Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


46. Клінічна біохімія

2. "Білковий обмін"


68. Які з перелічених проб білкового обміну є найбільш інформативними при патології печінки?
69. Який із зазначених вуглеводнів входить до складу РНК?
70. Яка роль ковалентних зв'язків у білках?
71. Які з перелічених нижче тестів дозволяють відрізнити абсолютні зміни вмісту білків у плазмі від відносних?
72. Зазначте найбільш часті причини гіпопротеїнемічного синдрому
73. Які з названих нижче механізмів є причинами зміни вмісту загального білка в сироватці крові?
74. Який механізм лежить в основі гіперпротеїнемії при гострих інфекційних захворюваннях?
75. Які білки гострої фази входять до складу альфа-глобулінів?
76. За рахунок яких білків збільшується фракція гамма-глобулінів при патологічних станах
77. При яких захворюваннях на елекрофореграмі виявляється різке зниження вмісту альбумінів при значному збільшенні всіх глобулінових фракцій?
78. При яких патологічних станах на електрофореграмі відзначається значне зменшення альбумінів і виражене збільшення фракцій альфа1 та альфа2-глобулінів?
79. При яких патологічних станах на електрофореграмі відзначається помірне зменшення альбумінів із вираженим збільшенням альфа2 та гамма-фракцій глобулінів?
80. При яких захворюваннях на електрофореграмі відзначається значне зменшення альбумінів, підвищення альфа2 та бета-глобулінів, помірне зниження гамма-глобулінів?
81. При яких захворюваннях на електрофореграмі відзначається помірне зменшення альбумінів, збільшення альфа-глобулінів і незначне збільшення бета-глобулінів?
82. При яких захворюваннях виявляються парапротеїни в сироватці крові?
83. Які зміни білків крові характерні для інфекційного гепатиту в розпалі хвороби при середньо тяжких її формах?
84. Яка фракція залишкового азоту є його головним компонентом?
85. Назвіть основну фракцію резидуального азоту
86. При яких захворюваннях спостерігається ретенційна азотемія?
87. При яких захворюваннях спостерігається продукційна азотемія?
88. При яких захворюваннях відзначається підвищений вміст сечовини в сечі?
89. При яких захворюваннях рівень сечовини в крові зменшується?
90. Назвіть причину зменшення вмісту сечовини в сироватці крові
91. Які з перелічених факторів впливають на концентрацію креатину в сироватці крові?
92. При яких захворюваннях відзначається підвищений рівень креатиніну в сироватці крові?
93. За якими показниками найбільш правильно оцінюється клубочкова фільтрація нирок
94. При яких станах відзначається креатинурія?
95. Підвищений вміст якої фракції залишкового азоту в крові є раннім показником ниркової недостатності
96. При яких захворюваннях в сироватці крові різко збільшується азот сечовини?
97. При яких захворюваннях спостерігається підвищений вміст сечової кислоти в крові (гіперурикемія)?
98. При яких захворюваннях спостерігається підвищення індикану в сечі?
99. Зазначте причини, при яких вміст індикану в сечі збільшується
100. При яких захворюваннях підвищення вмісту аміаку в крові являється поганою прогностичною ознакою?
101. Які фактори призводять до похибок при визначенні загального білка?
102. Які фактори призводять до похибок при електрофоретичному поділі білків на папері?
103. Назвіть нормальний вміст загального білка в сироватці крові
104. Назвіть найбільш чутливі методи визначення загального білка в сироватці крові
105. Назвіть принцип біуретового методу визначення загального білка в сироватці крові
106. Що використовується в якості стандарту для побудови каліброваного графіка при визначенні загального білка?
107. Які методи фракціонування білків використовуються в лабораторії?
108. Який метод поділу білків є найбільш точним?
109. Від чого залежить швидкість переміщення білків у електричному полі
110. Які буферні розчини використовуються для фракціонування білків?
111. Які барвники використовуються для фарбування протеїнограм?
112. Назвіть нормальні значення альбуміно-глобулінового коефіцієнту
113. Назвіть принцип методу визначення тимолової проби
114. Назвіть нормальні цифри тимолової проби
115. При яких станах або захворюваннях спостерігається підвищення тимолової проби?
116. Назвіть найбільш специфічний метод визначення сечовини
117. Які фактори призводять до похибок при проведенні тимолової проби?
118. Які фактори призводять до похибок при визначенні сечовини?
119. Назвіть принцип методу визначення сечовини з діацетилмонооксимом
120. Назвіть принцип уреазного методу визначення сечовини
121. Назвіть принцип методу визначення креатиніну
122. Назвіть найбільш точний і специфічний метод визначення креатиніну в сироватці крові
123. Від чого залежить специфічність методів визначення креатиніну
124. Перелічіть можливі помилки при визначенні креатиніну
125. Чи впливає жовтяничне забарвлення сироватки на концентрацію креатиніну при його визначенні?
126. Назвіть нормальні значення концентрації креатиніну в сироватці
127. Назвіть нормальні значення добової екскреції креатиніну
128. Які з перелічених факторів впливають на рівень креатиніну в сироватці?
129. Назвіть принцип фотометричного методу визначення сечової кислоти
130. Яких умов необхідно додержуватися при визначенні сечової кислоти?
131. Перелічіть можливі помилки при визначенні сечової кислоти
132. Перелічіть фактори, що впливають на рівень сечової кислоти в крові:
133. Назвіть принцип спектрофотометричного методу визначення сечової кислоти
134. Які реактиви і сполуки можуть спотворювати результати визначення загального білка сироватки?
135. Які речовини запобігають помутнінню при визначенні загального білка, пов'язаного з присутністю в сироватці крові декстранів?
136. До якої екстинкції зберігається лінійна залежність при визначенні загального білка біуретовим методом?
137. Чи можна визначати загальний білок біуретовим методом у сечі та лікворі?
138. Яка характеристика помутніння глобулін-тимоло-ліпідного комплексу при визначенні тимолової проби?
139. На якому розчиннику готується тимоловий розчин для визначення тимолової проби?
140. Через який час необхідно вимірювати екстинкцію при визначенні сечовини в сироватці крові та сечі по кольоровій реакції з діацетилмонооксимом?
141. Які особливості побудови калібрувального графіка при визначенні сечовини по кольоровій реакції з діацетилмонооксимом?
142. Які особливості приготування пікринової кислоти для визначення креатиніну в сироватці крові і сечі по кольоровій реакції Яффи?
143. До якої концентрації креатиніну зберігається лінійна залежність при побудові калібрувальної кривої?
144. Через який час вимірюють екстинцію після додавання до вмісту пробірок розчину їдкого натру при визначенні креатиніну в сироватці крові і сечі по кольоровій реакції Яффи?
145. Яка характеристика специфічного забарвлення при визначенні креатиніну в сироватці крові і сечі по кольоровій реакції Яффи?
146. Яка тривалість зберігання стандарту сечової кислоти?
147. Які особливості приготування стандартного розчину сечової кислоти при визначенні останньої фосфорновольфрамовим методом?
148. У яких одиницях виражають значення тимолової проби в сироватці крові?
149. У яких одиницях виражаються значення концентрації загального білка в сироватці крові?
150. Вкажіть кількість сироватки, яка використовується при визначенні концентрації загального білка в сироватці крові
151. Вкажіть кількість сироватки, яка використовується при визначенні білкових фракцій методом електрофорезу
152. Перелічіть методи визначення гемоглобіну
153. Вкажіть захворювання або стан, при якому відмічається збільшення концентрації гемоглобіну
154. Назвіть уніфікований метод визначення гемоглобіну
155. Назвіть принцип уніфікованого методу визначення гемоглобіну
156. Вкажіть яка кількість цільної крові необхідна для визначення гемоглобіну
157. Які з названих ферментів можна віднести до дихальних хромопротеїдів?
158. Які з названих сполук є переносниками кисню на дихальному ланцюзі?
159. Які з зазначених сполук здійснюють транспорт іонів водню на дихальному ланцюзі?
160. Які з названих амінокислот є найбільш активними акцепторами аміаку?
161. Які з фракції гемоглобіну виявляють у крові дорослої здорової людини?
162. Які з названих амінів є біогенними?
163. При якій патології підвищується в значній мірі фетальный гемоглобін?
164. При яких патологічних станах у крові накопичується метгемоглобін?
165. Яка з названих хімічних реакцій протікає найбільш інтенсивно і є основною реакцією проміжного обміну амінокислот?
166. Яка з перелічених РНК виконує роль посередника при передачі спадкової інформації при білковому синтезі?
167. Назвіть механізми накопичення азотистих шлаків у крові при азотемії
168. Які з перелічених причин можуть викликати зниження синтезу гемоглобіну?
169. Які з зазначених причин можуть призвести до порушення синтезу гема в організмі?
170. При яких патологічних станах визначення міоглобіну в крові може використовуватися як самий ранній діагностичний критерій?
171. Які з названих реакцій обміну амінокислот є джерелом утворення аміаку?
172. Як знешкоджується аміак в організмі?
173. При яких фізичних станах можлива креатинурія?
174. Що визначає кліренс-тест креатиніну?
175. Яких умов необхідно дотримуватися перед визначенням кліренс-тесту креатиніну?
176. У яких випадках визначення кліренс-тесту креатиніну недоцільно?
177. З якою метою використовують визначення концентрації креатиніну в крові і сечі
178. При яких захворюваннях і станах знижується вміст креатиніну в сечі?
179. У яких випадках кліренс будь-якої речовини буде більшим, ніж кліренс креатиніну?
180. У яких випадках кліренс будь-якої речовини буде менше, ніж кліренс креатиніну?
181. З якою метою визначають кліренс ендогенного креатиніну?
182. У яких біологічних рідинах визначають концентрацію креатиніну?
183. Яких умов необхідно дотримуватися при виконанні колориметричного методу визначення креатиніну?
184. Яким чином переводять креатин сироватки і сечі в креатинін?
185. Як впливає гемоліз еритроцитів на рівень креатину в сироватці?
186. У скільки разів потрібно розводити сечу при визначенні в ній креатиніну?
187. У скільки разів потрібно розводити сечу при визначенні в ній сечовин?
188. При яких захворюваннях потрібно визначати аміак у крові?
189. При яких станах і захворюваннях підвищується аміак у сечі
190. Назвіть принцип колориметричного методу визначення аміаку в крові
191. Які фактори впливають на рівень сечової кислоти в сироватці крові?
192. Назвіть захворювання, при яких визначення сечової кислоти має діагностичне значення
193. У скільки разів потрібно розводити сечу при визначенні в ній сечової кислоти?
194. У якій порції сечі визначається екскреція речовини?
195. Що таке "середні молекули"?
196. Якими методами визначають рівень "середніх молекул"?
197. У яких біологічних рідинах можна визначати рівень середніх молекул?
198. З якою метою визначають рівень "середніх молекул" у сироватці крові?
199. Яких умов необхідно дотримуватися при спектрофотометричному визначенні рівня "середніх молекул"?
200. Назвіть методи визначення амінокислот
201. Що являє собою метгемальбумін?
202. Коли з'являється метгемальбумін у крові?
203. З якою метою визначають метгемальбумін у крові?
204. При яких захворюваннях підшлункової залози визначення метгемальбуміну має діагностичне значення?
205. Якими методами визначають метгемальбумін?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів