно-домінантного типу успадкування характерні:
79. Ураженість осіб обох статей характерна для:
80. Народження хворих дітей при спорідненому шлюбі характерне для:
81. Народження хворої дитини, у якої хворий один з батьків, характерно для:
82. Виключне ураження осіб жіночої статі характерне для:
83. Народження хворих дітей у здорових батьків характерне для:
84. Для рецесивного, зчепленого з Х хромосомою, успадкування характерно:
85. Більш тяжкий перебіг захворювання в уражених чоловіків, ніж у жінок, характерний для:
86. Передача захворювання через неуражену жінку характерна для:
87. У здорових синів хворого на Х-зчеплене рецесивне захворювання народжуються:
88. Генетичний ризик для потомства спорідненого шлюбу визначається:
89. Коефіцієнт інбридингу це:
90. В інбридному шлюбі збільшується ризик виникнення у нащадків:
91. Генетичний ризик для сина жінки, дядько якої по материнській лінії страждає на рецесивне, Х-зчеплене захворювання, дорівнює:
92. Величина пенетрантності визначається:
93. Генетичний ризик для синів чоловіка, який має брата хворого на рецесивне Х-зчеплене захворювання, дорівнює:
94. Чи залежить величина генетичного ризику для нащадків від ступеня експресивності патологічного гена у одного з батьків?
95. Відхилення від типових числених відношень у потомків при розщепленні ознак можуть бути викликані:
96. Моногібридним називають схрещення, в якому батьки відрізняються:
97. Алельними називають гени:
98. Генетичне домінування - це:
99. В аналізуючому схрещуванні приймають участь:
100. Закон чистоти гамет свідчить, що гетерозиготний за парою алельних генів організм , як правило, утворює:
101. Що таке дигібридне схрещування?
102. При дигібридному схрещуванні гетерозигот:
103. У генетично подібних осіб один і той же зовнішній вплив призводить до виникнення:
104. Здатність організму відповідати на дію зовнішніх факторів визначеними модифікаціями - це:
105. Здатність гена проявляєтися в фенотипі - це:
106. Експресивність гена - це:
107. Гомогаметна стать організму визначається:
108. Гетерогаметна стать організму визначається:
109. Голандричні ознаки - це такі, що:
110. Які цитоплазматичні структури найбільш часто несуть гени стійкості до ліків?
111. Які структури клітини мають свій генетичний апарат?
112. В якій частині клітини відбувається біосинтез білків мітохондрій та хлоропластів?
113. Генетична рекомбінація - це:
114. Рекомбінація між двома генами відбувається з частотою:
115. Який цитогенетичний механізм реалізує закон незалежного комбінування ознак у організмів зі статевим розмноженням?
116. Проявлення ознаки залежить від статі, коли:
117. Мінливість генетичного матеріалу - це:
118. Що таке комбінативна мінливість?
119. Що таке мутаційна мінливість?
120. Як класифікувати мутації згідно зі структурою генетичного матеріалу?
121. Як класифікують мутації в залежності від причин, що їх викликають?
122. В яких органоїдах клітини можуть виникати мутації?
123. Які існують види генних мутацій?
124. Які існують види хромосомних мутацій?
125. Делеція це:
126. Дуплікація це:
127. Транслокація це:
128. Якими можуть бути проявлення точкових мутацій в геномі людини?
129. Що таке геномні мутації?
130. Що таке поліплоїдія?
131. Які можуть бути фенотипічні ефекти хромосомних та геномних мутацій у людини?
132. Які фактори викликають мутації у живих організмів?
133. Що таке модифікаційна мінливість?
134. Що таке фармакогенетика?
135. Що відбувається в результаті модифікаційної мінливості?
136. Що є механізмом модифікаційної мінливості:
137. Виберіть з наведених нижче механізми комбінаційної мінливості:
138. Що таке хромосомний імпринтінг?
139. Що таке "норма реакції" організму?
140. Чим пояснити різну вираженість фенотипічних проявів ознак у монозиготних близнюків?
141. Що таке неспадкова мінливість?
142. Які Ви знаєте типи модифікацій?
143. Які з наведених прикладів є модифікаціями?
144. Що таке адаптивні модифікації?
145. Чи є взаємозв'язок між модифікаційною та спадковою мінливістю?
146. У чому проявляється взаємозв'язок між модифікаційною та спадковою мінливістю?
147. Модифікації мають значення:
148. Тератологія - це:
149. Як класифікують вроджені вади розвитку?
150. Перерахуйте ендогенні чинники, що викликають вроджені вади розвитку:
151. Перерахуйте екзогенні чинники, що викликають вроджені вади розвитку
152. Які типи порушення ембріонального розвитку відносять до вад розвитку?
153. Назвіть найправильнішу пару чинників, які викликають вроджені вади розвитку:
154. Що таке вторинні вади розвитку?
155. Що таке "аномалад"?
156. За часом виникнення вроджені вади розвитку можна розділити на:
157. Що таке первинні вади розвитку?
158. Які Ви знаєте мутагени фізичної природи?
159. Які основні характеристики мутагенезу, індукованого фізичними та хімічними факторами?
160. Що таке спонтанні мутації?
161. Основна роль в механізмі виникнення мутацій належить:
162. Які клінічні прояви природного стабілізуючого відбору у людини?
163. Характерним для модифікацій є:
164. На яких етапах онтогенезу у людини діє природний стабілізуючий добір в найбільшій мірі?
165. Від кого дитина успадковує мітохондрії?
166. З якими органоїдіми клітини пов'язана нехромосомна спадковість?
167. Яка роль полярних тілець в оогенезі?
168. В якому органоїді клітини відбувається синтез 6-глюкозо-фосфатдегідрогенази?
169. Чи змінюється з віком загальний гребневий рахунок дерматогліфа людини?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів