Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


46. Клінічна біохімія

6. "Жовчні пігменти"


499. Яку сполуку, що утворюється в процесі розпаду хромопротеїдів, називають неконъюгованим білірубіном?
500. Який із названих жовчних пігментів не виділяється із сечею?
501. Концентрація якого жовчного пігменту підвищується в сечі в дожовтушному періоді інфекційного гепатиту:
502. У диференціальній діагностиці яких захворювань важливе значення має визначення загального білірубіну та його фракцій, а також уробіліногенових тіл
503. Які з перелічених ознак характерні для еритропоетичних порфірий?
504. При діагностиці яких форм жовтяниці необхідне визначення лужної фосфатази і гаммаглютамілтранспептидази?
505. При якій формі жовтяниці виявляється позитивна реакція сечі на жовчні пігменти?
506. При яких формах жовтяниць гіпербілірубінемія пов'язана з підвищенням тільки фракції некон`югованого білірубіну?
507. При яких жовтяницях гіпербілірубінемія пов'язана з переважним підвищенням фракції кон`югованого білірубіну?
508. Який механізм гіпербілірубінемії характерний для гемолітичної жовтяниці?
509. Що лежить в основі різкого збільшення вмісту стеркобіліну в калі при гемолітичній жовтяниці?
510. Про що свідчить поява білірубіну в сечі?
511. Яка з названих жовтяниць викликана частковим або повним дефіцитом ферменту глюкоруніл-трансферази?
512. При якій жовтяниці динаміка зміни уробіліну має хвилеподібний характер?
513. Чим викликана гіпербілірубінемія при паренхіматозній жовтяниці?
514. Який доступний лабораторний критерій допомагає в розмежуванні гемолітичної та кон`югаційної жовтяниць?
515. Які типи жовтяниць можна розмежувати за допомогою визначення фракцій білірубіну в сироватці крові?
516. У яких випадках у сечі може з'явитися некон`югований білірубін?
517. Які показники білірубіну в сироватці крові новонароджених є підставою для замінного переливання крові?
518. Назвіть уніфікований метод визначення білірубіну в сироватці крові
519. Вкажіть, яку пробу рекомендується проводити паралельно з тимоловою для диференціації механічної і паренхіматозної жовтяниць
520. Вкажіть кількість сироватки, необхідної для визначення загального білірубіну по Йєндрашику
521. Протягом якого часу придатний кофеїновий реактив при визначенні вмісту білірубіну і його фракцій у сироватці крові колориметричним методом по Йєндрашику
522. Через який проміжок часу після додавання діазосуміші здійснюють колориметрування для дослідження зв'язаного білірубіну?
523. Яка концентрація білка повинна бути в стандартних розчинах білірубіну для оптимального забарвлення азобілірубіну?
524. Назвіть реактиви, які необхідно приготувати для визначення білірубіну в сироватці крові методом Йєндрашика
525. Назвіть, який з білків необхідно додавати при приготуванні стандартного розчину білірубіну
526. Вкажіть час, на який необхідно ставити пробу для розвитку забарвлення при визначенні загального білірубіну
527. Вкажіть нормальні значення загального білірубіну в сироватці крові
528. Які з перелічених показників найбільш характерні для паренхіматозної жовтяниці?
529. Яка з жовтяниць розвивається при порушенні синтезу ланцюгів гемоглобіну, ушкодженні мембрани еритроцитів, дефіциту ферментів, що беруть участь в обміні порфіринів, синтезі АТФ і гліколізі?
530. У яких життєво важливих процесах в організмі людини беруть участь порфірини?
531. У яких клітинах відбувається синтез порфіринів?
532. Субстратами синтезу яких з'єднань є порфірини
533. Які продукти обміну порфіринів виводяться з сечею?
534. Які продукти обміну порфіринів визначаються в калі?
535. Назвіть причини порушення обміну порфіринів
536. Збільшення яких продуктів порфіринового обміну в сечі найбільш характерно для гострої перемежованої порфіриї
537. Яка форма печінкової порфіриї супроводжується підвищенням вмісту уропорфірину та копропорфірину в сечі?
538. При яких захворюваннях може спостерігатися порушення обміну порфіринів?
539. Які продукти порушення порфіринового обміну переважають у сечі при повторних порфіриях?
540. Які методи використовують для визначення різноманітних порфіринів?
541. Які з перелічених показників характеризують порушення порфіринового обміну?
542. Які фізико-хімічні властивості відрізняють порфірини від інших сполук?
543. Які з названих порфіринів використовуються для синтезу гема?
544. Які з перелічених токсинів викликають найбільш значне порушення обміну порфіринів?
545. При яких із названих захворювань значно порушується обмін порфіринів?
546. Які харчові і лікарські препарати можуть викликати підвищення вмісту білірубіну?
547. Які з перелічених методів визначення вмісту білірубіну є найбільш точними?
548. Який з акселераторів використовується в уніфікованому методі визначення вмісту білірубіну?
549. Які методи використовуються для визначення фракцій білірубіну?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів