Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


46. Клінічна біохімія

11. "Гемостаз"


749. Які основні функції виконує кров як внутрішнє середовище організму?
750. Які групи факторів згортання крові виділені відповідно до міжнародної класифікації компонентів гемостазу?
751. У якому органі, переважно, здійснюється синтез факторів згортання плазми крові?
752. Які фактори згортання крові, що містяться в плазмі крові, відносяться до кінинової системи?
753. Як впливає судинна стінка на коагуляційний гемостаз?
754. Який механізм є пусковим у процесі згортання крові?
755. Які компоненти гемостазу є вітамін-К залежними факторами?
756. Який із перелічених лабораторних показників указує на наявність запального процесу?
757. Що таке протромбіназа?
758. Від якого компонента гемостазу залежить формування нерозчинного фібрину (фібрин I) і здійснення надійного гемостазу
759. Які компоненти гемостазу необхідні для здійснення ретракції кров'яного згортка?
760. Під час якої фази згортання крові здійснюється контактна каликреїн-каскадна активація?
761. Що є джерелом фосфоліпіду при формуванні протромбінази по внутрішньому механізмі?
762. Який компонент гемостазу переводить зворотну агрегацію тромбоцитів у незворотну?
763. Які механізми є основними в здійсненні первинного гемостазу?
764. Які процеси супроводжують вихід тромбоцитарних факторів згортання з тромбоцитів?
765. Які реагенти застосовують при дослідженні агрегаційної функції тромбоцитів in vitro?
766. Який із перелічених препаратів є антагоністом гепарину?
767. Які антикоагулянти формуються в процесі згортання крові і фібринолізу?
768. Які лабораторні дослідження потрібно проводити для діагностики порушень плазмінової системи?
769. Як впливає калликреїн-кінінова система на фібрінолітичну функцію?
770. За рахунок якого механізму, в основному, відбувається прискорення згортання крові при претромбозі
771. Як впливають на гемостаз продукти деградації фібрину і фібриногену, які утворюються при згортанні крові?
772. Яка функція лимоннокислого натрію, (або іншого реактиву) , що застосовується в якості стабілізатора, при взятті крові для дослідження коагулограми?
773. Чому цільна кров, вміщена в силиконовану пробірку, довго залишається рідкою (не згортається)?
774. Які дослідження необхідно проводити для діагностики порушень первинного гемостазу?
775. Які методи дослідження характеризують коагуляційний (вторинний) гемостаз?
776. Який тип кровотечі характерний для гемофілій?
777. Що лежить в основі патогенезу гемофілій?
778. Який клінічний синдром дозволяє припустити спадковий дефіцит фібринази?
779. Які лабораторні дослідження дозволяють диференціювати гемофілію "А"?
780. Який тип кровотечі характерний для порушень тромбоцитарного гемостазу?
781. Які зміни в тромбоцитарній формулі з'являються при аутоімунній тромбоцитопенії?
782. Які лабораторні дослідження об'єднуються терміном гемостазіограма?
783. Які зміни відзначаються в гемостазіограмі при аутоімунній тромбоцитопенії?
784. За якими лабораторними ознаками можна переконатися в позитивному ефекті спленектомії при тромбоцитопеніях
785. Які зміни відзначаються в коагулограмі при порушеннях гемостазу судинного генезу?
786. Чому в хворих із гемангіомами при лабораторному обстеженні відзначається зниження кількості тромбоцитів у периферичній крові?
787. Який механізм є головним у патогенезі ДВЗ (дисемінованого внутрішньосудинного згортання)?
788. Які стадії послідовно розвиваються при ДВЗ-синдромі?
789. Які причини викликають розвиток ДВЗ-синдрому при онкологічних захворюваннях?
790. Який комплекс лабораторних досліджень використовується для діагностики і контролю за лікуванням ДВЗ-синдрому?
791. Які морфологічні зміни в периферичній крові є підтвердженням наявності ДВЗ-синдрому?
792. Які механізми лежать в основі розвитку тромбозу?
793. Як змінюється стан системи гемостазу при дефіциті антитромбіну III?
794. Які лабораторні дослідження найбільш інформативні для діагностики передтромботичного стану?
795. Які тести коагулограми є найбільш чутливим і інформативним для контролю за системою гемостазу при лікуванні антикоагулянтами прямої дії?
796. Який тест коагулограми є більш інформативним для контролю стану гемостазу при лікуванні антикоагулянтами непрямої дії?
797. Які методи дослідження системи гемостазу є найбільш точними і достовірними?
798. Дайте висновок про причину кровотечі ясен, якщо в аналізі крові: Е=2,5*10^12/л; Нв=88 г/л; Л=4,5*10^9/л; Т=200*10^9/л, юні - 50%, зрілі - 15% ,старі - 35%?
799. Яка причина порушень гемостазу в пацієнта при наступних даних: Е=1,8*10^12/л; Нв=65 г/л; Л=4*10^9/л, Т=22*10^9/л, юні - 25%, зрілі - 60%, старі - 15%, коагулограма в нормі?
800. На яке поруш. у сист. гемостазу вказують наступні дані: Е=2,5*10^12/л;Л=4,5*10^9/л,Т=180*10^9/л юні-70%,зрілі-25%,старі-5%.Тривалість кровотечі-8 хв.,індекс адгезивності тромбоцитів-0,7;агрегація з АДФ-через 3 хв?
801. Дайте висновок про причину кровотечі петехіального типу. Е=3,2*10^12/л; Л=4,2*10^9/л; Т=32*10^9/л. Тривалість кровотечі - 9 хв.,індекс адгезивності тробмоцитів - 1,0 8011,0 "Хвороба Стюарта-Прауера
802. "Про що свідчать зміни наведених лабораторних досліджень: Е=2,1*10^12/л; Нв=72 г/л; Л=3,5*10^9/л; ШОЕ - 72 мм/год. У коагулограмі - гіпокоагуляція, Фактор IХ - 85%, фактор VIII - 15%?
803. Який механізм порушень гемостазу, якщо пацієнт доставлений у стані геморагічного шоку, Е=2,5*10^12/л; Л=4,5*10^9/л; Т=100*10^9/л; у коагулограмі - гіпокоагуляція, протамін-сульфатний та етаноловий тести позитивні?
804. Дайте висновок про причину кровотечі при незначних травмах. Е=2,5*10^12/л; Нв=90 р/л; Л=3,1*10^9/л; Т=180*10^9/л; тести коагулограми відображають гіпокоагуляцію і корегуються свіжою адсорбованою (BaSo4) плазмою донора
805. Дайте висновок про причину кровотечі петехіального типу. Е=2,8*10^12/л; Л=3,7*10^9/л; Т=250*10^9/л; коагулограма без змін, агрегація тромбоцитів з АДФ у нормі, із рістоцитином - не наступає
806. Яка причина кровотечі в міжфасціальні та міжм`язові простори? Е=2,5*10^12/л; Л=4*10^9/л; Т=150*10^9/л; у тестах коагулограми - гіпокоагуляція, фактор VIII - 88%, фактор IХ - 23%?
807. Дайте висновок про причину кровотечі петехіального типу. Е=2,8*10^12/л; Л=5*10^9/л; Т=300*10^9/л. Тести коагулограми в нормі. Агрегація тромбоцитів з адреналіном, АДФ відсутня, ретракція кров`яного згортка знижена
808. Який процес переважно відбиває визначення часу згортання цільної крові за Лі Уайтом?
809. Яка тривалість утворення тромбопластину в цільній крові при 100% активації фактора контакту (Хагемана)?
810. Яка тривалість утворення тромбопластину в плазмі крові при визначенні часу рекальцифікації плазми?
811. Чи може служити тест "Толерантність плазми до гепарину" показником поганої якості рекальцифікації гепарину і при яких значеннях часу згортання?
812. Що означає термін "Толерантність плазми до гепарину"?
813. Без якого фактора неможливий прояв гіпокоагуляційної дії гепарину
814. У яких методиках необхідно застосування гепарину як реагенту?
815. Визначення якого фактора необхідно для діагностики гемофілії С
816. Які процеси характеризує протромбіновий час і індекс?
817. У яких випадках необхідно призначати визначення протромбінового часу та індексу?
818. При яких захворюваннях підвищується кількість фібриногену?
819. Методи дослідження яких субстратів дають істинну картину потенційної активності фібринолітичних компонентів?
820. За якими показниками оцінюється фібринолітична активність цільної крові?
821. При яких станах фібринолітична активність близька до нуля?
822. При яких станах різко збільшена агрегація тромбоцитів і порушена дезагрегація?
823. Які основні етапи згортання крові Ви знаєте?
824. Що варто розуміти під "системою гемостазу"?
825. Якими функціонально-структурними компонентами реалізується гемостаз?
826. Які шляхи активації факторів згортання крові мають місце при гемостазі?
827. Які лабораторні дослідження необхідно проводити для діагностики порушень тромбоцитарної ланки системи гемостазу?
828. Про яке захворювання свідчать такі дані: тип кровотечі - петехіально-п'ятнистий, кількість тромбоцитів - 230*10^9/л, відсутність агрегації тромбоцитів з АДФ, адреналіном, тромбіном?
829. Про яке порушення в системі гемостазу свідчать позитивні етаноловий та протамінсульфатний тести?
830. Для виявлення яких порушень гемостазу використовують АЧТЧ?
831. Які з перелічених показників мають найбільше значення в діагностиці передтромботичних станів?
832. Що являє собою тромбоеластографія?
833. Які зміни показників ТЕГ відзначаються в перші часи гострого інфаркту міокарда?
834. Які клінічні дані дозволяють запідозрити ДВЗ-синдром?
835. Які показники є чутливими для диференціації гемофілій?
836. Дослідження якого тесту дозволяє оцінити стан антикоагуляційної ланки системи гемостазу?
837. З допомогою яких основних тестів можна здійснити надійну оцінку всіх механізмів і етапів згортання крові
838. Який тест є найбільш чутливим при порушенні внутрішнього механізму гемостазу?
839. Які тести найбільш чітко характеризують стан фібринолізу?
840. Як змінюється кількість тромбоцитів у кістковому мозку в більшості випадків тромбоцитопенічної пурпури?
841. Які показники дозволяють діагностувати аутоімунну тромбоцитопенію?
842. Що сприяє розвитку тромбу?
843. Які лабораторні ознаки гіперкоагуляції Ви знаєте?
844. Які лабораторні методи дозволяють діагностувати первинну (функціональну) тромбоцитопатію?
845. Які лабораторні показники характеризують хворобу Віллебранда?
846. На чому базується лабораторна діагностика ДВЗ-синдрома?
847. Які лабораторні показники використовують для розмежування тромбоцитопеній і тромбоцитопатій?
848. У яких одиницях частіше усього виражаються показники гемостазіограми?
849. Яких умов необхідно додержуватися при заборі крові на коагулограму?
850. Які методи використовуються для дослідження системи гемостазу?
851. Яких умов необхідно додержуватися при дослідженні показників коагулограми?
852. При яких умовах одержують безтромбоцитарну (бідну тромбоцитами) плазму?
853. При яких умовах одержують тромбоцитарну (багату тромбоцитами) плазму?
854. Яких умов необхідно додержуватися перед дослідження показників згортання та фібринолізу?
855. Яких умов необхідно додержуватися для дослідження функціональної активності тромбоцитів?
856. Назвіть причини помилок при дослідженні показників коагулограми:
857. Як змінюються коагуляційні тести при використанні гемолізованої плазми?
858. Як змінюються коагуляційні тести при використанні крові з мікрозгортками?
859. Яка причина укорочення часових показників коагулограми в гемолізованій плазмі?
860. Яка причина подовження часових показників коагулограми в плазмі, отриманої зі стабілізованої крові з мікрозгортками?
861. Що покладено в основу більшості біохімічних методів дослідження системи гемостазу?
862. Які методи використовуються для визначення концентрації фібриногену?
863. Назвіть нормальні значення рівня фібриногену в крові:
864. Які з перелічених чинників призводять до порушення утворення нормального згортка фібрину?
865. Який гемостаз або етап згортання характеризує час тривалості кровотечі?
866. При яких захворюваннях і станах змінюється тривалість кровотечі?
867. Як змінюється час тривалості кровотечі при хворобі Віллербранда, тромбоцитопенії?
868. Який із перелічених методів застосовується для визначення агрегації тромбоцитів?
869. Що характеризує агрегація тромбоцитів?
870. Які з біохімічних методів визначення показників коагуляційного гемостазу найбільш чутливі?
871. Що використовується в якості активатора при визначенні активованого часу рекальфікації (АЧР)?
872. Що використовується в якості активатора при визначенні АЧТЧ?
873. Назвіть принцип методу визначення протромбінового часу:
874. Які можливі причини помилок при визначенні протромбінового часу?
875. Стан яких чинників дозволяє визначити дослідження протромбінового часу:
876. Назвіть нормальні значення протромбінового часу:
877. Що характеризує визначення тромбінового часу?
878. Які причини подовження тромбінового часу?
879. Що визначає тромбіновий час із протамін-сульфатом?
880. Назвіть принцип методу визначення тромбінового часу:
881. Яка з перелічених коагуляційних проб найбільш чутлива для оцінки порушення гемостазу по внутрішньому механізмі?
882. Який гемостаз або фазу згортання характеризує АКТ?
883. Які переваги АКТ перед іншими пробами?
884. У чому полягає принцип визначення АКТ?
885. Назвіть причини помилок при виконанні АКТ:
886. Що використовується в якості субстрату в АКТ і в МКТ?
887. Якому з перелічених нижче стабілізаторів потрібно віддавати перевагу при заборі крові на коагулограму?
888. Чому не рекомендують користуватися оксалатом натрію при стабілізації крові?
889. Скільки тестів необхідно визначати при дослідженні системи гемостазу?
890. Чи існують один, або два тести, що діагностують ДВЗ?
891. Перелічіть тести, найбільш інформативні в діагностиці ДВЗ:
892. Що таке ретракція згортка крові?
893. Якими методами визначають ретракцію згортка крові?
894. При яких станах і захворюваннях порушується ретракція згортка крові?
895. З якою метою використовуються рептилаза та інші тромбіноподібні зміїні отрути?
896. Які з перелічених методів визначення фібринолізу мають найбільше клінічне значення?
897. Який вплив мають фармакологічні препарати на систему гемостазу?
898. Яка тривалість збереження розчинів приготовлених для визначення тестів коагулограми?
899. Що виявляє тест генерації тромбопластину?
900. З якою метою виконують корекційні проби?
901. Яку роль виконує чинник XIII?
902. Якими якісними пробами можна найбільш повно визначити наявність РФМК та ПДФ/Ф?
903. При яких станах і захворюваннях розвивається гіперфібриногенемія?
904. Які причини гіпофібриногенемії?
905. Які з названих методів дозволяють розмежувати різноманітні форми тромбоцитопатій?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів