Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


48. Комунальна гігієна

8. "Додаткові питання"


1165. Спрямованість, силу, ступінь і достовірність впливу факторів навколишнього середовища на здоров"я населення дозволяє
1166. Якщо коефіцієнт кореляції складає 0,54, сила і спрямованість зв"язку між факторами навколишнього середовища і рівнем здоров"я населення оцінюється як
1167. Особи з факторами ризику належать до групи здоров"я
1168. Якщо коефіцієнт детермінації дорівнює 20, ступінь впливу фактору А на рівень здоров"я населення оцінюється як
1169. Екологічна експертиза діючого об"єкта може бути проведена на підставі
1170. Медичні освідчення відвідувачів плавальних басейнів проводяться з метою
1171. Нормативи ГДС при скиді стічних вод у водойми для вперше збудованих або реконструйованих об"єктів повинні бути забезпечені
1172. У відповідності з Законом України "Про охорону навколишнього природного середовища" платня за її забруднення встановлюється на підставі
1173. Дія токсичних речовин, мігруючих з полімерних матеріалів у воду характеризується
1174. Під безпекою хімічного фактору для людини розуміють
1175. Під максимально переносимою дозою хімічної речовини розуміють
1176. Абсолютно смертельною дозою хімічної речовини є
1177. Коефіцієнт видової чутливості до хімічної речовини означає
1178. Небезпека речовин, які мають значну комулятивну дію, заключається у
1179. Основний загальноприйнятий крітерій небезпеки хімічної речовини - це
1180. При збереженні пестицидів у воді до 35 діб вони відносяться за показником стабільності до класу
1181. Якщо термін деструкції пестициду у грунті складає три місяці, він за покахником стабільності належить до класу
1182. Зона хронічної токсичної дії речовини визначається
1183. Порогова доза хімічної речовини - це
1184. Коефіцієнт комуляції токсичної речовини - це
1185. Середньосмертельна доза хімічної речовини - це
1186. Під допустимою добовою дозою хімічної речовини розуміють
1187. Гранично-допустимий рівень внесення пестициду у грунт - це
1188. Під адаптацією організму до хімічного забруднення розуміють
1189. Небезпека хімічної речовини при вузькій зоні гострого токсичного діяння полягає у
1190. Можливі типи токсичного діяння при комбінації хімічних речовин
1191. Вузька зона хронічного діяння токсиканта свідчить про
1192. Завдання щодо стандартизації і нормування в галузі охорони атмосферного повітря визначені
1193. Ліміти викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря визначає
1194. Використання джерела для господарсько-питного водопостачання, якщо у його воді виявлено сальмонели, можна дозволити
1195. Як оцінити небезпеку речовин, які не мають вітчизняного нормативу при виявленні їх у джерелах водопостачання?
1196. До Вас звернулися за погодженням щодо розміщення баку-акумулятору гарячої води у житловому кварталі на відстані 8 м від спортивного майданчика. Ваше рішення?
1197. У ситуації, яка склалася в галузі питного водопостачання, найбільш реальним заходом покращення якості питної води може бути
1198. При дезинфекції резервуару об"ємним методом тривалість контакту його внутрішньої поверхні з хлорною водою складає, годин
1199. Межа зони санітарної охорони району водокористування населення у бік моря складає
1200. Правила прийому стічних вод промислового підприємства у міську каналізаційну мережу розробляються
1201. Проби грунту для досліджень необхідно відбирати
1202. З точки зору ресурсозбереження найефективнішим методом знешкодження твердих битових відходів є
1203. Прямими цілеспрямованими джерелами забруднення грунту є
1204. Повторне поховання на даній ділянці кладовища дозволяється через
1205. При боковому природньому освітленні нормується значення коефіцієнту природньої освітленості
1206. Крітерієм при нормуванні оптимальних параметрів мікроклімату приміщень житлових і громадських будинків є
1207. Непостійний шум - це шум
1208. Управління відходами, що є державною власністю здійснюється
1209. У сфері поводження з відходами встановлюються нормативи
1210. Порядок виявлення та обліку відходів, що не мають власника (безхазяйні), визначається
1211. Визначення режиму використання безхазяйних відходів покладається на
1212. До повноважень місцевих державних адміністрацій у сфері поводження з відходами відноситься
1213. До повноважень органів місцевого самоврядування у сфері поводження з відходами відноситься
1214. Організація ведення обліку утворення, оброблення, знешкодження, утилізації та видалення відходів і їх паспортизації покладена на
1215. Спеціально уповноваженими органами виконавчої влади у сфері поводження з відходами є
1216. У компетенцію державної санітарно-епідеміологічної служби України у сфері поводження з відходами входить
1217. Державному обліку та паспортизації в обов"язковому порядку підлягають відходи
1218. Державний облік та паспортизація відходів здійснюється у порядку, що встановлюється
1219. Нагляд за дотриманням законів у сфері поводження з відходами здійснює
1220. Розмір плати за розміщення відходів встановлюється на основі
1221. Термін зберігання твердих побутових відходів у дворових збірниках не повинен перевищувати
1222. В умовах децентралізованого водопостачання дворові туалети повинні бути віддалені від колодязів і каптажів родників на відстань не менше
1223. Нагляд за дотриманням санітарних правил утримання територій населених пунктів, а також місць загального користування і пляжів здійснюється
1224. Відвод земельної ділянки під полігони твердих побутових відходів на території оврагів
1225. Площа ділянки, відведеної під полігон для твердих побутових відходів, вибирається із розрахунку його експлуатації на протязі
1226. До категорії високонавантажуваних полігонів для твердих побутових відходів відносяться полігони
1227. Траншейна схема складування твердих побутових відходів застосовується для полігонів, приймаючих
1228. Траншеї для складування твердих побутових відходів улаштовуються
1229. Контроль за виконанням санітарних правил щодо експлуатації полігонів твердих побутових відходів покладається на
1230. Санітарне число "С" являє собою відношення
1231. У чистих грунтах переважають мікроводорості
1232. У сильно забруднених грунтах переважають мікроводорості
1233. У середньо забруднених грунтах переважають мікроводорості
1234. У слабо забруднених грунтах переважають мікроводорості
1235. Утилізація відходів -це
1236. Знешкодження відходів - це
1237. Захоронення відходів - це
1238. Промислові відходи сфер виробництва - це
1239. Відходи сфер споживання - це
1240. Для різних планувальних робіт при освоєнні території або використаня як ізолюючий матеріал на полігонах твердих побутових відходів дозволяються промислові відходи
1241. Відходи в рідкому і газоподібному стані, що зберігаються в герметичній тарі, а також відходи очисних споруд необхідно видаляти з території підприємства протягом
1242. Тверді промислові відходи, в тому числі сипкі, які зберігаються в контейнерах, у пластикових, паперових пакетах або мішках, необхідно видаляти з теріторії підприємства протягом
1243. При тимчасовому зберіганні відходів на майданчиках на території підприємства у відкритому вигляді у повітрі майданчика на висоті 2-х метрів від поверхні землі концентрація шкідливих речовин не повинна перевищувати
1244. Розмір ділянки захоронення токсичних промислових відходів встановлюється виходячи із строку накопичення відходів протягом
1245. Після закінчення експлуатації полігона промислових відхолів періодичний санітарний нагляд за об"єктами навколишнього середовища навколо полігона
1246. Використання закритого кладовища або окремих ділянок діючого кладовища для повторного поховання може бути допущене
1247. Кладовищний період складає
1248. Зменшення кладовищного періоду
1249. Водопровідні мережі на території кладовища треба прокладати
1250. У випадках, коли природоохоронні нормативи допустимого вмісту забруднюючих речовин мають менші значення у порівнянні з гігієнічними
1251. Зона низького потенціалу забруднення території України характеризується
1252. Концентрація забруднюючих речовин на території санітарно-захисної зони промоб"єкту не повинна перевищувати
1253. Внесення змін і доповнень до проектної документації стосовно заходів щодо охорони атмосферного повітря в ході будівництва
1254. Нормативи гранично-допустимих викидів (ГДВ) повинні забезпечувати в зоні впливу підприємства такий рівень вмісту антропогенних домішок в атмосферному повітрі, який
1255. Захоронення водорозчинних відходів першого класу небезпеки слід проводити
1256. Клас небезпеки відходів визначається
1257. Затвердження класу небезпеки промислових відходів проводить
1258. При підозрі на інфекційні шкіряні захворювання зі зміною шкіряного покрову у відвідувачів перукарень майстер має право
1259. Санітарний паспорт перукарні затверджується територіальною установою держсанепідслужби
1260. До містобудівної документації загальнодержавного рівня належить
1261. До містобудівної документації регіонального рівня належить
1262. До містобудівної документації місцевого рівня належить
1263. Зона високого потенціалу забруднення території України характеризується
1264. Зона помірного потенціалу забруднення території України характеризується
1265. Проектна документація з обгрунтуванням значень нормативів ГДВ подається на затвердження органам державного нагляду у вигляді
1266. Затвердження локальних томів нормативів ГДВ
1267. Рівні фонового забруднення атмосферного повітря визначаються
1268. Коєфіцієнт комбінованої дії - це
1269. Показник гранично допустимого забруднення атмосферного повітря - це
1270. Для характеристики забруднення атмосферного повітря в районі окремих стаціонарних постів використовуються
1271. Для характеристики забруднення атмосферного повітря в зоні впливу окремого об"єкту чи групи об"єктів використовуються
1272. Застосування відкритого водовідводного устаткування (канав, кюветів, лотків)
1273. У разі одночасного використання водного об"єкта або його ділянок для декількох видів водокористування слід виходити
1274. Нормативні вимоги , встановлені до складу і властивостей води водних об"єктів, повинні стосуватись самих стічних вод у разі
1275. Температурний показник потенціалу самоочищення водойми розраховуеться шляхом
1276. Будівельні матеріали з сумарною питомою активністю природних радіонуклідів на рівні до 370 Бк/кг можуть використовуватися для
1277. Будівельні матеріали з сумарною питомою активністю природних радіонуклідів на рівні 370-740 Бк/кг можуть використовуватися для
1278. Будівельні матеріали з сумарною питомою активністю природних радіонуклідів на рівні 740-1350 Бк/кг можуть використовуватися для
1279. При розміщенні операційних одна над одною септичні операційні слід розміщати
1280. Інфекційні відділення стаціонарів повинні бути обладнані вентиляцією
1281. Розміри санітарно-захисної зони для повітряних ліній електропередачі визначаються
1282. Метою організації водоохоронних зон підземних джерел водопостачання є
1283. Правила приймання промислових стічних вод у систему каналізації населеного пункту розробляються на основі
1284. Грунт об"єктів підвищеного ризику з колі-титром 1-9, титром ентерококів 1-9,за відсутністі яєць гельмінтів і патогенних ентеробактерій вважається
1285. Строки черговості будівництва і склад пускового комплексу об"єкта, що будується, затверджує
1286. В загальній масі захворюваності на гепатит А виразно окреслені спалахи водного походження займають
1287. Повна інактивація вірусу гепатита А відбувається при кип"ятінні на протязі
1288. Повна інактивація вірусу гепатита А хлором відбувається за умови
1289. Чи можна досягти повної інактивації вірусу гепатита А у питній воді ультрафіолетовим випромінбванням?
1290. Дезинфекція - це
1291. Стерилізація - це


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів