Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


44. Кардіологія

3. "Вади серця"


219. Вогнище притуплення біля кута лівої лопатки з бронхофонією тієї ж локализації частіше пов'язано з:
220. Показання до хірургічного лікування багатоклапанних вад серця:
221. Неінвазивні методи діагностики розшаровуючої аневризми аорти включають всі вказані за виключенням одного. Що неправильно?
222. Градієнт тиску на протезі 15 мм рт.ст. Ваш висновок:
223. Коарктація аорти має низку рентгенологічних ознак. Яка з них найбільш характерна?
224. У хворих з недостатністю клапанів аорти найбільш часто пульс характеризується як:
225. Непрямими ознаками змін гемодинаміки при мітральному стенозі можна вважати всі вказані, за виключенням:
226. Основний метод визначення ступеню регургітації у хворих з вадами серця:
227. Ехокардіографічні ознаки мітрального стенозу:
228. Хв. ДКМП має задишку, АТ 110/80 мм Hg, пульс 100/хв, регулярний. При аускультації: крепітація в нижніх відділах легень, протодіастолічний ритм галопа, прояв мітральної недостатності, набряки ніг. Початкові призначення:
229. Ехокардіографічні ознаки недостатності аортальних клапанів включають всі вказані, крім однієї. Яка ознака хибна?
230. Неефективна електроімпульсна терапія при мерехтінні передсердь на тлі мітральної вади серця є наслідком:
231. При мітральному стенозі з частими набряками легень і прогресуючою декомпенсацією кровообігу показано хірургічне лікування. Протипоказанням такому виду лікування є:
232. При якій з вказанних вад в рентгенологічній картині відмічається підвищення прозорості легеневих полів:
233. При імплантованому штучному клапані адекватною дозою непрямих антикоагулянтів рахується доза, при якій протромбіновий індекс дорівнює:
234. Ускладненнями у хворих із штучними клапанами серця є:
235. Для оцінки функціонального стану міокарда у хворих з набутими вадами серця найбільш доцільним методом є:
236. Для якої вади серця характерна така ФКГ картина:збільшення амплітуди І-го тону, Q-1 тон=0.09-0.10, пресист. шум, ІІ-Q скорочений до 0.07-0.09 с, на аорті реєструється ромбовидний систол. шум, який виникає на 0.04-0.02 с після 1 тону?
237. Застосування периферійних вазоділятаторів у хворих з набутими вадами серця:
238. При стенозі тристулкового клапана при якому тиску у правому передсерді розвиваються ознаки застою у великому колі кровообігу?
239. Показанням для невідкладної імплантації штучного мітрального клапана є:
240. Протипоказання до мітральної комісуротомії:
241. Протипоказання для комісуротомії:
242. Протипоказання для мітральної комісуротомії:
243. Якій із вказаних вад не показане хірургічне лікування?
244. При мітральному стенозі протодіастолічний шум починається:
245. При імплантації біопротезів клапанів серця антикоагуляційна терапія потрібна:
246. Показаннями для хірургічного лікування при аортальному стенозі є систолічний градієнт (лівий шлуночок - аорта), що дорівнює:
247. При якій із вказаних вад не розширюється легенева артерія:
248. Який із показників гемодинаміки має основне значення у діагностиці доклінічної (німої фази) мітрального стеноза:
249. Найбільш важливий метод діагностики вад тристулкового клапана:
250. Показанням для хірургічного лікування дефекта міжшлуночкової перегородки є співвідношення загального кровотоку до легеневого як:
251. Основні гемодинамічні зміни при тетраді Фалло спричинені:
252. У хв. з кульвим протезом мітрал. клапана послаблення чіткості типового тричленного ритму, високоампліт. діаст. та сист. шуму з епіцентром на верхівці,Q-І тон 0,12 с, ІІт - тон відкриття протеза 0.06 с. Висновок:
253. Показанням для хірургічного лікування дефекта міжпередсердної перегородки є співвідношення легеневого опору до загального, яке відповідає:
254. Для синдрома Ейзенменгера характерно:
255. Причини парадоксальної післяопераційної гіпертензії у хворих, оперованих у зв'язку з коарктацією аорти:
256. Найбільш неприйнятним варіантом парадоксальної гіпертензії після операції у зв'язку з коарктацією аорти є:
257. Якими найбільш вірогідними є методичні підходи у діагностиці вроджених вад серця?
258. При дефекті міжпередсердної перегородки:
259. Для зменшення кровотечі у хворих з клапанними протезами постійним прийомом непрямих антикоагулянтів перед плановим хірургічним втручанням необхідно:
260. Лікування парадоксальної післяопераційної гіпертензії при коарктації аорти проводиться:
261. Показання до хірургічного лікування у дорослих хворих з коарктацією аорти вирішується індивідуально з урахуванням:
262. Вкажіть ехокардіографічні ознаки, які характеризують дефект міжпередсердної перегородки:
263. Все вказане викликає токсичне ураження серця, крім одного:
264. При якій із вказаних вад серця частіше всього реєструється блокада правої ніжки пучка Гіса?
265. Посилення систолічного шуму при пробі Вальсальви характерно для:
266. Наявність ІІІ тона у хворого із поєднаною мітральною вадою серця свідчить про:
267. Про добрий результат мітральної комісуротомії свідчать наступні зміни, крім:
268. Четвертий тон серця відповідає у часі:
269. Третій тон серця відповідає у часі:
270. Дані ФКГ: інтервал Q-І тон>0.08 с. Пресистолічний та пансистолічний шум ромбовидної форми. Інтервальний протодіастолічний шум. Амплітуда центрального сегменту І тона вища амплитуди ІІ тона у 2 рази. Яка це вада серця?
271. Систоло-діастолічний (машинний) шум реєструється при:
272. Розвиток гіпертрофії лівого шлуночка найменш вірогідний при:
273. Для ЕКГ хворого "чистим" мітральним стенозом характерні такі ознаки гіпертрофії:
274. Найбільше значення для оцінки гіпертрофії міокарда шлуночків серця мають:
275. Вкажіть одну з ЕхоКГ-ознак дефекту міжшлуночкової перегородки:
276. Специфічними ознаками тетради Фалло при двохмірній ЕхоКГ є всі вказані, крім однієї. Що неправильно?
277. ЕхоКГ ознаки дефекта міжпередсердної перегородки всі вказані, крім однієї. Що неправильно?
278. Кольорове доплерівське картування серця дозволяє: 1. Виявлення потоків та їх орієнтацію у порожнинах. 2. Визначити зони високих та низьких швидкостей течії крові. 3. Визначити градієнт тиску у певній ділянці
279. ЕхоКГ ознаками дефекта міжпередсердної перегородки є всі вказані, крім однієї. Що неправильно?
280. Якому методу ультразвукової діагностики Ви віддаєте перевагу для діагностики дефекта міжпередсердної перегородки?
281. Для мітрального стенозу характерні усі нижче вказані ускладнення крім одного. Що нехарактерно?
282. Для ексудативного перикардиту характерні вказані ЕхоКГ-ознаки, за виключенням однієї. Що неправильно?
283. Всі фактори, крім одного, вірні відносно ехокардіографічної діагностики ступеня мітрального стенозу. Що невірно?
284. Частота мітрально-аортальних вад серця:
285. Частота мітрально-аортальних-трикуспідальних вад серця:
286. Показання для термінової комісуротомії:
287. Яка із вказаних ознак суттєва для проведення комісуротомії?
288. У хворої на мітральний стеноз на 1 місяці вагітності з рецидивами набряку легень слід:
289. Мітральний стеноз необхідно диференціювати з: 1)первинною легеневою гіпертензією, 2)дефектом міжпередсердної перегородки, 3)шумом Флінта при аортальній недостатності, 4)міксомою лівого передсердя:
290. При набряканні легень із зберіганням синусового ритму на фоні мітрального стенозу основне терапевтичне значення мають: 1)дроперідол, 2)великі дози строфантину, 3)діуретики, 4)дігітоксин
291. При реабілітації хворих після корекції набутих вад серця фізичні тренування проводять:
292. При працевлаштуванні хворих, яким протезували клапани допустимі навантаження протягом повного робочого дня не повинні перевищувати:
293. Основні методи діагностики вад серця:
294. Показання до використання біопротезів клапанів: 1. Вираженість вади. 2.Вік більше 60 років. 3. Непереносимість антикоагулянтної терапії. 4.Вираженість серцевої недостатності
295. Застосування серцевих глікозидів у хворих з набутими вадами серця показано при:
296. Що визначає показання до відновлення синусового ритму у хворих з мітральним стенозом з постійною формою мерехтливої аритмії?
297. Наявність ІІІ тона у хворого з мітральною вадою серця свідчить про:
298. Для мітрального стенозу в поєднанні з аортальною недостатністю характерні наступні електрокардиографічні ознаки:
299. При стенозі трихстулкового клапана і синусовому ритмі, що зберігся, відмічається:
300. Характерна риса діастолічного шуму при аортальній недостатності:
301. Основою підклапанного стенозу війстя аорти є субаортальна гіпертрофія міжшлуночкової перегородки, яка перешкоджає відтоку крові з ЛШ під час систоли; звуження, яке має функціональний компонент і збільшується під впливом інотропних засобів:
302. Який із вказаних симптомів найбільш характерний для підклапанного стенозу аорти?
303. Післяопераційна летальність, пов'язана з мітральною комісуротомією, складає меньше:
304. Ригідне (незалежне від дихання) роздвоєння ІІ тону над легеневою артерією характерно для:
305. Посткомісуротомний синдром є наслідком:
306. Тон "відкриття" після правильно виконаної мітральної комісуротомії:
307. Протипоказання для закритої мітральної комісуротомії:
308. Після протезування мітрального клапана у хворого ревматизмом при відсутності загострень протирецидивна терапія включає:
309. Після імплантації механічного мітрального протеза антикоагуляційна терапія проводиться протягом:
310. Що протипоказано для комісуротомії у хворого із значним стенозом мітрального отвору:
311. Після протезування мітрального клапана та неускладненому післяопераційному періоді на перші 6 міс. доцільно встановлювати:
312. Фонокардіографічні ознаки стеноза 3-стулкового клапана:
313. Наступні ознаки клапанного стеноза аорти виявляються при катетеризації лівого серця:
314. Фонокардіографічні ознаки недостатності 3-х стулкового клапана:
315. Які, з наведених нижче тверджень, вступають в протиріччя з діагнозом стеноза витока легеневої артерії:
316. Найбільш сприятливий вік хворих з відкритим артеріальним (Боталовим) протоком для оперативного лікування:
317. Яких хворих з уродженими вадами серця направляють на ВТЕК? 1.Із легеневою гіпертензією. 2.Із серцевою недостатністю. 3.Із симптоматичною гіпертензією. 4.Із інфекційним ендокардитом, що приєднався. 5. Без серцевої недостатності
318. Для якої уродженої вади серця характерна така Rt-логічна картина: в другій косій проекції збільшена тінь лівого шлуночка, виступає тінь розширеної частини аорти, контрастований стравохід має вдавлення Е-подібної форми:
319. Рентгенологічна картина дефекта міжпередсердної перегородки включає в себя все вказане, крім:
320. Що, із вказаного нижче, найвірогідніше є у дитини з голосистолічним шумом і тремтінням грудної стінки в Ш і ІУ міжребер'ях зліва, при нормальному другому тоні, нормальних ЕКГ і Rо-графії грудної клітки?
321. Застосування бета-блокаторів в лікуванні парадоксальної післяопераційної гіпертензії при коарктації аорти обмежено із-за:
322. При аускультації хворих з тетрадою Фалло частіше чути:
323. Електроімпульсну терапію у хворих з фібриляцією передсердь після протезування мітрального клапана рекомендується проводити:
324. Протипоказання для хірургічного лікування дефекта міжпередсердної перегородки:
325. Класична форма тетради Фалло складається з:
326. Дефект міжпередсердної перегородки з артеріо-венозним шунтом приводить до:
327. Основа діагностики дефекта міжпередсердної перегородки:
328. Ехокардіографічними ознаками стенозу війстя легеневої артерії є всі нижчевказані крім однієї. Що неправильно?
329. Ехокардіографічні ознаки тристулкової недостатності включають всі вказані крім однієї. Що неправильно?
330. На "сухому серці" слід виконати наступні операції:
331. При ультразвуковому обстеженні серця виявлено: 1.Збільшення порожнини ЛШ 2.Діастолічне тріпотіння стулок мітрального клапана (МК). 3.Раннє закриття МК. 4.Нормальні розміри лівого передсердя. Ваш висновок:
332. Який із вказаних симптомів не характерний для міжпередсердного дефекта?
333. Найбільш часті уроджені вади серця у дорослих:
334. Для мітрального стенозу у поєднанні з аортальною недостатністю характерні такі електрокардіографічні ознаки:
335. Імплантований мітральний протез при нормальній функціі потребує його заміни на протязі:
336. Ехокардіографічні ознаки тетради Фалло - всі вказані, крім однієї. Що неправильно?
337. Ехокардіографічними ознаками недостатності трикуспідального клапана є всі вказані, крім однієї. Що неправильно?
338. Критерії ступеня недостатності аортального клапана за даними ДоплерЕхоКГ:
339. ЕхоКГ ознаки ступеня недостатності мітрального клапана:
340. ЕхоКГ ознаки недостатності клапана легеневої артерії (ЛА):
341. Ехокардіографічні ознаки мітрального стенозу:
342. При рухливій міксомі лівого передсердя (ЛП) по ЕхоКГ виявляють:
343. При інфекційному ендокардиті з ушкодженням аортального клапану (АК) на ЕхоКГ виявляють:
344. ЕхоКГ ознаки гіпертензії в легеневій артерії (ЛА):
345. Третій тон серця може реєструватися у всіх вказаних групах, крім:
346. Який із вказаних ФКГ симптомів зникає у хворого з мітральним стенозом при появі мерехтіння передсердь?
347. Абсолютними показаннями до хірургічного лікування інфекційного ендокардита є всі вказані крім одного. Що неправильно?
348. Вагітність та пологи хворим мітральним стенозом дозволені:
349. При стенозі війстя аорти:
350. Парадоксальне роздвоєння ІІ тону може виникнути при:
351. При дефекті міжпередсердної перегородки на ЕКГ часто реєструється:
352. При недостатності аортального клапану:
353. Типова локалізація коарктації аорти знаходиться в:
354. Яка із вказаних ФКГ ознак свідчить про недостатність мітрального клапана у хворого з поєднаною мітральню вадою?
355. Який із вказаних методів дослідження доцільно використовувати для уточнення переваги стенозу або недостатності у хворого з поєднаною аортальною вадою серця?
356. Хворий А.,20 р. Уроджена вада серця. На ФКГ у ІІ міжребер'ї зліва біля краю грудини і в міжлопатковому просторі реєструється систолодіастолічний шум, акцент ІІ тона у другому міжребер'ї справа. У хворого:
357. Збільшення амплітуди аортального компоненту ІІ тона може реєструватися при:
358. Показання для профілактики інфекційного ендокардиту антибіотиками при хірургічних чи стоматологічних втручаннях включають усі вказані крім одного. Що неправильно?
359. Для якої вади характерний систолічний ромбовидний шум, який закінчується після високоамплітудного ІІ тону?
360. Яке із вказаних додаткових ФКГ досліджень доцільно використовувати для диференційованої діагностики мітральних і трикуспідальних вад?
361. Ознаки систолічного шуму при незарощенні міжшлуночкової перегородки всі вказані, крім:
362. Тетрада Фалло включає всі вказані дефекти, крім:
363. Стани, при яких профілактика інфекційного ендокардита не показана, включають всі вказані крім одного. Що неправильно?
364. Основні скарги хворих при тетраді Фалло:
365. Процедури, при яких рекомендується профілактика інфекційного ендокардита включають усі вказані крім однієї. Що неправильно?
366. Дефект міжпередсердної перегородки зустрічається при:
367. Показання до повторної операції при протезному ендокардиті включають усі вказані крім одного. Що неправильно?
368. Синдром Такаясі включає:
369. Який із симптомів характерний для внутрішньосерцевого шунта "зліва направо"?
370. Синдром Лютембаше - це уроджена вада серця, при якій:
371. Дефект міжпередсердної перегородки частіше всього поєднується з:
372. Один із вказаних нижче симптомів є ознакою ІV стадії дефекту міжпередсердної перегородки. Вкажіть, який
373. Ехокардіографічні ознаки аномалії Ебштейна включають всі вказані крім однієї. Що неправильно?
374. При якій із вказаних вад серця частіше всього значно збільшується ліве передсердя?
375. Синдром стенокардії при відсутності ураження коронарних артерій частіше всього зустрічається при:
376. При мітрально-аортально-трихстулковому стенозі хворі скаржаться на:
377. Ускладнення дефекту міжшлуночкової перегородки включають:
378. Чи потребує хворий з набутою ревматичною вадою серця проведення курсу протирецидивної протизапальної терапії (весною-восени)?
379. При розвитку синдрома Ейзенменгера у хворих з дефектом міжшлуночкової перегородки виявляють:
380. Які основні етіологічні фактори обумовлюють розвиток набутих вад серця?
381. Для мітрального стенозу в поєднанні з аортальною недостатністю характерно зміщення контурів серця:
382. До вроджених вад серця без цианозу відносяться всі вказані крім однієї. Що неправильно?
383. При коарктації аорти відмічається:
384. Пульсація печінки може бути викликана:
385. Низький "дзюркочучий" середньодіастолічний або пресистолічний шум біля верхівки серця пов'язаний з:
386. У хворого з виразним мітральним стенозом електрокардіограма показує:
387. Грубий систолічний шум, який добре прослуховується у ІІ, ІІІ міжребер'ях зліва, пов'язаний:
388. При ревматизмі найбільш часто вражаються:
389. Бородавчатий ендокардит Лібмана-Сакса характеризується:
390. Дилятація правого передсердя частіше всього спостерігається при:
391. Позитивний венозний пульс характерний для:
392. Підстава для діагнозу переважання стенозу при мітральній ваді серця:
393. ЕКГ-ознак гіпертрофії лівого шлуночка не відмічається при:
394. При набряці легень на тлі мітрального стенозу слід застосувати в першу чергу:
395. Найчастіша,із вказаних нижче, причина недостатності аортального клапану:
396. З мітральним стенозом пов'язані наступні симптоми, крім:
397. Найхарактерніша аускультативна ознака при мітральному стенозі:
398. Послаблення І тону з'являється:
399. Швидкий та високий пульс характерний для:
400. Для синдрому Марфана характерні всі згадані клапанні вади серця крім однієї. Що неправильно?
401. "Тон відкриття" мітрального клапану характерний для:
402. Підсилення ІІ тону над легеневою артерією з'являється:
403. Стеноз війстя аорти викликає:
404. При аортальному стенозі ІІ тон у другому міжребір'ї праворуч слід характеризувати як:
405. Причиною недостатності аортального клапану може бути:
406. Аускультативна картина вад трихстулкового клапана вислуховується:
407. Електрокадіографічні ознаки недостатності трихстулкового клапана:
408. Для якої із вказаних вад характерною є велика амплітуда артеріального тиску (пульсового тиску)?
409. Зомління, запаморочення та стенокардія під час фізичного навантаження характерні для:
410. Шум Флінта з'являється при:
411. Шум Флінта - це шум:
412. Шум Дюраз'є і подвійний тон Траубе характерний для:
413. Ехокардіографічні ознаки недостатності аортального клапану включають всі вказані крім однієї. Що неправильно ?
414. Для сифіліса серцево-судинної системи характерно:
415. Якщо при аускультації області верхівок серця виявляється непостійний діастолічний шум, що залежить від позиції хворого - слід думати про:
416. Які фактори слід враховувати лікарю при призначенні хворим діуретиків:
417. Який із вказаних ФКГ симптомів рідко зустрічається при мітральному стенозі?
418. Який із вказаних шумів характерний для мітрального стенозу?
419. Тон відкриття мітрального клапана реєструється при:
420. При якій із вказаних вад серця найбільш часто реєструється збільшення амплітуди центрального сегменту І тону?
421. Тривалість діастолічного шуму при мітральному стенозі над верхівкою серця залежить від: 1.Вираженості стенозу. 2.Наявності фібриляції передсердь. 3.Ударного об'єму. 4. Кальцифікації стулок клапана
422. Збільшення амплітуди легеневого компонента ІІ тону може реєструватися при:
423. Зниження амплітуди центрального сегмента І тона реєструється при:
424. Риlsиs dіffеrепs характерний для:
425. Який із вказаних ФКГ симптомів не характерний для мітрального стенозу?
426. До симптомів аортальної недостатності відносяться всі вказані крім одного. Що неправильно?
427. Який із вказаних діастолічних шумів характерний для недостатності клапану аорти або легеневої артерії?
428. Який із перелікованих систолічних шумів характерний для стеноза війстя аорти?
429. Систолічний шум при пролапсі мітрального клапана посилюється та подовжується при: 1.Переході хворого у вертикальне положення. 2.Пробі Вальсальви. 3.Ізометричному навантаженні. 4.Вдиханні амілнітриту
430. Характерними ЕхоКГ ознаками вторинного дефекта міжпередсердної перегородки є всі вказані нижче, кроме однієї. Що невірно?
431. При первинному дефекті міжпередсердної перегородки за даними ЕхоКГ виявляються всі вказані нижче ознаки, крім однієї. Що нехарактерно?
432. Ехокардіографічні ознаки аортального стенозу включають всі вказані, крім однієї. Що неправильно?
433. Наявність недостатності мітрального клапана характерно для всіх вказаних уражень, крім одного. Що неправильно?
434. Ехокардіографічні ознаки мітральної недостатності не включають:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів