Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


46. Клінічна біохімія

1. "Загальні питання"


1. Яке значення мають біохімічні методи дослідження?
2. На яких критеріях повинен грунтуватися вибір методу дослідження?
3. Які з перелічених критеріїв відносяться до аналітичних?
4. Які характеристики біологічних рідин служать елементами інформації про стан організму?
5. Які фактори впливають на результати лабораторних досліджень?
6. Які з перелічених призначень сприяють поліпшенню діагностики та виявленню скритих форм патологій?
7. Які похибки відмічаються в роботі лабораторії?
8. Що є джерелом діагностичної інформації в клінічній біохімії?
9. Сучасні уявлення про клінічну біохімію:
10. Що лежить в основі змін лабораторних показників?
11. Причини впливу лікарських препаратів на результати лабораторних досліджень:
12. Що таке контроль якості лабораторних досліджень?
13. Хто в державі розробляє методичні матеріали по лабораторній службі?
14. Які методи дослідження повинні використовуватися в КДЛ?
15. Які показники можуть бути використані в районі діяльності КДЛ для оцінки здоров'я населення?
16. Що таке референтні величини?
17. Які задачі клінічної біохімії?
18. На які групи поділяють людей залежно від віку за характером лабораторних показників?
19. Якими параметрами визначається якість виконання біохімічних аналізів?
20. Які з перелічених факторів впливають на результати біохімічних досліджень?
21. З якою метою при біохімічних дослідженнях використовуються функціональні та фармакологічні проби, навантажувальні тести?
22. Які зміни біохімічних показників крові викликає тривале стиснення судин джгутом при взятті крові з вен?
23. Які чинники сприяють виникненню гемолізу при заборі крові для біохімічного дослідження?
24. Концентрація яких компонентів змінюється в плазмі (сироватці) після тривалого зберігання цільної крові
25. Які методичні прийоми використовуються для аналізу розчинів?
26. Які ваги використовуються для отримання наважок до 500 мг?
27. Які ваги необхідно використовувати для приготування точних розчинів?
28. Які методичні прийоми частіше використовуються для визначення кількості речовини в біосубстраті?
29. До якого виду досліджень належить спектральний аналіз?
30. Які види випромінювання використовуються в спектральних методах?
31. Яка одиниця довжини хвилі використовується в спектроскопії?
32. Які види спектрального аналізу входять до складу абсорбційної спектроскопії?
33. Який із перелічених методів абсорбційної спектроскопії найбільш точний?
34. Який принцип закладено в основу емісійної спектроскопії?
35. На чому базується кількісний молекулярний аналіз в абсорбційній спектроскопії?
36. З якою метою необхідна побудова калібрувальних графіків?
37. Які методи визначення концентрації речовин використовуються в біохімії?
38. Перелічіть можливі помилки в абсорбційній спектроскопії
39. На яких етапах лабораторного обстеження можуть виникати помилки?
40. Назвіть причини позалабораторних помилок
41. Які механізми впливу лікарських препаратів на лабораторні показники?
42. Від чого залежить вираженість фармакологічної (клінічної) інтерференції?
43. Які причини внутрішньо-лабораторних помилок?
44. Чи змінюється рівень біохімічних показників у крові залежно від положення тіла до і під час забору крові?
45. У які години доби найбільш стабільні та достовірні біохімічні показники в крові?
46. Що включає контроль якості лабораторних досліджень?
47. Назвіть сутність процесу контролю якості лабораторних досліджень
48. Назвіть контрольні матеріали для проведення контролю якості лабораторних досліджень
49. Протягом скількох робочих днів досліджують пробу контрольного матеріалу в період попередньої підготовки внутрішньолабораторного контролю якості
50. Які показники розраховують із щоденних досліджень контрольного матеріалу?
51. Які помилки виявляються при здійсненні контролю правильності лабораторних досліджень?
52. Який із перелічених контрольних матеріалів використовується для здійснення контролю правильності лабораторних досліджень?
53. Як співвідноситься коефіцієнт варіації з припустимою межею помилок?
54. Яка відтворюваність є оптимальною для клініко-діагностичних лабораторій при виконанні біохімічних досліджень?
55. Який із перелічених нижче критеріїв є попереджувальним?
56. Як діляться розчини залежно від розміру часток?
57. Що таке концентрація речовини?
58. Що таке розчинність речовини?
59. Назвіть точні розчини
60. Назвіть неточні розчини
61. На які види діляться процентні розчини?
62. Що таке молярний розчин?
63. Що таке нормальний розчин?
64. Що таке грам-еквівалент речовини?
65. Як визначити кількість еквівалентів для кислот?
66. Як визначити кількість еквівалентів для солі?
67. Які з названих метаболічних процесів є універсальними, що протікають у всіх клітинних структурах крім еритроцитів?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів