Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


46. Клінічна біохімія

3. "Ферменти"


206. Які біохімічні дослідження необхідно виконувати при гострих захворюваннях підшлункової залози?
207. Назвіть біохімічні дослідження, що використовуються при діагностиці захворювань печінки
208. Які з перелічених біохімічних тестів показові в прогнозі захворювань печінки?
209. Які з перелічених біохімічних досліджень використовуються в діагностиці гострих захворювань серця?
210. Перелічіть біохімічні дослідження які використовуються у діагностиці захворювань нирок
211. Що таке ферменти?
212. Як змінюється активність ферменту при кип'ятінні?
213. Як пояснити механізм інактивації ферменту при кип'ятінні?
214. Яка властивість ферменту лежить в основі його виявлення?
215. Що таке активний центр ферменту?
216. Які причини лежать в основі спадкових ферментопатій?
217. Які ферментопатії відносяться до аномалій вуглеводного обміну?
218. Які лабораторні дослідження найбільш інформативні для виявлення спадкових аномалій обміну?
219. До якого класу ферментів відносяться альдолази
220. При якому захворюванні спостерігається різке зниження АлАТ на фоні високого вмісту білірубіну?
221. Які з названих ферментів найбільш інформативні при розмежуванні паренхіматозної і механічної жовтяниць?
222. Які з названих ферментів найбільш часто виявляють наявність гострого гепатиту в до клінічному періоді?
223. Які з перелічених ферментів є специфічними для м'язової тканини?
224. Який із перелічених ферментів є найбільш інформативним для оцінки ступеня видужання при гострому гепатиті?
225. У яких органах найбільша концентрація альфа-амілази?
226. Активність яких ферментів найбільш значимо змінюється при алергічних процесах
227. Які з названих ферментів використовують у діагностиці захворювань опорно-рухового апарату?
228. Яка загальна закономірність зміни активності ферментів при злоякісному пухлинному процесі?
229. У яких біологічних субстратах можливо визначення активності ферментів у неврології та психіатрії?
230. До якого з названих субстратів специфічна ліпаза
231. Який із названих ферментів специфічний до казеїну?
232. Які з названих ферментів продукуються підшлунковою залозою?
233. При яких захворюваннях спостерігається підвищення активності АлАТ у крові?
234. Як змінюється активність ферментів печінкового походження в крові після вживання алкогольних напоїв, внаслідок чого можливі помилки в діагностиці?
235. При яких захворюваннях відзначається найбільш виражене підвищення активності АсАТ?
236. При яких захворюваннях спостерігається підвищення активності фруктозо-I-фосфатальдолази в крові?
237. При яких захворюваннях відзначається збільшення активності лужної фосфатази в крові?
238. Визначення якого з перелічених ферментів є обов`язковим діагностичним методом, що дозволяє діагностувати холестаз
239. Які з названих нижче тестів необхідно проводити додатково для діагностики вірусного гепатиту?
240. Які фактори, із перелічених нижче, впливають на варіацію показників ЛФ у плазмі крові?
241. При яких захворюваннях відзначається зниження активності лужної фосфатази в крові?
242. Визначення якого з названих ферментів є специфічним індикатором ураження паренхіми печінки
243. Визначте, для якого патологічного стану характерно підвищення активності креатинкінази
244. Яких з названих умов необхідно додержуватися при визначенні активності креатинкінази?
245. Для якого з перелічених захворювань характерне різке підвищення амілази в крові?
246. При ураженні яких органів підвищується активність трансамідінази
247. Активність яких ферментів в крові значно зменшується при отруєнні фосфорорганічними сполуками
248. При яких захворюваннях відзначається зниження активності холінестерази в сироватці крові?
249. Знайдіть правильну відповідь динаміки змін активності ферментів при інфаркті міокарда
250. Активність якого ферменту підвищується в крові до появи клінічних симптомів рахіту
251. Активність яких ізоферментів лактатдегідрогенази (ЛДГ) буде змінюватися при гострому гепатиті
252. Тяжкість і поширеність враження клітин якого органа відбиває ступінь зниження активності холінестерази сироватки крові
253. При яких патологічних станах відзначається підвищення активності холінестерази сироватки крові?
254. Яка закономірність змін активності ізоферментів ЛДГ характерна для інфаркту міокарда?
255. Підберіть правильну відповідь динаміки змін активності ферментів при стенокардії
256. Яка закономірність збільшення активності ферментів характерна для гострого гепатиту?
257. Яка закономірність ступеня збільшення активності ферментів характерна для загострення хронічного гепатиту?
258. Підвищення активності якої фракції ЛДГ у сироватці крові вказує на можливість гострого інфаркту задовго до електрокардіографічного підтвердження (у передінфарктний період)
259. У який період у хворих на інфаркт міокарда відзначається підвищення активності ЛДГ і досягнення максимальних значень лактатдегідрогенази у сироватці крові?
260. На яку добу наступає нормалізація ЛДГ у сироватці крові хворих при сприятливому протіканні інфаркту міокарда?
261. Про що свідчить значно підвищена активність ЛДГ у сироватці крові хворих інфарктом міокарда протягом 20 - 27 діб?
262. Назвіть, за допомогою яких із названих нижче тестів можна діагностувати близько 95% усіх захворювань печінки
263. Назвіть, для діагностики яких захворювань печінки визначення активності геммаглютамілтранспептидаз є чутливим тестом
264. Назвіть фермент, підвищення активності якого використовується як діагностичний критерій новоутворень передміхурової залози і метастазів цих пухлин
265. Вплив яких факторів необхідно враховувати при визначенні активності альфа-амілази в крові і сечі
266. Як змінюється активність альфа-амілази в крові та у сечі хворих з нефротичним синдромом?
267. При яких з перелічених нижче захворюваннях спостерігається зниження активності альфа-амілази в крові?
268. Для діагностики яких, названих нижче, захворювань сироваткова трансамідиназа є специфічною ферментною пробою
269. При загостренні яких захворювань активність трансамідинази в сечі підвищується
270. Для якого захворювання характерне значне збільшення активності ліпази?
271. Після яких процедур підвищується активність КФ
272. Назвіть фактори, що впливають на активність ферментів
273. Яких умов необхідно додержуватися при визначенні амінотрансфераз?
274. У чому полягає хімізм каталізованої амінотрансферазами реакції?
275. Назвіть принцип методу визначення активності СДГ
276. Назвіть найбільш чутливий метод визначення СДГ
277. Які з перелічених факторів впливають на визначення СДГ?
278. Тканини яких органів найбільш багаті на амілазу
279. Назвіть принцип методу визначення креатинкінази
280. Вкажіть, який із перелічених методів визначення холінестерази є найбільш чутливим
281. Назвіть принцип уніфікованого методу визначення холінестерази
282. У якому біологічному матеріалі визначають істинну холінестеразу?
283. У якому біологічному матеріалі визначають псевдохолінестеразу?
284. Як впливають на сироваткову холінестеразу м'язові релаксанти?
285. Які з перелічених факторів впливають на визначення альфа-амілази?
286. Назвіть найбільше чутливі методи визначення ЛДГ
287. Назвіть принцип методу визначення ЛДГ по Севелу і Товареку
288. Які з перелічених факторів впливають на визначення активності ЛДГ?
289. Який додатковий реактив необхідний при паралельному визначенні загальної ЛДГ і сечовино-стабільної фракції?
290. Зазначте, який метод визначення холінестерази застосовується для масового обстеження при підозрі на отруєння фосфороорганічними сполуками або інсектицидами
291. Назвіть принцип методу визначення лужної і кислої фосфатаз по Боданському
292. Які з перелічених факторів впливають на визначення фосфатаз?
293. Назвіть найбільш чутливі методи визначення активності альфа-амілази
294. Назвіть принцип визначення активності амілази
295. Назвіть найбільш чутливий метод визначення активності КК
296. Які з перелічених факторів впливають на визначення активності креатинкінази?
297. Назвіть принцип методу визначення активності гамма-глутамілтрансферази
298. Чим відрізняються кисла і лужна фосфатази?
299. Чим відрізняються методи визначення активності фосфатаз?
300. Які одиниці вимірювання використовують для вираження результатів визначення активності ферментів?
301. Які методи найбільш часто застосовуються при визначенні активності ферментів?
302. Які з названих методів визначення активності ферментів найбільш ощадливі за часом?
303. Яка хімічна реакція лежить в основі уніфікованого методу визначення активності амінотрансфераз?
304. Який продукт утворюється у ферментній реакції, що каталізується АлАТ?
305. На чому основане використання тестів Вардбурга?
306. На чому оснований поділ ізоферментів?
307. У якому середовищі досягається більш чітке розділення ізоферментів?
308. Який із перелічених методів найбільш специфічний для визначення активності ЛФ?
309. Через який час після забору крові необхідно визначати активність сорбітолдегідрогенази?
310. При якій температурі необхідно інкубувати проби для визначення активності сорбітолдегідрогенази спектрофотометричним методом?
311. Яка стабільність ферменту гама-глутамілтранспептидази і через який час після одержання сироватки його активність ще можна визначати при збереженні сироватки в холодильнику (при + 4 град. С)?
312. З якою метою при визначенні активності сироваткової холінестерази колориметричним методом користуються розчином прозерину?
313. Які фактори знижують активність амілази в крові?
314. Які лікарські препарати заважають визначенню фосфатаз і при визначенні останніх необхідно не приймати ці лікарські препарати протягом декількох днів?
315. Скільки часу можна зберігати основний і лужний розчини бета-гліцерофосфату при визначенні активності лужної і кислої фосфатаз?
316. Яких розведень сироваток варто уникати для виключення "ефекту розведення" при визначенні активності амінотрансфераз?
317. Який реактив краще використовувати для побудови калібрувального графіка при визначенні активності амінотрансфераз?
318. Після яких значень рН розчини 2,4-дінітрофенілгідразина, гідразинсульфату та монойодоцтової кислоти для визначення активності фруктозо-1,6-діфосфатальдолази необхідно підкислювати розчинами, відповідно, сірчаної, соляної та оцтової кислот
319. Який метод визначення альдолази доступніший і кращий для КДЛ?
320. У яких межах рН знаходиться оптимум дії альдолази?
321. Як впливає гемоліз на активність альдолази?
322. У яких субстратах дослідження активність альдолази найбільш значна?
323. Назвіть найбільш чутливий метод визначення аргінази
324. Вкажіть час термостатування дослідних проб при визначенні амінотрансфераз після додавання сироватки
325. Назвіть речовину, яка використовується для приготування стандартного калібрувального розчину при визначенні амінотранфераз
326. Вкажіть реактиви, які необхідно приготувати для визначення амілази по Каравею
327. У яких одиницях виражається активність ацетилхолінестерази при визначенні її з застосуванням індикаторного паперу?
328. Назвіть речовину, яка використовується для приготування стандартного калібрувального розчину при визначенні активності ЛДГ
329. Зазначте нормальні значення активності ацетилхолінестерази при визначенні її з застосуванням індикаторного паперу
330. Вкажіть найбільш точний метод визначення ліпази
331. Вкажіть кількість сироватки, яка використовується при визначенні активності амінотрансфераз
332. Чим необхідно просочити папір для визначення ацетилхолінестерази експрес методом?
333. Які властивості відрізняють фосфатазу від інших ферментів?
334. Які з названих ферментів виділяються з жовчю і можуть служити індикатором холестазу?
335. Які з перелічених ферментів найбільш чітко змінюються при паренхіматозній і механічній жовтяницях?
336. Чим відрізняються ізоферменти одного ферменту один від одного?
337. Які з названих методів дають найбільш чіткий поділ ізоферментів?
338. З допомогою яких спрощених методів можна розділяти ізоферменти
339. Для яких цілей найбільш доцільно використовувати ізоферменти в діагностичному процесі?
340. Ізоферментні спектри якого ферменту найбільш часто використовуються в діагностиці
341. Що собою представляють ізоферменти?
342. Яка з названих причин лежить в основі розвитку спадкових ферментопатій?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів